Požární poplachová směrnice

POSTUP PŘI VZNIKU POŽÁRU

 • Osoba, která zpozoruje požár, se pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za využití dostupných a odpovídajících prostředků (přenosné hasicí přístroje). V případě, že to není možné, je povinna vyhlásit požární poplach. Požární poplach vyhlásí pomocí EPS – evakuačním rozhlasem se hlásí: POZOR POZOR, POŽÁRNÍ POPLACH. OPUSTE PROSÍM BUDOVU NEJBLIŽŠÍM VÝCHODEM. V případě, že je evakuační rozhlas nefunkční vyhlásí se požární poplach hlasitým voláním „HOŘÍ“ nebo „POŽÁR“. Vzniklý požár musí být neprodleně ohlášen na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, tel. 150.
 • Forma a způsob vyhlášení požárního poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky.
 • Základní povinností všech přítomných je provést nutná opatření pro rychlou záchranu požárem ohrožených osob.
  • Při ohlášení požáru se hlásí:
  1. jméno osoby hlásící požár (kdo volá, případně tel. číslo),
  2. adresa (místo) kde hoří,
  3. co hoří  (materiál),
  4. informace o postižených (zda probíhá evakuace, nebo jsou ohrožené – zraněné osoby),
  5. nikdy nezavěšujte telefon dřív než operační pracovník tísňové linky (může po Vás požadovat doplňkové informace).
 • Po příjezdu jednotky požární ochrany jsou všichni přítomní povinni se řídit pokyny velitele hasebního zásahu. Před hašením vodou, je nutné vypnout elektrický proud v ohroženém prostoru.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 150
Policie České republiky 158
Zdravotnická záchranná služba 155
Městská policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
PORUCHOVÉ SLUŽBY:
Elektrický proud 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 121 121
Back to Top