Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) v akademickém roce 2018/2019

Podle Čl. 7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství se SZZ skládá z obhajoby bakalářské práce v případě bakalářského studijního oboru a obhajoby diplomové práce v případě magisterského studijního oboru a z ústní zkoušky z tematických okruhů teoretického základu a profilových předmětů studijního oboru, případně v závislosti na studijním oboru též ze zkoušky praktické.

Pro ústní zkoušku stanoví děkan FBMI na základě návrhu vedoucího katedry garantující studijní obor témata, která budou zveřejněna nejpozději do konce výuky v semestru, který předchází SZZ.

Student skládá zkoušku ze dvou, tří nebo čtyř tematických okruhů podle studovaného oboru. V případě možnosti volby témat je student povinen si témata vybrat prostřednictvím KOS.

K SZZ se student přihlašuje pouze elektronicky a to prostřednictvím systému KOS (návod - zde), nejpozději do 15. 2. 2019 (studenti kombinované formy studia a studenti oboru Zdravotnický záchranář a  oboru Fyzioterapie do 1. 3. 2019) -  po tomto termínu bude přístup v KOS automaticky zablokován. Přihlásit se k SZZ v KOS může pouze student, který má zapsán předmět Bakalářská práce/Diplomová práce. V přihlášce se vybírá jak termín SZZ tak tematické okruhy (pokud jejich obor dává možnost volby – jinak se v každém řádku nabízí pouze jedna možnost).

Něco málo k orientaci v KOSu:

 • Otevřete záložku  „Státní zkoušky“ → „Státní závěrečné zkoušky“.
 • V rozbalovací liště vyberte své okruhy k SZZ (2,3 nebo 4 dle oboru)
 • Vyberte termín SZZ a vpravo na konci příslušného  řádku potvrďte tlačítkem „přihlásit“

Podmínkou připuštění k SZZ je úspěšné absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů dle studijního plánu příslušného oboru a získání minimálně:

 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce v bakalářském studijním oboru Biomedicínská informatika (BMI) a Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)
 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a navíc splnění praxe v bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik (BMT), 
 • 180 kreditů během studia včetně bakalářské práce a splnění praxe v bakalářském  studijním oboru Optika a optometrie (OPT), Fyzioterapie (FZT), Radiologický asistent (RA), Plánování a řízení krizových situací (PŘKS), Zdravotnický záchranář (ZZ), Zdravotní laborant (ZL),
 • 120 kreditů během studia, včetně diplomové práce v případě magisterského studijního oboru (PMB, SIPZ, BME, CNP)

V termínu stanoveném časovým plánem akademického roku je student povinen uzavřít svůj studijní plán prostřednictvím KOSu ( 29. 5. 2019 nebo 6. 6. 2019 dle oborů - viz níže). Pro úspěšné uzavření studijního plánu nesmí v KOSu chybět žádný výsledek.  

Něco málo k orientaci v KOSu:

 • Otevřete záložku  „Ostatní“ → „Kontrola studijního plánu“.
 • Kontrola splnění studijního plánu se spustí automaticky při vstupu do formuláře.
 • V případě, že proběhne kontrola úspěšně, je možné plán uzavřít a potvrdit toto tlačítkem „uzavřít studijní plán“.
 • V případě, že kontrola neproběhne úspěšně, tlačítko se ani neobjeví a ve výsledku kontroly je možné vyhledat důvod (většinou chybějící výsledek z nějakého předmětu, který Vám musí katedra doplnit). Je proto nutné kontrolu spustit s dostatečným předstihem, aby se i případné nesrovnalosti a chybějící výsledky dořešily právě do výše uvedeného data. Kontrolu splnění studijního plánu je možné průběžně spustit kdykoliv a neomezeně.

Student je k SZZ na konkrétní termín (datum, místnost a čas) zván prostřednictvím webových stránek fakulty http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz. Toto zajišťuje katedra garantující obor, a to nejpozději 10 dnů před konáním vlastních SZZ na daném oboru (do bakalářských studijních oborů 31. 5. 2019, navazujících magisterských oborů 7. 6. 2019 a všech oborů katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 24. 5. 2019). Nejpozději 5 dnů před termínem  konání SZZ má student možnost se seznámit s posudky vedoucího a oponenta BP/DP v systému PROJECTS. Den před svým termínem SZZ si student zkontroluje na webu či na nástěnce garantující katedry nejaktuálnější rozpis SZZ (na poslední chvíli může dojít ke změnám, např. v případě nemoci apod.). SZZ probíhají dle rozpisu garantující katedry - shromažďovat se studenti budou (samozřejmě ve společenském oděvu) v místnosti uvedené garantující katedrou, kde si studenty vyzvedne tajemnice/tajemník komise. Tajemnice/tajemník bude kontrolovat  totožnost studenta stejně jako u zkoušky podle SZŘ Čl. 8 (platný občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz studenta). Při zkoušce nejdříve probíhá prezentace a obhajoba  BP/DP a bezprostředně potom ústní zkoušky ze 2/3/4 vybraných /předepsaných tematických okruhů. Studijní program Specializace ve zdravotnictví a Ochrana obyvatelstva: před teoretickou částí SZZ má student vyhrazeno 30 minut na písemnou přípravu. Příprava může být pouze na orazítkovaných papírech k tomu určených, které budou následně založeny do protokolu o SZZ. Po zkoušce se komise krátce poradí a oznámí studentovi, zda u zkoušky prospěl(a) či neprospěl(a), seznámí ho se známkami ze všech jednotlivých částí SZZ a na protokolu o SZZ se student podepíše, že byl s výsledky seznámen.

Po úspěšném absolvování SZZ musí studenti vyrovnat všechny závazky v knihovně a na sekretariátu garantující katedry.

Pro akademický rok 2018/2019 tedy platí, že tematické okruhy by měly být vypsány nejpozději do 13. 1. 2019 a k SZZ se studenti musí přihlásit nejpozději do 15. 2. 2019 (platí pro prezenční formu studia) a  studenti kombinované formy studia, studenti oboru Zdravotnický záchranář a studenti oboru Fyzioterapie nejpozději do 1. 3. 2019!

Z hlediska termínu je pro všechny studenty ČVUT FBMI závazný termín červen. Termín v září je určen pouze jako náhradní termín ve zvlášť výjimečných případech, resp. jako opravný termín. Standardní náhradní termín je v červnu v následujícím akademickém roce. Přesun nebo zrušení termínu je možné pouze na základě žádosti (formulář univerzální žádosti) děkanovi s vyjádřením vedoucího práce (pokud se žádost týká závěrečné práce), garanta studijního oboru či programu, který se nedělí na obory (nebo jeho zástupce či zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace) a vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, s udáním vážného důvodu. Žádost student odevzdá na studijní oddělení nejpozději 1 měsíc (v odůvodněných případech i později) před termínem odevzdání bakalářské či diplomové práce – tj. do 16. 4. 2019 do 15 hodin.

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:
(platí i pro přepracované, doplněné či nové  BP, DP pro opravné szz z neúspěšných szz v ak. roce 2017/18):
16. 5. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP/DP
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a NMSO CNP: do 29. 5. 2019
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro ostatní BSO i NMSO (než pro výše jmenované) do 6. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT: 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS : 3. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky NMSO CNP: 3. 6. 2019 – 28. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT: 10. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO (než výše vyjmenované) 10. 6. 2019 – 21. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky pro ostatní NMSO (než výše vyjmenované): 17.6. 2019 – 28. 6. 2019
Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS do 28. 8. 2019
Odevzdání Bakalářské/Diplomové práce: (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP/DP z neúspěšných SZZ v červnu 2019 15. 8. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP/DP
Opravné státní závěrečné zkoušky - praktická část - pouze pro BSO FZT: 2. 9. 2019 – 10. 9. 2019
Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019
Opravné státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO a NMSO než výše vyjmenované 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019
Promoce: 15. 10. 2019 – 18. 10. 2019

Promoce proběhnou 15. – 18. 10. 2019, do jednotlivých běhů budou studenti rozděleni cca v září (až skončí i opravné SZZ a budou konečné počty absolventů). Rozvrh promocí a veškeré informace o promocích budou zveřejněny na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/aktuality. Na promocích se nedoporučuje přítomnost dětí předškolního věku (v případě, že budou vyrušovat, budou neprodleně vyvedeni z kaple). Pro všechny přítomné (absolventy i jejich doprovod) je povinný společenský oděv. S účastí absolventů je počítáno automaticky, na základě úspěšně složené SZZ v akademickém roce 2018/2019. V případě, že se nebude promočního obřadu účastnit, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit, a to nejpozději 1 týden před samotnou promocí na braundan@fbmi.cvut.cz.

Tématické okruhy státních závěrečných zkoušek pro akademický rok 2018/2019:

Bakalářské studijní obory
Biomedicínský technik
Biomedicínská informatika
Fyzioterapie
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Magisterské studijní obory
Biomedicínský inženýr
Civilní nouzové plánování
Přístroje a metody pro biomedicínu
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

 Rozpis studentů ke komisím:

Back to Top