Úřední deska

Přijímací řízení do doktorského studia, program Civilní nouzová  připravenost na ČVUT v Praze Fakultě biomedicínského inženýrství
Přijímací řízení do doktorského studia, program Asisitivní technologie na ČVUT v Praze Fakultě biomedicínského inženýrství
Přijímací řízení do doktorského studia, program Biomedicínské inženýrství na ČVUT v Praze Fakultě biomedicínského inženýrství 
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na akademickou pozici katedry přírodovědných oborů

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních pozic: Asistenta/Asistentů znalostního transferu – v rámci OP PIK projektu „Rozšíření telemedicínské technologie pro péči o pacienty s diabetes melitus“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019708

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborného asistenta katedry humanitních věd a jazyků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro pracoviště Praha
Harmonogram volby návrhu na děkana FBMI ČVUT na funkční období 2020-2024
Oznámení o konání SDZ dne 18. 6. 2020
Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu Civilní nouzová připravenost na akademický rok 2020/2021
Seznam programů a oborů stav ke dni 15.4.2020
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu Asistivní technologie na akademický rok 2020/2021
Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu Biomedicínské inženýrství na akademický rok 2020/2021
Back to Top