Odborné praxe

Bakalářský studijní program BMKT

Zdravotnický bakalářský studijní obor Biomedicínský technik

Zásady pro vykonání odborné praxe (pravidla platná pro studenty zejména 2. ročníku a dalších ročníků ČVUT FBMI na oboru BMT v akademickém roce 2018/2019):

 • platí pouze pro studenty zdravotnického BSO Biomedicínský technik (BSO BMT),
 • odborná praxe je povinnou součástí studijního plánu BSO BMT, student si nic nezapisuje v semestru, ale po odevzdání potvrzení o vykonání odborné praxe získá zápis do indexu do k tomu určeného razítka,
 • odborná praxe je požadována jako tzv. individuální v délce trvání dvou týdnů s tím, že je možné ji vykonat kdykoli během studia, ale mimo výuku předepsanou ve studijním plánu, druhá část praxe je realizována v rámci výuky,
 • individuální část praxe může být realizována v souvislém bloku, nebo postupně, tj. i po jednom dni v týdnu, ve zkouškovém období, o prázdninách, v průběhu semestru a pod.,
 • nejprve si studenti vyhledávají pracoviště sami pro vykonání odborné praxe a teprve po neúspěšném vyhledání mohou kontaktovat garanta odborné praxe se žádostí o vyhledání vhodného pracoviště,
 • snahou je, aby se jednalo o nemocniční zařízení v ČR, SR či v zahraničí, nicméně je možná i kombinace různých zařízení v rámci působnosti resortu zdravotnictví, aby byl pokryt základní požadavek, student může absolvovat i větší rozsah na několika pracovištích, může mít tedy i více smluv a pod.,
 • pokud poskytovatel požaduje smlouvu k zajištění praxe, pak je možné, aby ji poslal na adresu garanta odborné praxe v elektronické podobě a nebo je možné využít univerzální smlouvu, (aktualizovaná dle nového Občanského zákoníku)
 • do nemocnic se doporučuje a i vyžaduje očkování proti hepatitidě B. Bližší informace o zajištění očkování poskytne garant praxí. (viz podrobnosti o očkování),
 • veškerá potvrzení a odevzdávání potvrzených formulářů se řeší prostřednictvím garanta odborných praxí - Ing. Petr Kudrna, Ph.D., každý student musí odevzdat pro získání zápisu do KOSu potvrzení o vykonání praxe, dotazník o hodnocení OP studentem a zpracovanou zprávu o průběhu vykonané praxe (min. rozsah 3 strany A4 čistého textu, případně s obrázky),
 • další podrobnosti jsou uvedeny v následujících dokumentech.

Metodický postup včetně formulářů (vlastní pokyn - soubor PDF, formulář: Souhlas s odborným zaměřením vykonání praxe - soubor DOC)

Formulář: Potvrzení odborné praxe - verze pro tisk (soubor PDF)

Obecná náplň odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Podrobný popis řízené odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Informační schůzka ohledně OP (prezentace - soubor PDF, vlastní zápis - soubor PDF, text poučení podepsaný studenty - soubor PDF)

Postup při očkování (soubor PDF)

Souhlasné stanovisko (2007, 2011) MZd ČR k vykonávání zdravotnické nelékařské profese BMT

Věstník MZd ČR 10/2010 (pouze profese Biomedicínský technik)

Soubor právních předpisů se vztahem k problematice OP (viz úplná znění v systému ASPI ČVUT a nebo sbírka zákonů na MV ČR)

Garantem odborných praxí na uvedeném oboru pro ak. rok 2018/2019 je Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Následující termíny pro schůzky k odborným praxím: ZS 2019/2020 - termín bude upřesněn.

Poslední aktualizace této stránky byla provedena ke dni: 25. 4. 2019

Zdravotnický bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Zdravotnický bakalářský studijní obor Optika a optometrie obsahuje požadavek na povinnou odbornou praxi. Cílem odborné praxe je, aby absolventi oboru získali patřičné praktické dovednosti a návyky pro své budoucí uplatnění v praxi po absolvování tříletého bakalářského studijního oboru Optika a optometrie dle platné akreditace udělené MŠMT ČR, a to nejen z hlediska získání praktických dovedností, ale i práce v kolektivu. Velmi důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti přístrojové techniky, využívané v daném oboru.

Odborná praxe v oboru Optika a optometrie se bude uskutečňovat podle následujícího popisu. V rámci akreditace oboru bylo zahrnuto vysoké množství výukových hodin vlastní odborné praxe u jednotlivých předmětů. S ohledem na tuto skutečnost není ve studijních plánech zahrnuta vlastní tzv. individuální praxe studenta. V rámci výuky je tedy odborná praxe zahrnuta u jednotlivých odborných technických i zdravotnických předmětů uvedených v časovém plánu studia. Praktická cvičení předmětů Oftalmologie – patologie, klinika I, II, Oftalmologické přístroje budou realizována na externích klinických pracovištích jak státních tak soukromých a v rámci pracovišť specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii, např. Nemocnice Kladno, Nemocnice Kolín, VFN Praha a Oční klinika JL Praha. Specializovaná optometristická a kontaktologická praxe v předmětech Optometrická praktika probíhá ve třetím ročníku studia na externích pracovištích specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii. Všechna ostatní praktika budou zajištěna v laboratořích FBMI ČVUT.

Garantem oboru je doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. a garantem odborných praxí na uvedeném oboru je Mgr. Markéta Žáková. Se všemi dotazy je třeba se obracet přímo na tyto osoby. Veškeré další upřesňující pokyny budou zveřejněny následně (uvedený stav platný k 31. 1. 2020 a pro další období, pokud nedojde ke změně tohoto dokumentu, která bude oznámena).

Bakalářský studijní program SVZ

Zdravotnický bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.
Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny

Předepsaný pracovní oděv:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra

Deník odborné praxe:

Studenti obdrží od garanta praxe v 1. ročníku „Deník odborné praxe“, do kterého jim bude na příslušném pracovišti potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý studentu klasifikovaný zápočet za splněnou praxi od garanta praxí.

Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil ke garantovi praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem praxe.

Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garanti odborných praxí v jednotlivých ročnících:

1. ročník:
Mgr. Petra Fialová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 1. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
2. ročník:
Mgr. Václava Hušková
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 2. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
3. ročník:
Mgr. Monika Donevová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 3. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.
Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům.
Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku praxí“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Jednotlivé praxe v průběhu studia

Odborná praxe v oboru Fyzioterapie je součástí studijního plánu a je předepsána pro 1. ročník jako Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu v trvání 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním zařízení v trvání 120 hodin (3 týdny).
Celkem musí student absolvovat 360 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů z 1. ročníku (prerekvizity): Rehabilitační propedeutika (KZ), Anatomie a fyziologie I (ZK).

V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Odborná praxe na lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu 160 hodin (4 týdny), Odborná praxe na ambulantním zařízení 200 hodin (5 týdnů). Celkem musí student absolvovat 480 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů (prerekvizity): Fyzioterapie II (ZK), Anatomie a fyziologie II (ZK).

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. tzn., že ten, kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník, nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin pro 3. ročník - Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. - 240 hodin
(6 týdnů), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. - 240 hodin (6 týdnů) a Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. - 160 hodin (4 týdny). Celkem musí student absolvovat 640 hodin odborné praktické výuky.

Seznam zdravotnických zařízení, se kterými má fakulta uzavřenou smlouvu o spolupráci při zabezpečení odborné praxe pro akademický rok 2020/2021.

 • AQUAKLIM, s.r.o. sanatorium Klinkovice
 • Centrum rehabilitace neurologie a léčby bolesti MUDr. Nedělka s. r o.
 • Dětský rehabilitační stacionář ZVONEK
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • FN Motol
 • GARC v Kladně
 • Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
 • IKEM
 • Interna CO, spol. s r. o.
 • Klinika Na Košíku, NZZ
 • Lázně Bělohrad
 • Léčebné lázně Bohdaneč, a.s
 • Lázně Hotel Vráž s.r.o.
 • Léčebné lázně Jáchymov
 • Litomyšlská nemocnice a.s.
 • Nemocnice Na Pleši, s.r.o.
 • Neurorehabilitační klinika Axon, s.r.o.
 • Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
 • Rehabilitace Budějovická, s.r.o.
 • Poliklinika I. P. Pavlova
 • Penta Hospitals a.s. (Nemocnice Ostrov, Nemocnice Sokolov, Nemocnice Vrchlabí, Nemocnice Sušice)
 • Rehabilitační centrum v Hostinném
 • Rehabilitační klinika Hradec Králové
 • Rehabilitační nemocnice Beroun
 • Rehabilitační ústav v Kladrubech
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 • Rehabilitační ústav Hrabyně-Chuchelná
 • Rehabilitační ústav Chotěboř
 • REHAMEDICA
 • Therap-tilia s.r.o.
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • Vojenský rehabilitační ústav Slapy

Seznam pracovišť, se kterými je možné uzavřít jednorázová smlouva na dobu trvání praxe (smlouva mezi zdravotnickým zařízením a studentem):

 • Centrum Paraple
 • Certifikovaná McKenzie klinika
 • EUC Klinika Kladno
 • Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Integrační centrum Zahrada
 • Jánské Lázně
 • Nemocnice Jihlava
 • Nemocnice Královské Vinohrady
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Pod Petřínem)
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Nemocnice Na Homolce
 • Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • Nemocnice v Novém Jičíně
 • NH Hospital, a.s. - nemocnice Hořovice
 • Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.
 • Prácheňské sanatorium o.p.s.
 • SPORTMED – Praha 7
 • Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Na jednotlivých pracovištích budou studenti pracovat pod dozorem odpovědných vedoucích fyzioterapeutů nebo lékařů.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky)
 • Přestávka je 30 min během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku praxí“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem rehabilitačního procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex fyzioterapeuta, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů na povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 201/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.

Studijní povinnosti:

Před nástupem na odbornou praxi student předloží potvrzení o očkování proti virové hepatitidě typu B. Vybraná pracoviště mohou požadovat doložení potvrzení na prokázání imunity vůči spalničkám či potvrzení očkování proti tetanu (typ vakcíny, datum). U studijního oboru Radiologický asistent je rovněž doloženo potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s ionizujícím zářením (potvrzení vydáno pro potřeby povinné odborné praxe ve zdravotnických zařízeních).

Studenti, kteří nemají očkování proti virové hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí jen hradit vlastní aplikaci. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Před nástupem na praxi student obdrží osobní dozimetr, který bude v pravidelných intervalech (3 měsíce) vyhodnocován. O termínech výměny osobního dozimetru bude student dopředu informován.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji  na sekretariátu KZOOO FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra (lze zakoupit v každém papírnictví)

Deník odborné praxe

Student v 1. ročníku obdrží na KZOOO u garanta odborné praxe Deník odborné praxe, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student od garanta praxí zápočet za splněnou docházku praxi či klasifikovaný zápočet/hodnocení zkoušky u prověření praktických dovedností. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný Deník odborné praxe odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garanti praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených a termíny pro udělení zápočtu z odborných praxí budou vypsány do systému KOS. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garant ošetřovatelské praxe: Mgr. Martina Dingová Šliková
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: K – 327 (Sportovců 2311, Kladno)

Garanti odborných praxí (radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína): doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., Ing. Jana Hudzietzová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: K – 306, K – 204   (Sportovců 2311, Kladno)

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Před nástupem na odbornou praxi bude garantem odborných praxí studentům sděleno:

 • termín, čas, místo a jméno kontaktní osoby, u které si studenti vyzvednou osobní dozimetr
 • rozdělení studentů do skupin
 • termín, čas, místo a jméno kontaktní osoby, u které budou studenti vykonávat odborné praxe

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující a mentoři na předepsaných stránkách v Deníku odborné praxe. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Splněnou odbornou praxi si studenti nechají potvrdit do Deníku odborné praxe. Každý den praxe student vyplní provedené výkony. Seznam požadovaných výkonů pro jednotlivé obory (splnění 80 % výkonů v každé oblasti) je uveden v Deníku odborné praxe.

Na konci každého dne (odborné praxe v rámci semestru) či týdne (odborné letní praxe) si nechá student potvrdit praxi dohlížejícím pracovníkem ve zdravotnickém zařízení. Po ukončení praxe je studentovi udělen zápočet garantem praxe na základě řádně vyplněného Deníku odborné praxe (docházka na odbornou praxi je potvrzena dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického zařízení).

V případě, že je odborná praxe zakončena klasifikovaným zápočtem či zkouškou, je hodnocení studentovi zapsáno na základě prokázání praktických dovedností, které bude probíhat pod vedením odborně způsobilé osoby. Pro úspěšné složení klasifikovaného zápočtu/zkoušky je zapotřebí prokázání praktických dovedností a zodpovězení doplňujících otázek. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího ze zdravotnického pracoviště, které učí FBMI ČVUT v Praze.

Jednotlivé praxe v průběhu studia

Odborná praxe u oboru Radiologický asistent je součástí studijního plánu a je předepsána pro

 • 1. ročník letního semestru jako:
  • Individuální ošetřovatelská praxe (4 týdny)
  • Odborná ošetřovatelská praxe (2 týdny)
    
 • Ve 2. ročníku v zimním semestru musí student absolvovat předměty:
  • Konvenční zobrazovací postupy - praktická výuka I (4hod./ týden)
 • Ve 2. ročníku v letním semestru musí student absolvovat předměty:
  • Konvenční zobrazovací postupy - praktická výuka II (4 hod./týden)
  • Radioterapie II. (2 hod/ týden)
  • Individuální prázdninová praxe (4 týdny)
  • Praxe v semestru bloková (11. až 14. týden – 4 týdny).
    
 • Ve 3. ročníku zimního semestru musí student absolvovat předměty:
  • Nukleární medicína – praxe (4 hod./ týden)
  • Radiologické zobrazovací metody – praxe (4 hod./týden)
  • Radioterapie – praxe (4 hod./týden)
 • Ve 3. ročníku v letním semestru předměty:
  • Nukleární medicína - klinická praxe (2 týdny)
  • Radiologické zobrazovací metody - klinická praxe (6 týdnů)
  • Radioterapie - klinická praxe (3 týdny).

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí zdravotnického pracoviště).
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít s sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do Deníku odborné praxe.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit po vyhotovení nové smlouvy na odbornou praxi v nejbližším možném termínu, který bude schválen dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického pracoviště i garantem praxe. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou k nástupu na odbornou praxi je absolvování školení BOZP na vybraném pracovišti.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (dohlížejícímu pracovníkovi ze zdravotnického zařízení), který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu dohlížejícího pracovníka ze zdravotnického zařízení). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů děkanátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele (dohlížející pracovník ze zdravotnického zařízení).
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené Zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje výkon v rozsahu činností kompetence zdravotnického záchranáře daných platnou legislativou. Klinická praxe slouží k tomu, aby si studenti/studentky osvojili praktické dovednosti a návyky pro budoucí týmovou práci a zároveň byli schopni/y organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou péči o zdravého, nemocného jedince, jeho rodinu, skupinu i komunitu.

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.
 
Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny

Předepsaný pracovní oděv:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji v bufetu FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).
 • propisovací tužku modré a červené barvy, hodinky s vteřinovou ručičkou – nejsou povoleny náramkové hodinky, vhodný je záznamník (notes).

Vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2005s195

Vedení záznamu denních výkonů (deník odborných praxí – logbook)

Deník je třeba zakoupit na KZOOO FBMI ČVUT u garanta odborné praxe. Vyplněný deník odevzdává student při státní závěrečné zkoušce, student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garanti praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí, která bude realizována vždy 1 měsíc před začatém odborné praxe.
Garant: Ing. Jana Hudzietzová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.
Úvodní schůzka je organizována v rámci Praxe pod přímým vedením v semestru A., v Úvodním soustředění před semestrem.
Na úvodní schůzce bude upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.
Legislativa:

seznámení se zákonem o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména  ust. § 67 odst. 11 o osobách získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,

seznámení se zákonem č. 108/1994 Sb., náhrada škody, §27

seznámení se zákonem č. 96/2004 Sb. a souvisejícími vyhláškami

seznámení s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

seznámení s vyhláškou 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku praxí“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Povinná odborná praxe:

Terminologie
Praxe pod přímým vedením - Úvodní soustředění – část odborné praxe, která probíhá před zimním semestrem v 1.ročníku.
Praxe pod přímým vedením I. – praxe pod přímým vedením probíhá v prostorách laboratoře ošetřovatelství a urgentní medicíny a ve zdravotnických zařízeních.
Praxe v semestru bloková – praxe probíhá v bloku jednoho a více týdnů, organizována je fakultou ve smluvních zařízeních.
Individuální prázdninová praxe bloková – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami ve fakultou nasmlouvaných zařízeních během prázdnin.
Odborný kurz – fakultou organizovaná část odborné praxe, zahrnující hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odbornou problematiku.
Garant odborné praxe  – pracovník odpovědný za přípravu, průběh a vyhodnocení odborné praxe pro daný studijní obor určený vedoucím katedry garantující daný studijní obor.
Mentor odborné praxe – školitel odborné praxe dle odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ve zdravotnickém zařízení.

Cíl odborné praxe

Klinická praxe slouží k tomu, aby si studenti/studentky osvojili praktické dovednosti a návyky pro budoucí týmovou práci a zároveň byli schopni/y organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou péči o zdravého, nemocného jedince, jeho rodinu, skupinu i komunitu.
Instituce pro výkon praxe: nemocnice, další zdravotnická zařízení (např. LDN, rehabilitační kliniky, pracoviště paliativní péče, ambulance, polikliniky, soukromé kliniky atd.), klinická pracoviště a laboratoře, zařízení a pracoviště zdravotnické záchranné služby, zdravotnická operační střediska, výjezdové posádky ZZS, další složky integrovaného záchranného systému. V dalších složkách činných v záchraně zdraví a života: Armáda České republiky, Horská záchranná služba, Báňská záchranná služba, Vodní záchranná služba.
Fakultou nasmlouvaná klinická pracoviště pro výuku splňují legislativní požadavky, jejichž platnost a dodržování je smluvně zajištěno.
Student se podílí na vykonávání běžných ošetřovatelských úkonů v rámci předepsaných témat a zpracovávají zadané seminární práce.

Praxi lze vykonávat: v ČR, ale i mimo naši republiku, jednotlivě, v menších skupinkách.

Zajištění praxe:

 • Praxe pod přímým vedením v semestru I. A Úvodní soustředění před semestrem – část odborné praxe, která probíhá před zimním semestrem v 1. ročníku. Organizuje ji fakulta ve formě odborných přednášek, exkurzí a stáží na odborných pracovištích, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
 • Praxe pod přímým vedením v semestru – praxe pod přímým vedením probíhá v podmínkách odborné laboratoře a ve zdravotnických zařízeních. Praxe je organizována pod vedením odborného pedagoga nebo pod vedením určeného mentora odborné praxe. Praxe může být organizována jak během semestru, tak může probíhat blokově na konci semestru, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
 • Praxe v semestru bloková – praxe probíhá v bloku jednoho a více týdnů, organizována je fakultou ve smluvních zařízeních, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
 • Individuální prázdninová praxe bloková – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami ve fakultou nasmlouvaných zařízeních během prázdnin. Individuální odbornou praxi si zajišťuje student sám a garant odborné praxe schvaluje vhodnost a odbornost vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a související činnosti si zajišťují studenti individuálně.
 • Odborný kurz – fakultou organizovaná část odborné praxe, zahrnující hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odbornou problematiku. Odborné kurzy probíhají ve 3. ročníku vždy v bloku. Organizačně zajišťuje katedra lékařských a humanitních oborů.

Individuální odborné praxe

 • Každý student je veden k tomu, aby si část praxe zajistil sám jako „Individuální prázdninovou praxi blokovou“.
 • Student si vybere ze seznamu pracovišť, spolupracujících s FBMI ČVUT.
 • Student si praxi zajišťuje individuálně na garantem schváleném pracovišti.

Každý student si musí zažádat o individuální vykonání praxe a to tak, že předloží potvrzení od instituce (na formuláři FBMI), že bude přijat jako praktikant v definovaném termínu. Žádost musí být podána alespoň tři týdny před plánovaným datem nástupu na individuální praxi. Žádost ke schválení student předkládá garantovi předmětu.
­Individuální prázdninová praxe bloková je studenty vykonávána v období letních prázdnin, případně během semestru v termínech, které nezasahují do pravidelné výuky.
­ Většina zařízení a institucí současně vyžaduje vlastní smlouvu. Student vyplňuje tuto smlouvu 3x a s platnými podpisy odevzdá jeden tiskopis zdravotnickému zařízení, jeden na sekretariát KZOOO FBMI a jeden si nechá. Některá zařízení též vyžadují kopii potvrzení o očkování proti hepatitidě B, pojištění proti škodě, případně kopii maturitního vysvědčení.
­ Praxe je 8 hodinová s nárokem na přestávku 30 min. Práce o víkendech, odpoledních a nočních službách je započítávána stejně jako práce na ranní směně. Preferujeme práci na ranní směnu, noční jen ve výjimečných případech.
­ Náklady na ubytování a stravu v místě výkonu praxe si po celou dobu praxe hradí student.
­ V průběhu výkonu praxe student nemá nárok na mzdu; případná finanční odměna či mzda ze strany poskytovatele odborné praxe není překážkou pro úspěšné absolvování a započtení praxe.
­ Aby byla praxe úspěšně zakončena v  semestru ve kterém ji student/ka absolvoval/a, musí získat zápis do „deníku odborné praxe“ do konce zkouškového období příslušného semestru.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky).
 • Přestávka je 30 min. během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku modré a červené barvy, hodinky s vteřinovou ručičkou - ne náramkové).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do logbook (deník).
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit supervizorům odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s ošetřovatelským týmem, uspořádáním ošetřovací jednotky, organizací práce, specifiky provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Přeberte skupinu nemocných, ověřte si souhlas s nahlížením do dokumentace a účast v ošetřovatelském procesu, představte se.
 • Zorganizujte si péči o pacienty, spolupracujte s pověřeným školitelem.
 • Dodržujte standardy ošetřovatelské péče.
 • Spolupracujte s ostatními členy ošetřovatelského týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy dle přehledu uvedeném v deníku odborné praxe (logbook).
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem ošetřovatelského procesu.
 • Na konci praxe na příslušném oddělení proveďte zhodnocení plnění cílů, vyžádejte si hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na níž studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Povinná odborná praxe

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů k výkonu povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 201/2017 Sb.
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.).

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Vybraná pracoviště požadují prokazatelnou imunitu vůči viru spalniček. Imunita je prokazatelná zápisem o očkování s názvem očkovací látky a datem v očkovacím průkazu, nebo potvrzením praktického lékaře o prodělaném onemocnění spalničkami, nebo vyšetřením titru protilátek v třídě IgG.

Dále může být požadován záznam o očkování proti tetanu (název vakcíny, datum v očkovacím průkazu)

Informace pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu):  Očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí jen hradit vlastní aplikaci vakcíny. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji  na sekretariátu KZOOO FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílý plášť;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s plnou špicí a pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).

Deník odborné praxe:

Student v 1. ročníku obdrží na KZOOO u garanta odborné praxe „Deník odborné praxe“, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student zápočet za splněnou praxi od garanta praxí. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garant praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garant: MUDr. Daniela Obitková, doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Informativní schůzka:

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Hodnocení praxe:

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku odborné praxe“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Jednotlivé praxe v průběhu studia:

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků týkajících se platného očkování proti hepatitidě B a řádného uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů s jednotlivými pracovišti. V 1. ročníku je předepsána odborná praxe v oboru Zdravotní laborant jako Individuálně letní praxe – biochemie v rozsahu 160 hodin (20 dnů – 4 týdny). Místo odborné praxe si studenti od 1. ročníku volí sami po konzultaci a schválením garantem praxe. Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni. S jednotlivými pracovišti musí být uzavřena smlouva o spolupráci při odborné výuce, která je založena na sekretariátu katedry KZOOO FBMI ČVUT. V případě problémů se zajištěním odborné praxe, bude praxe zajištěna prostřednictvím fakulty. Taková praxe pak bude probíhat na Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno, a.s., popř. na jiném pracovišti dle volných kapacit. S ohledem na efektivní využití kapacit odborných pracovišť, budou praxe rozepsány dle harmonogramu, přičemž výběr termínu praxe bude podléhat studijnímu průměru.

Laboratorní praxe:

 • V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) v celkovém trvání 320 hodin (40 dnů – 8 týdnů):
  • Hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Histologie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Biochemie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Mikrobiologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Imunologie v trvání 40 hodin (1 týden).
  • Nástup na souvislé praxe ve 2. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětů (zápisové prerekvizity): 17PBLHIM – Hematologie a imunohematologie, 17PBLHHT – Histologie a histologické techniky, 17PBLBCH2 – Biochemie II., 17PBLZII – Základy imunologie a imunochemie).
 • Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování předmětu Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) – tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin jednotlivých praxí pro 3. ročník:
  • Laboratorní praxe – biochemie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Laboratorní praxe – genetika a molekulární biologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Laboratorní praxe – hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Laboratorní praxe – mikrobiologie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Laboratorní praxe – imunologie v trvání 80 hodin (2 týdnů).
  • Nástup na souvislé praxe ve 3. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětu (zápisové prerekvizity): 17PBLLP – Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie). Celkem musí student absolvovat v průběhu celého studia 800 hodin odborné praktické výuky. Aby byla praxe úspěšně zakončena v semestru, ve kterém ji studenti absolvovali, musí získat zápis do „Deníku odborné praxe“ do konce zkouškového období příslušného semestru.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí pracoviště).
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít s sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, bílý plášť, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku odborné praxe“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Tato náhrada je možná po vyhotovení nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba vybraného pracoviště i garant praxe. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného pracoviště.
 • Podmínkou nástupu na odbornou praxi je absolvování školení BOZP na vybraném pracovišti.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi, který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu dohlížejícího pracovníka z příslušného zdravotnického zařízení). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu děkanátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele (dohlížející osoba z vybraného zdravotnického zařízení).
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte pouze vyhrazené prostory.

Bakalářský studijní program OO

Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách specializovaných pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních disciplín v učebnách a v laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora z daného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenta. Určená pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen studijním plánem, charakterem studijní praxe a vnitřním předpisem, který stanoví formální a obsahové podmínky praktické výuky. Cílem praxe je zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce.

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet bude udělen garantem praxe na základě hodnocení organizace, kde je praxe prováděna a na základě kontrolní činnosti garanta praxe.

Délka praxe:

 • 1. ročník - 4 týdny
 • 2. ročník - 8 týdnů
Počet hodin za týden: 40

Úkoly odborné praxe:

 1. Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení, zejména:
  1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
  2. metodiku krizového plánování, skladba a účel plánů,
  3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
  4. nalýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
  5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
  6. zvláštní zařízení, či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační střediska, sklady, úkryty apod.), pokud lze pořídit fotodokumentaci.
 2. Shromáždit podklady pro semestrální práci v následujícím semestru o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, kde jste prováděli stáže (5 stran).
 3. Shromáždit podklady pro možné použití v rámci bakalářské práce (i jako zadání dané organizace).

Garant praxe

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry lékařských a humanitních oborů FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny

 • Na závěr praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o praxi (kde, co, s jakým úspěchem jste udělali), uvézt jméno, sídlo, adresu organizace, jméno pracovníka, u kterého jste stážovali (včetně tel. spojení). Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Požádat o zpracování stručného hodnocení  kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Při problémech, výpadku praxe, nemoci apod. okamžitě informovat garanta praxe.

Určená pracoviště pro praxe

I. ročník
odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci – 4 týdny
Pozn. studenti v 1. ročníku si zajišťují praxi individuálně a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního oboru.
II. ročník
odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (Příbram) nebo na Státním ústavu radiační ochrany (Praha), 4 týdny
odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému – 4 týdny

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.

Bakalářský studijní program LDZ

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Povinná odborná praxe

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů akreditovaného studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví k výkonu povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Vybraná pracoviště požadují prokazatelnou imunitu vůči viru spalniček. Imunita je prokazatelná zápisem o očkování s názvem očkovací látky a datem v očkovacím průkazu, nebo potvrzením praktického lékaře o prodělaném onemocnění spalničkami, nebo vyšetřením titru protilátek v třídě IgG.

Dále může být požadován záznam o očkování proti tetanu (název vakcíny, datum v očkovacím průkazu).

Informace pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): Očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti hradí pouze vlastní aplikaci vakcíny. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (budova Kasárna, místnost K-202);
 • bílé kalhoty;
 • bílý plášť;
 • bílé ponožky a vhodná pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s plnou špicí a pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentský průkaz ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).

Deník odborné praxe:

Student v 1. ročníku obdrží u garanta odborné praxe „Deník odborné praxe“, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student zápočet za splněnou praxi od garanta praxí. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garant praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva vždy pro daný studijní program. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garant: MUDr. Daniela Obitková

Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Informativní schůzka:

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Hodnocení praxe:

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informativní schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku odborné praxe“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Jednotlivé praxe v průběhu studia:

 • Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků týkajících se platného očkování proti hepatitidě B a řádného uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů s jednotlivými pracovišti. V 1. ročníku je předepsána odborná praxe ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jako F7PBLILP Individuální letní praxe – biochemie v rozsahu 160 hodin (20 dnů – 4 týdny). Místo odborné praxe si studenti 1. ročníku volí sami po konzultaci a schválení garantem praxe. Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni. S jednotlivými pracovišti musí být uzavřena smlouva o spolupráci při odborné výuce, která je založena u garanta praxí. V případě problémů se zajištěním odborné praxe, bude praxe zajištěna prostřednictvím fakulty. Taková praxe pak bude probíhat v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno, a.s., popř. na jiném pracovišti dle volných kapacit. S ohledem na efektivní využití kapacit odborných pracovišť, budou praxe rozepsány dle harmonogramu, přičemž výběr termínu praxe bude podléhat studijnímu průměru.

Laboratorní praxe:

 • Ve 2. ročníku musí student absolvovat předmět F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) v celkovém trvání 320 hodin (40 dnů – 8 týdnů):
  • Hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů, 10 pracovních dnů),
  • Histologie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Biochemie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Mikrobiologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Imunologie v trvání 40 hodin (1 týden).

Nástup na souvislé praxe ve 2. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětů (zápisové prerekvizity): Biochemie II. (F7PBLBCH2), Histologie a histologické techniky (F7PBLHHT), Hematologie a transfuzní služba I. (F7PBLHTS1), Základy imunologie a imunochemie (F7PBLZII).

 • Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování předmětu F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) – tzn., že ten, kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku.

Předepsaný počet hodin jednotlivých praxí pro 3. ročník:

 • F7PBLLPB Laboratorní praxe – biochemie v trvání 40 hodin (1 týden),
 • F7PBLLPG Laboratorní praxe – genetika a molekulární biologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
 • F7PBLLPHT Laboratorní praxe – hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
 • F7PBLLPM Laboratorní praxe – mikrobiologie v trvání 40 hodin (1 týden),
 • F7PBLLPI Laboratorní praxe – imunologie v trvání 80 hodin (2 týdnů).

Nástup na souvislé praxe ve 3. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětu (zápisové prerekvizity): F7PBLLPR – Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie). Celkem musí student absolvovat v průběhu celého studia 800 hodin odborné praktické výuky. Aby byla praxe úspěšně zakončena v semestru, ve kterém ji studenti absolvovali, musí získat zápis do „Deníku odborné praxe“ do konce prodlouženého zkouškového období příslušného semestru.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí pracoviště).
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít s sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, bílý plášť, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku odborné praxe“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Tato náhrada je možná po vyhotovení nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba vybraného pracoviště i garant praxe. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného pracoviště.
 • Podmínkou nástupu na odbornou praxi je absolvování školení BOZP na vybraném pracovišti.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi, který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu dohlížejícího pracovníka z příslušného zdravotnického zařízení). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu děkanátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele (dohlížející osoba z vybraného zdravotnického zařízení).
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte pouze vyhrazené prostory.

Navazující magisterský studijní program OO

Magisterský studijní obor Civilní nouzové plánování

Cílem praxe je seznámení posluchače s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení a ochrany obyvatelstva. V průběhu praxe se posluchač pod vedením zkušeného mentora seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování, s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). Rozsah náplně praxe je dán dohodou garanta studijního oboru a mentora.
Praxe probíhá na smluvních pracovištích FBMI (např. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje.) nebo na pracovišti, na kterém si stáž dohodl posluchač, a které svým zaměřením a rozsahem své činnosti je zárukou kvalitního průběhu stáže.
O praxi si vede posluchač podrobný deník, který mu potvrzuje, společně s vyhodnocením jeho práce stanovený  mentor.

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet (1 kredit), bude uděleno garantem praxe na základě hodnocení organizace, kde je praxe prováděna a na základě kontrolní činnosti garanta praxe.

Délka praxe:

1. ročník – 3týdny (120 hod.)
                        
Počet hodin za týden: 40

Úkoly odborné praxe:

 1. Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení, zejména:
  1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
  2. metodiku krizového plánování, skladba a účel plánů,
  3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
  4. analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
  5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení.
  6. zvláštní zařízení, či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační střediska, sklady, úkryty apod.), pokud lze pořídit fotodokumentaci.
  7. u výzkumných institucí procesy, technologie a metody zvyšující efektivitu ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 2. Shromáždit podklady pro semestrální práci v následujícím semestru o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, u které  jste prováděli stáže (cca 5 stran).
 3. Shromáždit podklady pro možné použití v rámci diplomové práce (i jako zadání dané organizace).

Garant praxe

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny:

 • Na závěr praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o praxi (kde, co, s jakým úspěchem jste udělali), uvézt jméno, sídlo, adresu organizace, jméno pracovníka, u kterého jste stážovali (včetně tel. spojení). Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Požádat o zpracování stručného hodnocení kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Při problémech, výpadku praxe, nemoci apod. okamžitě informovat garanta praxe.

Určená pracoviště pro praxe:

I. ročník

 • odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci,
 • odborná praxe na Státním úřadu jaderné, chemické a biologické ochrany nebo na Státním ústavu radiační ochrany,
 • odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému podle vlastního rozhodnutí.
 • Pozn. studenti  si  zajišťují praxi individuálně a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního oboru.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Snažte se získat co nejvíce technických a taktických informací nezbytných pro studium, studijní specializací a pro zpracování Vaší diplomové práce.
 • Na konci praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.

Navazující magisterský studijní program SIPZ

Magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Studenti studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví musí v rámci studijního plánu povinně absolvovat 6 týdnů praktické výuky, která je realizovaná ve smluvních zdravotnických zařízeních. Na konci 2. semestru se jedná o 4 týdny souvislé odborné praxe a na konci 3. semestru jsou realizovány individuální praxe v délce 2 týdnů. Celkem se tedy jedná o 240 hodin praktické výuky. Cílem praxí je co nejlépe připravit studenty na profesní život. Praxe dávají rovněž studentům možnost vyzkoušet si osvojené znalosti a dovednosti v podmínkách reálného provozu zdravotnického zařízení. Během praxí si studenti rovněž budují potřebné kontakty, vytváří si potřebné návyky, čímž se zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Snahou fakulty je kvalitně připravit studenty i po praktické stránce (příprava na budoucí povolání) a tuto oblast neustále rozvíjet ve spolupráci s jednotlivými zdravotnickými pracovišti, které se na zajištění praktické výuky podílejí.

Účast na praxích (docházka) a náplň činnosti jsou studentům zaznamenány do „Deníku odborných praxí“ na příslušném pracovišti odpovědnou osobou – supervizorem praxí. Kromě potvrzení o absolvované praxi mají studenti povinnost zaznamenat do deníku i vlastní hodnocení průběhu praxe, které napomáhá zkvalitňovat nastavený systém odborných praxí. Na základě vyplněných údajů v deníku získá student zápočet za splněnou praxi. Kontrola praktické výuky je rovněž zajišťována garantem praxí, který provádí namátkové kontroly přímo na jednotlivých pracovištích. Garant rovněž zajišťuje vyhodnocení průběhu praxí. Studenti jsou seznámeni s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na úvodní informační schůzce. Náplní schůzky je seznámit studenty se zásadami řízené odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce jsou stvrzeny zápisem ze schůzky a prezenční listinou. Dále jsou studentům sděleny pokyny k praxím a doporučení, která by měli plnit v průběhu odborné praxe. 

F7PMSOP/F7KMSOP Odborná praxe (2. semestr, 4 týdny) je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení, případně ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví. Cílem je získání praktických návyků a dovedností pro budoucí uplatnění v profesním životě, a to nejen z hlediska získání odborných dovedností, ale i práce v kolektivu. Oblasti činnosti:

 • Aktivity v rámci vedení zdravotnické dokumentace (zdravotnické výkony, sběr a zpracování dat pro vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám, systém vykazování, sledování a řízení nákladů u vysoce nákladné péče apod.).
 • Podílení se na činnostech oddělení controllingu/interního auditu, seznámení s rozpočty organizace, hodnocení výkonnosti jednotlivých pracovišť, agenda stížností atd.
 • Podílení se na zpracování zdrojových dat pro ekonomická rozhodnutí (zajištění podkladů pro další plánování, participace na dílčích ekonomických analýzách apod.).
 • Seznámit se s oblastí akvizicí zdravotnických přístrojů včetně problematiky výběrových řízení, přípravy podkladů pro veřejné zakázky, koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále seznámení se s oblastí technických instruktáží pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
 • Seznámení se s plánováním investic, odpisovým plánem, servisem zdravotnické techniky, evidencí dlouhodobého majetku v organizaci.
 • Seznámení a následná práce s informačními systémy (nemocniční IS, laboratorní IS, manažerský IS a další).
 • Archivace zdravotnické dokumentace.
 • Zhodnocení a tvorba technických dokumentací ZP.
 • Řízení lidských zdrojů v organizaci – personální plánování, strategické plánování v oblasti řízení lidských zdrojů, systém vzdělávání, aplikace pracovněprávních předpisů, získávání a výběr zaměstnanců, personální agenda, podílení se na podpůrných činnostech v oblasti řízení lidských zdrojů.
 • Kontrola a řízení kvality ve zdravotnických zařízeních (implementace standardů kvality v nemocnici a následná kontrola jejich dodržování, procesy zvyšování kvality, audity zdravotnických činností, sledování výskytu nežádoucích událostí a jejich řešení, dokumentace).
 • Integrace procesů ve zdravotnických zařízeních.

Student musí v rámci praxe povinně absolvovat praxi na úseku ekonomickém (min. 40 hod.), personálním (min. 20 hod.), technickém (min. 40 hod.) a na úseku kvality (min. 20 hod.). Další (podrobnější) zaměření již závisí na charakteru činnosti dané organizace.
V kombinované formě studia probíhá praxe stejným způsobem jako u formy prezenční. Pokud posluchač vykonává požadovanou náplň v rámci svého zaměstnání, bude mu praxe uznána na základě doloženého potvrzení od zaměstnavatele a na základě posouzení garantem praxe.

F7PMSIP/F7KMSIP Individuální praxe (3. semestr, 2 týdny) navazuje na předmět Odborná praxe. Student, který již absolvoval předmět Odborná praxe, má zde možnost profilace ve vybraném zdravotnickém zařízení. Individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon budoucího povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení teoretických znalostí formou samostatné práce pod vedením odborného pracovníka. Individuální praxe je součástí výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťováni na jednotlivá pracoviště ve zdravotnických zařízeních, případně ve výrobních či servisních organizacích v oblasti zdravotnických prostředků. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické dovednosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka.

Snahou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT je rozšiřovat spolupráci s potenciálními zaměstnavateli absolventů studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví prostřednictvím odborných praxí a zlepšovat tak kompetence absolventů pro budoucí povolání. Studenti mají možnost se prostřednictvím odborných praxí seznámit s jednotlivými zaměstnavateli a již v průběhu studia se stát jejich potenciálními zaměstnanci. Zpětná vazba od zaměstnavatelů v rámci hodnocení odborné praxe přispívá ke zkvalitňování obsahové náplně studijních programů a vlastních odborných praxí tak, aby získané znalosti a dovednosti absolventů skutečně odpovídaly požadavkům současné praxe a absolventi našli na trhu práce odpovídající uplatnění.

Použité zkratky

Back to Top