Odešel emeritní děkan FBMI ČVUT prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Datum události

V úterý 20. února 2024 zemřel obklopen svými blízkými po delší těžké nemoci emeritní děkan naší fakulty panfoto prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 20. července by oslavil 84. narozeniny.

Pan profesor byl významným českým anatomem, který se tomuto oboru věnoval po celý svůj odborný život. Promoval v roce 1965 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Na Anatomickém ústavu této fakulty ale již působil od 2. ročníku svého studia jako pomocná vědecká síla. Po promoci byl přijat na místo interního vědeckého aspiranta katedry anatomie a v roce 1969 předložil kandidátskou disertační práci. S ohledem na tehdejší politickou situaci se její obhajoba uskutečnila až v roce 1972. V této době složil i atestaci I. stupně z chirurgie. Habilitační práci obhájil v roce 1975. A v tomto roce obdržel cenu ministra zdravotnictví. V roce 1986 obhájil doktorát věd a byl rovněž jmenován profesorem morfologických oborů. Byl nejen vynikajícím laboratorním pracovníkem, ale byl často zván i k operačním výkonům jako konzultant při rekonstrukčních výkonech na pohybovém aparátu. Podílel se i na antropologických výzkumech českých panovníků.

Profesor Dylevský zastával rovněž řadu statutárních akademických funkcí. Byl zástupcem přednosty Anatomického ústavu FVL UK pro studijní obor pediatrie, později byl přednostou Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty UK a současně působil na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK jako vedoucí oddělení anatomie. Od roku 2001 byl vedoucím katedry preklinických oborů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

V roce 2008 se stal akademickým pracovníkem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Byl zástupcem vedoucího katedry, předsedou Akademického senátu fakulty, členem Rady vysokých škol, v letech 2016 až 2020 byl děkanem fakulty.  

Profesor Dylevský byl členem řady vědeckých a oborových rad, školitelem doktorského studia, zasedal v komisích pro habilitační a jmenovací řízení.

Profesor Dylevský byl známým rétorikem, své přednášky vždy doplňoval výborným obrazovým materiálem a svým typickým humorem. Byl garantem bakalářského studijního programu Fyzioterapie a magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. Po odborné stránce se věnoval především anatomii dětského organizmu a klinické kineziologii.

Jeho publikační činnost zahrnuje dvě anglické monografie. věnované růstu a vývoji struktur lidské ruky a nohy a monografii z historie anatomie. Další monografické práce jsou věnovány vlivu zátěže na pohybový systém, chirurgii a rehabilitaci ruky a morfologii dětského věku.  Z významných publikací posledních let je nezbytné připomenout učebnice Obecná a speciální kineziologie (2 díly), Klinická kineziologie a patokineziologie,  Biomedicínská ergonomie, Funkční anatomie, které všechny vydalo nakladatelství GRADA Publishing a dva díly Anatomie dítěte – Nipioanatomie, které vydalo nakladatelství ČVUT. Nemoc mu již neumožnila dokončit další rozpracované tituly. Ergonomii a hybridně pojatou učebnici Anatomie. Byl také iniciátorem učebnice Fyzioterapeutické propedeutiky, která je již dnes v tisku a ještě v říjnu přispěl první kapitolou.

Seznam jeho bibliografie je i tak rozsáhlý. Publikoval téměř 100 vědeckých sdělení, přes 70 titulů učebnic a 40 vědecko-populárních prací.

Odchod profesora Ivana Dylevského není pouze ztrátou pro jeho blízké, přátele, spolupracovníky, studenty, ale i pro obory anatomie a kineziologie a pro celou akademickou obec Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Čest jeho památce!

Back to Top