Pravidla vstupu zahraničních studentů na území České republiky

Vážené studentky, vážení studenti,

níže jsou uvedená nově vydaná opatření (od 11. 5. 2020) týkající se vstupu zahraničních studentů do České republiky, blíže viz stránky Ministerstva vnitra ČR.

V současné době je možné využít 3 režimy vstupu do ČR:

  1. Krátkodobý vstup do 24 hodin za účelem složení zkoušek, nebo za účelem nezbytné konzultace, kterou nelze zajistit vzdáleným přístupem. Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.). Pokud se na území ČR nezdržíte déle než 24 hodin, nemusíte při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu ani absolvovat nařízenou karanténu. Můžete mít nezbytně nutný doprovod v podobě jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu, pro kterého platí stejná pravidla. Blíže viz výše uvedený odkaz. Pro vstup do země musíte mít potvrzení o účasti na zkoušce. Pro vstup do budov ČVUT pak podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření.

 

  1. Dlouhodobý návrat do ČR v případě studentů a studentek, kteří jsou občany EU a kteří na území ČR již žili a studovali před vyhlášením nouzového stavu. Dále mohou přicestovat cizinci ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu) nebo trvalý pobyt. Pokud při vstupu nepředložíte potvrzení o absolvování PCR testu, máte povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se nezbytnému karanténnímu opatření. Další možností je PCR test absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.

 

Pokud potvrzení o absolvování PCR testu předložíte, nemusíte podstoupit nařízenou karanténu, ale platí pro Vás po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do školy (eventuálně zaměstnání), cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. PCR test si osoby zajišťují na vlastní náklady. Blíže viz výše uvedený odkaz.

 

Dokumenty pro vstup EU občanů: povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu nebo kupní/nájemní/podnájemní smlouvu na nemovitost v ČR (nebo potvrzení o ubytování na koleji) a současně potvrzení o předchozím studiu na území ČR s aktuální platností, které si vyřídíte přes studijní oddělení.

Dokumenty pro vstup cizinců ze třetích zemí: dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

 

Pro vstup do budov ČVUT pak musíte podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření.

 

  1. Vstup přeshraničních studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR. Jedná se o studenty, kteří bydlí na území sousedního státu (Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska) a na území ČR pravidelně navštěvují vysokou školu. Tyto studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin). Pro studenty neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se nezbytným karanténním opatřením, POKUD:

 

V případě rezidentních osob na území ČR (občan ČR, občan EU s bydlištěm na území ČR):

  • při prvním vstupu na území ČR předloží lékařské potvrzení o absolvování PCR testu,
  • poté při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího lékařského potvrzení o absolvování PCR testu, předloží nové lékařské potvrzení o absolvování PCR, které není starší 4 dny a které je provedeno na vlastní náklady,
  • PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.

 

V případě nerezidentních osob (tedy občan EU nebo občan ČR s bydlištěm mimo území ČR):

  • při prvním vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu nebo jej absolvovat na území, jinak pak nelze umožnit další vstup na území, který nastane po 72 hodinách od prvního vstupu - test však nesmí být starší než 4 dny, a potvrzení o přeshraničním studiu.

 

Tyto osoby tedy mají povinnost předkládat potvrzení o absolvování PCR testu každých 30 dnů.

PCR testy si osoby zajišťují na vlastní náklady.

 

Pro studenty, kteří by na území ČR zůstali delší dobu a nepodstoupili by nezbytné karanténní opatření po vstupu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do školy, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

 

Lékařským potvrzením o absolvování PCR testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území do 72 hodin od vstupu na území ČR; o absolvování testu na území ČR musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá, blíže viz https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx .

Pro podrobnější dotazy související s cestováním můžete využít speciální e-mail Ministerstva vnitra ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz. Podrobnější informace a telefonické linky pak lze nalézt také na stránkách MV ČR.

Pokud bydlíte na kolejích ČVUT, je nutné se předem domluvit s vedoucí příslušných kolejích na podmínkách ubytování, viz kontakty na: https://www.suz.cvut.cz/kontakt.

Back to Top