Disertační práce - program Biomedicínská a klinická technika

Tato www stránka obsahuje zveřejněné teze disertačních prací, kvalifikační práce - disertační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby a to podle §47b zákona o vysokých školách v platném znění.

Po úspěšném vykonání obhajoby je jeden výtisk disertační práce uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny.

Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu:

Kód studijního programu
(STUD
Prog)
Název studijního
programu
Kód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního
oboru
Doba
studia
Forma
studia
Platnost
akreditace do
 P3921  Biomedicínská a klinická technika 3901V031 Biomedicínská a klinická technika 4 P,K 1. 11. 2018
 P3921  Biomedical and Clinical Technology 3901V031 Biomedical and Clinical Technology 4 P,K,A 1. 11. 2018

 

Jakékoli využití zveřejněných disertačních prací podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění včetně povinnosti citovat použité disertační práce.

Za informační obsah této stránky odpovídá:
Ing. Pavel Smrčka Ph.D. , proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky

Jméno a příjmení Téma disertační práce Teze Disertační práce Posudky oponentů Záznam o průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby Termín obhajoby
Ing. Michel Kana Mathematical Models of Cardiovascular Control by the Autonomic Nervous Nervous System teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 3. 2. 2011
Ing. Richard Grünes Studium elektrofyziologických vlastností mozkové tkáně při umělé plicní ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
záznam 25. 1. 2012
Ing. Vladimíra Petráková Interactions of Nitrogen–Vacancy Centers with Charged Surfaces of Functionalized Nanodiamond Particles for the Detection of Cellular Processes teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
záznam 29. 3. 2013
MUDr.
Maroš
Hrubina
Klinická a biomechanická analýza specifických komplikací osteosyntézy metodou skluzného šroubu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Ing.
Ilya
Ivlev
The System of Selection of Equipment for Biomedical Application teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Mgr.
Radim
Krupička
Měření a analýza pohybu ruky
u parkinsoniků
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Ing. František Krejčí X-Ray Phase Contrast Imaging with Hybrid Semiconductor Pixel Detectors  teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 28. 5. 2014
Ing. Petr Brůža Pulsed Plasma Soft X-Ray Source in Biomedical Research teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 28. 5. 2014
MUDr. Michaela Tomanová Objektivizace hodnocení rehabilitačního procesu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 3. 9. 2015
Ing. Jakub Ráfl Optimalizace umělé plicní ventilace: Podpora spontánního dýchání při vysokofrekvenční oscilační ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 15.12.2015
Ing. Ivana Kubátová Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 15.12.2015
Ing. Václav Petrák Biomimetic devices using artificial cell membranes constructed on nanodiamond thin films as a tool for monitoring of membrane processes teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.1.2016
Ing. Mgr. Martina Nováková Využití nanočástic pro radiofrekvenční ablaci a hypertermii v onkologických aplikacích teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.1.2016
Ing. Petr Kudrna Měření dechových objemů při vysokofrekvenční tryskové ventilaci nezralých novorozenců teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.2.2016
Ing. Petr Hošek Mathematical Modelling of the Mechanisms of Phytohormone Concentration Regulation teze disertační práce

posudek č. 1 posudek č. 2 posudek č. 3

záznam 7.6.2016
Ing. Petr Písařík Dopace diamantu podobného uhlíku pro použití v medicíně teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 26.9.2016
Ing. Jan Mikšovský Studium laserem připravovaných tenkých vrstev pro biomedicínu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 26.9.2016
Ing. Markéta Koplová Vybrané fyzikální a biologické vlastnosti biokompatibilních materiálů pro implantáty teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 12.1.2017
Mgr. Veronika Vymětalová Závislost biokompatibility tenkých vrstev TiO2 a dopovaných DLC na jejich fyzikálně-chemických paramatrech teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 12.1.2017
Ing. Roman Melecký Research, development and use of the method of postural somatooscilography (PSOG) in postural disorders diagnostics teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 24.5.2017
Ing. Michal Gulka Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on color centres in diamond teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 24.5.2017
Ing. Yulia Efremova Interakce ionizujícího a neionizujícího záření teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 9.6.2017
MUDr. Jiří Šrámek Alanýza fixačních prvků ke stabilizaci páteře teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 9.6.2017
MUDr. Tomáš Nedělka Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 19.9.2017
Ing. Radim Kliment Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 19.9.2017
Ing. Jakub Schlenker Analýza variability srdeční frekvence pomocí rekurentní analýzy a její možné uplatnění v klinické praxi teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 14.12.2017
Ing. Jan Hejda Univerzální metodika a systém vyhodnocování okamžité polohy hlavy a ramen teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 14.12.2017
Mgr. Jana Urzová Studium teplotních charakteristik tkání teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele

záznam 28.6.2018
Ing. Marie Krečmarová Design and Realization of the Principle of Label Free Detection of DNA Molecules Using NV Centre Quantum Electron Transitions in Diamond Nanosensor teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 28.6.2018
Mgr. Elena Deutsch Noninvasive Localization of the Focus of Ectopic Ventricular Activation teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 15.1.2019
Mgr. Ksenia Sedova Electrocardiographic Manifestation of Cardiac Repolarization Dispersion teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 15.1.2019
Ing. Jana Hudzietzová Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019
Ing. Gleb Donin Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019
Ing. Václava Piorecká 3D mapování elektrické aktivity mozku teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019

 

Back to Top