Pracoviště

Děkanát#dekanat

Děkanát FBMI je tvořen souborem centrálních administrativních a technicko-provozních pracovišť FBMI. Organizaci a řízení děkanátu FBMI stanoví Organizační řád FBMI. Děkanát fakulty řídí tajemník. Na děkanátu jsou zřízeny tyto organizační útvary:

Odbornými referáty jsou:

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Tajemník:

Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.

Sekretariát:

Tereza Trousilová DiS.

Lidé na odděleních

Katedra biomedicínské techniky#kbt

Katedra biomedicínské techniky je synonymem pro špičkové pracoviště zabývající se lékařskou technikou. V centru našeho zájmu je biomedicínské inženýrství – tedy obor, který si naše fakulta zvolila do svého názvu. V tomto oboru garantujeme bakalářský i magisterský studijní program a jsme i školícím pracovištěm v doktorském studiu a připravujeme stanovisko vedení fakulty k habilitacím a profesorským řízením. Výzkumné týmy na katedře se zabývají obory v oblasti nekonvenční umělé plicní ventilace, aplikacemi biomedicínské techniky v neurologii, mapováním elektrické aktivity srdce, mikrovlnou hypertermií, systémy pro tkáňové inženýrství a orgánovou perfuzi, analýzou signálu, zobrazovacími metodami atd. Na katedře působí i skupina zaměřená na management a ekonomiku zdravotnictví, zejména ve vazbě na zdravotnické prostředky.

Jako základní podmínku kvalitní výuky i výzkumu vidíme silné zapojení do mezinárodní spolupráce. Vedle řady smluv o výměně studentů v programu Erasmus (všichni naši studenti mohou vyjet na jeden nebo dva semestry do zahraničí a řada zahraničních studentů přijíždí naopak k nám) nabízíme výuku všech našich studijních programů také v angličtině. Na magisterské úrovni nabízíme společně s 5 špičkovými zahraničními univerzitami společný program Erasmus Mundus, ve kterém jsou k dispozici velkorysá studijní stipendia Evropské komise, zejména pro studenty z mimoevropských zemí. S řadou zahraničních pracovišť máme nadstandardní spolupráci i v oblasti výzkumu. Z mnoha jmenujme RWTH Aachen, University of Sheffield, Fakultu bioinženýrství v rumunské Iasi, Fakultu biomedicínského inženýrství v Kyjevě, Technickou univerzitu v Košicích nebo zapojení do světové sítě výzkumných center ELEDIA Network.

Vedle regulačních státních orgánů v oblasti zdravotnických prostředků spolupracujeme také s velkou řadou českých nemocnic. Široká je spolupráce se všemi velkými pražskými nemocnicemi, ale i s Fakultní nemocnicí Plzeň, Klatovskou nemocnicí, Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a mnoha dalšími. V průmyslové oblasti stojí v centru mnohostranná spolupráce s firmou LINET, spol. s r.o. a zmiňme se o úspěšné dlouholeté spolupráci týmu nekonvenční umělé plicní ventilace s firmou SensorMedics z USA. Náš tým také tvoří jádro znaleckého ústavu, který pod hlavičkou fakulty nabízí expertízy z široké oblasti všeho, co souvisí se zdravotnickými prostředky, poskytujeme komplexní služby v oblasti zdravotnických prostředků

Hlavní rysy katedry:

 • zaměření na zdravotnické prostředky
 • výuka v profilových oborech v češtině, angličtině
 • čtyři silné výzkumné skupiny
 • mladý, pružný a erudovaný kolektiv
 • bohatá mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Zástupce vedoucího:

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Tajemník:

Ing. Anna Erfányuková

Sekretariát:

Zuzana Zítková

Vedení katedry: vedoucí, zástupce, tajemník, garanti studijních programů

Studijní programy garantované katedrou

Lidé na katedře

Laboratoře

Více informací o katedře

Akce katedry

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva#kzooo

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva interdisciplinárně propojuje studium ve zdravotnických a bezpečnostních oborech. Tomu odpovídá odborné zaměření akademických pracovníků katedry a externích spolupracovníků.  Akademičtí pracovníci katedry spolupracují s řadou špičkových tuzemských a zahraničních pracovišť v daném oboru v rámci výuky a řešení vědecko-výzkumných projektů.

Vědecké týmy katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Nové trendy v medicíně katastrof a ochraně obyvatelstva
Fyzikální a robotické léčebné postupy v rehabilitační medicíně
Biomechanika a asistivní technologie
Zdravotnické technologie pro vesmírné aplikace

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva klade velký důraz na úzké propojení vědecké a výzkumné činnosti s činností vzdělávací, jelikož jej považuje za klíčové k zajištění připravenosti absolventů na nové trendy v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti. Akademičtí pracovníci katedry a externí odborníci z praxe, kteří se výraznou měrou podílejí na výuce a vedení studentů, seznamují studenty s nejnovějšími poznatky z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti. Tyto poznatky studenti aktivně využívají při zpracování svých kvalifikačních prací, jejichž témata odrážejí aktuální problémy v daném oboru.

Absolventi zdravotnických studijních programů získávají odbornou způsobilost pro výkon konkrétního zdravotnického povolání, která jim umožní vykonávat regulované zdravotnické povolání v rozsahu kompetencí daných příslušnými právními předpisy. Aby mohli absolventi vykonávat příslušné zdravotnické povolání, jsou všechny zdravotnické studijní programy garantované katedrou akreditovány se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

Absolventi studijních programů zaměřených na bezpečnost a ochranu obyvatelstva jsou prakticky zaměření odborníci v oblasti krizového a bezpečnostního managementu a ochrany obyvatelstva se širokým spektrem využití ve státní správě a samosprávě, u složek integrovaného záchranného systému i v soukromém sektoru. Studenti mají možnost v průběhu studia absolvovat odborný kurz, na jehož základě jim bude možné uznat odbornou způsobilost na úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u Hasičského záchranného sboru České republiky.

Hlavní rysy katedry:

 • vzdělávání studentů v oblasti zdravotnictví, krizového managementu, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
 • výzkumné týmy zabývající se problematikou bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, medicíny katastrof, fyzioterapie a rehabilitace, biomechaniky a asistivních technologií,
 • moderní a špičkově vybavené laboratoře určené pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost,
 • mezinárodní kooperace v oblasti výuky, výzkumu, vývoje a inovací.

Adresa:

Sportovců 2311, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Zástupci vedoucího katedry:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. MBA, dr.h.c.
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Sekretariát:

Ing. Hana Kličková

Po - 8:00 - 11:00
Út - 9:00 - 11:00
Čt - 13:00 - 14:00

Lidé na katedře

Externí učitelé katedry

Studijní programy garantované katedrou

Rady studijních programů a oborů

Řešené projekty

Akce katedry

Laboratoře

Katedra přírodovědných oborů#kpo

Katedra přírodovědných oborů se zabývá výzkumem a výukou v následujících oblastech: matematika, fyzika, optika, biomechanika a analýza pohybu člověka, biologie, molekulární biologie, biofotonika, laserové aplikace v biomedicíně, fyzika pevných látek v biomedicíně, nanotechnologie v biomedicíně, pokročilé zpracování biomedicínských signálů, asistivní technologie a virtuální realita aplikovaná na biomedicínské úkoly. Výzkum v těchto oblastech probíhá v několika spolupracujících výzkumných skupinách a týmech.
Katedra přírodovědných oborů se v současné době podílí na výuce v několika bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, které nabízejí širokou škálu bakalářských, magisterských a postgraduálních kurzů. Katedra garantuje bakalářský studijní obor Optika a optometrie, navazující magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu, specializaci Asistivní technologie v navazujícím magisterském studijním programu Biomedicínská a klinická informatika a doktorský studijní program Asistivní technologie.

Naše poslání

Snažíme se především o vynikající výzkum a školení mladých výzkumníků v oblasti biomechaniky a analýzy pohybu člověka, biofotoniky, laserových aplikací pro biomedicínu, fyziky pevných látek v biomedicíně, nanotechnologií v biomedicíně, pokročilého zpracování biomedicínských signálů, asistivních technologií a virtuální reality aplikované na biomedicínské úkoly. Podporujeme mezinárodní spolupráci s významnými výzkumnými centry po celém světě. Věříme, že vynikající výzkum pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání a spolupráci s průmyslovými partnery.
Usilujeme o špičkové vzdělávání. Našim studentům se snažíme předávat především trvalé a dlouhodobé znalosti systémových věd, doplněné o nejnovější poznatky z výzkumu. Věříme, že absolventi s takovými znalostmi mohou snadno najít práci v akademické sféře, průmyslu a zdravotnictví, od výzkumu a vývoje přes management a ekonomiku, např. v oblasti výzkumu, vývoje a výroby biomedicínských technologií.
Usilujeme o přenos našich výsledků výzkumu do praxe prostřednictvím spolupráce s průmyslem a zdravotnickým sektorem.

Seznam vyučovaných předmětů

Katedra přírodovědných oborů zajišťuje výuku v následujících předmětech:

 • Bakalářské studijní programy: Biofotonika, Biomechanika, Buněčná a molekulární biologie, Fyzika 1, Fyzika 2, Laserová technika, Mechanika, Maticová algebra a diferenciální počet, Pravděpodobnost a matematická statistika, Biologie, IT a telemedicína, Chemie pro optometristy, Geometrická optika, Základy fyziologické optiky, Biochemie, Brýlové technologie, Makromolekulární chemie, Refrakční optika, Oftalmologické přístroje, Fyzikální optika, Subjektivní refrakce, Vyšetření vizuálních funkcí, Genetika a molekulární biologie, Kontaktní čočky, Korekce refrakčních vad, Řízení projektů, Psychologie prodeje, Binokulární vidění, Základy ortoptiky, postižení zraku, Speciální optické pomůcky, Strabologie, Optometrie v praxi, Péče o zrakově postižené, Management ve zdravotnictví, Mikrobiologie a imunologie, Moderní metody diagnostiky a korekce očních vad.
 • Navazující magisterské studijní programy: Aplikace elektromagnetického pole v medicíně, Aplikace laserů v biomedicíně, Biofotonika, Cytologie a cytogenetika, Laserová technika, Likvidace materiálů a odpadů ve zdravotnických zařízeních, Optika pro biologii a lékařství, Fyzika pevných látek pro biomedicínu, Nanotechnologie, Prezentace výsledků, Angličtina, Rentgenové záření, Simulační metody v biomedicínském inženýrství, Vakuová technologie a práce s plyny, Tenké vrstvy v medicíně a laserové technice, Pokročilá matematika, Základy molekulární biologie, Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu, Analýza signálů, Analýza vícerozměrných dat, Biologické signály a biometrie, Velká data, Počítačová simulace, modelování a chemo / bioinformatika, Psychologie a komunikace, Asistivní technologie a komunikace, Asistivní technologie a senzorové systémy, Návrh uživatelského rozhraní, Umělá inteligence, Ambient assisted living, Robotika a asistivní technologie.
 • Celouniverzitní kurzy: Tenké vrstvy v medicíně a laserové depozici, Biofotonika, Praktická cvičení z biologie.

Laboratoře

Číslo Laboratoře Název Laboratoře Odpovědná Osoba

KL:As-111

Laboratoř chemie a makromolekulární chemie Mgr. Romana Široká, Ph.D.
KL:As-112a Laboratoř molekulárně diagnostických metod doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:As-112b Laboratoř molekulárně diagnostických metod doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:As-112c Laboratoř molekulárně diagnostických metod doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:As-115 Optická dílna Mgr. Jakub Král
KL:As-117 Laboratoř FTIR a RTA doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:As-128 Laboratoř biovzorků Ing. Hana Kalábová
KL:As-129 Laboratoř biovzorků Ing. Hana Kalábová
KL:Bs-104 Laboratoř biomateriálů a nanotechnologií doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
KL:Cs-102 Laboratoř X-ray Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
KL:Cs-103 Laboratoř X-ray Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
KL:Cs-106 Laboratoř nanotechnologií Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
KL:A-014 Laboratoř biofotoniky Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
KL:A-016ab Laboratoř fyziky Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
KL:A-111 Laboratoř biomedicínské techniky a aplikované optoelektroniky Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
KL:A-112 Laboratoř biomedicínské techniky a aplikované optoelektroniky - přípravna doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
KL:A-114 Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
KL:B-016 Laboratoř studentské optiky Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
KL:B-221 Laboratoř biologie Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-222 Laboratoř biologie Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-223 Laboratoř mikroskopických praktik Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
KL:B-224 Laboratoř molekulární biologie RNDr. Taťána Jarošíková CSc.
KL:B-231 Laboratoř biomechaniky Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
KL:B-232 Laboratoř optometrie a oční optiky Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
KL:B-233 Laboratoř binokulárního vidění Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
KL:B-234 Laboratoř kontaktních čoček Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
CIIRK Smart home (společná laboratoř) doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.

Rada studijního oboru Optika a optometrie

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Zástupce vedoucího:

doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.

Sekretariát:

Romana Šiffnerová

Lidé na katedře

Katedra biomedicínské informatiky#kbi

Katedra biomedicínské informatiky se specializuje na využití informatiky ve zdravotnictví a biologii. V tomto oboru se podílíme na garanci a výuce informatických předmětů napříč bakalářskými a magisterskými obory na FBMI ČVUT. Katedra biomedicínské informatiky garantuje bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika a je školícím pracovištěm v doktorských programech na FBMI ČVUT. Na katedře se kromě vývoje specializovaného lékařského software zabýváme výzkumnými projekty v oblastech:

 • zpracování a hodnocení pohybu především u osob s neurologickým onemocněním,
 • robotika (vývoj umělá paže a pomůcek pro handicapované),
 • zpracování obrazu (MRI snímků mozku, ultrazvukové snímků cév a rentgenových snímků zubů),
 • zpracování a hodnocení mozkových signálů (NIRS, signálů z jednotlivých neuronů),
 • bioinformatika (zpracování a hodnocení DNA a zpracování velkých dat),
 • bezpečnosti medicínských dat (e-zdravotnictví, GDPR),
 • analýza obrazu obličeje pro optimalizaci operací v estetické chirurgii.

V rámci výzkumu spolupracujeme především s Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN v Praze, s Klinikou plastické chirurgie 1. lékařské fakulty a Nemocnice Na Bulovce, Lékařskou univerzitou v Grazu (Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, Medizinische Universität Graz).

Adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí:

doc. Ing. Zoltán Szabó Ph.D.

Zástupce vedoucího:

Ing. Jan Kauler Ph.D.

Tajemník:

doc. Mgr. Radim Krupička Ph.D.

Sekretariát:

Ing. Lucie Kulhánková

Lidé na katedře

Rady studijních programů a oborů

Více informací o katedře

Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství#kit

Katedra garantuje tříletý bakalářský obor Informační a komunikační technologie v lékařství, (ICTM) v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika.
Zajišťované bakalářské, magisterské a doktorské předměty v jiných oborech.

Katedra je dále školicím pracovištěm pro doktorandy v programech Biomedicínské inženýrství a Asistivní technologie. Na katedře působí 3 výzkumné týmy: Biotelemetrické systémy, Kvantifikace a hodnocení rehabilitačního procesu a Telemedicína a diabetes. Vědecko-výzkumná činnost katedry zahrnuje zejména výzkum a experimentální vývoj biotelemetrických, asistivních a osobních dohledových systémů. Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství (KIT / 17120) vznikla dne 16.12.2015 změnou Statutu ČVUT FBMI transformací Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK (SPA / 17220), které bylo založeno podepsáním Smlouvy o spolupráci a vytvoření společného vědecko — pedagogického pracoviště ze dne 2.1.2001 a Vzájemné smlouvě o spolupráci uzavřené dne 10.9.2003 mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze v budově Studničkova 7/2028 Praha 2.

Adresa:

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry:

doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Tajemník katedry:

Ing. Jan Kašpar

Sekretariát katedry:

Mgr. Eva Caithamlová
Ing. Eva Hlavatá
Lenka Karhanová
Bc. Simona Ledvinová (Mateřská dovolená)

Lidé na katedře

Více informací o katedře

Back to Top