Zájem o Fakultu biomedicínského inženýrství neustále roste

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze má za sebou prvních pět let své činnosti, která se nese v duchu rostoucího zájmu ze strany uchazečů, rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a v budování své pevné pozice ve vysokoškolském vzdělávacím systému ČR.

Dne 27. května oslaví Fakulta biomedicínského inženýrství 5. výročí od svého založení. Účast na slavnostním setkání přislíbila ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, primátor statutárního města Kladno Ing. Dan Jiránek i rektor ČVUT prof. Václav Havlíček.

Na setkání vystoupí děkan fakulty doc. Jozef Rosina, z jehož rukou převezmou významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj fakulty, Medaili FBMI ČVUT. Vyvrcholením celé akce bude představení nových insignií fakulty.

Dne 27. května 2010 to bude přesně 5 let od založení Fakulty biomedicínského inženýrství jako sedmé fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Kladně. Byl to významný krok jak v rozvoji ČVUT, tak v rozvoji studia a výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství.
Počátky vzniku fakulty se datují již od roku 1996, kdy na ČVUT vzniklo Centrum biomedicínského inženýrství, na jehož založení mají největší zásluhu MUDr. Lubomír Poušek, tehdejší ředitel Centra, spolu s prof. Miroslavou Vrbovou, tehdejší prorektorkou ČVUT, za podpory rektora prof. Stanislava Hanzla.
Centrum se soustředilo zejména na výzkumné aktivity, ve kterých dosáhlo velmi výrazných úspěchů, a to zejména v rámci spolupráce s Centrem pro výzkum rakoviny v Heidelbergu (DKFZ Heidelberg).
V roce 2002 se Centrum transformovalo na Ústav biomedicínského inženýrství ČVUT. V akademickém roce 2003/04 byla díky úspěšně akreditovanému bakalářskému programu Biomedicínská a klinická technika zahájena výuka. Ta byla realizována prostřednictvím Ústavu za velmi kvalitní spolupráce s ostatními fakultami ČVUT a také s lékařskými fakultami UK. Zejména 3. LF UK v počátcích zahájení studia velmi pomohla. Na tom se velmi výrazně podílel tehdejší tajemník 3. LF UK doc. Jozef Rosina. Na počátku vedla ústav prof. Svatava Konvičková z Fakulty strojní ČVUT. Následně byla do funkce ředitelky ústavu jmenována prof. Miroslava Vrbová, která v Kladně, kde ČVUT získalo budovu, rozvíjela ústav za značné podpory proděkana prof. Petera Kneppa, Magistrátu města Kladna zastoupeného Ing. Danem Jiránkem, současným primátorem, tehdejšího rektora ČVUT prof. Jiřího Witzanyho a tehdejšího prorektora prof. Františka Vejražky.
V roce 2005 se Ústav transformoval na Fakultu biomedicínského inženýrství a první děkankou fakulty byla zvolena prof. Miroslava Vrbová.
Od roku 2007 je fakulta plnohodnotnou fakultou ČVUT, protože má akreditovány všechny stupně strukturovaného studia. V posledních dvou letech otevřela fakulta vedle tradičních biomedicínských oborů i řadu zdravotnických nelékařských oborů. I díky nim se zájem o studium na fakultě se každým rokem zvyšuje.
Vědecká činnost na fakultě je soustředěna kolem osmi vědeckých týmů. Rozvoj fakulty s sebou nese i výstavbu nových učeben a laboratoří, kterých je v současné době více než dvacet.
Podrobný přehled o rozvoji fakulty je možné nalézt na www.fbmi.cvut.cz

 

Kontakt pro média:
Václav Beránek
Tel.: +420 736 115 461
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz

V Kladně 24. května 2010