Děkanát - organizační útvary

Sekretariát děkana#sekretariat-dekana

odpovědná osoba: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D, MBA, děkan fakulty

Sekretariát děkana Fakulty biomedicínského inženýrství vykonává tyto činnosti:

 • provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana,
 • zprostředkovává styk děkana se zaměstnanci a organizacemi rektorátu,
 • eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo tajemníka a určené zaměstnance,
 • připravuje a svolává porady, vyhotovuje z nich zápisy a vypisuje úkoly,
 • organizuje návštěvy,
 • přejímá, předává, ukládá a eviduje vnitřní předpisy přidělené děkanovi nebo tajemníkovi, respektive vydávané děkanem nebo tajemníkem,
 • eviduje a koordinuje požadavky na používání zasedací místnosti děkanátu,
 • eviduje a koordinuje požadavky na používání razítek na celé FBMI,
 • přejímá, eviduje a předává korespondenci přidělenou děkanovi,
 • provádí aktualizaci složení fakultních komisí, poradních orgánů děkana a VR FBMI.
 • Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení
Tereza Trousilová DiS.
Studijní oddělení#studijni-oddeleni

odpovědná osoba: doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Informace jsou k dispozici zde.

Ekonomické oddělení#ekonomicke-oddeleni

odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Pluhař, CSc., tajemník fakulty

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
Hana Pečená Vedoucí oddělení
Soňa Stehlíková DiS.

Evidence závazků - zahraniční faktury
Evidence pohledávek
Výplata stipendií
Bezhotovostní platby za přijímací řízení
Aktualizace číselníku organizací v iFIS

Služební cesty

Bc. Jitka Čermáková Evidence majetku (zařazení, vyřazení, přesuny, inventarizace)
Evidence závazků (dodavatelské faktury tuzemsko, vnitropodniková fakturace mezi ostatními součástmi ČVUT)
Pavlína Slanařová

Pokladna - výdej a příjem plateb v hotovosti (studenti i zaměstnanci)

Vystavování záloh na služební cesty.

Podatelna

Projektové oddělení#projektove-oddeleni

odpovědná osoba: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Projektové oddělení zajišťuje informační, administrativní a koordinační podporu pro předkladatele a řešitele grantů FBMI. Oddělení poskytuje podporu při přípravě žádosti o finanční podporu i následně během realizace získaného grantu.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
Ing. Roman Potůček Vedoucí oddělení
Mgr. Mikšovská Hana  
Bc. Kateřina Černá  
Lucie Zmeškalová  
Mgr. Lukáš Petrů  
Bc. Šárka Vitnerová (na mateřské dovolené)  
Referát pro rozvoj a vnější vztahy#referat-rozvoj-vnejsi-vztahy

odpovědná osoba: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Rozvoj FBMI je průběžně realizován zejména v oblasti vylepšováním studijního a pracovního prostředí a postupným vybavováním, modernizací a budováním nových specializovaných pracovišť. Tato činnost je často podporována prostřednictvím dotačních, rozvojových a vědecko-výzkumných grantů. V oblasti vnějších vztahů je FBMI orientována hlavně na spolupráci s partnery veřejného i soukromého sektoru, a to pro oblast vědecké spolupráce, praxí studentů FBMI, výzkum a transfer technologií.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Proděkan
Ing. Roman Potůček Vedoucí oddělení
Bc. Kateřina Černá  
Bc. Šárka Vitnerová (na mateřské dovolené)  
Referát pro zahraniční styky#referat-zahranicni-styky

odpovědná osoba: prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a PR

Informace jsou k dispozici zde.

Referát pro vědeckou a výzkumnou činnost#referat-vedecko-vyzkumna-cinnost

odpovědná osoba: prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Výzkumná činnost FBMI je dlouhodobě zaměřena na inovační potenciál, multioborový výzkum, spolupráci s tuzemskými i zahraničními specializovanými pracovišti v teoretickém výzkumu i aplikovaném a experimentálním vývoji. I v této oblasti je FBMI úspěšným řešitelem grantů.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. Proděkan
Ing. Roman Potůček Vedoucí oddělení
Mgr. Mikšovská Hana  
Bc. Kateřina Černá  
Lucie Zmeškalová  
Mgr. Lukáš Petrů  
Referát personální a mzdový#referat-personalni-mzdovy

odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Pluhař, CSc., tajemník fakulty

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení
Renata Horňáková
Referát výpočetní techniky a síťových služeb#referat-vypocetni-techniky-sitovych-sluzeb

odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Pluhař, CSc., tajemník fakulty

Referát zajišťuje provoz fakultních služeb a síťové infrastruktury. Zároveň spravuje servery, vybrané učebny, tiskárny a koncové stanice zaměstnanců. A v neposlední řadě slouží jako ICT podpora pro studenty a zaměstnance.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
Pavel Kupka Provoz služeb a síťové infrastruktury
Správa serverů, učeben, tiskáren a koncových stanic
ICT podpora
Zdeněk Kubec Správa učeben, tiskáren a koncových stanic
ICT podpora
Referát pro doktorské studium#referat-doktorske-studium

odpovědná osoba: prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc., proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium

Informace jsou k dispozici zde.

Referát propagace#referat-propagace
odpovědná osoba: prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a PR
Informace jsou k dispozici zde.

 

Back to Top