Cena ministra udělena Ing. Vladimíře Petrákové, Ph.D.

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. obdržela 21. 11. 2013 od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse Cenu ministra za vynikající výsledky ve studiu a vědecké práci. Bakalářský a magisterský i doktorský studijní program absolvovala na ČVUT Fakultě biomedicínského inženýrství s vynikajícími výsledky. V rámci doktorského studijního programu se zapojila do vědecké práce ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Podílela se na 14 publikacích v oblasti studia tenkých vrstev nanodiamantu. Výsledky byly publikovány v impaktovaných časopisech a zaznamenaly pozoruhodný ohlas. V tomto kalendářním roce obhájila doktorskou dizertační prací s názvem Interactions of nitrogen–vacancy centers with charged surfaces of functionalized nanodiamond particles for the detection of cellular processes. Práce byla obhájena před komisí doplněnou o zahraniční odborníky, je dobrou ukázkou kvalitních výsledků výzkumu v mezioborové oblasti fyzika – biologie. Ing. V. Petráková, Ph.D. pokračuje ve vědecké práci na fakultě, kde se zabývá studiem nanodiamantů a jejich aplikaci v medicíně. Podílí se na vedení výzkumné práce studentů a rozvíjí další spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR i dalšími zahraničními pracovišti.

Foto: Jakub Syrůček