Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) v akademickém roce 2023/2024

Podle Čl. 7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství se SZZ skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studia  a obhajoby diplomové práce v případě navazujícího magisterského studia a z ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů studijního oboru (resp. Specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace), případně v závislosti na studijním oboru či programu, který se nedělí na obory, též ze zkoušky praktické.

Pro ústní zkoušku stanoví děkan ČVUT FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, témata, která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky v semestru, který předchází SZZ.

Student skládá zkoušku ze dvou, tří nebo čtyř tematických okruhů podle studovaného oboru (resp. Specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace).  V případě možnosti volby témat je student povinen si je vybrat prostřednictvím KOS.

K SZZ se student přihlašuje elektronicky a to prostřednictvím systému KOS (návod - zde), nejpozději do 16. 2. 2024 (studenti programu Zdravotnické záchranářství a studenti oboru/programu Fyzioterapie do  1. 3. 2024) - po tomto termínu bude přístup v KOS automaticky zablokován. Přihlásit se k SZZ v KOS může pouze student, který má zapsán předmět Bakalářská práce/Diplomová práce. V přihlášce se vybírá jak termín SZZ tak tematické okruhy podle studovaného oboru (resp. specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace).

Něco málo k orientaci v KOSu:

  • Otevřete záložku „Státní zkoušky“ → „Státní závěrečné zkoušky“.
  • V rozbalovací liště vyberte své okruhy k SZZ (2,3 nebo 4 dle oboru, programu)
  • Vyberte termín SZZ a vpravo na konci příslušného řádku potvrďte tlačítkem „přihlásit“

Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšně absolvovat všechny povinné předměty a předepsaný počet povinně-volitelných předmětů dle studijního plánu příslušného oboru (resp. specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace) a získání minimálně:

  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Biomedicínská informatika (BMI) a v bakalářském studijním programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ)
  • 180 kreditů během studia, včetně bakalářské práce a navíc splnění praxe v bakalářském studijním programu Biomedicínská technika (BMT)
  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a splnění praxe v bakalářských studijních oborech Optika a optometrie (OPT), Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Plánování a řízení krizových situací (PŘKS) a v bakalářských studijních programech Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ), Optika a optometrie (OPT), Radiologická asistence (RA), Zdravotnické záchranářství (ZZ), Fyzioterapie (FZT) a Bezpečnost a ochrana obyvatelstva (BOO)
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická informatika (BMKI);
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce a splnění praxe v případě navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (CNP), Biomedicínské inženýrství (BME), Aplikovaná fyzioterapie (AFZT), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ).

V termínu stanoveném časovým plánem akademického roku pro FBMI je student povinen uzavřít svůj studijní plán prostřednictvím KOS (29. 5. 2024 nebo 6. 6. 2024 dle oborů/programů - viz níže). Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v KOSu chybět žádný výsledek.

Něco málo k orientaci v KOSu:

  • Otevřete záložku „Předměty“ → „Studijní plán“ → stav studijního plánu – splněn - UZAVŘÍT

Student je k SZZ na konkrétní termín (datum, místnost a čas) zván prostřednictvím webových stránek fakulty http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz, na kterých je uveden rozpis studentů ke komisím dle studijního oboru (resp. specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace) a dále prostřednictvím KOS. Vše zajišťují katedry garantující obor, či program, který se nedělí na obory a to nejpozději 10 dnů před konáním vlastních SZZ na daném studijním oboru/programu (do bakalářských studijních oborů/programů 31. 5. 2024, navazujících magisterských oborů/programů 7. 6.2024 a všech oborů/programů katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 24. 5. 2024). Nejpozději 5 dnů před termínem konání SZZ má student možnost se seznámit s posudky vedoucího a oponenta BP/DP v systému PROJECTS. Den před svým termínem SZZ si student zkontroluje na webu či na nástěnce garantující katedry nejaktuálnější rozpis SZZ (na poslední chvíli může dojít ke změnám, např. v případě nemoci apod.). SZZ probíhají dle rozpisu garantující katedry - shromažďovat se studenti budou (samozřejmě ve společenském oděvu) v místnosti uvedené garantující katedrou, kde si studenty vyzvedne tajemnice/tajemník komise. Tajemnice/tajemník bude kontrolovat totožnost studenta stejně jako u zkoušky podle SZŘ Čl. 8 (platný občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz studenta). Při zkoušce nejdříve probíhá prezentace a obhajoba BP/DP a bezprostředně potom ústní zkoušky ze 2/3/4 vybraných /předepsaných tematických okruhů. Ve studijním bakalářském oboru/programu Fyzioterapie se SZZ zahajuje praktickou zkouškou, která probíhá v jednom dni a v samostatně odděleném termínu od ostatních částí SZZ. Před teoretickou částí SZZ má student vyhrazeno 30 minut na písemnou přípravu. Příprava může být pouze na orazítkovaných papírech k tomu určených, které budou následně založeny do protokolu o SZZ. Možnost přípravy se týká celého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva a navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování a Aplikovaná fyzioterapie. Po zkoušce se komise krátce poradí a oznámí studentovi, zda u zkoušky prospěl(a) či neprospěl(a), seznámí ho se známkami ze všech jednotlivých částí SZZ a na protokolu o SZZ se student podepíše, že byl s výsledky seznámen.

Po úspěšném absolvování SZZ musí studenti vyrovnat všechny závazky v knihovně a na sekretariátu garantující katedry.

Pro akademický rok 2023/2024 tedy platí, že tematické okruhy budou zveřejněny nejpozději do konce výuky semestru, který předchází SZZ. K SZZ se studenti musí přihlásit nejpozději do 16. 2. 2024 a studenti programu Zdravotnické záchranářství a oboru/programu Fyzioterapie nejpozději do 1. 3. 2024!

Z hlediska termínu je pro všechny studenty ČVUT FBMI závazný termín červen. Termín v září je určen jako opravný (dle návrhu SZZ komise může být opravný termín až v červnu v následujícím akademickém roce) a ve zvlášť závažných případech jako náhradní termín (zejména ze zdravotních důvodů studentů, či studentů s uznanou dobou rodičovství na ČVUT po dobu mateřské dovolené). Standardní náhradní termín v případě konání SZZ v září je v červnu v následujícím akademickém roce. Přesun termínu je možný pouze na základě žádosti (formulář Žádost o přesun SZZ) děkanovi s vyjádřením vedoucího práce (pokud se žádost týká závěrečné práce) a vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, s udáním vážného důvodu. Žádost student odevzdá na studijní oddělení nejpozději 1 měsíc (ve zvlášť závažných případech viz výše i později) před termínem odevzdání bakalářské či diplomové práce – tj. do 16. 4. 2024 do konce úředních hodin.

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce: (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP, DP z neúspěšných szz v ak. roce 2022/23):

16. 5. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, vytištěná a svázaná BP/DP v den konání SZZ
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro FZT, RA, ZZ, LDZ, PŘKS, BOO, CNP a AFZT: do 29. 5. 2024
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro ostatní Bc. a NMgr. obory/programy (než výše jmenované): do 6. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro FZT: 3. 6.  2024 – 14. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky pro RA, ZZ, LDZ, PŘKS, BOO: 3. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky pro CNP, AFZT: 3. 6. 2024 – 28. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro FZT: 10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní Bc. obory/programy (než výše vyjmenované): 10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní NMgr. obory/programy (než výše vyjmenované): 17.6. 2024 – 28. 6. 2024
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS: do 29. 8. 2024
Odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP/DP z neúspěšných SZZ v červnu 2024): 15. 8. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, vytištěná a svázaná BP/DP v den konání SZZ
Opravné státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro FZT: 2. 9. 2024 – 10. 9. 2024
Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro FZT: 2. 9. 2024 – 13. 9. 2024
Opravné státní závěrečné zkoušky pro ostatní Bc. a NMgr obory/programy (než výše vyjmenované): 2. 9. 2024 – 13. 9. 2024
Promoce: 15. 10. 2024 – 18. 10. 2024

Promoce proběhnou 15. 10. 2024 – 18. 10. 2024, do jednotlivých běhů budou studenti rozděleni cca v září (až skončí i opravné SZZ a budou konečné počty absolventů). Rozvrh promocí a veškeré informace o promocích budou zveřejněny na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/aktuality. Na promocích se nedoporučuje přítomnost dětí předškolního věku (v případě, že budou vyrušovat, budou neprodleně vyvedeni z kaple). Pro všechny přítomné (absolventy i jejich doprovod) je povinný společenský oděv. S účastí absolventů je počítáno automaticky, na základě úspěšně složené SZZ v akademickém roce 2023/2024. V případě, že se nebude promočního obřadu účastnit, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit, a to nejpozději 1 týden před samotnou promocí na braundan@fbmi.cvut.cz.

Tematické okruhy státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2023/2024:

Bakalářské studijní obory/programy
Biomedicínská technika
Biomedicínská informatika
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví – specializace Biomedicínská informatika
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví – specializace Informační a komunikační technologie
Fyzioterapie
Fyzioterapie – studenti, kteří nastoupili od AR 2020/2021
Optika a optometrie – studenti, kteří nastoupili od AR 2021/2022
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Radiologický asistent
Radiologická asistence
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Zdravotnické záchranářství
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Navazující magisterské studijní obory/programy
Biomedicínské inženýrství
Civilní nouzové plánování
Aplikovaná fyzioterapie
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Biomedicínská a klinická informatika - specializace Softwarové technologie
Biomedicínská a klinická informatika - specializace Nanotechnologie

 Rozpis studentů ke komisím:

Back to Top