Ochrana obyvatelstva

Doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva, obor Civilní nouzová připravenost

Místa pro doktorandy se otevírají na katedře:

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2015 studují podle akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu OO (forma studia prezenční nebo kombinovaná).

Podmínky pro příjímací řízení do doktorského studijního programu OO s nástupem od 1. 10. 2018

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva (nástup ke studiu 1.10.2018) se koná dne 18. června od 16:00 hodin. Pozvánky s upřesněním místa a času jsou odesílány dle přijatých přihlášek.

Jmenování komise

Zápis z přijímacího řízení - nástup do studia 1.10.2018

Korespondenční adresa:
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku se zahájením studia od 1.10.2018 se koná ve dnech

Zápis do vyšších ročníků se koná ve všedních dnech 

Dokumenty a formuláře

Vypsaná témata disertačních prací:

Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

 

Předseda oborové rady

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, FBMI ČVUT, vedoucí KZOOO

 

Místopředseda oborové rady

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., Oritest, spol. s r.o., Praha, detekce průmyslových toxických látek a BCHL, vědecko-výzkumný pracovník

 

Členové oborové rady

 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a CŽV
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., FBMI ČVUT, zástupce vedoucího KZOOO
 • doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, výzkumný pracovník
 • doc. RNDr. Josef Požár, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, děkan FBM
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., FBMI ČVUT
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.,MBA, FBMI ČVUT, děkan FBMI
 • prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
 • prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, vedoucí KKM
 • prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ředitel URT
 •  

Zápis ze zasedání OR 7. 11. 2017

Předměty

Informace k předmětům

Všechny povinné a povinně volitelné-předměty jsou zakončeny zkouškou.

V 1. až 2. ročníku proběhne v prostorách FBMI soustředění, v jehož rámci budou odpřednášeny přednášky a proběhnou semináře povinných předmětů podle jednotlivých ročníků a přednášky vybraných povinně-volitelných předmětů.

Úplný seznam povinných a povinně-volitelných předmětů je možné najít na následujícím místě - Vyučované doktorské předměty
Podrobnější informace o předmětech jsou v současné době v přípravě.

 

Kromě povinně-volitelných předmětů uvedených v seznamu si student může zapsat i povinně-volitelný předmět doktorského studia následujících fakult:

 • všechny fakulty ČVUT v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze: 1. LF, 2. LF, 3. LF
 • Univerzita obrany
 • Policejní akademie ČR
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Tato možnost platí pouze v případě, pokud se v nabídce FBMI obdobný předmět nenachází a školitel daný předmět doporučí a předseda ORP schválí.

 

Informace pro studenty 1. ročníku (nástup do studia 1. 10. 2016) - program soustředění zde a informace o soustředění zde.

Studijní okruhy k závěrečné zkoušce - předmět Ochrana obyvatelstva

Studijní okruhy k závěrečné zkoušce - předmět Teorie a praxe krizového managementu

Informace pro studenty 2. ročníku - harmonogram výuky zde.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z předmětů:

povinná část
Ochrana obyvatelstva

volitelná část (výběr jednoho předmětu)
Psychologicko-sociální a zdravotní aspekty krizových situací
Chemické látky, možnosti jejich průkazu, zdravotní rizika, ochrana, zdravotní důsledky
Biologické látky, principy jejich laboratorního průkazu, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, prevence
Jaderné a radiologické látky, formy detekce ionizujícího záření, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, zdravotní důsledky

 

Žádost o SDZ

Disertační práce 

Back to Top