O nás - co je FBMI

Historie#historie

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.

Kokos

Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na univerzitě ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínské inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. 

V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty).

Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.

V červnu 2005 získala fakulta od statutárního města Kladno budovu (Kokos) na náměstí Sítná za symbolickou jednu korunu. Již od počátku existence fakulty se významně profilovala vědecko-výzkumná činnost fakulty, která započala účastí pracovníků ústavu pak fakulty na vědecko-výzkumném záměru MŠMT ČR s názvem Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství I. a II. v letech 2004 až 2011. To velmi výrazně napomohlo rozvoji vědecko-výzkumných týmů na FBMI, kterých je v současné době okolo patnácti a působí v mnoha oblastech biomedicínského inženýrství. S rozvojem výzkumných aktivit souvisí i vybudování deseti základních laboratoří v laboratorním traktu v Čapkově ulici v letech 2004–2006. Dále se rozvíjí oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim roku 2013 v rámci projektu VaVpI s názvem BIOKOS.

Biokos

Kromě těchto laboratoří byly vybudovány i další laboratoře a to postupně ze zdrojů FRVŠ, rozvojových a centralizovaných projektů MŠMT ČR. Úspěchem bylo pořízení tzv. umělého pacienta (pacientský simulátor americké společnosti CAE Healthcare s názvem Human Patient Simulator) v roce 2013 díky dotaci od MŠMT ČR, který je zatím nejdokonalejším simulátorem na světě. Podařilo se rozšířit Laboratoř pacientské simulace a simulované JIP o druhý simulátor, který slouží zejména pro výukové účely, ale také pro spolupráci s dalšími institucemi a rovněž pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Díky pochopení vedení města přešla v roce 2015 část fakulty (zdravotnické a bezpečnostní obory) do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kladenských kasáren.

Kasárna

I to umožnilo další růst počtu přijímaných studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech. První děkankou fakulty (i v historii ČVUT) se stala prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. V roce 2008 byl zvolen děkanem FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBA a v roce 2012 svou funkci obhájil a byl Akademickým senátem FBMI opět zvolen do funkce děkana na další čtyři roky. Fakulta se pod vedením prof. Rosiny velmi dynamicky rozvíjela. V roce 2016 byl Akademický senát FBMI zvolen do funkce děkana prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. s účinností od 19. 9. 2016.

Současnost#soucasnost

Naším posláním je vychovávat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří budou schopni aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v praxi a výzkumu. Pedagogická, vědecká, výzkumná a vývojová činnost je orientována na technické, zdravotnické a manažerské disciplíny, využívané v biomedicínském inženýrství, zdravotnické informatice, medicíně a ochraně obyvatelstva.

Jsme unikátní

 • fakultou založenou na interdisciplinárním pojetí rozhraní techniky a medicíny a jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji
 • prováděním výzkumu nanotechnologií pro zdravotnictví – zabýváme se vývojem nových typů biokompatibilních tenkých vrstev (povrchy implantátů, stentů) a senzorikou
 • zaváděním metod Health Technology Assessment v ČR
 • absolventy, z nichž se stávají odborníci, jejichž společné úsilí vede k záchraně lidského života (komfortní přednemocniční neodkladná péče, nemocniční péče a následná zdravotní péče)
 • jednotlivými studijními obory, které mohou v praxi stát samostatně, ale současně se vzájemně doplňovat a podporovat
 • moderním laboratorním vybavením pro experimentální výuku a výzkum čítající 30 laboratoří, včetně těch, které simulují prostředí vybraných oddělení urgentní a intenzivní péče v nemocnicích, což lze v rámci ČR považovat v oblasti biomedicínského inženýrství za unikátní
 • širokou výukovou základnou pro budoucí biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry zahrnující kompletní unikátní soubor testerů bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů od předních světových výrobců, analyzátorů a simulátorů vybraných fyziologických subsystémů, či parametrů a v neposlední řadě též unikátním reálným modelem řídicího a monitorovacího systému MEDICS pro elektrické rozvody v emocničních zařízeních
 • zázemím pro pacientskou simulaci s využitím nejmodernějších prostředků zdravotnické techniky
 • zázemím pro výuku biomedicínské informatiky včetně možnosti si vyzkoušet v různých rolích nejčastěji používané nemocniční informační systémy v nemocničních zařízeních v ČR
 • umělou plicní ventilací, patříme mezi světová špičková pracoviště v oboru, jehož přínos je zejména v oblasti optimalizace vysokofrekvenční plicní ventilace v oblasti neonatologie, ale i pro dospělé
 • aplikačně orientovaným pracovištěm na Albertově v Praze, které propojuje inovativní potenciál univerzitního prostředí s profesionální komerční realizací, potenciál firmy orientujeme na projekty spojující oblast techniky, medicíny a zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek

Jsme členy

 • EAMBES (The European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science)
 • Konsorcia 6 evropských universit v rámci projektu Erasmus-Mundus CEMACUBE pro realizaci studijního programu Biomedical Engineering

Na co jsme pyšní

 • akreditaci studijních oborů (od roku 2005) v oblasti biomedicínského inženýrství a příbuzných inženýrských disciplín, zdravotnických nelékařských oborů a ochrany obyvatelstva, z toho 7 profesních oborů s přímým vztahem k profesím (povoláním) ve zdravotnictví
 • to, že o studium na FBMI je velký zájem
 • to, že se studenti aktivně podílejí na výcviku záchranných složek a získávají tak praktické a unikátní manažerské schopnosti, díky tomuto aspektu každoročně získávají naši studenti na oboru Zdravotnický záchranář přední umístění v různých soutěžích a to i mezi profesionálními záchranáři
 • vybudování pevného postavení v rámci kladenského regionu – stali jsme se respektovaným partnerem zdravotnických zařízení, podniků i orgánů státní správy ve Středočeském kraji, mezi nejvýznamnějšího partnera patří Statutární město Kladno, se kterým je realizován rozvoj fakulty
 • naše absolventy, z nichž někteří dosáhli velmi významných úspěchů a získali významná ocenění a ceny
 • mnoho praktických realizací, které pomáhají v každodenní klinické praxi
 • užitné vzory a patenty, které jsou výsledkem velmi kvalitní spolupráce fakulty, zdravotnických zařízení a studentů
Vývoj studia#vyvoj-studia

I přes krátkou historii fakulty lze z uvedeného výčtu vysledovat velmi významný a dynamický rozvoj fakulty, který probíhá i v současnosti a to díky všem zaměstnancům, tak samozřejmě i studentům fakulty.

Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a tři doktorské studijní obory/programy. V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 800 studentů. Výuka na FBMI je uskutečňována především v Kladně. Pro studenty je zde k dispozici ubytování, stravování a mnoho volnočasových aktivit, včetně možnosti zapojení do projektů řešených na FBMI.

V roce 2003 byl akreditován první bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena jeho výuka.

V akademickém roce 2005/2006 ukončilo studium v tomto bakalářském programu prvních 48 posluchačů. Většina z nich se rozhodla pro pokračování ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu, který byl akreditován začátkem roku 2006. Výuka v tomto dvouoborovém programu byla nabízena ve dvou studijních oborech Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. První z nich je zaměřen především na přípravu inženýrů pro výzkumnou a vývojovou činnost, zatímco druhý nabízí přípravu inženýrů pro manažerské pozice se znalostí techniky a zdravotnictví.

Ve shodě s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT“ byl akreditován v roce 2006 doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika a výuka v tomto programu byla zahájena v březnu roku 2007. V témže roce získala fakulta souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR a reakreditaci bakalářského zdravotnického oboru Biomedicínský technik podle zákona č. 96/2004 Sb., a to jak pro prezenční, tak i kombinovanou formu studia.
V září roku 2008 na svém zasedání schválila Akreditační komise MŠMT ČR návrh na akreditaci dalšího bakalářského zdravotnického oboru Optika a optometrie podle zákona č. 96/2004 Sb. Zahájení výuky v tomto oboru se uskutečnilo od akademického roku 2009/2010.

V červnu roku 2009 byla rozšířena akreditace studijního programu Biomedicínská a klinická technika o studijní obor Biomedicínská informatika. V témže roce byl akreditován bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví a v rámci tohoto programu dva zdravotnické nelékařské obory Fyzioterapie a Radiologický asistent podle zákona č. 96/2004 Sb. Od akademického roku 2009/2010 byla zahájena výuka v bakalářském oboru Fyzioterapie.

V akademickém roce 2010/2011 byli přijati první studenti do bakalářského studijního oboru Radiologický asistent a nového zdravotnického nelékařského oboru Zdravotnický záchranář. Rovněž bylo otevřeno kombinované navazující magisterské studium oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Od téhož akademického roku byla dále zahájena výuka v rámci nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva se studijním oborem Plánování a řízení krizových situací v prezenční formě studia. Od akademického roku 2012/2013 má tento obor akreditovánu i kombinovanou formu studia.

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace doktorského studijního oboru Biomedicínská a klinická technika, a to v prezenční i kombinované formě studia. Navíc se podařilo akreditovat tento obor i v anglickém jazyce.

V roce 2011 byl akreditován navazující magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva s jedním oborem Civilní nouzové plánování. Ve stejném roce byly prodlouženy platnosti akreditací navazujících magisterských oborů Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.
Ke konci roku 2011 bylo dosaženo rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika o tzv. vlajkovou loď a to o obor Biomedicínský inženýr, který má jako jediný podmínku vstupu uchazečů úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik kdekoli v České republice. Dále se podařilo získat prodloužení akreditace oboru Biomedicínský technik, který je stěžejním studijním bakalářským oborem na FBMI a to na dalších 8 let. Kromě toho byly akreditovány výuky v cizích jazycích a to v anglickém a ruském. U obou jazyků se jedná o bakalářský obor Biomedicínský technik a magisterské obory Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.

V roce 2013 fakulta získala akreditaci nového zdravotnického nelékařského bakalářského oboru Zdravotní laborant, včetně souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č. 96/2004 Sb. Dále byla rozšířena akreditace o kombinovanou formu na oboru Biomedicínská informatika a byly prodlouženy platnosti akreditací pro obory Fyzioterapie, Radiologický asistent a Optika a optometrie.

V roce 2014 byly prodlouženy platnosti akreditací bakalářských oborů Zdravotnický záchranář a Plánování a řízení krizových situací. Ve stejném roce byla MŠMT ČR udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství.

Od akademického roku 2015/2016 je nabízena ke studiu již akreditovaná kombinovaná forma v navazujícím magisterském studijním programu Ochrana obyvatelstva a to ve studijním oboru Civilní nouzové plánování a doktorský studijní obor Civilní a nouzová připravenost. V roce 2015 byl akreditován nový bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství.

V roce 2016 byla prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu v prezenční formě studia a navíc rozšířena akreditace o výuku v anglickém jazyce.

Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 v rámci vysokoškolské reformy zrušeno dělení studijních programů na studijní obory. V roce 2018 byl v souladu s novelou tohoto zákona akreditován nový navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická informatika v prezenční formě studia se specializacemi Asistivní technologie a Softwarové technologie. V roce 2020 přibyla další specializace v rámci tohoto programu s názvem Nanotechnologie.

V roce 2018 došlo k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování v prezenční a kombinované formě studia a dále doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost. Dále byla v tomto roce udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství.

V roce 2019 byl akreditován navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia a Systematic Integration of Processes in Healthcare v prezenční formě studia. Dále došlo v tomto roce k akreditaci nového bakalářského studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví v prezenční formě studia se specializacemi Biomedicínská informatika a Informační a komunikační technologie (příslušnou specializaci si studenti vybírají ke konci prvního ročníku). Dále byl akreditován v prezenční formě studia bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství, Fyzioterapie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, který nahradil bakalářský studijní obor Zdravotní laborant. Uvedené bakalářské studijní programy jsou akreditovány se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a po jejich absolvování získávají absolventi odbornou způsobilost pro výkon konkrétního zdravotnického povolání. V tomto roce došlo rovněž k akreditaci nového doktorského studijního programu Asistivní technologie a doktorských studijních programů Biomedicínské inženýrství a Biomedical Engineering.

V roce 2020 byly v prezenční formě studia akreditovány se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR bakalářské studijní programy Optika a optometrie, Radiologická asistence, Biomedicínská technika  a Biomedical Technology a navazující magisterské studijní programy Biomedicínské inženýrství a Biomedical and Clinical Engineering . Studijní program Biomedicínské inženýrství je akreditovaný se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jedním ze záměrů dalšího rozvoje vzdělávací činnosti byla akreditace studijního programu Aplikovaná fyzioterapie . Akreditace tomuto navazujícímu magisterskému studijnímu programu byla udělena v roce 2021. Studijní program vede k získání specializované způsobilosti s označením Odborný fyzioterapeut dle § 24 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Theses.cz - PravyDiplom.cz#theses

Fakulta biomedicínského inženýrství se snaží naplňovat zásady etického chování studentů fakulty v oblasti závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací a to v souladu s metodickým pokynem prorektora ČVUT č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a též v souladu s Příkazem děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

K realizaci tohoto postupu využívá fakulta na základě smluvního vztahu systém Theses.cz, který je určen pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) též jako národní registr závěrečných prací.

Současně s tímto využívá fakulta na základě smluvního vztahu systém PravyDiplom.cz, provozovaný Masarykovou univerzitou, který slouží k bezpečnému ověření pravdivosti údajů uvedených na papírovém výtisku diplomu, tj. zda odpovídá jméno, rok, příp. studijní program a obor, dle dat zveřejněných konkrétní vysokou školou.

Celoživotní vzdělávání#u3v

Celoživotní vzdělávání (CŽV) na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT) je součástí vzdělávacího procesu fakulty.
Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy dalšího vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti, schopnosti, kompetence a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů akreditovaných na FBMI ČVUT. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Za celoživotní vzdělávání se považuje též vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné způsobilosti k specializované činnosti.

Mimořádné studium vybraných předmětů

Programem celoživotního vzdělávání se také rozumí mimořádné studium vybraných předmětů obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ČVUT FBMI. Účastník tohoto programu není studentem podle zákona o vysokých školách a toto studium není uzavřeno získáním akademického titulu. Účastníkem mimořádného studia v rámci programu CŽV může být pouze osoba, která nestuduje v žádném akreditovaném bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu na ČVUT FBM a rovněž nemá studium na ČVUT FBMI přerušené.

Univerzita třetího věku (U3V)

Ve všech vyspělých zemích světa se díky novým poznatkům z oblasti medicíny podstatně prodlužuje délka života a stoupá počet aktivních seniorů. Univerzity a vysokoškolská pracoviště jako vzdělávací instituce reagují na tuto skutečnost nabídkou přednáškových cyklů a kurzů pro Univerzitu třetího věku. Jedná se o součást celoživotního vzdělávání, které zahrnuje veškeré vzdělávací a poznávací aktivity člověka v průběhu jeho života.
Univerzita třetího věku je forma zájmového vzdělávání seniorů, jejíž popularita v posledních letech velmi roste. Poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zároveň univerzitě či vysokoškolskému pracovišti umožňuje otevření se co nejširší veřejnosti, popularizaci vědy, vědeckých objevů a nových technologií. Filozofií seniorského vzdělávání Univerzity třetího věku je být místem, kde si starší lidé chtějí rozšiřovat a obohacovat své vědomosti a zkušenosti na univerzitní úrovni, místem příjemného setkávání věkově blízkých a podobně aktivních lidí, kteří se poznají v rámci kurzu a navazují zde nová přátelství. V některých případech překonávají pocit nepotřebnosti či izolovanosti. Je místem častých diskuzí a debat a v neposledním případě kvalitním naplněním volného času. Právě přírodovědné, technické a medicínské obory přinášejí v dnešní době řadu unikátních poznatků, nových objevů a seznamují s řadou nových technologií, se kterými se často setkáváme v běžném životě, a naše znalosti o nich mnohdy nejsou dostačující. V rámci kurzů Univerzity třetího věku pořádaných FBMI ČVUT mají posluchači možnost si řadu vědomostí z těchto oborů rozšířit.


Univerzita třetího věku na FBMI ČVUT v Praze

Studium je koncipováno formou jednosemestrálního kurzu, v zimním semestru s čtrnácti dvouhodinovými přednáškami. Výuka v letním semestru probíhá rovněž formou jednosemestrálního kurzu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Slavnostní předání osvědčení probíhá jednou ročně v Betlémské kapli v Praze. Do kurzu je nutné se přihlásit. Aktuální seznam kurzů je dostupný zde (Fakulta FBMI).

Back to Top