Komplexní hodnocení zdravotnických technologií se v zahraničí osvědčuje

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve čtvrtek 6. května 2010 společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR odbornou konferenci nazvanou Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků. Tato konference se bude zabývat především zaváděním procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA) v České republice. Konference se koná na půdě Národní technické knihovny v Praze 6, a to za účasti předních odborníků na ekonomiku zdravotnictví z vysokých škol i z odborných institucí a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Rychlý vědeckotechnický pokrok přináší pro zdravotnictví množství nových technologií, které dovolují diagnostiku a léčbu doposud těžko zvládaných diagnóz, prodlužují život pacientům nebo zlepšují zdravotní péči. Jejich přínos z hlediska pacientů je zpravidla nesporný, ale náklady, které jsou těmito novými poznatky vyvolávané, rostou rychleji, než jaké jsou možnosti tempa růstu ekonomiky. Vznikají pak rozpory mezi lékařským a ekonomickým pohledem. To vede k nedostatečnému rozšiřování nových technologií. Jejich finanční podpora je navíc nesystematická a mnohdy nahodilá. Proto se ve vyspělých zemích již v 60. letech 20. století začal formovat obor Health Technology Assessment, který se snaží hodnotit nové technologie – diagnostické a terapeutické postupy, léky i lékařskou techniku – z komplexního pohledu.

HTA je dnes ve většině evropských zemí naprosto standardní metodou hodnocení přínosu medicínských technologií. V mnoha z těchto zemí působí nezávislé nebo státní HTA agentury, které toto hodnocení provádějí. Na internetových stránkách společnosti Health Technology Assessment International (www.htai.org) bylo publikováno několik set případových studií. V každé zemi má přitom hodnocení zdravotnických technologií odlišný charakter podle politického směřování země, sdílených celospolečenských hodnot, ekonomické vyspělosti, způsobu přístupu k zdravotní péči a jejímu financování apod. „Situace v hodnocení nových zdravotnických technologií v České republice osciluje mezi čistě lékařským hlediskem a lokálně ekonomickou návratností. Málo jsou zohledňovány celospolečenské dopady a absentují jednotné integrující metodiky posuzování. Rozpracování metodiky hodnocení zdravotnické technologie může přispět k správným investičním rozhodnutím a úspoře finančních zdrojů na zdravotní péči,“ uvádí docent Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Nejčastěji jsou metody HTA využívány v oblasti farmakologie, která celosvětově představuje 74% provedených studií. Druhou oblastí pozorností jsou diagnostické a terapeutické postupy s 24% provedených studií. Na okraji zájmu je s pouze 2% studií hodnocení zdravotnických prostředků. A právě na tuto oblast, která výrazně zatěžuje rozpočty nemocnic, se zaměřují pracovníci kladenské Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Využívají při tom své odborné znalosti z oblasti lékařské techniky, které pak mohou využít při aplikaci HTA na tuto oblast. Tento přístup by měl umožnit objektivnější hodnocení zavádění lékařské techniky a snižovat tak pnutí mezi potřebami zdravotnického systému a finančními možnostmi státu.

 

Kontakt pro média:           Kontakt na organizátory:
Václav Beránek                     doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Public relations                     proděkan FBMI ČVUT
Tel.: +420 736 115 461       Tel.: +420 602 327 974
E-mail: pr@fbmi.cvut.cz        E-mail: rogalewicz@fbmi.cvut.cz

V Kladně 4. května 2010