Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) v akademickém roce 2021/2022

Podle Čl. 7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství se SZZ skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studia  a obhajoby diplomové práce v případě navazujícího magisterského studia a z ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů studijního oboru (resp. Specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace), případně v závislosti na studijním oboru či programu, který se nedělí na obory, též ze zkoušky praktické.

Pro ústní zkoušku stanoví děkan ČVUT FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, témata, která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky v semestru, který předchází SZZ.

Student skládá zkoušku ze dvou, tří nebo čtyř tematických okruhů podle studovaného oboru (resp. Specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace).  V případě možnosti volby témat je student povinen si je vybrat prostřednictvím KOS.

K SZZ se student přihlašuje pouze elektronicky a to prostřednictvím systému KOS (návod - zde), nejpozději do 11. 2. 2022 (studenti oboru Zdravotnický záchranář a oboru Fyzioterapie do 25. 2. 2022) - po tomto termínu bude přístup v KOS automaticky zablokován. Přihlásit se k SZZ v KOS může pouze student, který má zapsán předmět Bakalářská práce/Diplomová práce. V přihlášce se vybírá jak termín SZZ tak tematické okruhy podle studovaného oboru((resp. specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace).

Něco málo k orientaci v KOSu:

  • Otevřete záložku  „Státní zkoušky“ → „Státní závěrečné zkoušky“.
  • V rozbalovací liště vyberte své okruhy k SZZ (2,3 nebo 4 dle oboru, programu)
  • Vyberte termín SZZ a vpravo na konci příslušného  řádku potvrďte tlačítkem „přihlásit“

Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšné absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů dle studijního plánu příslušného oboru a získání minimálně:

  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Biomedicínská informatika (BMI) a Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM) a v bakalářském studijním programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ)
  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a navíc splnění praxe v bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik (BMT),
  • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a splnění praxe v bakalářském  studijním oboru Optika a optometrie (OPT), Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Plánování a řízení krizových situací (PŘKS), Zdravotnický záchranář (ZZ), Zdravotní laborant (ZL) a v bakalářském studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ),
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě navazujícího magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Biomedicínský inženýr (BME)
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická informatika (BMKI);
  • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce a splnění praxe v případě navazujícího magisterského studijního oboru/programu Civilní nouzové plánování (CNP) a navazujícího magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ), Biomedicínské inženýrství (BME).

V termínu stanoveném časovým plánem akademického roku je student povinen uzavřít svůj studijní plán prostřednictvím KOSu (25. 5. 2022 nebo 2. 6. 2022 dle oborů/programů - viz níže). Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v KOSu chybět žádný výsledek.

Něco málo k orientaci v KOSu:

  • Otevřete záložku  „Předměty“ → „Studijní plán“ → stav studijního plánu – splněn - UZAVŘÍT

Student je k SZZ na konkrétní termín (datum, místnost a čas) zván prostřednictvím webových stránek fakulty http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz, na kterých je uveden rozpis studentů dle studijního oboru (resp. specializace nebo programu, který se nedělí na obory či specializace). Toto zajišťuje katedra garantující obor, či program, který se nedělí na obory a to nejpozději 10 dnů před konáním vlastních SZZ na daném studijním oboru oboru/programu (do bakalářských studijních oborů 27. 5. 2022, navazujících magisterských oborů 3. 6. 2022 a všech oborů katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 20. 5. 2022). Nejpozději 5 dnů před termínem  konání SZZ má student možnost se seznámit s posudky vedoucího a oponenta BP/DP v systému PROJECTS. Den před svým termínem SZZ si student zkontroluje na webu či na nástěnce garantující katedry nejaktuálnější rozpis SZZ (na poslední chvíli může dojít ke změnám, např. v případě nemoci apod.). SZZ probíhají dle rozpisu garantující katedry - shromažďovat se studenti budou (samozřejmě ve společenském oděvu) v místnosti uvedené garantující katedrou, kde si studenty vyzvedne tajemnice/tajemník komise. Tajemnice/tajemník bude kontrolovat  totožnost studenta stejně jako u zkoušky podle SZŘ Čl. 8 (platný občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz studenta). Při zkoušce nejdříve probíhá prezentace a obhajoba  BP/DP a bezprostředně potom ústní zkoušky ze 2/3/4 vybraných /předepsaných tematických okruhů.  Ve studijním bakalářském oboru Fyzioterapie se SZZ zahajuje praktickou zkouškou, která probíhá v jednom dni a v samostatně odděleném termínu od ostatních částí SZZ. Před teoretickou částí SZZ má student vyhrazeno 30 minut na písemnou přípravu. Příprava může být pouze na orazítkovaných papírech k tomu určených, které budou následně založeny do protokolu o SZZ. Možnost přípravy se týká celého bakalářského studijního programu Specializace v zdravotnictví, bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva , bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ochrana obyvatelstva a programu Civilní nouzové plánování. Po zkoušce se komise krátce poradí a oznámí studentovi, zda u zkoušky prospěl(a) či neprospěl(a), seznámí ho se známkami ze všech jednotlivých částí SZZ a na protokolu o SZZ se student podepíše, že byl s výsledky seznámen.

Po úspěšném absolvování SZZ musí studenti vyrovnat všechny závazky v knihovně a na sekretariátu garantující katedry.

Pro akademický rok 2021/2022 tedy platí, že tematické okruhy by měly být vypsány během prvního měsíce zimního semestru příslušného akademického roku v případě bakalářského studia a do konce výuky letního semestru předchozího akademického roku v případě navazujícího magisterského studia a bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant a studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. K SZZ se studenti musí přihlásit nejpozději do 11. 2. 2022 a  studenti oboru Zdravotnický záchranář a studenti oboru Fyzioterapie nejpozději do 25. 2. 2022!

Z hlediska termínu je pro všechny studenty ČVUT FBMI závazný termín červen. Termín v září je určen pouze jako náhradní termín ve zvlášť výjimečných případech, resp. jako opravný termín. Standardní náhradní termín je v červnu v následujícím akademickém roce. Přesun nebo zrušení termínu je možné pouze na základě žádosti (formulář Žádost o přesun SZZ) děkanovi s vyjádřením vedoucího práce (pokud se žádost týká závěrečné práce) a vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, s udáním vážného důvodu. Žádost student odevzdá na studijní oddělení nejpozději 1 měsíc (v odůvodněných případech i později) před termínem odevzdání bakalářské či diplomové práce – tj. do 12. 4. 2022 do konce úředních hodin.

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce: (platí i pro přepracované, doplněné či nové  BP, DP z neúspěšných szz v ak. roce 2020/21):

12. 5. 2022 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP vytištěnou a svázanou BP/DP v den konání SZZ
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a NMSO CNP: do 25. 5. 2022
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro ostatní Bc. a NMgr. obory/programy  (než pro výše jmenované): do 2. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro FZT: 30. 5. 2022 – 10. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky pro RA, ZZ, ZL, PŘKS: 30. 5. 2022 – 17. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky CNP: 30. 5. 2022 – 24. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro FZT: 6. 6. 2022 – 17. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní Bc. obory/programy (než výše vyjmenované): 6. 6. 2022 – 17. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní NMgr. obory/programy (než výše vyjmenované): 13.6. 2022 – 24. 6. 2022
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS: do 24. 8. 2022
Odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP/DP z neúspěšných SZZ v červnu 2021): 11. 8. 2022 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP vytištěnou a svázanou BP/DP v den konání SZZ
Opravné státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro FZT: 29. 8. 2022 – 6. 9. 2022
Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro FZT: 29. 8. 2022 – 9. 9. 2022
Opravné státní závěrečné zkoušky pro ostatní Bc. a NMgr obory/programy (než výše vyjmenované): 29. 8. 2022 – 9. 9. 2022
Promoce: 19. 10. 2022 – 21. 10. 2022

Promoce proběhnou 19. 10. 2022 – 21. 10. 2022, do jednotlivých běhů budou studenti rozděleni cca v září (až skončí i opravné SZZ a budou konečné počty absolventů). Rozvrh promocí a veškeré informace o promocích budou zveřejněny na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/aktuality. Na promocích se nedoporučuje přítomnost dětí předškolního věku (v případě, že budou vyrušovat, budou neprodleně vyvedeni z kaple). Pro všechny přítomné (absolventy i jejich doprovod) je povinný společenský oděv. S účastí absolventů je počítáno automaticky, na základě úspěšně složené SZZ v akademickém roce 2020/2021. V případě, že se nebude promočního obřadu účastnit, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit, a to nejpozději 1 týden před samotnou promocí na braundan@fbmi.cvut.cz.

Tematické okruhy státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2021/2022:

Bakalářské studijní obory/programy
Biomedicínský technik
Biomedicínská informatika
Informační a komunikační technologie v lékařství
Fyzioterapie
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Informační a komunikační technologie v lékařství
Navazující magisterské studijní obory/programy
Biomedicínský inženýr
Biomedicínské inženýrství
Civilní nouzové plánovánístudenti, kteří nastoupili od AR 2019/2020 
Civilní nouzové plánovánístudenti, kteří nastoupili před AR 2018/2019
Systémová integrace procesů ve zdravotnictvístudenti, kteří nastoupili od AR 2019/2020
Systémová integrace procesů ve zdravotnictvístudenti, kteří nastoupili před AR 2018/2019
Biomedicínská a klinická informatika - specializace Softwarové technologie

 Rozpis studentů ke komisím:

Back to Top