Pracoviště

Děkanát#dekanat

Děkanát FBMI je tvořen souborem centrálních administrativních a technicko-provozních pracovišť FBMI. Organizaci a řízení děkanátu FBMI stanoví Organizační řád FBMI. Děkanát fakulty řídí tajemník. Na děkanátu jsou zřízeny tyto organizační útvary:

Odbornými referáty jsou:

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Tajemník:

Ing. Jaroslav Pluhař CSc.

Sekretariát:

Tereza Trousilová DiS.

Lidé na odděleních

Katedra biomedicínské techniky#kbt

Katedra biomedicínské techniky je synonymem pro špičkové pracoviště zabývající se lékařskou technikou. V centru našeho zájmu je biomedicínské inženýrství – tedy obor, který si naše fakulta zvolila do svého názvu. V tomto oboru garantujeme bakalářský i magisterský studijní program a jsme i školícím pracovištěm v doktorském studiu a připravujeme stanovisko vedení fakulty k habilitacím a profesorským řízením. Výzkumné týmy na katedře se zabývají obory v oblasti nekonvenční umělé plicní ventilace, aplikacemi biomedicínské techniky v neurologii, mapováním elektrické aktivity srdce, mikrovlnou hypertermií, systémy pro tkáňové inženýrství a orgánovou perfuzi, analýzou signálu, zobrazovacími metodami atd. Na katedře působí i skupina zaměřená na management a ekonomiku zdravotnictví, zejména ve vazbě na zdravotnické prostředky.

Jako základní podmínku kvalitní výuky i výzkumu vidíme silné zapojení do mezinárodní spolupráce. Vedle řady smluv o výměně studentů v programu Erasmus (všichni naši studenti mohou vyjet na jeden nebo dva semestry do zahraničí a řada zahraničních studentů přijíždí naopak k nám) nabízíme výuku všech našich studijních programů také v angličtině. Na magisterské úrovni nabízíme společně s 5 špičkovými zahraničními univerzitami společný program Erasmus Mundus, ve kterém jsou k dispozici velkorysá studijní stipendia Evropské komise, zejména pro studenty z mimoevropských zemí. S řadou zahraničních pracovišť máme nadstandardní spolupráci i v oblasti výzkumu. Z mnoha jmenujme RWTH Aachen, University of Sheffield, Fakultu bioinženýrství v rumunské Iasi, Fakultu biomedicínského inženýrství v Kyjevě, Technickou univerzitu v Košicích nebo zapojení do světové sítě výzkumných center ELEDIA Network.

Vedle regulačních státních orgánů v oblasti zdravotnických prostředků spolupracujeme také s velkou řadou českých nemocnic. Široká je spolupráce se všemi velkými pražskými nemocnicemi, ale i s Fakultní nemocnicí Plzeň, Klatovskou nemocnicí, Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a mnoha dalšími. V průmyslové oblasti stojí v centru mnohostranná spolupráce s firmou LINET, spol. s r.o. a zmiňme se o úspěšné dlouholeté spolupráci týmu nekonvenční umělé plicní ventilace s firmou SensorMedics z USA. Náš tým také tvoří jádro znaleckého ústavu, který pod hlavičkou fakulty nabízí expertízy z široké oblasti všeho, co souvisí se zdravotnickými prostředky, poskytujeme komplexní služby v oblasti zdravotnických prostředků

Hlavní rysy katedry:

 • zaměření na zdravotnické prostředky
 • výuka v profilových oborech v češtině, angličtině
 • čtyři silné výzkumné skupiny
 • mladý, pružný a erudovaný kolektiv
 • bohatá mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

prof. Ing. Peter Kneppo DrSc., Dr.h.c.

Zástupce vedoucího:

doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Tajemník:

Ing. Anna Erfányuková

Sekretariát:

Zuzana Zítková

Vedení katedry: vedoucí, zástupci, tajemník, garanti studijních programů

Studijní programy garantované katedrou

Lidé na katedře

Laboratoře

Více informací o katedře

Akce katedry

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva#kzooo

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva garantuje bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Plánování a řízení krizových situací.  V navazujícím magisterském studiu obor Civilní nouzové plánování.  Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je školícím pracovištěm doktorského studijního oboru Civilní nouzová připravenost.

Katedra zdravotnických oborů interdisciplinárně propojuje studium ve zdravotnických oborech a v oblasti ochrany obyvatelstva. Tomu odpovídá odborné zaměření pedagogických pracovníků katedry a jejich externích spolupracovníků.  Akademičtí pracovníci katedry spolupracují s  řadou špičkových pracovišť, ať již zdravotnických, jakými je Institut klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole, Rehabilitační ústav Kladruby, Protonové centrum, zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů, Klinika THERAP TILIA nebo se zaměřením na ochranu obyvatelstva. Tím jsou především Hasičský záchranný sbor ČR včetně jeho generálního ředitelství, Institut ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vybrané útvary Armády České republiky, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany v.v.i., Státní správa hmotných rezerv, společnost ORITEST nebo T-SOFT. Přínosná je spolupráce při řešení vědecko-výzkumných a pedagogických úkolů s akademickými pracovišti některých univerzit. Příkladem je Policejní akademie ČR, Technická univerzita v Liberci, 1. lékařská fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě nebo Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žilině.  Zejména na ochranu obyvatelstva jsou zaměřeny kontakty na univerzitní a vědecko-výzkumná pracoviště v zahraničí a to jak v členských státech Evropské unie, tak v Izraeli nebo v Ruské federaci.

Na Katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva vznikl vědecký tým, který se zaměřuje na vysoce aktuální problematiku bezpečnostního výzkumu (Bezpečnost Security), která je jedním z nosných programů 7. rámcového programu Evropské unie.  Při tvorbě tohoto týmu bylo využito skutečnosti, že se zde sešli specialisté z oblasti problematiky urgentní medicíny a medicíny katastrof s odborníky se zkušenostmi s krizovým a operačním managementem, strategickým rozvojem, rozpočtováním a logistikou.

Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností, postupů a opatření věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů na životy a zdraví, majetek a životní prostředí. Vychází ze základních principů, uplatňovaných ve vyspělých zemích světa, ve kterých je ochrana obyvatelstva organizována. V České republice nedostatečná připravenost obyvatelstva k řešení mimořádných situací zůstává problémem, který je třeba změnit. Velká část jejích občanů je stále pasivní a spoléhá na činnost profesionálů.
Důležitou složkou ochrany obyvatelstva je civilní nouzová připravenost, která tvoří ucelenou oblast nevojenského plánování ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací. Civilní nouzová připravenost v bezpečnostním systému ČR představuje především procesní nástroj k předcházení závažných mimořádných událostí a krizových situací a k zajištění připravenosti na jejich zvládání. Civilní nouzová připravenost je nadřazená množina činností uvnitř procesního nástroje národního bezpečnostního systému, jehož zaměření je na následující oblasti:

 • plnění úkolů ochrany obyvatelstva;
 • nepřetržité fungování orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy;
 • přijatelná forma společenského a hospodářského života;
 • fungování kritické infrastruktury;
 • spolupráce veřejného a soukromého sektoru;
 • civilní zdroje pro zajištění nezbytné bezpečnosti;
 • civilně vojenská spolupráce;
 • civilní podpora ozbrojených sil a bezpečnostních zdrojů.

Medicína katastrof patří mezi dynamicky se rozvíjející obory. Jeho potřeba vychází ze stávající politicko-ekonomické situace ve společnosti, kdy ekonomická krize, angažovanost vojsk NATO včetně Armády České republiky v Iráku a v Afganistánu, rozdílné chápání spravedlnosti jednotlivými etniky, jiné náboženství, narušené vztahy mezi národy, zvyšující se napětí, nenávist, šovinismus, nacionalismus, který může vést až k nenávisti, to vše může přerůst k bezprostřednímu ohrožení obyvatel kteréhokoliv státu ze strany fanaticky uvažujících jedinců či skupin.

Významným nebezpečím pro lidstvo je industrializace, výstavba mamutích průmyslových center, kde selhání techniky nebo lidského faktoru může mít rovněž katastrofální důsledky pro obyvatele a to nejen daného regionu. Další ohrožení pro populaci vychází zejména z hromadných havárií dopravních prostředků, jejichž přepravní kapacita stále stoupá a přitom jsou relativně snadno ohrozitelné a to včetně letecké dopravy. Rychlý přesun obyvatelstva mezi teritorii se zcela rozdílnou epidemiologickou situací může vést ke zdravotnímu ohrožení obyvatel hostitelské země včetně pandemií. Nelze vyloučit ani rozsáhlé důsledky přírodních katastrof, rozpad energetické sítě či masové napadení informačních zdrojů. To vše staví před zdravotnictví úkol dokázat se s danou situací vyrovnat a řešit zdravotní důsledky racionálně a účelně. Tento úkol může zvládnout jen na potřebné úrovni vzdělaný odborník.

Stěžejní projekty katedry:

IGA:

16-28784A - "Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací"
Účastníci projektu: ČVUT/FBMI
  Univerzita Karlova v Praze
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Řešitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Období řešení: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019
16-29680A - "Funkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz"
Řešitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Období řešení: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Adresa:

Sportovců 2311, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení Úřední hodiny:

Vedoucí:

prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc. MBA, dr.h.c.  

Zástupce vedoucího:

doc. Mgr. Zdeněk Hon Ph.D.
Ing. Jiří Halaška Ph.D.
 

Sekretariát:

Ing. Hana Kličková Po - 8:00 - 11:00
Út - 9:00 - 11:00
Čt - 13:00 - 14:00

Lidé na katedře

Více informací o katedře

Katedra přírodovědných oborů#kpo

Katedra přírodovědných oborů se zabývá výzkumem a výukou v následujících oblastech: matematika, fyzika, optika, biomechanika a analýza pohybu člověka, biologie, molekulární biologie, biofotonika, laserové aplikace v biomedicíně, fyzika pevných látek v biomedicíně, nanotechnologie v biomedicíně, pokročilé zpracování biomedicínských signálů, asistivní technologie a virtuální realita aplikovaná na biomedicínské úkoly. Výzkum v těchto oblastech probíhá v několika spolupracujících výzkumných skupinách a týmech.
Katedra přírodovědných oborů se v současné době podílí na výuce v několika bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, které nabízejí širokou škálu bakalářských, magisterských a postgraduálních kurzů. Katedra garantuje bakalářský studijní obor Optika a optometrie, navazující magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu, specializaci Asistivní technologie v navazujícím magisterském studijním programu Biomedicínská a klinická informatika a doktorský studijní program Asistivní technologie.

Naše poslání

Snažíme se především o vynikající výzkum a školení mladých výzkumníků v oblasti biomechaniky a analýzy pohybu člověka, biofotoniky, laserových aplikací pro biomedicínu, fyziky pevných látek v biomedicíně, nanotechnologií v biomedicíně, pokročilého zpracování biomedicínských signálů, asistivních technologií a virtuální reality aplikované na biomedicínské úkoly. Podporujeme mezinárodní spolupráci s významnými výzkumnými centry po celém světě. Věříme, že vynikající výzkum pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání a spolupráci s průmyslovými partnery.
Usilujeme o špičkové vzdělávání. Našim studentům se snažíme předávat především trvalé a dlouhodobé znalosti systémových věd, doplněné o nejnovější poznatky z výzkumu. Věříme, že absolventi s takovými znalostmi mohou snadno najít práci v akademické sféře, průmyslu a zdravotnictví, od výzkumu a vývoje přes management a ekonomiku, např. v oblasti výzkumu, vývoje a výroby biomedicínských technologií.
Usilujeme o přenos našich výsledků výzkumu do praxe prostřednictvím spolupráce s průmyslem a zdravotnickým sektorem.

Seznam vyučovaných předmětů

Katedra přírodovědných oborů zajišťuje výuku v následujících předmětech:

 • Bakalářské studijní programy: Biofotonika, Biomechanika, Buněčná a molekulární biologie, Fyzika 1, Fyzika 2, Laserová technika, Mechanika, Maticová algebra a diferenciální počet, Pravděpodobnost a matematická statistika, Biologie, IT a telemedicína, Chemie pro optometristy, Geometrická optika, Základy fyziologické optiky, Biochemie, Brýlové technologie, Makromolekulární chemie, Refrakční optika, Oftalmologické přístroje, Fyzikální optika, Subjektivní refrakce, Vyšetření vizuálních funkcí, Genetika a molekulární biologie, Kontaktní čočky, Korekce refrakčních vad, Řízení projektů, Psychologie prodeje, Binokulární vidění, Základy ortoptiky, postižení zraku, Speciální optické pomůcky, Strabologie, Optometrie v praxi, Péče o zrakově postižené, Management ve zdravotnictví, Mikrobiologie a imunologie, Moderní metody diagnostiky a korekce očních vad.
 • Navazující magisterské studijní programy: Aplikace elektromagnetického pole v medicíně, Aplikace laserů v biomedicíně, Biofotonika, Cytologie a cytogenetika, Laserová technika, Likvidace materiálů a odpadů ve zdravotnických zařízeních, Optika pro biologii a lékařství, Fyzika pevných látek pro biomedicínu, Nanotechnologie, Prezentace výsledků, Angličtina, Rentgenové záření, Simulační metody v biomedicínském inženýrství, Vakuová technologie a práce s plyny, Tenké vrstvy v medicíně a laserové technice, Pokročilá matematika, Základy molekulární biologie, Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu, Analýza signálů, Analýza vícerozměrných dat, Biologické signály a biometrie, Velká data, Počítačová simulace, modelování a chemo / bioinformatika, Psychologie a komunikace, Asistivní technologie a komunikace, Asistivní technologie a senzorové systémy, Návrh uživatelského rozhraní, Umělá inteligence, Ambient assisted living, Robotika a asistivní technologie.
 • Celouniverzitní kurzy: Tenké vrstvy v medicíně a laserové depozici, Biofotonika, Praktická cvičení z biologie.

Laboratoře

Číslo Laboratoře Název Laboratoře Odpovědná Osoba

KL:As-111

Laboratoř chemie a makromolekulární chemie Mgr. Romana Široká, Ph.D.
KL:As-112a Laboratoř molekulárně diagnostických metod Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:As-112b Laboratoř molekulárně diagnostických metod Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:As-112c Laboratoř molekulárně diagnostických metod Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:As-115 Optická dílna Mgr. Jakub Král
KL:As-117 Laboratoř FTIR a RTA Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:As-128 Laboratoř biovzorků Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:As-129 Laboratoř biovzorků Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:Bs-104 Laboratoř biomateriálů a nanotechnologií Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:Cs-102 Laboratoř X-ray Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
KL:Cs-103 Laboratoř X-ray Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
KL:Cs-106 Laboratoř nanotechnologií Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
KL:A-014 Laboratoř biofotoniky Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
KL:A-016ab Laboratoř fyziky Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
KL:A-111 Laboratoř biomedicínské techniky a aplikované optoelektroniky Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
KL:A-112 Laboratoř biomedicínské techniky a aplikované optoelektroniky - přípravna doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
KL:A-114 Laboratoř biomechaniky a protetiky doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.
KL:B-016 Laboratoř studentské optiky Mgr. Markéta Žáková
KL:B-221 Laboratoř biologie Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-222 Laboratoř biologie Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-223 Laboratoř mikroskopických praktik Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-224 Laboratoř molekulární biologie RNDr. Taťána Jarošíková CSc.
KL:B-231 Laboratoř biomechaniky Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
KL:B-232 Laboratoř optometrie a oční optiky Mgr. Markéta Žáková
KL:B-233 Laboratoř binokulárního vidění Mgr. Markéta Žáková
KL:B-234 Laboratoř kontaktních čoček Mgr. Markéta Žáková
CIIRK Smart home (společná laboratoř) doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.

Rada studijního oboru Optika a optometrie

 • prof. MUDr. Balnka Brůnová, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
 • doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA.
 • Ing. Petr Písařík, Ph.D.
 • Ing. Jiří Michálek, CSc.
 • Mgr. Markéta Žáková

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.

Zástupce vedoucího:

Ing. Martin Otáhal Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.

Sekretariát:

Romana Šiffnerová

Lidé na katedře

Více informací o katedře

Katedra biomedicínské informatiky#kbi

Katedra biomedicínské informatiky se specializuje na využití informatiky ve zdravotnictví a biologii. V tomto oboru se podílíme na garanci a výuce informatických předmětů napříč bakalářskými a magisterskými obory na FBMI ČVUT. Katedra biomedicínské informatiky garantuje bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika a je školícím pracovištěm v doktorských programech na FBMI ČVUT. Na katedře se kromě vývoje specializovaného lékařského software zabýváme výzkumnými projekty v oblastech:

 • zpracování a hodnocení pohybu především u osob s neurologickým onemocněním,
 • robotika (vývoj umělá paže a pomůcek pro handicapované),
 • zpracování obrazu (MRI snímků mozku, ultrazvukové snímků cév a rentgenových snímků zubů),
 • zpracování a hodnocení mozkových signálů (NIRS, signálů z jednotlivých neuronů),
 • bioinformatika (zpracování a hodnocení DNA a zpracování velkých dat),
 • bezpečnosti medicínských dat (e-zdravotnictví, GDPR),
 • analýza obrazu obličeje pro optimalizaci operací v estetické chirurgii.

V rámci výzkumu spolupracujeme především s Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN v Praze, s Klinikou plastické chirurgie 1. lékařské fakulty a Nemocnice Na Bulovce, Lékařskou univerzitou v Grazu (Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, Medizinische Universität Graz).

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

doc. Ing. Zoltán Szabó Ph.D.

Zástupce vedoucího:

Ing. Jan Kauler Ph.D.

Tajemník:

Mgr. Radim Krupička Ph.D.

Sekretariát:

Ing. Lucie Kulhánková

Lidé na katedře

Rady studijních programů a oborů

Více informací o katedře

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství#kit

Katedra garantuje tříletý bakalářský obor Informační a komunikační technologie v lékařství, (ICTM) v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika.
Zajišťované bakalářské, magisterské a doktorské předměty v jiných oborech.

Katedra je dále školicím pracovištěm pro doktorandy. Na katedře působí 3 výzkumné týmy: Biotelemetrické systémy, Kvantifikace a hodnocení rehabilitačního porcesu a Telemedicína a diabetes. Vědecko-výzkumná činnost katedry zahrnuje zejména výzkum a experimentální vývoj biotelemetrických, asistivních a osobních dohledových systémů. Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství (KIT / 17120) vznikla dne 16.12.2015 změnou Statutu ČVUT FBMI transformací Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK (SPA / 17220), které bylo založeno podepsáním Smlouvy o spolupráci a vytvoření společného vědecko — pedagogického pracoviště ze dne 2.1.2001 a Vzájemné smlouvě o spolupráci uzavřené dne 10.9.2003 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze v budově Studničkova 7/2028 Praha 2.

Adresa:

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Tajemník katedry:

Ing. Jan Kašpar

Sekretariát katedry:

Ing. Jitka Possoltová
Mgr. Eva Caithamlová
Bc. Simona Ledvinová

Lidé na katedře

Více informací o katedře

Back to Top