Uznání Akademie lékařských a technických věd Ruské federace pracovníkům FBMI

24. října 2012 navštívila Fakultu biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze delegace Akademie lékařských a technických věd Ruské federace, kte-rou vedl prezident akademie, akademik Boris Ivanovič Leonov a viceprezident, akademik Marlen Gerasimovič Bostandžjan. Cílem návštěvy bylo předání dokumentů a diplomů, potvrzujících jmenování děkana fakulty, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. a vedoucího katedry lékařských a humanitních oborů prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc. prezidiem Akademie lékařských a technických věd Ruské federace jejími řádnými členy - akademiky. Ocenění se jim dostalo za jejich mnohaletou spolupráci s vysokými školami a vědeckými pracovišti v Ruské federaci a za jejich významnou spoluúčast a pomoc při řešení mnohých výzkumných projektů, zejména v oblasti působení ionizujícího a neionizujícího záření na živý organizmus.
Hosty přivítal děkan fakulty, prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

V delší přátelské diskuzi informoval prezident akademie děkana fakulty o hlavních úkolech a cílech akademie, o pod-poře propojení medicínských a technických věd.
Děkan FBMI prof. Rosina poděkoval za oba oceněné akademiky a informoval členy ruské delegace o klíčových úkolech fakulty, jejím postavení nejen v rámci Českého vysokého učení technického v Praze, ale celého univerzitního vzdělávání v České republice. Seznámil přítomné s náplní studijních programů, které jsou na fakultě akreditovány i s cíli, které si vedení fakulty stanovilo. Vyjádřil přání úzké spolupráce v oblasti pedagogické, v oblasti vědy a výzkumu.