O nás - co je FBMI

Historie#historie

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.

Kokos

Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na univerzitě ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínské inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. 

V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty).

Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.

V červnu 2005 získala fakulta od statutárního města Kladno budovu (Kokos) na náměstí Sítná za symbolickou jednu korunu. Již od počátku existence fakulty se významně profilovala vědecko-výzkumná činnost fakulty, která započala účastí pracovníků ústavu pak fakulty na vědecko-výzkumném záměru MŠMT ČR s názvem Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství I. a II. v letech 2004 až 2011. To velmi výrazně napomohlo rozvoji vědecko-výzkumných týmů na FBMI, kterých je v současné době okolo patnácti a působí v mnoha oblastech biomedicínského inženýrství. S rozvojem výzkumných aktivit souvisí i vybudování deseti základních laboratoří v laboratorním traktu v Čapkově ulici v letech 2004–2006. Dále se rozvíjí oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim roku 2013 v rámci projektu VaVpI s názvem BIOKOS.

Biokos

Kromě těchto laboratoří byly vybudovány i další laboratoře a to postupně ze zdrojů FRVŠ, rozvojových a centralizovaných projektů MŠMT ČR. Úspěchem bylo pořízení tzv. umělého pacienta (pacientský simulátor americké společnosti CAE Healthcare s názvem Human Patient Simulator) v roce 2013 díky dotaci od MŠMT ČR, který je zatím nejdokonalejším simulátorem na světě. Podařilo se rozšířit Laboratoř pacientské simulace a simulované JIP o druhý simulátor, který slouží zejména pro výukové účely, ale také pro spolupráci s dalšími institucemi a rovněž pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Díky pochopení vedení města přešla v roce 2015 část fakulty (zdravotnické a bezpečnostní obory) do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kladenských kasáren.

Kasárna

I to umožnilo další růst počtu přijímaných studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech. První děkankou fakulty (i v historii ČVUT) se stala prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. V roce 2008 byl zvolen děkanem FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBA a v roce 2012 svou funkci obhájil a byl Akademickým senátem FBMI opět zvolen do funkce děkana na další čtyři roky. Fakulta se pod vedením prof. Rosiny velmi dynamicky rozvíjela. V roce 2016 byl Akademický senát FBMI zvolen do funkce děkana prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. s účinností od 19. 9. 2016.

Současnost#soucasnost

Naším posláním je vychovávat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří budou schopni aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v praxi a výzkumu. Pedagogická, vědecká, výzkumná a vývojová činnost je orientována na technické, zdravotnické a manažerské disciplíny, využívané v biomedicínském inženýrství, zdravotnické informatice, medicíně a ochraně obyvatelstva.

Jsme unikátní

 • fakultou založenou na interdisciplinárním pojetí rozhraní techniky a medicíny a jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji
 • prováděním výzkumu nanotechnologií pro zdravotnictví – zabýváme se vývojem nových typů biokompatibilních tenkých vrstev (povrchy implantátů, stentů) a senzorikou
 • zaváděním metod Health Technology Assessment v ČR
 • absolventy, z nichž se stávají odborníci, jejichž společné úsilí vede k záchraně lidského života (komfortní přednemocniční neodkladná péče, nemocniční péče a následná zdravotní péče)
 • jednotlivými studijními obory, které mohou v praxi stát samostatně, ale současně se vzájemně doplňovat a podporovat
 • moderním laboratorním vybavením pro experimentální výuku a výzkum čítající 30 laboratoří, včetně těch, které simulují prostředí vybraných oddělení urgentní a intenzivní péče v nemocnicích, což lze v rámci ČR považovat v oblasti biomedicínského inženýrství za unikátní
 • širokou výukovou základnou pro budoucí biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry zahrnující kompletní unikátní soubor testerů bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů od předních světových výrobců, analyzátorů a simulátorů vybraných fyziologických subsystémů, či parametrů a v neposlední řadě též unikátním reálným modelem řídicího a monitorovacího systému MEDICS pro elektrické rozvody v emocničních zařízeních
 • zázemím pro pacientskou simulaci s využitím nejmodernějších prostředků zdravotnické techniky
 • zázemím pro výuku biomedicínské informatiky včetně možnosti si vyzkoušet v různých rolích nejčastěji používané nemocniční informační systémy v nemocničních zařízeních v ČR
 • umělou plicní ventilací, patříme mezi světová špičková pracoviště v oboru, jehož přínos je zejména v oblasti optimalizace vysokofrekvenční plicní ventilace v oblasti neonatologie, ale i pro dospělé
 • aplikačně orientovaným pracovištěm na Albertově v Praze, které propojuje inovativní potenciál univerzitního prostředí s profesionální komerční realizací, potenciál firmy orientujeme na projekty spojující oblast techniky, medicíny a zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek

Jsme členy

 • EAMBES (The European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science)
 • Konsorcia 6 evropských universit v rámci projektu Erasmus-Mundus CEMACUBE pro realizaci studijního programu Biomedical Engineering

Na co jsme pyšní

 • akreditaci studijních oborů (od roku 2005) v oblasti biomedicínského inženýrství a příbuzných inženýrských disciplín, zdravotnických nelékařských oborů a ochrany obyvatelstva, z toho 7 profesních oborů s přímým vztahem k profesím (povoláním) ve zdravotnictví
 • to, že o studium na FBMI je velký zájem
 • to, že se studenti aktivně podílejí na výcviku záchranných složek a získávají tak praktické a unikátní manažerské schopnosti, díky tomuto aspektu každoročně získávají naši studenti na oboru Zdravotnický záchranář přední umístění v různých soutěžích a to i mezi profesionálními záchranáři
 • vybudování pevného postavení v rámci kladenského regionu – stali jsme se respektovaným partnerem zdravotnických zařízení, podniků i orgánů státní správy ve Středočeském kraji, mezi nejvýznamnějšího partnera patří Statutární město Kladno, se kterým je realizován rozvoj fakulty
 • naše absolventy, z nichž někteří dosáhli velmi významných úspěchů a získali významná ocenění a ceny
 • mnoho praktických realizací, které pomáhají v každodenní klinické praxi
 • užitné vzory a patenty, které jsou výsledkem velmi kvalitní spolupráce fakulty, zdravotnických zařízení a studentů
Vývoj studia#vyvoj-studia

I přes krátkou historii fakulty lze z uvedeného výčtu vysledovat velmi významný a dynamický rozvoj fakulty, který probíhá i v současnosti a to díky jak všem zaměstnancům, tak samozřejmě i studentům fakulty.

Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a dva doktorské studijní obory. V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 800 studentů. Výuka na FBMI je uskutečňována především v Kladně. Pro studenty je zde k dispozici ubytování, stravování a mnoho volnočasových aktivit, včetně možnosti zapojení do projektů řešených na FBMI.

V roce 2003 byl akreditován první bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena jeho výuka.

V akademickém roce 2005/2006 ukončilo studium v tomto bakalářském programu prvních 48 posluchačů. Většina z nich se rozhodla pro pokračování ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu, který byl akreditován začátkem roku 2006. Výuka v tomto dvouoborovém programu byla nabízena ve dvou studijních oborech Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. První z nich je zaměřen především na přípravu inženýrů pro výzkumnou a vývojovou činnost, zatímco druhý nabízí přípravu inženýrů pro manažerské pozice se znalostí techniky a zdravotnictví. Na oboru Přístroje a metody pro biomedicínu je výuka projektově orientovaná a uskutečňovaná v moderně vybavených laboratořích.

Ve shodě s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT“ byl akreditován v roce 2006 doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika a výuka v tomto programu byla zahájena v březnu roku 2007. V témže roce získala fakulta souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR a reakreditaci bakalářského zdravotnického oboru Biomedicínský technik podle zákona č. 96/2004 Sb., a to jak pro prezenční, tak i kombinovanou formu studia.
V září roku 2008 na svém zasedání schválila Akreditační komise MŠMT ČR návrh na akreditaci dalšího bakalářského zdravotnického oboru Optika a optometrie podle zákona č. 96/2004 Sb. Zahájení výuky v tomto oboru se uskutečnilo od akademického roku 2009/2010.

V červnu roku 2009 byla rozšířena akreditace studijního programu Biomedicínská a klinická technika o studijní obor Biomedicínská informatika. V témže roce byl akreditován bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví a v rámci tohoto programu dva zdravotnické nelékařské obory Fyzioterapie a Radiologický asistent podle zákona č. 96/2004 Sb. Od akademického roku 2009/2010 byla zahájena výuka v bakalářském oboru Fyzioterapie.

V akademickém roce 2010/2011 byli přijati první studenti do bakalářského studijního oboru Radiologický asistent a nového zdravotnického nelékařského oboru Zdravotnický záchranář. Rovněž bylo otevřeno kombinované navazující magisterské studium oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Od téhož akademického roku byla dále zahájena výuka v rámci nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva se studijním oborem Plánování a řízení krizových situací v prezenční formě studia. Od akademického roku 2012/2013 má tento obor akreditovánu i kombinovanou formu studia.

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace doktorského studijního oboru Biomedicínská a klinická technika, a to v prezenční i kombinované formě studia. Navíc se podařilo akreditovat tento obor i v anglickém jazyce.

V roce 2011 byl akreditován navazující magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva s jedním oborem Civilní nouzové plánování. Ve stejném roce byly prodlouženy platnosti akreditací navazujících magisterských oborů Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.
Ke konci roku 2011 bylo dosaženo rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika o tzv. vlajkovou loď a to o obor Biomedicínský inženýr, který má jako jediný podmínku vstupu uchazečů úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik kdekoli v České republice. Dále se podařilo získat prodloužení akreditace oboru Biomedicínský technik, který je stěžejním studijním bakalářským oborem na FBMI a to na dalších 8 let. Kromě toho byly akreditovány výuky v cizích jazycích a to v anglickém a ruském. U obou jazyků se jedná o bakalářský obor Biomedicínský technik a magisterské obory Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.

V roce 2013 fakulta získala akreditaci nového zdravotnického nelékařského bakalářského oboru Zdravotní laborant, včetně souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č. 96/2004 Sb. Dále byla rozšířena akreditace o kombinovanou formu na oboru Biomedicínská informatika a byly prodlouženy platnosti akreditací pro obory Fyzioterapie, Radiologický asistent a Optika a optometrie.

V roce 2014 byly prodlouženy platnosti akreditací bakalářských oborů Zdravotnický záchranář a Plánování a řízení krizových situací. Ve stejném roce byla MŠMT ČR udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství.

Od akademického roku 2015/2016 je nabízena ke studiu již akreditovaná kombinovaná forma v navazujícím magisterském studijním programu Ochrana obyvatelstva a to ve studijním oboru Civilní nouzové plánování a doktorský studijní obor Civilní a nouzová připravenost. V roce 2015 byl akreditován nový bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství.

V roce 2016 byla prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu v prezenční formě studia a navíc rozšířena akreditace o výuku v anglickém jazyce.

V roce 2018 byl akreditován nový navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická informatika se specializacemi Asistivní technologie a Softwarové technologie. Dále pak ještě Civilní nouzové plánování – nový navazující studijní program.

Theses.cz - PravyDiplom.cz#theses

Fakulta biomedicínského inženýrství se snaží naplňovat zásady etického chování studentů fakulty v oblasti závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací a to v souladu s metodickým pokynem prorektora ČVUT č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a též v souladu s Příkazem děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

K realizaci tohoto postupu využívá fakulta na základě smluvního vztahu systém Theses.cz, který je určen pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) též jako národní registr závěrečných prací.

Současně s tímto využívá fakulta na základě smluvního vztahu systém PravyDiplom.cz, provozovaný Masarykovou univerzitou, který slouží k bezpečnému ověření pravdivosti údajů uvedených na papírovém výtisku diplomu, tj. zda odpovídá jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní vysokou školou.

Celoživotní vzdělávání#u3v

Celoživotní vzdělávání na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT) je součástí vzdělávacího procesu fakulty.
Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy dalšího vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti, schopnosti, kompetence a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů akreditovaných na FBMI ČVUT. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Za celoživotní vzdělávání se považuje též vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné způsobilosti k specializované činnosti.

O absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání (kromě přípravných kurzů) vydá ČVUT účastníku celoživotního vzdělávání osvědčení s uvedením získané kvalifikace a s klasifikací za jednotlivé oblasti dané příslušným programem nebo v případě tzv. Univerzity třetího věku osvědčení o absolvování vzdělávání.

Programy se uskutečňují  formou tematických cyklů, kurzů, odborných soustředění, přednášek, přednáškových cyklů, seminářů apod.

Podmínky celoživotního vzdělávání upravuje Řád celoživotního vzdělávání ČVUT.

Univerzita třetího věku (U3V)

Ve všech vyspělých zemích světa se díky novým poznatkům z oblasti medicíny podstatně prodlužuje délka života a stoupá počet aktivních seniorů. Univerzity a vysokoškolská pracoviště jako vzdělávací instituce reagují na tuto skutečnost nabídkou přednáškových cyklů a kurzů pro Univerzitu třetího věku. Jedná se o součást celoživotního vzdělávání, které zahrnuje veškeré vzdělávací a poznávací aktivity člověka v průběhu jeho života.
Univerzita třetího věku je forma zájmového vzdělávání seniorů, jejíž popularita v posledních letech velmi roste. Poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zároveň univerzitě či vysokoškolskému pracovišti umožňuje otevření se co nejširší veřejnosti, popularizaci vědy, vědeckých objevů a nových technologií. Filozofií seniorského vzdělávání Univerzity třetího věku je být místem, kde si starší lidé chtějí rozšiřovat a obohacovat své vědomosti a zkušenosti na univerzitní úrovni, místem příjemného setkávání věkově blízkých a podobně aktivních lidí, kteří se poznají v rámci kurzu a navazují zde nová přátelství. V některých případech překonávají pocit nepotřebnosti či izolovanosti. Je místem častých diskuzí a debat a v neposledním případě kvalitním naplněním volného času. Právě přírodovědné, technické a medicínské obory přinášejí v dnešní době řadu unikátních poznatků, nových objevů a seznamují s řadou nových technologií, se kterými se často setkáváme v běžném životě, a naše znalosti o nich mnohdy nejsou dostačující. V rámci kurzů Univerzity třetího věku pořádaných FBMI ČVUT mají posluchači možnost si řadu vědomostí z těchto oborů rozšířit.


Univerzita třetího věku na FBMI ČVUT v Praze

Studium je koncipováno formou jednosemestrálního kurzu, v zimním semestru s čtrnácti dvouhodinovými přednáškami. Výuka v letním semestru probíhá rovněž formou jednosemestrálního kurzu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Slavnostní předání osvědčení probíhá jednou ročně v Betlémské kapli v Praze. Do kurzu je nutné se přihlásit. Aktuální seznam kurů je dostupný zde (Fakulta FBMI).

Back to Top