Uznávání, připisování, vyškrtnutí předmětů pro ZS 2017/2018

Žádosti o uznání předmětů pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 je možné podávat prostřednictvím studijního oddělení do 16. října 2017!

 

Žádosti o připisování a vyškrtnutí předmětů pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 je možné podávat prostřednictvím studijního oddělení
do 16. října 2017!

 

Formuláře žádostí jsou k dispozici na studijním oddělení nebo na: http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/formulare.

K žádosti o uznání předmětů z předešlého studia je nutné přiložit:

1) index nebo potvrzený výpis známek;

2) potvrzenou anotaci či sylabus předmětu.

 

 

V případě uznávání předmětů je třeba dodržet lhůtu od absolvování daného předmětu 5 let, absolvovaný předmět musí mít stejné nebo vyšší zakončení a obdobnou náplň jako předmět na FBMI, hodnocení nesmí být horší než 2 nebo C (dle klasifikační stupnice VŠ a převodní tabulky dle čl. 11 Studijního a zkušebního řádku pro studenty ČVUT) a uznat lze pouze předměty z ekvivalentního studia, tj. v bakalářském studiu z bakalářského studia nebo vyššího studia a v navazujícím magisterském studiu z navazujícího magisterského studia, magisterského studia nebo vyššího studia. V případě uznání více předmětů, je nutné rozepsat předměty na více uznávacích archů po jednotlivých katedrách.

 

Pokud student žádá o uznání zápočtu (u předmětu zapsaného na 2. zápis a končícího zápočtem a zkouškou), podává žádost  nejpozději do 16. října 2017 na sekretariát katedry garantující daný předmět (formulář žádosti o uznání zápočtu při 2. zápisu předmětu).

  

Organizační postupy pro uznávání a připisování předmětů dle Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ČVUT FBMI:

 

Pokud student žádá o uznání předmětu z předchozího studia:

-  student předloží písemnou žádost  nejpozději do 16. října 2017 na studijní oddělení (formulář žádosti o uznání předmětů + příloha uznávací arch - pro každou katedru samostatný uznávací arch),

-  studijní oddělení předá uznávací arch na sekretariát katedry garantující daný předmět,

-  sekretariát katedry zajistí posouzení vyučujícím, který je odpovědný za výuku předmětu,

-  sekretariát katedry nejpozději do 14 dnů předá žádost zpět s vyjádřením vyučujícího studijnímu oddělení k vyjádření proděkanovi pro studium a pedagogickou činnost,

-  studentovi odpovídá studijní oddělení a v případě uznání zapisuje výsledek do KOSu.

 

Pokud student žádá o uznání zápočtu (u předmětu zapsaného na 2. zápis a končícího zápočtem a zkouškou):

-  student předloží písemnou žádost  nejpozději do 16. října 2017 na sekretariát katedry garantující daný předmět (formulář žádosti o uznání zápočtu při 2. zápisu předmětu, na každý předmět samostatná žádost),

-  sekretariát katedry zajistí posouzení vyučujícím odpovědného za výuku předmětu,

-  sekretariát katedry odpoví mailem studentovi nejpozději do 14 dnů,

-  sekretariát katedry neprodleně předá žádost s vyjádřením k založení studijnímu oddělení,

-  sekretariát katedry v případě uznání zapisuje výsledek do KOSu.

 

 

Pozn.: Vzhledem k tomuto procesu uznávání je nutné, aby student započal navštěvovat daný předmět již od začátku semestru a následně po obdržení výsledku žádosti o uznání buď pokračoval anebo nikoli. V opačném případě se vystavuje postihu za nedodržení podmínek k udělení zápočtu.

 

 Pokud student žádá o vyškrtnutí předmětu, kde je obsazenost na hranici mezní kapacity (typicky 10 studentů):

-  student předloží písemnou žádost  nejpozději do 16. října 2017 na sekretariát katedry garantující daný předmět (formulář univerzální žádosti),

-  sekretariát katedry zajistí vyjádření,

-  sekretariát katedry předá neprodleně  studijnímu oddělení vyjádření a žádost,

-  v KOSu upraví zápis předmětu studijní oddělení.

 

 

Pokud student žádá o připsání či vyškrtnutí předmětu, kde není obsazenost na hranici mezní kapacity (typicky 10 studentů):

-  student předloží žádost  nejpozději do 16. října 2017 na studijní oddělení (formulář pro připisování či vyškrtnutí předmětu) a to:

        - písemně poštou (žádost s vlastnoručním podpisem),

        -  osobně na studijní oddělení v úředních hodinách,

        -  nebo elektronicky naskenovanou žádost s vlastnoručním podpisem jako přílohu mailu zaslaného z fakultní mailové schránky studenta,

- v KOSu zápis předmětu upraví studijní oddělení.