Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT slaví 5-leté výročí svého vzniku

Dne 27. května 2010 to bude přesně 5 let od významného data 25. května 2005, kdy na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR jako další, tj. sedmá fakulta Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Kladně. Byl to jednak významný pokrok v rozvoji ČVUT, tj. technické vysoké jako celku a byl to také velmi významný krok v rozvoji studia a výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství. Nová fakulta již v té době byla představitelem výrazně interdisciplinárního studia a již tehdy byla schopna zajistit výuku v mnoha přírodovědných a medicínských oborech. Byl to zcela jistě vhodný počin z hlediska humanizace studia na celém ČVUT a kromě toho bylo tak umožněno, aby na technické vysoké škole jako je ČVUT mohlo studovat více dívek, kterých na ČVUT do té doby studovalo velmi malé procento z celkového počtu studentů. Je zřejmé, že fakulta nevznikla jen tak. Již od roku 1996 se postupně vytvářely počátky pro vznik takovéto fakulty. V té době se koncipovalo tzv. Centrum biomedicínského inženýrství ČVUT (CBMI ČVUT) se sídlem v Praze Dejvicích, na jehož založení mají největší zásluhu MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA, tehdejší ředitel centra a prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., tehdejší prorektorka ČVUT za podpory tehdejšího rektora pana prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Toto centrum se soustředilo zejména na výzkumné aktivity, ve kterých dosáhlo velmi výrazných úspěchů a to zejména v rámci spolupráce s Centrem pro výzkum rakoviny v Heidelbergu (DKFZ Heidelberg). Po roce 2000 se však ukázalo, že toto centrum by bylo vhodné rozšířit i o výukové aktivity v oblasti biomedicínského inženýrství a proto bylo na úrovni ČVUT rozhodnuto v roce 2002 o vzniku Vysokoškolského ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT transformací zmíněného centra včetně podání akreditační přihlášky pro 3. letý bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika se stejnojmenným studijním oborem, který je předchůdcem dnešního zdravotnického oboru Biomedicínský technik. V roce 2003 získalo ČVUT tuto akreditaci a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena výuka, která byla realizována právě prostřednictvím výše uvedeného ústavu za velmi kvalitní spolupráce s ostatními fakultami ČVUT, ale i lékařskými fakultami UK. Zejména 3. LF UK v počátcích zahájení studia velmi pomohla. Na tom se velmi výrazně podílel tehdejší tajemník 3. LF UK pan doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., současný děkan fakulty. Na počátku vedla ústav paní prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. z Fakulty strojní ČVUT. Následně byla do funkce ředitelky ústavu jmenována paní prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., která rozvíjela ústav v Kladně, kde ČVUT získalo budovu za velmi značné podpory proděkana prof. Ing. Petera Kneppa, DrSc., Magistrátu města Kladna zastoupeného panem Ing. Danem Jiránkem, současným primátorem, tehdejšího rektora ČVUT pana prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc. a tehdejšího pana prorektora prof. Ing. Františka Vejražky, CSc. Historicky první, a to i v rámci ČVUT, děkankou fakulty byla zvolena paní prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. Po dvou funkčních obdobích byla vystřídána v září 2008 panem doc. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D. Všichni výše jmenovaní měli pak také zásluhu na vzniku Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Je zřejmé, že všechny výše uvedené aktivity by nebylo možné realizovat bez kolektivu pracovníků, ale i studentů, kteří v dané době působili v centru, na ústavu a nebo na současné fakultě. Všem, kteří byli nápomocni patří velké a srdečné poděkování, protože mají zásluhu na současném dynamickém rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který je charakterizován především rozvojem studijních oborů, ale i vědecko-výzkumných aktivit. Od roku 2007 je fakulta plnohodnotnou fakultou ČVUT, protože měla akreditovány všechny stupně strukturovaného studia. Podrobný přehled o rozvoji fakulty je možné nalézt na www stránkách fakulty. Připravované setkání k oslavě uvedeného výročí dne 27. května 2010 bude pak zejména vyjádřením poděkování všem, kteří se sebemenším přispěním podíleli na vzniku fakulty.