Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) v akademickém roce 2016/17

Podle Čl. 7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství se SZZ skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studijního oboru a obhajoby diplomové práce v případě magisterského studijního oboru a z ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů studovaného oboru, případně v závislosti na studijním oboru též ze zkoušky praktické.

Pro ústní zkoušku stanoví děkan FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor témata, která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky v semestru, který předchází SZZ.

Student skládá zkoušku ze dvou, tří nebo čtyř tematických okruhů podle studovaného oboru. V případě možnosti volby témat je student povinen si témata vybrat.

K SZZ se student přihlašuje pouze elektronicky a to prostřednictvím systému KOS (návod - zde), nejpozději do 17. 2. 2017 (studenti kombinované formy studia a pro studenty oboru Zdravotnický záchranář a studenty 3. ročníku oboru Fyzioterapie do 3. 3. 2017) -  po tomto termínu bude přístup v KOS automaticky zablokován. Přihlásit se k SZZ v KOS může pouze student, který má zapsán předmět Bakalářská práce/Diplomová práce. V přihlášce se vybírá jak termín szz tak tématické okruhy (pokud jejich obor dává možnost volby – jinak se v každém řádku nabízí pouze jedna možnost).

 

Něco málo k orientaci v KOSu:

Otevřete záložku  „Státní zkoušky“„Státní závěrečné zkoušky“

V rozbalovací liště vyberte své okruhy k szz (2,3 nebo 4 dle oboru)

Vyberte termín szz a vpravo na konci příslušného  řádku potvrďte tlačítkem „přihlásit“

 

Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšné absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů dle studijního plánu příslušného oboru a získání minimálně:

 

  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Biomedicínská informatika (BMI) a Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)
  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a navíc splnění praxe v bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik BMT), 
  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a včetně splnění praxe v bakalářském  studijním oboru Optika a optometrie (OPT), Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Plánování a řízení krizových situací (PŘKS), Zdravotnický záchranář (ZZ), Zdravotní laborant (ZL)
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě magisterského studijního oboru (PMB, SIPZ, BME, CNP)

V termínu stanoveném časovým plánem akademického roku je student povinen  uzavřít svůj studijní plán prostřednictvím KOSu ( 8. 6. 2017 nebo 31. 5. 2017 dle oborů - viz níže). Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v KOSu chybět žádný výsledek.  

Něco málo k orientaci v KOSu:

Otevřete záložku  „Ostatní“„Kontrola studijního plánu“

Kontrola splnění studijního plánu se spustí automaticky při vstupu do formuláře.

V případě, že proběhne kontrola úspěšně, je možné plán uzavřít a potvrdit toto tlačítkem „uzavřít studijní plán“

V případě, že kontrola neproběhne úspěšně, tlačítko se ani neobjeví a ve výsledku kontroly je možné vyhledat důvod (většinou chybějící výsledek z nějakého předmětu, který Vám musí katedra doplnit). Je proto nutné kontrolu spustit s dostatečným předstihem, aby se i případné nesrovnalosti a chybějící výsledky dořešily právě do výše uvedeného data. Kontrolu splnění studijního plánu je možné průběžně spustit kdykoliv a neomezeně.

 

 

Student  je  k SZZ  na  konkrétní  termín  (datum, místnost a čas)  zván   prostřednictvím webových stránek fakulty http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz. Toto zajišťuje katedra garantující obor, a to nejpozději 14 dnů před konáním vlastních SZZ na daném oboru ( do bakalářských studijních oborů 29. 5. 2017, navazujících magisterských oborů 5. 6. 2017 a všechny obory Katedry zdravotnických a oborů a ochrany obyvatelstva 22. 5. 2017).

Pro akademický rok 2016/2017 tedy platí, že tematické okruhy by měly být vypsány nejpozději do 13. 1. 2017 a k SZZ se studenti musí přihlásit nejpozději do 17. 2. 2017 (platí pro prezenční formu studia) a  studenti kombinované formy studia, studenti oboru Zdravotnický záchranář a studenti 3. ročníku oboru Fyzioterapie nejpozději do 3. 3. 2017!

Z hlediska termínů je pro všechny studenty závazný termín červen. Termín v září je určen pouze jako opravný termín (pro neúspěšné SZZ červen) a ze zvlášť výjimečných závažných důvodů jako náhradní termín (standartní náhradní termín je v červnu/červenci v následujícím akademickém roce). Přesun nebo zrušení termínu je možný pouze na základě žádosti děkanovi fakulty, s vyjádřením vedoucího práce, garanta oboru (nebo jeho zástupce) a vedoucího garantující katedry s udáním vážného důvodu, odevzdané na studijní oddělení nejpozději 1 měsíc před termín pro odevzdání Bakalářské práce/Diplomové práce - tj. do 19. 4. 2017 do 15 hodin.

 

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:
(platí i pro přepracované ,doplněné či nové  BP, DP pro opravné szz z neúspěšných szz v ak. roce 2015/16):
do 19. 5. 2017
Uzavření studijního plánu k szz pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a MSO CNP:
do 31. 5. 2017
Uzavření studijního plánu k szz:
do 8. 6. 2017
Státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT:
 5. 6. 2017 – 16. 6. 2017
Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS :
Státní závěrečné zkoušky MSO CNP:
 5. 6. 2017 – 23. 6. 2017
 5. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:
12. 6. 2017 – 23. 6. 2017
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO:
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní MSO:
12. 6. 2017 - 23. 6. 2017
19. 6. 2017 - 30. 6. 2017
 
 
Uzavření studijního plánu k szz:
do 30. 8. 2017
Odevzdání přepracované ,doplněné či nové  Bakalářské práce, Diplomové práce pro opravný termín szz (platí pro opravné szz z neúspěšných szz v červnu 2017):
do 18. 8. 2017
Opravné státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT:
4. 9. 2017 – 15. 9. 2017
Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:
11. 9 . 2017 – 20. 9. 2017
Opravné státní závěrečné zkoušky:
11. 9 . 2017 – 20. 9. 2017
 
 
Promoce:
17. až 19. 10. 2017

 

Pokyny a informace pro studenty, kteří jdou v ak. roce 2016/2017 k SZZ - zde

 

 

Tématické okruhy státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2016/2017:

pro bakalářské studijní obory:

Biomedicínský technik

Biomedicínská informatika

Fyzioterapie

Optika a optometrie

Plánování a řízení krizových situací

Radiologický asistent

Zdravotnický záchranář - pro studenty, kteří nastoupili v ak. roce 2013/14 a dříve

                                  - pro studenty, kteří nastoupili v ak. roce 2014/15 a později

Zdravotní laborant

 

pro navazující magisterské studijní obory: 

Biomedicínský inženýr

Civilní nouzové plánování

Přístroje a metody pro biomedicínu

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

 

Rozpis studentů ke komisím - szz září 2017:

bakalářské studijní obory:

Biomedicínský technik:

Komise č. 10 - 12.9.2017

 

Biomedicínská informatika:

 

Fyzioterapie:

komise č. 5 - 11. 9. 2017 - praktická část

komise č. 5 - 13. 9. 2017 - ústní část

komise č. 6 - 13. 9. 2017 - ústní část

 

Optika a optometrie:
komise č. 13 - 18. 9. 2017

 

Plánování a řízení krizových situací:

komise č. 4 - 11. 9. 2017 

Radiologický asistent:

komise č. 7 - 11. 9. 2017


Zdravotnický záchranář:

komise č. 3 - 13. 9. 2017                              

Zdravotní laborant:

komise č. 2 - 11. 9. 2017 

 

navazující magisterské studijní obory: 

Biomedicínský inženýr:

Komise č. 12 - 19.9.2017

 

Civilní nouzové plánování:

komise č. 8 - 12. 9. 2017

komise č. 9 - 12. 9.  2017

 

Přístroje a metody pro biomedicínu:
 

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví:

Komise č. 11 - 12.9.2017

 

 

 

 

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech