Letní instituty amerických studií

Letní instituty amerických studií

Nabízíme možžnost přihlásit se k účasti na některém ze ššestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od května do začátku srpna 2015 na vybraných amerických univerzitách.

Jednotlivé instituty obsahují zhruba měsíční, intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí apod. na dané univerzitě, doplněný o krátkodobé i dlouhodobé exkurze (max. dva týdny) k danému tématu a o setkání s předními osobnostmi politického i kulturního žživota USA.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu.

Každému z účastníků bude přidělen americký šškolitel, který mu pomůžže při zpracovávání přidělených úkolů. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.

Na rok 2015 jsou nabízeny tyto instituty:

ˇ         Study of the U.S. for Secondary School Educators

ˇ         U.S. Culture and Society

ˇ         American Politics and Political Thought

ˇ         Contemporary American Literature

ˇ         U.S. Foreign Policy

ˇ         Journalism and Media

ˇ         Religious Pluralism in the United States

Z americké strany program administruje Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State.

Obsah grantu

Bydlení je zajištěno v areálu univerzit v jednolůžkových a nebo dvoulůžkových pokojích. Stravování je rovněž patřičně zajišštěno. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity, nákup knih i jiných studijních materiálů i jejich zaslání zpět do domovské země.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

České občanství.
Trvalý pobyt v České republice.
Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požžadavky

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolšští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce.

Výborná znalost angličtiny je nutným předpokladem při podání žžádosti o účast v daném institutu.

Přednost budou mít uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní a neměli možžnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.

Uzávěrka je 20. prosince 2014.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise můžže na každý z těchto institutů nominovat jednoho účastníka. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také proto vyhrazuje právo konečného výběru žžadatelů z jednotlivých zemí. Kažždý z Fulbrightových institutů má totižž omezený počet účastnických míst.

--


Andrea Semancova
Program Officer


The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz