Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující Mgr stud. program „Biomedicínsk a klinická technika“

V souladu s čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuje děkanka FBMI ČVUT mimořádný termín přijímacích zkoušek do dvouletého navazujícího magisterského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2008/2009.

Přihlášky ke studiu se přijímají na studijním odd. FBMI ČVUT, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, (tel.: 312 608 267, e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz ) do 15. srpna 2008. Povinnou přílohou přihlášky je ověřená kopie diplomu s dodatkem k diplomu nebo s potvrzeným výpisem o všech absolvovaných zkouškách. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené studium, předloží požadované doklady dodatečně, nejpozději však do 19. září 2008.

Pro přijetí ke studiu platí přijímací podmínky schválené AS FBMI ČVUT dne 26. listopadu 2007. Podrobné informace o přijímacím řízení a další informace jsou na internetových stránkách fakulty: www.fbmi.cvut.cz/prijimacky/.