Bakalářské a diplomové práce

BP v akademickém roce 2018/2019

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti Bc. studijního programu povinni vybrat si téma bakalářské práce během období výuky zimního semestru ve 3. ročníku. Výjimku tvoří výběr tématu bakalářské práce na oboru Biomedicínský technik (BMT), kde je vyžadována návaznost na semestrální projekt a proto je výběr tématu studentům posunut  do konce měsíce ledna daného akademického roku. Další výjimku tvoří studenti oboru Zdravotní laborant (ZL), kteří jsou povinni vybrat si téma bakalářské práce do konce zkouškového období letního semestru 2. ročníku.

Pro akademický rok 2018/2019 tedy platí, že téma bakalářské práce si student musí vybrat od 1. 10. 2018 do 13. 1. 2019! Studenti oboru BMT si musí vybrat téma bakalářské práce do 31. 1. 2019! Studenti 2. ročníku oboru ZL studující tento ročník v akademickém roce 2017/2018  si musí vybrat téma bakalářské práce do 14. 9. 2018, studenti 2. ročníku oboru ZL studující tento ročník v akademickém roce 2018/2019 si musí vybrat téma bakalářské práce do 13. 9. 2019!

Datum odevzdání bakalářské práce (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP z neúspěšných SZZ v akademickém roce 2017/2018): 16. 5. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové bakalářské práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2019): 15. 8. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou BP.

Místo odevzdání:

Bakalářský obor Místnost
BMT B - 536 - KBT (budova „KOKOS“)
OPT B - 325 - KPO (budova „KOKOS“)
BMI B - 431 - KBI (budova „KOKOS“)
FZT, ZZ, ZL, RA, PŘKS K-202 - KZOOO (budova "KASÁRNA")

(do 16. 4. 2019, nejpozději do 15 hodin může student podat žádost o zrušení přihlášky k SZZ děkanovi fakulty s vyjádřením vedoucího práce, garanta studijního oboru, nebo jeho zástupce a vedoucího garantující katedry s udáním vážného důvodu)

Student je povinen odevzdat bakalářskou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše) pro FBMI. Pokud student ve stanoveném termínu bakalářskou práci bez omluvy neodevzdá, nebo jeho omluva nebude přijata, bude klasifikován klasifikačním stupněm F. Omluva se předkládá děkanovi fakulty na žádosti (formulář univerzální žádosti) prostřednictvím studijního oddělení, ke které si děkan vyžádá vyjádření vedoucího katedry garantující studijní obor a vedoucího závěrečné práce.

Student si zapisuje bakalářskou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za bakalářskou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích garant studijního oboru či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (či zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, nebo jeho zástupce. Tento zápočet musí být zapsán v KOS a na základě tohoto zápisu může sekretariát katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory přijmout bakalářskou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOS na základě jeho sdělení sekretariátu katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant studijního oboru, či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (nebo zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), anebo vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOS. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků hodnocení F má právo takovou práci obhajovat před komisí pro SZZ.

Student musí odevzdat bakalářskou práci v tištěné podobě až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS.

Tištěná verze: každá práce se může odevzdat na sekretariát katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS do 12 hodin (včetně vyplněných editačních polí a podle povahy tématu i s přílohami) a zároveň poté, co je v KOS udělen studentovi zápočet.  Závěrečné práce lze odevzdat nejpozději do 15 hodin ve dvou svázaných výtiscích (jeden výtisk BP obsahuje originál zadání práce a druhý výtisk pouze kopii zadání – originál a kopie se musejí vkládat do BP i v případě přepracované práce po neúspěšné obhajobě). Dále musí obsahovat dva CD ROM nebo DVD (vložené ve vlepené obálce na vnitřní straně zadních desek a popisem: jméno, příjmení, BP a rok odevzdání), na kterých bude uloženo 5 níže uvedených souborů ve formátu pdf:

 1. klíčová slova (čj i aj)
 2. abstrakt česky
 3. abstrakt anglicky
 4. naskenované zadání bakalářské práce
 5. kompletní bakalářská práce

Elektronická verze: studenti odevzdávají bakalářskou práci v elektronické verzi do 12.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v Časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (práce se nenahrává do informačního systému KOS, do KOS bude automaticky překlopena z PROJECTS po jejím obhájení). Postup vložení bakalářské práce do systému PROJECTS je uveden zde. Nejdéle do tohoto termínu a času lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií jednostranně tištěné verze a obsahuje rovněž naskenované zadání. Jeden výtisk bakalářské práce obsahuje originál zadání práce a druhý výtisk pouze kopii zadání (originál a kopie zadání se musejí vkládat do bakalářské práce i v případě přepracované práce, po neúspěšné obhajobě - originál zadání si student vyzvedne na sekretariátu katedry garantující studijní obor). Elektronická verze musí obsahovat naskenované zadání práce a případně přílohy. Odevzdává se jako soubor PDF nebo ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy. Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. V případě větších příloh je třeba kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA  č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

Kromě nahraného souboru s bakalářskou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

 • klíčová slova v ČJ
 • klíčová slova v AJ
 • abstrakt práce v ČJ
 • abstrakt práce v AJ
 • vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Výsledek nálezu se uvede společně s hodnocením od vedoucího a oponenta práce a bude sloužit jako podklad pro jednání komise SZZ.

Student vypracovává bakalářskou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. V případě vypracování práce v jazyce anglickém, obsahuje práce zadání v českém a anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky obdrží vedoucí práce jeden výtisk bakalářské práce s kopií zadání, druhý výtisk bude uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny. Na https://dspace.cvut.cz je udržována aktuální databáze obhájených bakalářských prací (viz vysokoškolský zákon).

Studentovi řešícímu téma bakalářské práce zadané externím pracovištěm může být  přidělen vedoucí bakalářské práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor po konzultaci s garantem oboru může v odůvodněných případech rozhodnout, že externí odborník může být přímo vedoucím práce.

Zadání bakalářské práce, obdrží student na sekretariátu katedry garantující studijní obor na předepsaném formuláři nejpozději na začátku semestru (typicky během 1. týdne letního semestru 3. ročníku), ve kterém si student zapsal bakalářskou práci jako předmět. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti oboru ZL obdrží zadání bakalářské práce na začátku zimního semestru 3. ročníku (typicky během 1. týdne zimního semestru). Platnost zadání práce u oboru ZL je omezena na dobu 4 následujících semestrů. Na zadání bakalářské  práce je uvedena položka "Platnost zadání do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání bakalářské práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou pro studenty uvedeny na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Šablony pro psaní bakalářských prací pro jednotlivé obory, které především definují požadovaný obsah práce a formální náležitosti, jsou uvedeny na konci této stránky.

Dalším důležitým dokumentem je:

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu bakalářských prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Vzhledem k tomu, že na oboru Fyzioterapie jsou některé bakalářské práce vypracovány formou kazuistik, bylo třeba pro tento druh prací vypracovat zvláštní pokyny, které mají studenti k dispozici zde.

Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro bakalářské práce na všech oborech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

 • z hlediska odevzdávání elektronické přílohy práce budou studenti odevzdávat na CD ROM nebo DVD naskenované zadání bakalářské práce, protože je nutné, aby oponenti i při obdržení pouze elektronické verze měli k dispozici zadání práce,
 • při vypracování bakalářské práce v anglickém jazyce musí být v práci jak česká, tak i anglická verze zadání,
 • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25mm u všech okrajů plus 1 cm u hřbetu práce (levá strana),
 • rozsah bakalářské práce se stanovuje na min. 40 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
 • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
 • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual - a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
 • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
 • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (bakalářská práce), viz vzor,
 • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské práce odevzdávané od 18. 5. 2018 a dále.

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablony pro psaní bakalářské práce:

Bakalářský studijní obor Šablona
BMT - garantovaný katedrou biomedicínské techniky (prezenční i kombinovaná forma studia) zde
RA, ZL, FZT, ZZ, PŘKS - garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) zde
BMI - garantovaný katedrou biomedicínské informatiky zde
OPT - garantovaný katedrou přírodovědných oborů zde

 

DP v akademickém roce 2018/2019

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti navazujícího magisterského studijního programu povinni vybrat si téma diplomové práce nejpozději během období výuky zimního semestru 2. ročníku studia. Výjimku tvoří studenti oboru CNP, kteří si musí vybrat téma diplomové práce do konce zkouškového období letního semestru prvního ročníku.

Pro akademický rok 2018/2019 tedy platí, že téma diplomové práce si student musí vybrat od 1. 10. 2018 do 13. 1. 2019 (studenti 1. ročníku oboru CNP, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2018/2019 do 13. 9. 2019)!

Datum odevzdání diplomové práce (platí i pro přepracované, doplněné, či nové DP z neúspěšných SZZ  v akademickém roce 2017/2018): 16. 5. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou DP

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové diplomové práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2019): 15. 8. 2019 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, do 15 hodin vytištěnou a svázanou DP.

Místo odevzdání:

Magisterský obor Místnost
SIPZ, BME B – 536, KBT (budova „KOKOS“)
PMB B – 325, KBT (budova „KOKOS“)
CNP K-202 - KZOOO (budova "KASÁRNA")

(do 16. 4. 2019, nejpozději do 15 hodin může student podat žádost o zrušení přihlášky k SZZ děkanovi fakulty s vyjádřením vedoucího práce, garanta studijního oboru, nebo jeho zástupce a vedoucího garantující katedry s udáním vážného důvodu)

Student je povinen odevzdat diplomovou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše). Pokud student ve stanoveném termínu diplomovou práci bez omluvy neodevzdá, nebo jeho omluva nebude přijata, bude klasifikován klasifikačním stupněm F. Omluva se předkládá děkanovi fakulty na žádosti (formulář univerzální žádosti) prostřednictvím studijního oddělení, ke které si děkan vyžádá vyjádření vedoucího katedry garantující studijní obor a vedoucího závěrečné práce.
Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za diplomovou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích garant studijního oboru či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (či zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, nebo jeho zástupce. Tento zápočet musí být zapsán v KOS a na základě tohoto zápisu může sekretariát katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory přijmout diplomovou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOS na základě jejich sdělení sekretariátu katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant studijního oboru, či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce, anebo vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOS. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků klasifikační stupeň F má možnost takovou práci obhajovat před komisí SZZ.

Student musí odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS.

Tištěná verze: každá práce se může odevzdat na sekretariát katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS do 12 hodin (včetně vyplněných editačních polí a podle povahy tématu i s přílohami) a zároveň poté, co je v KOS udělen studentovi zápočet.  Závěrečné práce lze odevzdat nejpozději do 15 hodin ve dvou svázaných výtiscích (jeden výtisk BP obsahuje originál zadání práce a druhý výtisk pouze kopii zadání – originál a kopie se musejí vkládat do BP i v případě přepracované práce po neúspěšné obhajobě). Dále musí obsahovat dva CD ROM nebo DVD (vložené ve vlepené obálce na vnitřní straně zadních desek a popisem: jméno, příjmení, DP a rok odevzdání), na kterých bude uloženo 5 níže uvedených souborů ve formátu pdf:

 • klíčová slova (čj i aj)
 • abstrakt česky
 • abstrakt anglicky
 • naskenované zadání diplomové  práce
 • kompletní diplomová práce

Elektronická verze: studenti odevzdávají diplomovou práci v elektronické verzi do 12.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v Časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (práce se nenahrává do informačního systému KOS, do KOS bude automaticky překlopena z PROJECTS po jejím obhájení). Postup vložení diplomové práce do systému PROJECTS je uveden zde. Nejdéle do tohoto termínu a času lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií jednostranně tištěné verze a obsahuje rovněž naskenované zadání. Jeden výtisk diplomové práce obsahuje originál zadání práce a druhý výtisk pouze kopii zadání (originál a kopie zadání se musejí vkládat do diplomové práce i v případě přepracované práce, po neúspěšné obhajobě - originál zadání si student vyzvedne na sekretariátu katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory). Elektronická verze musí obsahovat naskenované zadání práce a případně přílohy. Odevzdává se jako soubor PDF nebo ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy. Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. V případě větších příloh je třeba kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA  č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

Kromě nahraného souboru s bakalářskou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

 • klíčová slova v ČJ
 • klíčová slova v AJ
 • abstrakt práce v ČJ
 • abstrakt práce v AJ
 • vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Výsledek nálezu se uvede společně s hodnocením od vedoucího a oponenta práce a bude sloužit jako podklad pro jednání komise SZZ.

Student vypracovává diplomovou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém dle článku 16, odstavec 4 SZŘ ČVUT. V případě vypracování práce v jazyce anglickém obsahuje práce zadání v českém a anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování  státní závěrečné zkoušky obdrží vedoucí práce jeden výtisk diplomové práce s kopií zadání, druhý výtisk bude uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny. V digitální knihovně ČVUT (institucionální repozitář, https://dspace.cvut.cz ) jsou volně zpřístupněné elektronické verze obhájených prací.

Studentovi řešícímu téma diplomové práce zadané externím pracovištěm může být  přidělen vedoucí diplomové práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor, či program, který se nedělí na obory, po konzultaci s garantem oboru/programu může v odůvodněných případech rozhodnout, že externí odborník může být přímo vedoucím práce. 

Zadání diplomové práce, obdrží student na sekretariátu katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory, na předepsaném formuláři nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku (typicky během 1. týdne letního semestru). Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti studijního oboru/programu CNP obdrží zadání diplomové práce na začátku zimního semestru druhého ročníku (typicky během prvního týdne zimního semestru). Platnost zadání diplomové práce u studijního oboru/programu CNP je omezena na dobu čtyř následujících semestrů. Na zadání diplomové  práce je uvedena položka "Zadání platné do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání diplomové práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování diplomové práce jsou pro studenty uvedeny na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Šablony pro psaní diplomových prací pro jednotlivé obory, které především definují požadovaný obsah práce a formální náležitosti, jsou uvedeny na konci této stránky. Dalším důležitým dokumentem je Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Dalším důležitým dokumentem je:

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu diplomových prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro diplomové práce na všech oborech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

 • z hlediska odevzdávání elektronické přílohy práce budou studenti odevzdávat na CD ROM nebo DVD naskenované zadání diplomové práce, protože je nutné, aby oponenti i při obdržení pouze elektronické verze měli k dispozici zadání práce,
 • při vypracování diplomové práce v anglickém jazyce musí být v práci jak česká, tak i anglická verze zadání,
 • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25mm u všech okrajů plus 1 cm u hřbetu práce (levá strana),
 • rozsah diplomové práce se stanovuje na min. 60 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
 • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
 • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual - a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
 • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
 • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (diplomová práce), viz vzor,
 • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské práce odevzdávané od 18. 5. 2018 a dále.

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablony pro psaní diplomové práce:

Magisterský studijní obor Šablona
BME a SIPZ - garantované katedrou biomedicínské techniky (prezenční i kombinovaná forma studia) zde
CNP - garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) zde

 

Back to Top