Kritéria hodnocení VVČ na FBMI

Oddíl A - Kvalifikace pracovníků
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl A – Kvalifikace pracovníků Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen jeden z titulů A1 nebo A3 a titul dle A2, každý jen jednou. V sumářích za víceleté období se body z kategorie A započítají pouze za poslední rok období. NENÍ
A1 Profesor 8    
A2 Doktor věd 4 DrSc. a DSc.  
A3 Docent 4    
A4 H-index H Dle V3S bez autocitací  
Oddíl B - Publikace
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl B – Publikace Jednotlivé osoby si dohodou určí autorské podíly na společném díle. Není-li podíl uveden, uvažuje se rovný podíl všech spoluautorů. Autor záznamu není povinen doložit podíl jednotlivých spoluautorů, pokud procenta spoluautorství nevykazují nárůst se zvyšujícím se pořadím spoluautorů.
V práci musí být odpovídajícím způsobem uvedeno, že vznikla na FBMI - jako pracoviště autora, pokud se neuvádí, pak uvedením FBMI jako pracoviště, kde práce vznikla.
Body se násobí podílem FBMI na výsledku v RIV určeným podle Metodiky RVVI a dělí se mezi autory FBMI v poměru jejich autorských podílů realizovaných na FBMI. 
 
B1 Kniha vydaná ve vydavatelství s nadnárodní působností ve světovém jazyce. 250 Požadavky na monografii – alespoň 500 výtisků nebo alespoň 200 stran, recenzní řízení. Světovým jazykem se rozumí angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština. Splňuje požadavky kat. B – odborná kniha
B2 Odborná kniha, která nespadá do kategorie B1, prochází recenzním řízením, přináší nové výsledky 60 Požadavky na monografii – alespoň 200 výtisků, recenzní řízení. Splňuje požadavky kat. B – odborná kniha
B5 Kapitola v knize až 50 Kapitola v knize se hodnotí jednou pětinou počtu bodů za příslušný druh knihy. Hodnotí se jen jedna kapitola v knize. Vyšší autorský podíl na knize se hodnotí jako spoluautorství knihy. Za jednu publikaci lze požadovat body dle B1 až B5 jen v jedné kategorii a jen jedenkrát. Součet bodového zisku pracovníků z jednoho pracoviště nemůže přesáhnout počet bodů za celou knihu. Pokud by se tak podle předchozích pravidel mělo stát, bude bodové hodnocení všech autorů tohoto díla proporcionálně sníženo.
Kapitola má alespoň 15 stran. Konferenční nebo obdobný příspěvek vydaný knižně jako souborné dílo (sborník) se za kapitolu dle B5 nepovažuje.
 
 
B8 Odborný článek v impaktovaném periodiku 15+IF*100/M Odborný článek v časopise excerpovaném WoS. Splňuje požadavky kat. Jimp – článek v impaktovaném časopise
B1011 Odborný článek v recenzovaném mezinárodním časopise 15 + 20*SJR Článek excerpovaný databází SCOPUS. Splňuje požadavky kat. Jsc – článek v recenzovaném časopise
B11 Článek v jiném periodiku 1 Periodikum, vychází pravidelně, má ISSN. Nepočítají se interní firemní časopisy. Do této kategorie se počítají rovněž články o společenských událostech, setkáních, výročích, recenze knih a programů, a to i když jsou publikovány v časopisech dle B8 až B101. Článek v oboru pěstovaném na FBMI, nepatří sem výzkumné a technické zprávy.  
B12 Odborný příspěvek ve sborníku indexované konference 8(WOS)
______
2+SJR (SCOPUS)
 
Příspěvek ve WOS nebo SCOPUS. Započte se buď 8 bodů (WOS), nebo maximálně 8 bodů dle vzorce pro SCOPUS.  
B14 Příspěvek ve sborníku ostatních konferencí 1    
B22 Vícenásobná publikace 0 Vícenásobnou publikací je míněno publikování téže práce bez úprav nebo s nepodstatnými úpravami na dalších místech či mediích. Příkladem je například sborník konference vydaný knižně a na CD.  
Oddíl BX - Aplikační výsledky
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl BX – Aplikační výsledky Body se dělí mezi spoluautory dle postupu uvedeném v oddíle B – Publikace.  
BX17 Udělení evropského nebo mezinárodního patentu (EPO, USPTO), patent USA a Japonska 250 Patent se započítává jednou, i když je udělen více patentovými úřady. Lze však započíst 1x BX17 a 1x BX18. Splňuje požadavky kat. P – patent
BX18 Udělený patent národní 5 Započítává se jen jednou, i když je udělen v několika státech. Patent USA a Japonska patří do BX17.  
BX19 Udělený užitný vzor 1 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F – užitný vzor
BX20 Udělený průmyslový vzor 1 Započítává se jen jednou, i když je udělen ve více zemích. Splňuje požadavky kat. F – průmyslový vzor
BX23 Patent nebo užitný vzor, který je využíván na základě platné licenční smlouvy 20+B Prodané licence patentu v součtu nad 50000 Kč, jehož vlastníkem je ČVUT.  B za každých 5000 Kč, které ČVUT FBMI získala v daném roce z licenčních poplatků, se započte 1 bod., po odečtení nákladů na přihlášku a udržování. Splňuje požadavky kat. P - patent
BX24 Poloprovoz 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BXX Ověřená technologie 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI kat. Z Splňuje požadavky kat. Z
BX25 Prototyp, certifikovaná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW 1 Prokázáno, odpovídá definici dle RVVI Splňuje požadavky kat. G, N, R
BX99 Vydaný překlad knižní publikace 10 Překládaná publikace kategorie B1 nebo B2 odborně patří do vědních disciplín pěstovaných na FBMI, nebo je výsledkem grantu řešeného na FBMI. Vazba na FBMI musí být v práci explicitně uvedena.  
Oddíl C - Externí granty a doplňková činnost
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl C – Externí granty a doplňková činnost   NENÍ
C1 Granty 1 Hodnocení je odvozeno od finančních prostředků získaných pro režii fakulty v daném období. Nezapočítávají se prostředky převáděné spoluřešitelům (spolunositelům). Body se mohou dělit mezi řešitele a odborné spolupracovníky týmu na návrh řešitele v případech, kdy je nositelem FBMI, popř. mezi spoluřešitele a odborné spolupracovníky týmu, pokud je FBMI spolunositelem. 1 bod za každých 10000 Kč  
C2 Doplňková činnost 0,2 promile ze součtu zisku a režie. Počítá se součet zisku a režie. Částky se zaokrouhlují dolů na celé tisíce. Patří sem i čistý zisk a režie z prodeje licencí SW a konferencí, pokud jej získá FBMI k využití. Započítává se do roku, v němž došla úhrada na účet FBMI. V případě částečné úhrady je započtena přiměřená část. Body se mohou dělit mezi řešitele a odborné spolupracovníky týmu na návrh řešitele. 2 body za každých 10000 Kč.  
Oddíl D - Doktorandi v DSP na FBMI
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl D – Doktorandi v DSP na FBMI Hodnotící období rok. NENÍ
D1 Obhájená disertační práce 40 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FBMI. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak.  
D2 Složená SDZ 5 Započítává se školiteli (nebo se dělí mezi školitele a specialistu).  
D3 Disertační práce odevzdaná ve standardní době studia 80 Započítává se školiteli, není-li ustanoven školitel-specialista z FBMI. Pokud je ustanoven, dělí se mezi ně rovným dílem, nestanoví-li písemná dohoda obou školitelů jinak. Podmínkou započtení je úspěšná obhajoba. Datem výkonu je datum obhajoby, nelze kombinovat D1 a D3.  
Oddíl E - Uznání vědeckou komunitou
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl E – Uznání vědeckou komunitou Hodnotící období rok NENÍ
  Předseda   Existuje písemný doklad (uvedeno v periodiku, sborníku konference, nebo lze prokázat jmenovacím dopisem, písemným zápisem o výsledku volby ap.)  
E1 * redakční rady časopisu excerpovaného WOS 10 Za každý rok vykonávání  
E3 * redakční rady časopisu 4 Za každý rok vykonávání. Počítají se časopisy, v nichž příspěvky pravidelně procházejí recenzním řízením – kategorie B101.  
E4 * programového/edičního výboru indexované konference 3 Započítává se jen jednou za jedno konání konference, v roce jejího konání. Alespoň jeden příspěvek z daného ročníku konference je ve WOS nebo SCOPUS.   
E5 * programového výboru mezinárodní konference 2 Konference, sborník ve světovém jazyce, má ISBN. Nespadá do E4.   
E6 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 6 Za každý rok vykonávání. Má-li společnost podvýbory, jsou považovány za "odborné orgány" kategorie E8. Společnost lze považovat za mezinárodní, pokud pokrývá svou činností alespoň tři státy.  
E7 * výboru ostatní vědecké společnosti 3 Za každý rok vykonávání  
E8 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 3 Za odborný orgán se pro tento účel považují: vědecké rady vysokých škol, ministerstev, oborové rady akreditovaných doktorských studijních programů (mimo FBMI), komise Českého normalizačního institutu, komise EU, dílčí výbory mezinárodních vědeckých společností a orgány stanovené vyhláškou děkana. Bodové hodnocení nepřísluší za předsednictví komisí FBMI. Za každý rok vykonávání. Započítávají se komise jmenované na určité období, nikoli jednorázově k jednomu řízení (nepočítají se habilitační a jmenovací komise, počítají se oborové rady). Do této kategorie nepatří: řídící a jiné orgány jednotlivých grantových projektů, komise pro SDZ, SMZ a SBZ.  
  Člen   Viz body E1 až E9 přiměřeně  
E10 * redakční rady časopisu excerpovaného WoS 5    
E11 * redakční rady zahraničního časopisu 3    
E12 * redakční rady tuzemského časopisu 1    
E13 * programového/edičního výboru indexované konference 2    
E14 * programového výboru mezinárodní konference 1    
E15 * výboru mezinárodní vědecké společnosti 3    
E16 * výboru ostatní vědecké společnosti 1    
E17 * odborného orgánu od úrovně fakulty výše 1    
E19 Ocenění realizace práce v praxi cenou v soutěži 5 Za ocenění je považováno prvé až třetí místo. Počítají se soutěže s národní a mezinárodní účastí. Nejsou počítány ceny ze soutěží, které se mohou účastnit jen odborníci z některé školy či firmy. Medaile z mezinárodních veletrhů se počítají jako ocenění v soutěži. Započítává se ve výši úměrné podílu autora. Nelze za jeden počin současně vykázat E102.  
E20 Citace WOS 4/M Citace uvedená v některé z následujících citačních databází WOS: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Časové rozlišení: Práce citována v časovém období, za které se provádí výpočet kritérií (nezáleží tedy na tom, kdy vyšla). Autocitace a nepřímé autocitace se nepočítají. Započítává se ve výši úměrné podílu autora. U prací, jejichž rukopis byl redakcí přijat po 31.12.2007, je nutnou podmínkou uvedení FBMI jako pracoviště, kde práce vznikla, nebo uvedení FBMI jako pracoviště autora.  
E21 Recenze pro časopis excerpovaný WoS 1 Je nutné doložit.  
E22 Hostující profesor 5 Hostující profesor fyzicky přítomný na zahraniční univerzitě po dobu alespoň tři měsíce nepřetržitě nebo tři měsíce v daném roce. Započítává se v roce ukončení pobytu.  
E1011 Editorství zvláštního čísla časopisu kat. B8 3    
E1021 Vyzvaná nebo oceněná přednáška ve sborníku konference 2 Počítá se jako "příplatek" k taxe za příspěvek ve sborníku. Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference uvedeno jako „invited", „plenary“ nebo „keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster. Nelze za jeden počin současně vykázat E19  
Oddíl Q - Vybrané výsledky
Ozn. Název Body Upřesnění pojmů Vazba s RIV
Oddíl Q – Vybrané výsledky   NENÍ
Q1 Profesor 8    
Q2 Doktor věd 4 DrSc. a DSc.  

1Prozatímní číslo, bude upřesněno při implementaci do informačního systému ČVUT.

V tabulce značí M medián impakt faktoru časopisů v daném oboru. Pokud je časopis zařazen ve WoS do více oborů, použije se jako M průměr mediánů těchto oborů.
V tabulce značí IF impakt faktor daného časopisu tak, jak jej udává WoS k 31. 12. roku publikování práce.

Význam sloupce „vazba s RIV“: Výsledek kategorie B se vykazuje pouze tehdy, pokud splňuje i aktuální podmínky RVVI. Přitom se pro daný rok uvažují podmínky známé k 1. lednu daného roku.

Back to Top