Upravený Časový plán letního semestru 2019/2020 ze dne 23.4.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

jak jsme Vás již informovali, upravili jsme Časový plán letního semestru akademického roku 2019/2020. Časový plán byl dne 23. 4. schválen Akademickým senátem naší fakulty, viz příloha.

Důležité změny jsou spojené s novými termíny konání SZZ. Jde především o posunutí termínů odevzdání BP/DP (dle studijního oboru o 1 až 3 týdny). Termíny posunutí odevzdání BP/DP byly projednány s jednotlivými garanty studijních oborů a vycházejí z analýzy stavu rozpracovanosti závěrečných prací a možností zpracování praktických částí. Uvedené termíny mají návaznost na termíny konání SZZ. Chápeme, že je obtížné zvolit termíny, které by vyhovovaly opravdu všem. U některých oborů jsou závěrečné práce navázány na práci s pacienty apod. Ve spolupráci s garanty jednotlivých studijních oborů jsme hledali možnosti, jak závěrečné práce včas a v požadované kvalitě dokončit.

Z uvedeného důvodu se může stát, že student i přes toto prodloužení nestihne zpracovat BP/DP. Upravený časový plán umožňuje v odůvodněných případech (viz příloha) podat žádost (formulář univerzální žádosti + případné předepsané přílohy) do příslušného termínu (viz příloha) na studijní oddělení: 1) o přesun SZZ na září 2020 nebo 2) o přesun SZZ na letní semestr 2020/2021 spolu se zrušením zápisu předmětu BP/DP v letním semestru 2019/2020.

Změna nastává i ve způsobu odevzdání BP/DP. Práce se odevzdávají v předepsaném termínu pouze elektronicky v Projects. Vytištěnou a svázanou BP/DP odevzdá student až v den konání SZZ.

SZZ předpokládáme realizovat v kontaktním nebo polokontaktním režimu (omezený počet členů komise v místnosti, ostatní připojeni on-line) v místnosti k tomuto účelu určené a vhodně vybavené při respektování všech platných hygienických nařízení. Výběr režimu bude záviset na konkrétních opatřeních stanovených v době termínů konání SZZ.

Časový plán dále umožňuje realizaci kontaktní formy výuky po otevření VŠ (platí pouze pro některé studijní obory/programy). Rozsah počtu týdnů bude záviset na konkrétním studijním oboru/programu, tedy dle rozsahu zajištění cvičení a laboratoří nekontaktní formou. O termínu zahájení kontaktní výuky pro příslušný obor/program budete včas informováni (termín je závislý na postupném uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou ČR a příkazu rektora ČVUT).

Forma zakončení předmětů (nekontaktní X kontaktní po uvolnění opatření) je na rozhodnutí jednotlivých garantů předmětů při respektování podmínek uvedených na webových stránkách jednotlivých předmětů. Zkouškové období je prodlouženo až do 20. 9. 2020 a zkoušky bude možné konat i v období letních prázdnin.

Odborné praxe (týká se pouze některých studijních oborů/programů) budou probíhat po úvodním bloku kontaktní výuky nebo dle možností poskytovatelů zdravotních služeb. Odborné praxe (kurzy) u 3. a vyšších ročníků zdravotnických oborů budou realizovány ihned po zahájení výuky na VŠ nebo dle možností poskytovatelů zdravotních služeb.

Studenti, kteří se zapojili do řešení současné situace, budou moci požádat o uznání odborných praxí prostřednictvím garanta praxí po doložení potvrzení od příslušné organizace. Rozhodnutí o uznání praxí bude v kompetenci garanta studijního oboru/programu.

Přejeme pevné zdraví.

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

děkan

 

doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Back to Top