Nové trendy v medicíně katastrof

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, Kladno, 272 01

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,  leos.navratil@fbmi.cvut.cz, 224 359 902, 736 623 666
Hana Kličková, hana.klickova@fbmi.cvut.cz, 224 359 973

Kdo jsme?

Jsme tým, který vznikl na Katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva a který se zaměřuje na vysoce aktuální problematiku bezpečnostního výzkumu (Bezpečnost (Security)), které je jedním z nosných programů 7. rámcového programu Evropské unie.  Využíváme skutečnosti, že na katedře se sešli specialisté v problematice urgentní medicíny a medicíny katastrof s odborníky se zkušenostmi s krizovým a operačním managementem, strategickým rozvojem, rozpočtováním a logistikou.

Členové týmu

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc., MUDr. Stanislav Brádka, doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc., genmjr. v. z. Ing. Jiří Halaška, Ing. Michaela Havlová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hon, Hana Kličková, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., doc. Ing. František Podzimek, CSc., doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc., MUDr. Josef Štorek, Ph.D., doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

Jakým výzkumem se zabýváme

Medicínsko-biologický a fyzikální směr

Chemické, biologické, radiologické a jaderné látky

 • Vývoj nových biodozimetrických postupů s následnou aplikací v klinické praxi.
 • Výzkum chemických reakcí a vývoj technologií pro polní a laboratorní analýzu bojových chemických látek a dalších z bezpečnostního hlediska významných toxických sloučenin s důrazem na jejich testování v podmínkách blízkých reálným.
 • Studium a vývoj dekontaminačních prostředků pro použití na jednotlivé nebezpečné chemické a radioaktivní látky a stanovení nejúčinnějších technologických postupů při dekontaminaci v improvizovaných podmínkách.
 • Rozpracování metodiky TOXALS, jejíž nedílnou součástí je ochrana osob, třídění a dekontaminace, v proudu traumatizovaných;  nosný postup v působnosti vyčleněného (záchranného) segmentu zdravotní péče v celém kompletu problematiky, včetně navazujících pracovišť cílových zdravotnických zařízení (program prevence sekundární kontaminace zdravotnického personálu, přístrojů a pracovišť.
 • Problém možného importu vysoce nebezpečné nákazy a její identifikace.

Studium patofyziologických dějů při stresových situací a jejich prevence

 • Studium adaptace organizmu na chlad a horko, možnosti ochrany.
 • Studium optimálních nutričních návyků v podmínkách vnějšího ohrožení s následným průmyslovým využitím.
 • Hojení ran v extrémních podmínkách a vývoj vhodných technologií.
 • Zpracováni principů zdravotnické kritické infrastruktury a jejich aplikace do příslušných havarijních plánů a metodických postupů.

K čemu to je

Ochrana obyvatelstva před mimořádnou situací je charakterizována jako soubor činností, postupů a opatření věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Vychází ze základních principů, uplatňovaných ve vyspělých zemích světa, ve kterých je ochrana obyvatelstva organizována. V České republice nedostatečná připravenost obyvatelstva k řešení mimořádných situací zůstává problémem, který je třeba změnit. Velká část jejích občanů je pasivní a spoléhá na činnost profesionálů.

Důležitou složkou ochrany obyvatelstva je civilní nouzová připravenost, která tvoří ucelenou oblast nevojenského plánování ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací. Civilní nouzová připravenost v bezpečnostním systému ČR představuje především procesní nástroj k předcházení závažných mimořádných událostí a krizových situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání. Civilní nouzová připravenost je nadřazená množina činností uvnitř procesního nástroje národního bezpečnostního systému, jehož zaměření je na následující oblasti:

 • plnění úkolů ochrany obyvatelstva;
 • nepřetržité fungování orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy;
 • přijatelná forma společenského a hospodářského života;
 • fungování kritické infrastruktury;
 • spolupráce veřejného a soukromého sektoru;
 • civilní zdroje pro zajištění nezbytné bezpečnosti;
 • civilně vojenská spolupráce;
 • civilní podpora ozbrojených sil a bezpečnostních zdrojů.

Medicína katastrof patří mezi dynamicky se rozvíjející obory. Jeho potřeba vychází ze stávající politicko-ekonomické situace ve společnosti, kdy ekonomická krize, angažovanost vojsk NATO včetně Armády České republiky v Iráku a v Afganistanu, rozdílné chápání spravedlnosti jednotlivými etniky, jiné náboženství, narušené vztahy mezi národy, zvyšující se napětí, nenávist, šovinismus, nacionalismus, který může vést až nenávisti, to vše může přerůst k bezprostřednímu ohrožení obyvatel kteréhokoliv státu ze strany fanaticky uvažujících jedinců či skupin.

Významným nebezpečím pro lidstvo je industrializace, výstavba mamutích průmyslových center, kde selhání techniky nebo lidského faktoru může mít rovněž katastrofální důsledky pro obyvatele a to nejen daného regionu. Další ohrožení pro populaci vychází zejména z hromadných havárií dopravních prostředků, jejichž přepravní kapacita stále stoupá a přitom jsou relativně snadno ohrozitelné a to včetně letecké dopravy. Rychlý přesun obyvatelstva mezi teritorii se zcela rozdílnou epidemiologickou situací může vést ke zdravotnímu ohrožení obyvatel hostitelské země včetně pandemií. Nelze vyloučit ani rozsáhlé důsledky přírodních katastrof, rozpad energetické sítě či masové napadení informačních zdrojů. To vše staví před zdravotnictví úkol dokázat se s danou situací vyrovnat a řešit zdravotní důsledky racionálně a účelně. Tento úkol může zvládnout jen na potřebné úrovni vzdělaný odborník.

Při analýze připravenosti systému jsme došli k varujícím závěrům. V současné době je v České republice značný nedostatek odborníků se zaměřením na problematiku krizového zdravotnictví. Důsledkem je nekoncepčnost, řada chybných rozhodnutí, neujasněnost financování, personálního a materiálového vybavení a to zejména na nižších stupních řízení, na úrovni krajských a místních samospráv. Není vyjasněn vztah státních a nestátních zdravotnických organizací včetně financování tohoto systému a těchto organizací.

S kým spolupracujeme

 • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
 • Institut ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žilině
 • Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • ORITEST, Praha
 • T-SOFT, Praha

Vybrané publikace

 • Adámkova V, Hubáček J.A., Lánská V., Vrablík M., KrálováLesná I., Suchánek P., Zimmelová P., Velemínský M: Association between duration of the sleep and body weight. Physiol.Res., 2009, 58 (S1), p. 27-33, ISSN 0862-8408
 • Adámková V., Velemínský M., Zimmelová P., Hubáček J.A.: Volunteerś wilingness to genetic testing – lack of the understanding of the matter. Phys.Res., 2009, 58 (S1), p. 53-54, ISSN 0862-8408Freitinger-Skalická, Z., Navrátil, L., Zölzer, F., Havránková, R., Hon, Z., Beránek, L.: The antioxidant protection of the organism after LLLT. irradiation Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 5, Suppl. 1, 2008, S33, ISSN 1572-1000
 • Freitinger-Skalická, Z., Navrátil, L., Zölzer, F., Hon, Z.: The Assessments of the intracellular antioxidant protection of the organism after LLLT irradiation Lasers in Medical Science, 2008, 23, Suppl. 1, S33, ISSN 0268-8921
 • Halaška, J.: Zkušenosti ze cvičení KOUBA-CHAMB. Vojenský profesionál, 1995, 4, 28 -31, ISSN 1210-3179
 • Halaška, J.: Výběr variant vedení boje. Vojenský profesionál, 1997, 4 - 6, 5 - 7, ISSN 1210-3179
 • Halaška, J.: Koncept CJTF – „Combined Joint Task Force“ jako rozhodující předpoklad transformace NATO na změněné podmínky. Vojenský profesionál, 1997, 10 - 12, 77, ISSN 1210-3179
 • Halaška, J.: Národní teritoriální úkoly. Vojenský profesionál, 1998, 1 - 3, 13 - 17, ISSN 1210-3179
 • Halaška, J.: Nastal čas změn. Vojenské rozhledy, 2004, 2,  3 - 7, ISSN 1210-3292
 • Halaška, J.:  Operační principy realizované v průběhu řízení operace „povodeň 2002“, Vojenské rozhledy, 2004, 3,  3 - 16, ISSN 1210-3292
 • Halaška, J.: Experimentální cvičení jednotek opozičních sil se simulátory MILES jako přínos k rozvoji taktiky pěchoty. Vojenské rozhledy, 2005, 2, 40 - 44, ISSN 1210-3292
 • Halaška, J., Novák, M.: Experimentální cvičení s počítačovou podporou Urban Warrior 2006. Vojenské rozhledy, 2006, 4,  27 - 30, ISSN 1210-3292
 • Halaška, J., Rak, T.: Nové taktické publikace jako příspěvek k vyšší efektivitě taktických činností.  Vojenské rozhledy, 2008, 4, 118 - 122. ISSN 1210-3292
 • Havránek, J., Havránková, R, Navrátil, L., Rosina, J., Freitinger Skalická, Z.: All-state Radiation Monitoring Network in the Czech Republic. Defence Science Journal, 58, 6, 2008, pp. 728 – 733, ISSN 0011-748X
 • Havránková, R., Navrátil, L., Hromada, M. Naše zkušenosti s učebnou pro krizové řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. [CD]. Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha: T - Soft, s.r.o., 2007
 • Havránková, R., Navrátil, L., Hromada, M. Učebna pro výuku krizového managementu na Zdravotně sociální fakultě. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2007, roč. 9, č. 2, s. 435-436, ISSN 1212-4117.
 • Havránková, R., Navrátil, L., Hruška, J., Horák, J., Kudlák, A., Hromada, M. Učebna krizového managementu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.. In Zborník prispevkov z mezinárodnej vedecko-odbornej konferencie Manažment, teória, výučba a prax 2007. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika., 2007, s. 150-152. ISBN 978-80-8040-327-0
 • Havránková, R., Hon, Z., Navrátil, L., Šafr, G., Navrátil, V.: Současný stav znalostí a dovedností obyvatelstva české republiky v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení. Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost, Brno, 2009, 139-144, ISBN 978–80–7231–653–3
 • Hon, Z., Kaňková, J., Patočka, J.: Potenciální nástroje CBRN terorismu. Krizový manažment , 2008 , 7 , 1 , 52-57
 • Hon, Z., Zölzer, F., Navrátil, L., Rosina, J., Škopek, J., Beránek, L.: Vývoj česko-anglicko-německo-rusko-slovenského on-line slovníku radiologie, toxikologie a krizového řízení. Kontakt, 10, 235-236, 2008, ISSN 1212-4117
 • Hon, Z., Navrátil, L., Freitinger Skalická, Z., Kaňková, J.: Analýza teroristických útoků. Zborník z 14. vědecké konference s mezinárodní účastí Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina, 2009, 223-232, ISBN 978-80-554-0015-0
 • Hubáček J. A., Adámková, V., Bohuslavová, R., Suchánek, P., Poledne, R., Lánská, V.: No significant association between A-501C single nukleotide polymorphism in preproghrelin and body mass index or waist-to-hip ratio in central European population. Metabolism 2008, 57(7), 1016-7
 • Kaňková, J., Hon, Z., Navrátil, L.: Řízení rizik.  Zborník z 14. vědecké konference s mezinárodní účastí Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina, 2009, 317-322, ISBN 978-80-554-0015-0
 • Kuna, P., Navrátil, L., Singer, J.: Amifostine (WR-2721) as a Radioprotectors for the Emergency workers.  In: D.Grodzinsky and A. Dmitriev (Eds.) Current Problems of Radiation Research. Proc. Of the 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society, August 22-25, 2006 . Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Cell Biology and Genetic Engineering. 2007, 211-223, ISBN 966-306-128-4
 • Kuna, P., Navrátil, L., Dostál, M.: A contribution to the history of radiobiology in Bohemia, Moravia and Slovakia. Kontakt, 10, 214-225, 2008, ISSN 1212-4117
 • Navrátil, L., Havránková, R., Hruška, J., Štorek, J., Brádka, S. Celoživotní  vzdělávání v oboru ? Ochrana obyvatelstva? na Zdravotně sociální fakultě  Jihočeské univerzity. In Mezinárodní kongres "Interop-soft", Brno, Univerzita obrany, 2007, s. 48. ISBN 978-80-86633-91-6.
 • Навратил Л., Росина Й., Куна П., Зоелзер Ф.:  История и перспективы развития радиобиологии в Чешской Республике Вестник российской Военно-медицинской академии, 2008, 23, 3, 253-254, ISSN 1682-7392
 • Navrátil, L., Racek, J., Havránková, R., Beránek, L., Freitinger Skalická, Z., Šiffnerová, H., Kantorová, E.: Changes in selected parameters of the antioxidant system in radiation damage to the organism. J. Appl. Biomed. 2008, 6, 195–201, ISSN 1214-0287
 • Navrátil, L., Brádka, S., Zölzer, F., Karda, L.: Klíčové směry v oblasti bezpečnostního výzkumu se zaměřením na zdravotnictví. Sborník přednášek z konference Ochrana obyvatelstva 2009, Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 217-224, ISBN: 978-80-7385-059-3, ISSN 1803-7372
 • Navrátil, L., Hon, Z., Brádka, S., Šafr, G.: Hlavní směry bezpečnostního výzkumu ve zdravotnictví. Zborník z 14. vědecké konference s mezinárodní účastí Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina, 2009, 483-488, ISBN 978-80-554-0015-0
 • Oya, N., Zölzer, F., Werner, F., Streffer, C.: Similar Extent of Apoptosis  Induction at Doses of X-Rays and Neutrons Isoeffective for Cell Inactivation. Strahlentherapie und Onkologie, 2008, 184, 5, 270-275, ISSN 0179-7158.
 • Patočka, J., Navrátil, L., Kuna, P.: Radiotoxikologie polonia. Vojenské zdravotnické listy, 76, 3, 2007, 105-107, ISSN 0372-7025
 • Patočka, J., Hon, Z.: Lupina a lupininové alkaloidy: máme se jich bát?. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2008, 4, 2, 194-197, ISSN 1801-0261
 • Racek, J., Rusňáková, H., Trefil, L., Siala, K. K.: The influence of folate and antioxidants on homocysteine levels and oxidative stress in patients with hyperlipidemia and hyperhomocysteinemia. Physiol. Res., 54, 2005, 1, 87–95
 • Racek, J.: Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění. Galén, Praha, 2003, 92 s.
 • Rajdl, D., Racek, J., Steinerová, A., Novotný, Z., Stožický, F., Trefil, L., Siala, K.: Markers of oxidative stress in diabetic mothers and their infants during delivery. Physiol. Res., 54, 2005, 3, 429–436
 • Rajdl, D., Racek, J., Trefil, L., Siala, K.: Effect of white wine consumption on oxidative stress markers and homocysteine levels. Physiol. Res., 56, 2007, 2, 203–212
 • Rosina, J., Čelko M.A., Navrátil, L.: Černobyl (některé údaje o kontaminaci a dekontaminaci). DEKONTAM 2007,  Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Spectrum, Ostrava, 2007, 188-192, ISBN 978-80-7385-003-6
 • Росина Й, Челко М., Навратил Л., Гавранкова П, Фрейтингер-Скалицка З: Медико-биологическая и экологическая характеристика радона в Чешской Республике. Вестник российской Военно-медицинской академии, 2008, 23, 3, 88, ISSN 1682-7392
 • Sabol, J., Navrátil, L. and Rosina, J.: Occupational Exposure Control – the Problem of Quantities in Radiation Protection. IM2010 European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010. Book of Abstracts, 51
 • Sabol, J., Jurda, M., Gregor, Z. and Navrátil, L.: Assessment of the Total Effective Dose of Miners in the Underground Uranium Rožná Mine in the Czech Republic during the period of 2004-2009. IM2010 European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, 8-12 March 2010. Book of Abstracts, 252.
 • Trávníček, J., Racek, J., Trefil, L., Rodinová, H., Kropová, V., Illek, J., Doucha, J., Písek, L.: Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px) in the blood of ewes and their lambs receiving the selenium-enriched unicellular alga Clorella. Czech J. Anim. Sci., 53, 2008, 7, 292–298
 • Varvařovská, R., Štětina, R., Sýkora, J., Rušavý, Z., Racek, J., Lacigová, S., Siala, K.: Impact of oxidative stress on diabetes mellitus and inflammatory bowel diseases. In:

a) Panglossi, H. V. (ed.): Frontiers in Antioxidants Research, s. 133 – 200. Nova Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-273-5
b) Panglossi, H. V. (ed.): Leading Edge Antioxidants Research, s. 179 – 245. Nova  Science Publishers, Inc., 2006, ISBN 1-60021-274-3

 • Vilasová, Z., Řezáčová, M., Vávrová, J., Tichý, A., Vokurková, D., Zölzer, F., Řeháková, Z., Osterreicher, J., Lukášová, E.: Changes in phosphorylation of histone H2A.X and p53 in response of peripheral blood lymphocytes to gamma irradiation. Acta Biochemica Polonica, 2008, 55, 2, 381-390, ISSN 0001-527X.
 • Zölzer, F., Streffer, C. Relative Biological Effectiveness of 6 MeV Neutrons with Respect to Cell Inactivation and Disturbances of the G1 Phase.  Radiation Research, 2008, roč. 169, č. 2, s. 207-213, ISSN 0033-7587.