Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Den otevřených dveří pro vás chystáme kontaktní formou, pokud to situace dovolí.

Kdy: 28. ledna 2022

Kde: FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno

Neváhejte a přijďte mezi nás!

ZAŽIJTE FAKULTU BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ NA VLASTNÍ KŮŽI.

PROGRAM
11:00 - 11:10    zahájení a uvítání v posluchárně fakulty (přízemí)
11:10 - 12:00    představení studijních programů a podmínek přijímacího řízení
12:00 - 15:00    „Jednodenní studium“ - prohlídka laboratoří

dod1

Po úvodním představení informací o studiu si sami můžete vyzkoušet specializované „experimenty a ukázky“ v laboratořích fakulty. Na své cestě fakultou budete moci získávat body do tzv. „Indexu prenatálního studenta FBMI“. Při dosažení poloviny bodů pak získáte dárek.

Kromě toho, že na fakultě získáte vzory skutečných testů k přijímacímu řízení, si budete moci prohlédnout fakultu a zeptat se studentů i pedagogů na vše, co vás bude zajímat o přijímacím řízení, podmínkách studia, jednotlivých studijních programech a mnoho dalšího.

Zde naleznete přehled studijních programů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Při vstupu na fakultu je nutné dodržovat platná protiepidemická opatření.

Pro vstup na fakultu a během celého Dne otevřených dveří platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

Při příchodu na fakultu je nutné prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • u dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Možnosti studia

Biomedicínská technika Optika optometrie Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
Radiologická asistence Fyzioterapie Zdravotnické záchranářství
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bezpečnost a ochrana obyvatelstva Biomedicínské inženýrství
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Civilní nouzové plánování Biomedicínská a klinická informatika

Bakalářské studijní programy

Biomedicínská technika#bmt

bmt1bmt2bmt3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Absolventi, kteří se v praxi stávají nelékařskými zdravotnickými pracovníky podle platné legislativy, mohou pracovat jako jediní s širokou škálou lékařské přístrojové techniky, včetně asistence při vyšetřeních vyžadujících součinnost techniky. Jedná se proto o studijní program s největším využitím techniky ve 30 laboratořích s celkovou plochou 1492 m2 a s více než tisíci přístroji, které by poskládané za sebou vytvořily řadu o délce 1 km. Za tři roky absolvují studenti 2 600 hodin studia, z toho 1 000 hodin v laboratořích.

Program je akreditován, jako jediný na ČVUT a jako jeden ze čtyř na vysokých školách v ČR, se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi mohou bezprostředně po studiu vykonávat profesi biomedicínského technika. Náročnost a „přitažlivost“ studijního programu je dána studiem a chápáním biologie, medicíny a techniky v souvislostech, ale i stejným poměrem mužů a žen, což vytváří velmi vhodné prostředí pro vzájemnou spolupráci v týmech, která je v praxi zásadní. S těmito aspekty pak velmi souvisí každoroční účast a úspěchy studentů tohoto programu v širokém spektru aktivit.

Studenti uvedeného programu jsou také velmi žádanými členy projektových a vědeckých týmů a jsou nepostradatelnými pomocníky i v rámci různých typů studií v klinické praxi. Studenti mohou vykonávat praxi ve 188 nemocnicích v ČR a v rámci studentského výměnného programu Erasmus+ studovat v zahraničí v 35 zemích světa. Uplatnění a poptávka po absolventech jsou značné a stále s téměř nulovou nezaměstnaností, a to jak ve zdravotnických zařízeních, tak i ve vývoji, výrobě a servisu, ale i ve státních institucích pro oblast zdravotnictví. Předností jsou i absolventi, kteří spolupracuji s fakultou a nabízí pracovní uplatnění dalším studentům a absolventům.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace
Optika optometrie#opt

opt1opt2opt3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Studijní program je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia odbornou způsobilost k výkonu povolání optometrista podle § 11 zákona č. 96/2004 Sb. Optometrie v sobě spojuje technické a medicínské znalosti a profese optometristy je velmi žádaná nejen v očních optikách, aplikačních centrech kontaktních čoček a očních klinikách, ale i v oblasti práce se speciálními lékařskými přístroji a v oblasti vývoje nejmodernějších technologií.

Výuka probíhá v moderních laboratořích vybavených kvalitními přístroji. Praktický trénink pracovního režimu optometristy je simulován ve fakultní provozovně oční optiky a na očních klinikách. Máme významné konexe s těmi nejlepšími partnerskými univerzitami v Evropě (Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Německo, Itálie, Španělsko) a naši studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ do těchto států studovat. V externích projektech se mohou zapojit do výzkumu v oblasti videookulografie a virtuální reality ve spojení s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví#ikz

IKZ1IKZ2IKZ3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty specializace Biomedicínská informatika
Předměty specializace Informační a komunikační technologie

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví je moderní bakalářský studijní program, který vám poskytne široké uplatnění v praxi, a to jak ve zdravotnictví, tak i kdekoliv jinde ve firemní, státní či akademické sféře – od správců informačních a databázových systémů a sítí, přes vývojáře HW a SW zaměřeného na atraktivní oblast mobilních aplikací v průmyslu a medicíně, po mezioborové specialisty na ICT, eHealth a e-Government.

Díky velmi dobře fungující mezinárodní spolupráci realizačního týmu tohoto programu jsou nejlepší studenti zapojováni do projektů partnerských institucí a vysíláni na výměnné pobyty – např. Norský národní institut pro telemedicínu a integrovanou péči (NST), který je dále úzce provázán s Univerzitou v Tromso (UiT), Fakulta biomedicínské techniky Vídeňské univerzity Fachhochschule Technikum Wien atd.

Studenti tohoto programu si po celou dobu studia důsledně ověřují a prohlubují své znalosti prostřednictvím atraktivní, na reálné potřeby praxe úzce navázané, projektově orientované výuky, a to pod individuálním vedením zkušených pracovníků napříč katedrami a pracovišti fakulty, pracovníků lékařských fakult i odborníků z firemní praxe.

Zvolená skladba předmětů studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví umožní studentovi uplatňovat a rozvíjet odborný profil podle jeho zájmů a schopností v rámci jedné ze dvou nabízených specializací: Biomedicínská informatika nebo Informační a komunikační technologie, které si vybírá na konci prvního ročníku. Obě specializace programu poskytnou absolventovi výborný základ pro další studium informatiky, se kterým se pak může profesně uplatnit jako IT profesionál, ale i výzkumník nebo vědec, ať už ve zdravotnictví nebo mimo něj.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Matematika

Průměr nejvýše 1,3

Percentil IQ testu Mensa 97 nebo více

Do 31. 3. 2022 Další informace
Radiologická asistence#ra

RA1RA2RA3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Zobrazovací metody zaznamenávají v současné době v medicíně expanzi. Lékař se bez nich neobejde, protože přináší do jeho rozhodování jasné světlo. Radiologičtí asistenti jsou dnes pro management zdravotnických zařízení nenahraditelní. Tato profese má před sebou obrovskou perspektivu. Pokud se rozhodnete pro tento studijní program, budete pracovat s nejmodernější technikou, včetně výpočetní. Studenti si během tříletého bakalářského studia osvojí nejnovější medicínské poznatky z oblasti zobrazovacích metod (radiologie a nukleární medicíny) i radioterapie (radiační onkologie).

Absolvent získá kvalifikaci jak pro výkon povolání v České republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie. Program je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologický asistent podle § 8 zákona č. 96/2004 Sb. Výhodou studijního programu je úzká spolupráce s praxí a velká společenská potřeba po absolventech. Všichni absolventi, kteří budou mít zájem, najdou uplatnění na trhu práce v tomto perspektivním oboru.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace
Fyzioterapie#fzt
FZT1 FZT2 FZT3
Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Fyzioterapeuta potřebuje každý z nás. Studiem tohoto programu poznáte detailně lidské tělo, funkci jednotlivých svalů a krásu pohybu. Čeští fyzioterapeuti jsou vyhledáváni po celém světě. Absolventi najdou uplatnění ve zdravotnických zařízeních, lůžkových i ambulantních, v lázeňských provozech, v rehabilitačních ústavech nebo v odborných léčebnách. Své místo mohou najít v řadě oborů, které s fyzioterapeutickým vzděláním souvisí (rekreologie, osobní asistence v oblasti sportu, cestovního ruchu, atd.). Již v průběhu studia mohou studenti absolvovat odborné kurzy pro rozšíření způsobilosti.

Studijní program je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut podle § 24 zákona č. 96/2004 Sb.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,2 Do 31. 3. 2022 Další informace
Zdravotnické záchranářství#zz

ZZ1ZZ2ZZ3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Absolvent má odbornou způsobilost poskytovat jak přednemocniční neodkladnou péči v pozici zdravotnický záchranář, tak v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních jednotkách. Další uplatnění může najít v Armádě České republiky nebo u složek integrovaného záchranného systému. Je schopen vést zdravotnickou dokumentaci a dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení, včetně zdravotnického operačního střediska. Umí samostatně a pohotově rozhodovat v mezích své kompetence a nést odpovědnost za svá rozhodnutí jak v běžných, tak za mimořádných okolností. Studijní program je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář podle § 18 zákona č. 96/2004 Sb.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví#ldz

LDZ1LDZ2LDZ3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční 3 roky Předměty

Laboratoř, to dnes není úmorné pipetování, ale práce se špičkovou laboratorní a výpočetní technikou. Laboratorní diagnostika prodělala v několika posledních desetiletích ohromný rozvoj. Tento program vám umožní spolupracovat s biochemiky, hematology, mikrobiology, sérology a s celou další řadou odborníků. Vyžaduje ty z vás, kteří mají vysokou fantazii a touhu poznávat stále něco nového.

Studijní program je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant podle § 9 zákona č. 96/2004 Sb.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Chemie, Biologie

Průměr nejvýše 1,3

Do 31. 3. 2022 Další informace
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva#boo

BOO1BOO2BOO3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Bakalářský Prezenční, Kombinovaná 3 roky Předměty prez, Předměty kombi

Každý den se setkáváme s mimořádnými událostmi, ať už se jedná o dopravní nehody, úniky nebezpečných látek nebo s teroristickými útoky a pandemiemi. K řešení těchto událostí je zapotřebí široká škála odborníků s různými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi.

Absolvent tohoto studijního programu získá odpovídající znalosti o příčinách, způsobech řešení, následcích a prevenci mimořádných událostí a krizových situací vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí. Pozornost je věnována přípravě studentů na řešení následků havárií způsobených radiačními, radiologickými, chemickými a biologickými faktory, včetně jejich dopadů na lidský organizmus.

Studenti se seznámí s problematikou bezpečnostní politiky, terorismu, pyrotechniky, psychologie a dalšími důležitými obory nezbytnými pro zajištění ochrany obyvatelstva. Není třeba zdůrazňovat, jak nenahraditelná je jejich úloha pro fungování společnosti i jaké se těší všeobecné úctě.

K výuce jsou používány moderní technologie 3D simulace mimořádných událostí, včetně softwarových nástrojů z oblasti krizového managementu, které přispívají k odbornému prohloubení vzdělávání a jeho propojení s požadavky praxe. Součástí praktické části výuky jsou nácviky řešení nejrůznějších krizových situací. Při studiu tohoto programu se nenudíte ani jeden den. Navíc získáte odbornou způsobilost pro práci příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace

Navazující magisterské studijní programy

Biomedicínské inženýrství#bme

BME1BME2BME3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Magisterský Prezenční 2 roky Předměty

Biomedicínské inženýrství je jediným studijním programem z podobně zaměřených programů na celém ČVUT, který je současně programem zdravotnickým. To znamená, že je akreditován se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získávají po ukončení studia tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínský inženýr. Absolventi programu se proto mohou přímo podílet na diagnostice či terapii pacientů bez nutnosti absolvovat další specializované zdravotnické vzdělávání, které si musejí na vlastní náklady doplnit studenti jiných fakult. Ušetří tak nejen významné finanční prostředky, ale i další roky studia a další stres z vykonávání zkoušek před odbornou komisí.

V rámci zdravotnických zařízení budou absolventi schopni obsluhovat, kontrolovat a udržovat diagnostickou a terapeutickou přístrojovou techniku a její software, asistovat lékaři při vyšetřování pacientů a při terapeutických procedurách. Budou schopni zabezpečovat činnosti spojené s provozem zdravotnické techniky. Vzhledem ke schopnosti zapojit se i do vývojové a vědecko-výzkumné práce experimentálního charakteru je o naše absolventy obrovský zájem z firem a institucí zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem prostředků zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení z oblasti diagnostických a terapeutických přístrojů a metod určených pro zdravotnictví.

Absolventi programu Biomedicínské inženýrství mají 100% zaměstnanost; vždy velmi rychle (díky prakticky orientované výuce a spolupráci s firmami již během studia) našli lukrativní pracovní pozice u prestižních firem a institucí.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie, Specifická část. Průměr nejvýše 1,5 Do 31. 3. 2022 Další informace
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví#sipz

SIPZ1SIPZ2SIPZ3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Magisterský Prezenční, Kombinovaná 2 roky Předměty prez, Předměty kombi

Připravujeme především prakticky zaměřené absolventy, kteří jsou schopni kombinovat oborové znalosti z oblasti zdravotnictví se znalostmi technickými a ekonomickými, které jsou nezbytnou podmínkou úspěšného řízení každého zdravotnického zařízení.

Cílem studia je seznámit studenty s principy činnosti a možnostmi využití prostředků zdravotnické techniky, včetně medicínské informatiky. Velký důraz je při výuce věnován hodnocení zdravotnických technologií (HTA), tedy shromažďování a vyhodnocování informací o medicínských, ekonomických, sociálních a etických dopadech používání zdravotnických technologií s cílem maximalizace užitku v rámci omezených zdrojů a zvyšování efektivity. Dále student získá potřebné znalosti v oblasti organizace a řízení zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče a také v oblasti kvality zdravotní péče. Studium je sestaveno tak, aby umožňovalo studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických znalostí.

Jedná se o profesně zaměřený studijní program, praktická rovina výuky probíhá systémem praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních (4 týdny odborné praxe na konci 2. semestru a 2 týdny individuální praxe na konci 3. semestru). Důraz je kladen i na rozvíjení jazykových znalostí – součástí studijního plánu je Business English a v rámci povinně volitelného předmětu pak konverzace v anglickém jazyce. V rámci volitelných předmětů potom mohou studenti navštěvovat i přípravné kurzy ke zkoušce FCE I. a II., případně kurzy německého či španělského jazyka.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Fyzika, Biologie, Specifická část. Průměr nejvýše 1,5 Do 31. 3. 2022 Další informace
Civilní nouzové plánování#cnp

CNP1CNP2CNP3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Magisterský Prezenční, Kombinovaná 2 roky Předměty prez, Předměty kombi

Absolventi budou prakticky zaměření odborníci v oblasti krizového a bezpečnostního managementu a ochrany obyvatelstva se širokým spektrem uplatnění ve státní správě, samosprávě, krizovém managementu složek integrovaného záchranného systému a v soukromém sektoru. Jejich vzdělání má multidisciplinární charakter (technické, v oblasti analýzy rizik a řešení krizových situací, v oblasti krizového zdravotnictví a v ochraně proti chemickým, radiačním a biologickým nox či závažným průmyslovým haváriím nebo přírodním katastrofám), s humanistickým pohledem na celou problematiku ochrany obyvatelstva. Není opomíjena ani otázka terorismu a studium příčin mezinárodních konfliktů.

V rámci výuky jsou využívány jak moderní technologie simulace krizových situací a jejich řešení ve virtuálním prostředí, tak i praktické nácviky řešení chemických, radiačních a biologických mimořádných událostí.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Tématické okruhy Průměr nejvýše 1,5 Do 31. 3. 2022 Další informace
Biomedicínská a klinická informatika#bmki

BMKI1BMKI2BMKI3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Magisterský Prezenční 2 roky Předměty SWT, Předměty AST, Předměty NNT

Studijní program lze studovat ve třech specializacích: Softwarové technologie (SWT), Asistivní technologie (AST) a Nanotechnologie (NNT). Ve společném základu se studenti seznámí s nejvýznamnějšími aplikačními oblastmi informatiky v lékařství a současně získají teoretické znalosti informatických disciplín. Kromě obecných znalostí a dovedností nutných pro vývoj biomedicínských aplikací si studenti osvojí základy biologie, legislativy, procesů a standardů v medicíně. Výuka je také věnována uložení, zpracování a analýze biomedicínských dat s využitím pokročilých matematických metod či strojového učení a umělé inteligence. Získané znalosti z jednotlivých předmětů si studenti ověří na úlohách z praxe v semestrálních projektech.

Absolventi specializace Softwarové technologie získají navíc hlubší znalosti softwarového inženýrství a seznámí se s algoritmy a jejich využitím ve zpracování biomedicínského obrazu (MRI, CT, RTG). Část výuky je také věnována počítačové simulaci, modelování a bioinformatice (algoritmy a technologie pro zpracování proteinových řetězců – DNA, RNA).

Absolventi specializace Asistivní technologie získají znalosti o návrhu a vývoji asistivních technologií, telemedicínských aplikací a prostředí tzv. chytrých domácností, které umožňují monitorovat zdravotní stav jejich obyvatel. Absolventi programu budou též schopni realizovat navržená řešení přímo v prostředí zdravotnické a sociální péče jako podpora osob s různými hendikepy, včetně stárnoucí populace.

Specializace Nanotechnologie rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů programu Biomedicínská a klinická informatika do moderního odvětví, ve kterém má již Česká republika uznávané postavení díky průmyslové tradici a vyspělé výzkumné infrastruktuře. Přestože se nanotechnologie považují za obor budoucnosti, již nyní působí v oblasti nanotechnologií v České republice desítky firem. Absolventi budou mít znalosti, které jim umožní získat zaměstnání v IT sektoru, zejména ve firmách zaměřených na bioinformatiku a zdravotnické IT systémy. Specializace v oblasti nanotechnologií navíc umožní uplatnit se při výzkumu a vývoji nanomateriálů v biomedicíně.

Studijní program je určen nejen absolventům bakalářského studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, ale také absolventům bakalářských studijních programů různých vysokých škol zaměřených na informační technologie. Výuka navazujícího magisterského programu probíhá ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze. Absolventi všech specializací najdou uplatnění ve firmách zabývajících se vývojem informačních technologií pro medicínu, ve farmaceutických společnostech při vývoji a validaci nových léčiv v nemocničních zařízeních. Dále se mohou uplatnit v oblasti výzkumných, vývojových a realizačních projektů a v případě zájmu se jim otevírá možnost pokračování v doktorském studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství, případně na jiných fakultách obdobného zaměření v České republice nebo v zahraničí.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  
Matematika, Informatika Průměr nejvýše 1,5 Do 31. 3. 2022 Další informace
Aplikovaná fyzioterapie#afzt

AFZT1AFZT2AFZT3

Typ studia Forma studia Doba studia Studijní plán
Magisterský Prezenční 2 roky Předměty

Hlavní orientací navazujícího magisterského studijního programu je v České republice doposud nevídaný koncept výuky na technicky orientované vysoké škole. V klinické praxi se ukazuje, že medicína i další zdravotnické obory vyžadují stále intenzivnější interdisciplinární spolupráci s technickými obory. Tato těsná spolupráce má za cíl nejen aplikaci současných vědeckých poznatků, ale i vznik, vývoj a testování inovativních technologií s cílem zlepšení prognózy výsledku terapie.

Zaměření navazujícího magisterského studijního programu, vyjma nepostradatelné výuky tradičních diagnostických a terapeutických metod, umožní posluchačům seznámit se s robotickou rehabilitací (moderní, v současnosti stále více používanou metodou zejména v rehabilitaci neurologických onemocnění, tedy stavech po úrazu mozku a míchy, u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě či u neurodegenerativních onemocnění). Stále více odborných publikací se však zabývá i aplikacemi robotických systémů mimo neurologické disciplíny, například v pediatrii nebo v traumatologii pohybového ústrojí.

Studenti se v rámci magisterského studia rovněž podrobně seznámí s problematikou telemedicíny, která má při nepředvídatelném omezení kontaktní zdravotní péče nezastupitelnou úlohu.

Z klinických oborů je zřejmá orientace na problematiku funkčních a strukturálních poruch pohybového ústrojí, na neurologické disciplíny, na problematiku diagnostiky a léčbu bolesti, se kterou se každý fyzioterapeut ve své klinické praxi pravidelně setkává.

Absolventi studijního programu získají na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 23006/2020-4/ONP) vydaného pro tento program ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů specializovanou způsobilost podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí dle absolvovaného zaměření: Aplikovaná fyzioterapie s označením odbornosti specialistů Odborný fyzioterapeut.

Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Termín podání přihlášky  

Funkční anatomie

Vyšetřovací postupy ve fyzioterapi

Průměr nejvýše 1,3 Do 31. 3. 2022 Další informace
Virtuální prohlídka fakulty

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT sídlí v Kladně a svým studentům poskytuje kompletní zázemí pro studium i odpočinek.
V Kladně fakulta disponuje dvěma budovami, tzv. Kokos a Kasárna. Jedno pracoviště fakulty sídlí v Praze na Albertově.

Kokos Kasárna

Tato budova je sídlem fakulty a najdete ji na náměstí Sítná 3105, přímo u zastávky autobusů směr Praha. Podívejte se na prostory přednáškového sálu, předsálí s tiskárnou a automaty, knihovny, menzy, respiria s počítači pro studium a respiria s pohovkami pro odpočinek.

Tato budova se nachází v areálu bývalých kasáren (ul. Sportovců 2311) a je vzdálena 1,5 km od budovy Kokos. Prohlédněte si prostory přednáškového sálu, vstupní haly s tiskárnou a automaty, menzy a studovny. Vlak i autobus staví cca 10 minut pěšky od budovy.

Ubytování

Studenti mají možnost ubytování přímo v Kladně, případně mohou bydlet na kolejích ČVUT v Praze.

Domov mládeže při SPŠS a OA Kladno

Cyrila Boudy 2953, Kladno

www.sosik.cz

 • jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové pokoje a buňky
 • 2x společné sociální zařízení (sprcha, umývárna, WC) na patře
 • 2x kuchyňka (lednice, mikrovlnka, konvice, vařič) na patře
 • možnost stravování přímo v budově - snídaně, obědy i večeře
 • tělocvična, posilovna, venkovní hřiště, společenská místnost

Ceny ubytování:

 • 2650 Kč (cena za třílůžkový pokoj)
 • 2800 Kč (cena za dvoulůžkový pokoj)
 • 3100 Kč (cena za byt 2+1 - 5 ubytovaných)
 • možnost ubytování návštěvy 250 Kč/noc

Přihlášku je možné stáhnout z webu a zaslat naskenovanou na email dm@sosik.cz

Domov mládeže SOŠ a SOU Kladno, Dubská

5. Května 1870, Kladno

www.sou-dubska.cz

 • jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové pokoje a byty
 • společné sociální zařízení (sprcha, umývárna, WC) na patře
 • kuchyňka (mikrovlnka, konvice, vařič) na patře; lednice na pokoji
 • možnost stravování přímo v budově – obědy
 • posilovna, pohovky na chodbách, společenská místnost

Ceny ubytování:

 • ubytování ve vícelůžkovém pokoji bez sociálního zařízení: 100 Kč/lůžko za noc
 • ubytování v pokoji se sociálním zařízením: 130 Kč/lůžko za noc

Další možnosti ubytování v Kladně

 • DM YMCA - K nemocnici 2007, Kladno, (www.sou-dubska.cz)
 • Hotel Kladno – Náměstí Sítná 3113, Kladno (http://www.hotelkladno.cz/)
 • Byty – viz nabídky ubytování

Koleje ČVUT v Praze

Kolejí ČVUT v Praze je několik, liší se od sebe polohou, kvalitou, cenou a také možnostmi mimoškolních aktivit. Jejich podrobný popis je uveden na webu Správy účelových zařízení ČVUT (www.suz.cvut.cz). O ubytování na kolejích ČVUT v Praze rozhoduje Správa účelových zařízení ČVUT – jedná se o splnění podmínky časové dostupnosti (více informací na www.suz.cvut.cz). Přihlášku na koleje ČVUT v Praze je nutné podat co nejdříve – tedy nejlépe hned po rozhodnutí o přijetí ke studiu. Přehled jednotlivých kolejí:

Zábava a volný čas na FBMI

Na ČVUT je také ten nejlepší studentský život, který nám leckdo závidí a to díky Studentské unii ČVUT. V Kladně působí Fakultní klub BION, který pořádá pro studenty řadu akcí po celý akademický rok.

Foto1 Foto2 Foto3
Foto4 Foto5 Foto6
Foto7 Foto8 Foto9

Jsme parta aktivních studentů, kteří rádi pořádají akce a nebojí se výzev. Potkáš se s námi nejen na ubytovacích zařízeních v Kladně, kde Ti rádi pomůžeme s internetem, ubytováním a dalšími záludnostmi okolo ubytování, ale i na fakultě, kde se snažíme zpestřovat život všem studentům. Pořádáme různé kulturní, společenské nebo také sportovní akce. Naše portfolio je široké a nebojíme se ničeho. Každá akce je pro nás novou zkušeností, přínosem a nezapomenutelným zážitkem vytvořeným v týmu studentů s podobným „postižením“ a nadšením pro organizaci akcí. Chceme si zkrátka studentský život užít a ne ho prožít nonstop v knížkách.

Díky podpoře fakulty a dobrým vztahům s jejím vedením máme možnost angažovat se i v organizaci větších akcí jako je Den otevřených dveří, fakultní ples a další akce ve spolupráci s PR fakulty. Máme tak možnost nabírat cenné rady od starších a zkušenějších, které pak využíváme například při pořádání našeho, dosud asi největšího projektu, kterým je Kladenský Majáles.

Prváci – Seznamovací kurzy (BioŠrot, FyzioTmel), Akce prvák, burza skript
Párty a večírky – Fakultní párty, Vánoční večírek, Setkání s vedením fakulty
Sport – Posilovna, turnaje, sportovní týmy Heroes of FBMI a Goddess of FBMI
Velké akce – Fakultní ples, Kladenský Majáles, Běh Kladno Lidice, Charitativní vánoční sbírka
Podpora – Internet na kolejích, Studentská anketa, WikiBION

Nás se během studia zkrátka nezbavíš! A jestli máš chuť vyzkoušet něco nového a rozvinout se, přidej se k nám a prožij s námi studentský život, jak se patří! 😊

Abys věděl o všem jako první, nezapomeň nás sledovat na sítích.

bionFBIG@fkbion

Sportuj s ÚTVS ČVUT

Videa o vědeckých týmech FBMI
VT1 VT2 VT3 VT4 VT3 VT4
VT1 VT2 VT3 VT4 VT3 VT4

Zůstaňte s námi. Sledujte nás na našich sociálních sítích.

FBIG@cvutbiomedicina

Napište nám info@fbmi.cvut.cz

Back to Top