Stanovisko děkanů technických fakult

Setkání děkanů technických fakult ČR
Praha 17. 5. 2011

Děkani 27 technických fakult se na svém setkání dohodli na stanovisku:

• Pozorně sledujeme situaci českého vysokého technického školství a považujeme ji za neadekvátní pro rozvoj společnosti a dlouhodobě neudržitelnou.
• Předložený věcný návrh zákona o vysokých školách tuto situaci neřeší, naopak představuje zásadní ohrožení úrovně vzdělanosti v České republice.
• Obáváme se, že je v něm skryta hrozba omezení akademických svobod, potenciální možnost privatizace veřejných prostředků na vzdělávání a účelové zneužití akademické sféry. 
• Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit „Asociaci děkanů technických fakult“ jako platformu pro jednání o zásadních otázkách reálné podpory technického vzdělávání.
• Reforma systému vysokého školství musí obsahovat tyto zásadní principy:

1) Akademické svobody
Autonomie akademické sféry je po dlouhá staletí chápána jako základní podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která rozvíjí vzdělanost lidstva i v dobách společenských a politických zvratů. Totalitní režimy 20. století vždy likvidovaly akademické svobody. Obáváme se likvidace či omezení této autonomie v podobě oslabení vysokoškolských institucí při volbě představitelů akademických obcí i v dalších pravomocích.
2) Kvalita vzdělání
Vysokoškolské vzdělání vyžaduje soustavnou péči o jeho kvalitu, které lze dosáhnout pouze respektem k tradičním hodnotám a dlouhodobým úsilím, nikoliv rychlými administrativními direktivními zásahy ani vytvořením volného prostoru pro čistě komerční zájmy. Obáváme se dalšího snižování kvality, které je obsaženo v aktuálním věcném záměru zákona o vysokých školách.

3) Podpora technického vzdělávání
Stále více se projevuje nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků v různých technických oborech.
Požadujeme reálnou podporu k vytvoření ekonomických podmínek na vysokých školách pro vzdělávání dostatečného počtu technických odborníků na našich fakultách v kvalitě požadované praxí. 

Kontakt pro média:
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
tel.: 604 150 106
e-mail: Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 24 000 studentů. Pro akademický rok 2010/11 nabízí ČVUT svým studentům 100 studijních programů a v rámci nich 385 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
 
ČVUT se v roce 2010 umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.