Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) v akademickém roce 2017/2018

Podle Čl. 7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství se SZZ skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studijního oboru a obhajoby diplomové práce v případě magisterského studijního oboru a z ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů studijního oboru, případně v závislosti na studijním oboru též ze zkoušky praktické.

Pro ústní zkoušku stanoví děkan FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor témata, která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky v semestru, který předchází SZZ.

Student skládá zkoušku ze dvou, tří nebo čtyř tematických okruhů podle studovaného oboru. V případě možnosti volby témat je student povinen si témata vybrat prostřednictvím KOS.

K SZZ se student přihlašuje pouze elektronicky a to prostřednictvím systému KOS (návod - zde), nejpozději do 16. 2. 2018 (studenti kombinované formy studia a pro studenty oboru Zdravotnický záchranář a  oboru Fyzioterapie do 2. 3. 2018) -  po tomto termínu bude přístup v KOS automaticky zablokován. Přihlásit se k SZZ v KOS může pouze student, který má zapsán předmět Bakalářská práce/Diplomová práce. V přihlášce se vybírá jak termín szz tak tématické okruhy (pokud jejich obor dává možnost volby – jinak se v každém řádku nabízí pouze jedna možnost).

Něco málo k orientaci v KOSu:

 • Otevřete záložku  „Státní zkoušky“ → „Státní závěrečné zkoušky“
 • V rozbalovací liště vyberte své okruhy k szz (2,3 nebo 4 dle oboru)
 • Vyberte termín szz a vpravo na konci příslušného  řádku potvrďte tlačítkem „přihlásit“

Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšné absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů dle studijního plánu příslušného oboru a získání minimálně:

 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Biomedicínská informatika (BMI) a Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)
 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a navíc splnění praxe v bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik BMT), 
 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a včetně splnění praxe v bakalářském  studijním oboru Optika a optometrie (OPT), Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Plánování a řízení krizových situací (PŘKS), Zdravotnický záchranář (ZZ), Zdravotní laborant (ZL),
 • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě magisterského studijního oboru (PMB, SIPZ, BME, CNP)

V termínu stanoveném časovým plánem akademického roku je student povinen  uzavřít svůj studijní plán prostřednictvím KOSu ( 30. 5. 2018 nebo 7. 6. 2018 dle oborů - viz níže). Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v KOSu chybět žádný výsledek.  

Něco málo k orientaci v KOSu:

 • Otevřete záložku  „Ostatní“ → „Kontrola studijního plánu“
 • Kontrola splnění studijního plánu se spustí automaticky při vstupu do formuláře.
 • V případě, že proběhne kontrola úspěšně, je možné plán uzavřít a potvrdit toto tlačítkem „uzavřít studijní plán“
 • V případě, že kontrola neproběhne úspěšně, tlačítko se ani neobjeví a ve výsledku kontroly je možné vyhledat důvod (většinou chybějící výsledek z nějakého předmětu, který Vám musí katedra doplnit). Je proto nutné kontrolu spustit s dostatečným předstihem, aby se i případné nesrovnalosti a chybějící výsledky dořešily právě do výše uvedeného data. Kontrolu splnění studijního plánu je možné průběžně spustit kdykoliv a neomezeně.

Student  je  k SZZ  na  konkrétní  termín  (datum, místnost a čas)  zván   prostřednictvím webových stránek fakulty http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz. Toto zajišťuje katedra garantující obor, a to nejpozději 14 dnů před konáním vlastních SZZ na daném oboru ( do bakalářských studijních oborů 28. 5. 2018, navazujících magisterských oborů 4. 6. 2018 a všechny obory Katedry zdravotnických a oborů a ochrany obyvatelstva 21. 5. 2018). Nejpozději 5 dnů před termínem SZZ má student možnost se seznámit s posudky vedoucího a oponenta BP/DP v systému PROJECTS. Den před svým termínem SZZ si student zkontroluje na webu či na nástěnce garantující katedry nejaktuálnější rozpis SZZ (na poslední chvíli může dojít ke změnám, např. v případě nemoci apod.). SZZ probíhají dle rozpisu garantující katedry - shromažďovat se studenti budou (samozřejmě ve slavnostním oblečení) v místnosti uvedené garantující katedrou, kde si vždy vyzvedne studenta tajemnice  komise. Tajemnice bude kontrolovat  totožnost studenta stejně jako u zkoušky podle SZŘ Čl. 8 (platný občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz studenta). Při zkoušce nejdříve probíhá prezentace a obhajoba  BP/DP a bezprostředně potom ústní zkoušky ze 2/3/4 vybraných /předepsaných tématických okruhů. Studijní program SPZ a OO : Před teoretickou částí SZZ má student vyhrazeno 30 minut na písemnou přípravu. Příprava může být pouze na orazítkovaných papírech k tomu určených, které budou následně založeny do protokolu o SZZ. Po zkoušce se komise krátce poradí a oznámí studentovi, zda u zkoušky prospěl(a) či neprospěl(a), seznámí ho se známkami ze všech jednotivých částí SZZ a na protokolu o SZZ se student podepíše, že byl s výsledky seznámen.

Po úspěšném absolvování SZZ musí studenti vyrovnat všechny závazky v knihovně a na sekretariátu garantující katedry a můžou také začít přemýšlet o tom, kdo z jejich oboru by byl vhodný při promoci k přednesení projevu - poděkování za studenty (1. student) a k přečtení promočního slibu (2. student) tipy nahlaste neprodleně po SZZ na studijní oddělení.

Pro akademický rok 2017/2018 tedy platí, že tematické okruhy by měly být vypsány nejpozději do 14. 1. 2018 a k SZZ se studenti musí přihlásit nejpozději do 16. 2. 2018 (platí pro prezenční formu studia) a  studenti kombinované formy studia, studenti oboru Zdravotnický záchranář a studenti oboru Fyzioterapie nejpozději do 2. 3. 2018!

Z hlediska termínů je pro všechny studenty závazný termín červen. Termín v září je určen pouze jako opravný termín (pro neúspěšné SZZ červen) a ze zvlášť výjimečných závažných důvodů jako náhradní termín (standardní náhradní termín je v červnu/červenci v následujícím akademickém roce). Přesun nebo zrušení termínu je možný pouze na základě žádosti děkanovi fakulty, s vyjádřením vedoucího práce, garanta oboru (nebo jeho zástupce) a vedoucího garantující katedry s udáním vážného důvodu, odevzdané na studijní oddělení nejpozději 1 měsíc před termín pro odevzdání Bakalářské práce/Diplomové práce - tj. do 18. 4. 2018 do 15 hodin.

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:
(platí i pro přepracované ,doplněné či nové  BP, DP pro opravné szz z neúspěšných szz v ak. roce 2016/17):
do 18. 5. 2018
Uzavření studijního plánu k szz pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a NMSO CNP: do 30. 5. 2018
Uzavření studijního plánu k szz pro ostatní BSO i NMSO: do 7. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT: 4. 6. 2018 – 15. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS : 4. 6. 2018 – 22. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky NMSO CNP: 4. 6. 2018 - 29. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT: 11. 6. 2018 – 22. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO: 11. 6. 2018 - 22. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní NMSO: 18. 6. 2018 - 29. 6. 2018
Uzavření studijního plánu k szz: do 29. 8. 2018
Odevzdání přepracované ,doplněné či nové  Bakalářské práce, Diplomové práce pro opravný termín szz (platí pro opravné szz z neúspěšných szz v červnu 2018): do 17. 8. 2018
Opravné státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT: 3. 9. 2018 – 14. 9. 2018
Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT: 10. 9 . 2018 – 21. 9. 2018
Opravné státní závěrečné zkoušky: 10. 9 . 2018 – 21. 9. 2018
Promoce: 16. až 18. 10. 2018

Promoce proběhnou 16. - 18. 10. 2018, do jednotlivých běhů budou studenti rozděleni cca v září (až skončí i opravné szz a budou konečné počty absolventů). Rozvrh promocí a veškeré informace o promocích budou zveřejněny na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/aktuality. Na promocích se nedoporučuje přítomnost dětí předškolního věku (v případě, že budou vyrušovat, budou neprodleně vyvedeni z kaple). Pro všechny přítomné (absolventy i jejich doprovod) je povinný společenský oděv. S účastí absolventů je počítáno automaticky, na základě úspěšně složené SZZ v ak. roce 2017/2018 a v případě, že se nebude promočního obřadu účastnit, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit, a to nejpozději 1 týden před samotnou promocí na braundan@fbmi.cvut.cz

Tématické okruhy státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2017/2018:

Bakalářské studijní obory
Biomedicínský technik
Biomedicínská informatika
Fyzioterapie
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Magisterské studijní obory
Biomedicínský inženýr
Civilní nouzové plánování
Přístroje a metody pro biomedicínu - pro studenty, kteří nastoupili v ak. roce 2015/16 a dříve
Přístroje a metody pro biomedicínu - pro studenty, kteří nastoupili v ak. roce 2016/17 a později
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

 Rozpis studentů ke komisím:

Back to Top