Biomedicínská a klinická technika

Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Biomedicínská a klinická technika

Studenti přijatí ke studiu v roce 2010 a dříve studují podle původní akreditace ve tříletém doktorském studijním programu BMKT.
Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2011 a později studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu BMKT.

Korespondenční adresa:
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Oznámení o konání obhajoby disertační práce MUDr. Lenky Horákové

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Petra Braťky

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Michaely Rabochové 

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Josefa Součka

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky 

Dokumenty a formuláře

Oborová rada

Předseda oborové rady

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI ČVUT v Praze, přístrojová technika pro urgentní medicínu

Interní členové oborové rady

 • Ing. Gleb Donin, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, PhD., FIT ČVUT v Praze, informatika, modelování
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, elektromagnetické projevy biosystémů, měřící technika v medicíně, metrologie biologických systémů
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FS ČVUT v Praze, biomechanika, biomateriály
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FBMI ČVUT v Praze, pokročilé metody zpracování biomedicínských dat a signálů
 • prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., FEL ČVUT, 1. LF UK v Praze, neurovědy, fyziologie/patofyziologie smyslů, lékařská informatika
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., FBMI ČVUT v Praze, neinvazivní laseroterapie v klinických oborech
 • doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., FBMI ČVUT v Praze, biometrika, matematická statistika
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, FBMI ČVUT v Praze, lékařská biofyzika
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • prof. Ing. Jan Vrba, CSc., FEL ČVUT v Praze, lékařské aplikace mikrovlnné techniky

Externí členové oborové rady

 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 1. LF UK V Praze, biofyzika
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., CASRI, zdravotnická technika
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. LF UK v Praze, ortopedie
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Předměty

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Všechny předměty jsou v rozsahu 2+0 / 5 kreditů.
U všech předmětů se předpokládá další samostudium (minimálně v rozsahu 0+2).
Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.

Obligatorní oborový předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství je povinný pro všechny studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Tento předmět bude probíhat  od akademického roku 2008/2009 a dále vždy v zimním semestru. Předmět bude probíhat kontaktní formou v prostorách FBMI v Kladně.

Všechny ostatní (volitelné) předměty budou probíhat kontaktní formou, pokud se na ně přihlásí alespoň 5 studentů; v opačném případě budou probíhat formou kontrolovaného samostudia (některé předměty zajišťované na externích pracovištích mohou mít toto pravidlo odlišné).

"V programu BMKT student zapisuje dva povinné předměty (Pokroky v biomedicínském inženýrství a Matematická statistika pro klinické hodnocení) a další předměty volí z nabídky povinně-volitelných předmětů programu BMKT, případně, se souhlasem školitele a oborové rady, z nabídky jiných doktorských předmětů na vysokých školách v ČR."

Posluchačům, kteří některý předmět absolvovali v rámci bakalářského nebo magisterského studia, se jeho absolvování neuznává a musí si v rámci doktorského studia vybrat jiné předměty.

OBLIGATORNÍ OBOROVÝ PŘEDMĚT

Pokroky v biomedicínském inženýrství 2018/19 - informace o předmětu

Pracoviště: 17110 – Katedra biomedicínské techniky
Garant: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Výuka předmětu Pokroky v biomedicínském inženýrství začíná:
8. 10. 2018 a poté vždy každé pondělí od 17:00 hod. do 18:40 hod., č.m. B-137

Datum Název Přednášející
8.10 Rozvoj biomedicínského inženýrství prof. Kneppo
15.10. Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii doc. Vrba
22.10. Biomechanika pletence ramenního kloubu a využití IMU senzorů prof. Daniel
29.10. Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace prof. Fojtík
5.11. HTA – hodnocení zdravotnických technologií doc. Rogalewicz
12.11. Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum prof. Roubík
19.11. Optické metody pro diagnostiku v medicíně prof. Nesládek
26.11. Funkční zobrazování mozkové aktivity prof. Kučera
3.12. Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUT prof. Jelínek
10.12. Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice doc. Tyšler
17.12. Využití biotelemetrických systémů v medicíně dr. Smrčka
7.1.2019 Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíně prof. Rosina
14.1.2019 Trendy v zobrazování magnetickou rezonancí doc. Rožánek

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Úplný seznam a podrobnější informace je možné najít na následujícím místě -Vyučované doktorské předměty

Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v dr. studijním programu - platnost od 6. 1. 2014
Přihláška k SDZ - program BMKT                                                                                                                                                                                                                 Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je předchozí úspěšné absolvování studijního bloku.  Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda oborové rady BMKT po projednání v oborové radě ji jmenuje děkan FBMI. Zkušební komise je nejméně pětičlenná. Školitel a školitel-specialista nejsou členy komise. Nejméně dva členové ze zkušební komise nesmí být zaměstnanci ČVUT. Tematické okruhy SDZ vyhlašuje děkan FBMI po dohodě s předsedou oborové rady BMKT.

Disertační práce 

Back to Top