Stanovisko kolegia děkana FBMI

Kolegium děkana FBMI se zabývalo napjatou situací na ČVUT a zaujalo k ní své stanovisko.