Odborné praxe

Bakalářský studijní program BMT

Zdravotnický bakalářský studijní program Biomedicínská technika

Pravidla platná pro studenty zejména 2. ročníku a dalších ročníků ČVUT FBMI na studijním programu Biomedicínská technika (BMT) v akademickém roce 2022/2023):

 • Platí pouze pro studenty zdravotnického bakalářského studijního programu Biomedicínská technika (BSP BMT),
 • Odborná praxe je povinnou součástí studijního plánu BSP BMT, studentům je automaticky zapisován předmět F7PBBROP do studijního plánu na poslední semestr standardní doby studia.
 • Po odevzdání potvrzení o vykonání odborné praxe a deníku z praxí získá student zápočet. 
 • Odborná praxe je požadována jako tzv. individuální, v délce trvání dvou týdnů s tím, že je možné ji vykonat kdykoli během studia, ale mimo výuku předepsanou ve studijním plánu.
 • Individuální část praxe může být realizována v souvislém bloku, nebo postupně, tj. i po jednom dni v týdnu, ve zkouškovém období, o prázdninách, v průběhu semestru a pod.

Postup je následující:

 1. Nejprve si studenti vyhledávají pracoviště pro vykonání odborné praxe sami a teprve v případě neúspěchu kontaktují garanta odborné praxe se žádostí o vyhledání vhodného pracoviště.
 2. Zvolené pracoviště pro realizaci odborných praxí musí být schváleno garantem odborných praxí.
 3. Po dohodě s pracovištěm je zvoleno datum realizace odborné praxe a je vyřešeno smluvní zajištění odborné praxe. 
 4. Po absolvování praxe student předkládá garantu odborných praxí potvrzení o realizaci praxí a pracovní deník. 
 • Snahou je, aby se jednalo o nemocniční zařízení v ČR, SR či v zahraničí. Je možná i kombinace různých zařízení v rámci působnosti resortu zdravotnictví, aby byl pokryt základní požadavek. Student může absolvovat i větší rozsah na několika pracovištích, může mít tedy i více smluv a pod.,
 • Pokud poskytovatel požaduje smlouvu k zajištění praxe, pak je možné, aby ji poslal na adresu garanta odborné praxe v elektronické podobě, anebo je možné využít univerzální smlouvu, (aktualizovaná dle nového Občanského zákoníku)
 • Do nemocnic se doporučuje, a i vyžaduje očkování proti hepatitidě B. Bližší informace o zajištění očkování poskytne garant praxí (viz podrobnosti o očkování).
 • Veškerá potvrzení a odevzdávání potvrzených formulářů se řeší prostřednictvím garanta odborných praxí. Každý student musí odevzdat pro získání zápisu do KOSu potvrzení o vykonání praxe, dotazník o hodnocení OP studentem a zpracovanou zprávu o průběhu vykonané praxe (min. rozsah 2 strany A4 čistého textu, případně s obrázky),
 • Další podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce předmětu F7PBBROP. 

Garantem odborných praxí na uvedeném oboru je doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Následující termíny pro schůzky k odborným praxím: LS 2023/2024 – 23. 11. 2023, 10:00 - on-line meeting MS Teams.

Poslední aktualizace této stránky byla provedena ke dni: 22. 11. 2023

Bakalářský studijní program LDZ

Bakalářský studijní program ZZ

Bakalářský studijní program FZT

Bakalářský studijní program RA

Bakalářský studijní program BOO

Bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Praxe podle odborného zaměření studenta/ky

Nezbytnou součástí výuky (studijního plánu) je povinná odborná praxe studenta/ky, jejíž zaměření si může student/ka zvolit podle svého zájmu a předpokládaného profesního uplatnění. Cílem odborné praxe je seznámení studenta/ku s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. V průběhu praxe se student/ka pod vedením zkušeného školitele (mentora) seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování a s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). 

Dalším významným přínosem pro praktickou průpravu posluchačů je fakultou řízený a organizovaný odborný kurz krizové přípravy v rozsahu 80 hodin, který je určen studentům v 1. ročníku letního semestru v prezenční formě studia.

Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích fakulty, nebo na studentem/kou vybraném pracovišti. Praxi může student/ka vykonat:

 • na úřadech státní správy a samosprávy (obsahem je příprava plánů, jejich zabezpečení, realizace a kontrolní činnost),
 • u základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.,
 • v Institutu ochrany obyvatelstva MV-GŘ HZS ČR, na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., nebo v dalších podobných výzkumných a vzdělávacích zařízeních,
 • u HZS ČR v rámci programu uznávání odborné způsobilosti, jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u HZS ČR,
 • u soukromých, či neziskových subjektů, které mají úkoly v oblasti krizového řízení, krizového zdravotnictví, havarijního a krizového plánování, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti.

Na základě smlouvy mezi MV-GŘ HZS ČR a ČVUT FBMI o uznávání odborné způsobilosti pro studenty bakalářského studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelova (v souladu s pomůckou MV-139403-11/PO-PVP-2016 „Podmínky pro uznávání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování“), bude studentům umožněno provedení řízené odborné praxe v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení s využitím kapacit a zařízení HZS ČR.

V kombinované formě studia probíhá praxe stejným způsobem jako u formy prezenční. Pokud posluchač vykonává požadovanou náplň v rámci svého zaměstnání, bude mu praxe uznána na základě doloženého potvrzení od zaměstnavatele a na základě posouzení garantem odborné praxe. 

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet (3 kredity) bude udělen garantem odborné praxe na základě doloženého hodnocení od poskytovatele odborné praxe (organizace), zprávy od studenta a kontrolní činnosti garanta.

Délka odborné praxe:

2. ročník – 4 týdny (celkem 160 hod.), předměty:

 • F7PBPOP    Odborná praxe (prezenční studium)
 • F7KBPOP    Odborná praxe (kombinované studium)

Odborné praxe probíhají dle Časového plánu akademického roku, přičemž individuální praxe musí být splněny do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku.

Účel odborné praxe:

Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení a bezpečnosti dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení a ochraně obyvatelstva, zejména:

 1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
 2. metodiku krizového či havarijního plánování, skladba a účel plánů,
 3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
 4. analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
 5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
 6. prakticky procvičit postupy a činnosti dané organizace v oblasti krizového řízení či ochrany obyvatelstva,
 7. zvláštní zařízení či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační a informační střediska, sklady, úkryty apod.),
 8. u výzkumných institucí poznat procesy, technologie a metody zvyšující efektivitu ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti,
 9. shromáždit podklady pro využití výsledků praxe v dalším studiu, podklady o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, u které jste prováděli praxi,
 10. shromáždit podklady pro možné použití v rámci bakalářské práce (i jako možné téma zadané externí organizací).

Garant odborné praxe

Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny:

 • Pro odbornou praxi mají studenti možnost vybrat si profesní organizaci v místě svého bydliště.
 • Praxi je možné rozdělit mezi více organizací, vždy však nejméně na 1 týden.
 • Místo výkonu odborné praxe musí být nejprve schváleno garantem praxí. Následně je s poskytovatelem odborné praxe uzavřena tzv. jednorázová smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta/ky, která je uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo je využita smlouva poskytnutá příslušným poskytovatelem, která je zkontrolována právním oddělením ČVUT. Při podpisu jednorázové smlouvy (smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech), je nutné nejprve podepsat smlouvu ze strany studenta, pak ČVUT FBMI a následně ze strany poskytovatele.
 • Student nesmí na odbornou praxi nastoupit, pokud nemá vyřízenou smlouvu!
 • Na závěr odborné praxe musí student/ka sepsat podrobnou zprávu o odborné praxi, viz vzor. Zprávu poslat elektronicky garantovi po absolvování odborné praxe. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Požádat poskytovatele odborné praxe (organizaci), u kterého praxe proběhla, o zpracování stručného hodnocení kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Hodnocení odevzdat garantovi vytištěné do 14 dní po ukončení odborné praxe, viz vzor. Bez odevzdání řádně vyplněného hodnocení a zprávy o odborné praxi nemůže být udělen zápočet za předmět „Odborná praxe“. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Kombinovaná forma studia prokazuje praxi potvrzením o aktuálním zaměstnání u organizace krizového řízení, státní správy, složek IZS, bezpečnosti, zdravotnictví, či dalších organizací s přesahem do výše uvedených oblastí. Potvrzení je nutné odevzdat garantovi odborné praxe do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku (Povinné odborné praxe pro 2. ročník BOO).
 • V případě, že se student/ka nemůže ze závažného důvodu dostavit na odbornou praxi, je jeho/její povinností neprodleně informovat garanta odborné praxe a dohlížející osobu (mentora). Pokud není absence studenta/ky na odborné praxi řádně omluvena (v případě nemoci je nutné doložit lékařskou zprávu garantovi odborné praxe), nemusí být garantem odborné praxe povelena náhrada praxe a při nesplnění požadovaného počtu hodin nebude studentovi/ce udělen zápočet. Termíny náhrady praxí určí garant odborné praxe. Náhrada praxe je možná po uzavření nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba (mentor) dané organizace a garant odborné praxe.
 • Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou pojištěni v oblasti odpovědnosti za škodu podnikatele s pojistným plněním do 5 mil. Kč.

Určená pracoviště pro odborné praxe:

 • Odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci.
 • Odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i., na Správě státních hmotných rezerv, nebo ředitelství HZS Středočeského kraje.
 • Odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému podle vlastního rozhodnutí.
 • Konkrétní další smluvní organizace pro odborné praxe upřesní garant praxe.
 • Pozn.: studenti  si  zajišťují praxi individuálně, dle svého zájmu a bydliště a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního programu.

Doporučení studentům v rámci odborné praxe:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Pečlivě dodržujte stanovené zásady bezpečnosti práce a své osobní bezpečnosti.
 • Nevykonávejte žádnou činnost bez svolení a bez přítomnosti vedoucího praxe. Pokud to charakter praxe vyžaduje, použijte stanovené ochranné pomůcky. Jakýkoliv úraz, či zranění hlaste vždy vedoucímu praxe a odpovědné osobě na ČVUT FBMI.
 • Snažte se získat co nejvíce technických a taktických informací nezbytných pro studium a pro zpracování Vaší bakalářské práce.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za výsledky vaší praxe, snažte se výsledky odborné praxe zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci odborné praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.

Bakalářský studijní program BMKT

Zdravotnický bakalářský studijní obor Biomedicínský technik

Zásady pro vykonání odborné praxe (pravidla platná pro studenty zejména 2. ročníku a dalších ročníků ČVUT FBMI na oboru BMT v akademickém roce 2020/2021):

 • platí pouze pro studenty zdravotnického BSO Biomedicínský technik (BSO BMT),
 • odborná praxe je povinnou součástí studijního plánu BSO BMT, student si nic nezapisuje v semestru, ale po odevzdání potvrzení o vykonání odborné praxe získá zápis do indexu do k tomu určeného razítka,
 • odborná praxe je požadována jako tzv. individuální v délce trvání dvou týdnů s tím, že je možné ji vykonat kdykoli během studia, ale mimo výuku předepsanou ve studijním plánu, druhá část praxe je realizována v rámci výuky,
 • individuální část praxe může být realizována v souvislém bloku, nebo postupně, tj. i po jednom dni v týdnu, ve zkouškovém období, o prázdninách, v průběhu semestru a pod.,
 • nejprve si studenti vyhledávají pracoviště sami pro vykonání odborné praxe a teprve po neúspěšném vyhledání mohou kontaktovat garanta odborné praxe se žádostí o vyhledání vhodného pracoviště,
 • snahou je, aby se jednalo o nemocniční zařízení v ČR, SR či v zahraničí, nicméně je možná i kombinace různých zařízení v rámci působnosti resortu zdravotnictví, aby byl pokryt základní požadavek, student může absolvovat i větší rozsah na několika pracovištích, může mít tedy i více smluv a pod.,
 • pokud poskytovatel požaduje smlouvu k zajištění praxe, pak je možné, aby ji poslal na adresu garanta odborné praxe v elektronické podobě a nebo je možné využít univerzální smlouvu, (aktualizovaná dle nového Občanského zákoníku)
 • do nemocnic se doporučuje a i vyžaduje očkování proti hepatitidě B. Bližší informace o zajištění očkování poskytne garant praxí. (viz podrobnosti o očkování),
 • veškerá potvrzení a odevzdávání potvrzených formulářů se řeší prostřednictvím garanta odborných praxí - doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D., každý student musí odevzdat pro získání zápisu do KOSu potvrzení o vykonání praxe, dotazník o hodnocení OP studentem a zpracovanou zprávu o průběhu vykonané praxe (min. rozsah 3 strany A4 čistého textu, případně s obrázky),
 • další podrobnosti jsou uvedeny v následujících dokumentech.

Metodický postup včetně formulářů (vlastní pokyn - soubor PDF, formulář: Souhlas s odborným zaměřením vykonání praxe - soubor DOC)

Formulář: Potvrzení odborné praxe - verze pro tisk (soubor PDF)

Obecná náplň odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Podrobný popis řízené odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Informační schůzka ohledně OP (prezentace - soubor PDF, vlastní zápis - soubor PDF, text poučení podepsaný studenty - soubor PDF)

Postup při očkování (soubor PDF)

Souhlasné stanovisko (2007, 2011) MZd ČR k vykonávání zdravotnické nelékařské profese BMT

Věstník MZd ČR 10/2010 (pouze profese Biomedicínský technik)

Soubor právních předpisů se vztahem k problematice OP (viz úplná znění v systému ASPI ČVUT a nebo sbírka zákonů na MV ČR)

Garantem odborných praxí na uvedeném oboru pro ak. rok 2021/2022 je doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Následující termíny pro schůzky k odborným praxím: ZS 2021/2022 - termín bude upřesněn.

Poslední aktualizace této stránky byla provedena ke dni: 16. 11. 2021

Zdravotnický bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Zdravotnický bakalářský studijní obor Optika a optometrie obsahuje požadavek na povinnou odbornou praxi. Cílem odborné praxe je, aby absolventi oboru získali patřičné praktické dovednosti a návyky pro své budoucí uplatnění v praxi po absolvování tříletého bakalářského studijního oboru Optika a optometrie dle platné akreditace udělené MŠMT ČR, a to nejen z hlediska získání praktických dovedností, ale i práce v kolektivu. Velmi důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti přístrojové techniky, využívané v daném oboru.

Odborná praxe v oboru Optika a optometrie se bude uskutečňovat podle následujícího popisu. V rámci akreditace oboru bylo zahrnuto vysoké množství výukových hodin vlastní odborné praxe u jednotlivých předmětů. S ohledem na tuto skutečnost není ve studijních plánech zahrnuta vlastní tzv. individuální praxe studenta. V rámci výuky je tedy odborná praxe zahrnuta u jednotlivých odborných technických i zdravotnických předmětů uvedených v časovém plánu studia. Praktická cvičení předmětů Oftalmologie – patologie, klinika I, II, Oftalmologické přístroje budou realizována na externích klinických pracovištích jak státních tak soukromých a v rámci pracovišť specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii, např. Nemocnice Kladno, Nemocnice Kolín, VFN Praha a Oční klinika JL Praha. Specializovaná optometristická a kontaktologická praxe v předmětech Optometrická praktika probíhá ve třetím ročníku studia na externích pracovištích specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii. Všechna ostatní praktika budou zajištěna v laboratořích FBMI ČVUT.

Garantem oboru je doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. a garantem odborných praxí na uvedeném oboru je Mgr. Markéta Žáková. Se všemi dotazy je třeba se obracet přímo na tyto osoby. Veškeré další upřesňující pokyny budou zveřejněny následně (uvedený stav platný k 31. 1. 2020 a pro další období, pokud nedojde ke změně tohoto dokumentu, která bude oznámena).

Bakalářský studijní program SVZ

Zdravotnický bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.
Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny

Předepsaný pracovní oděv:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra

Deník odborné praxe:

Studenti obdrží od garanta praxe v 1. ročníku „Deník odborné praxe“, do kterého jim bude na příslušném pracovišti potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý studentu klasifikovaný zápočet za splněnou praxi od garanta praxí.

Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil ke garantovi praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem praxe.

Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garanti odborných praxí v jednotlivých ročnících:

1. ročník:
Mgr. Petra Fialová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 1. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
2. ročník:
Mgr. Václava Hušková
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 2. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
3. ročník:
Mgr. Monika Donevová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 3. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.
Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům.
Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku praxí“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Jednotlivé praxe v průběhu studia

Odborná praxe v oboru Fyzioterapie je součástí studijního plánu a je předepsána pro 1. ročník jako Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu v trvání 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním zařízení v trvání 120 hodin (3 týdny).
Celkem musí student absolvovat 360 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů z 1. ročníku (prerekvizity): Rehabilitační propedeutika (KZ), Anatomie a fyziologie I (ZK).

V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Odborná praxe na lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu 160 hodin (4 týdny), Odborná praxe na ambulantním zařízení 200 hodin (5 týdnů). Celkem musí student absolvovat 480 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů (prerekvizity): Fyzioterapie II (ZK), Anatomie a fyziologie II (ZK).

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. tzn., že ten, kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník, nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin pro 3. ročník - Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. - 240 hodin
(6 týdnů), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. - 240 hodin (6 týdnů) a Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. - 160 hodin (4 týdny). Celkem musí student absolvovat 640 hodin odborné praktické výuky.

Seznam zdravotnických zařízení, se kterými má fakulta uzavřenou smlouvu o spolupráci při zabezpečení odborné praxe pro akademický rok 2020/2021.

 • AQUAKLIM, s.r.o. sanatorium Klinkovice
 • Centrum rehabilitace neurologie a léčby bolesti MUDr. Nedělka s. r o.
 • Dětský rehabilitační stacionář ZVONEK
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • FN Motol
 • GARC v Kladně
 • Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
 • IKEM
 • Interna CO, spol. s r. o.
 • Klinika Na Košíku, NZZ
 • Lázně Bělohrad
 • Léčebné lázně Bohdaneč, a.s
 • Lázně Hotel Vráž s.r.o.
 • Léčebné lázně Jáchymov
 • Litomyšlská nemocnice a.s.
 • Nemocnice Na Pleši, s.r.o.
 • Neurorehabilitační klinika Axon, s.r.o.
 • Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
 • Rehabilitace Budějovická, s.r.o.
 • Poliklinika I. P. Pavlova
 • Penta Hospitals a.s. (Nemocnice Ostrov, Nemocnice Sokolov, Nemocnice Vrchlabí, Nemocnice Sušice)
 • Rehabilitační centrum v Hostinném
 • Rehabilitační klinika Hradec Králové
 • Rehabilitační nemocnice Beroun
 • Rehabilitační ústav v Kladrubech
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 • Rehabilitační ústav Hrabyně-Chuchelná
 • Rehabilitační ústav Chotěboř
 • REHAMEDICA
 • Therap-tilia s.r.o.
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s.
 • Vojenský rehabilitační ústav Slapy

Seznam pracovišť, se kterými je možné uzavřít jednorázová smlouva na dobu trvání praxe (smlouva mezi zdravotnickým zařízením a studentem):

 • Centrum Paraple
 • Certifikovaná McKenzie klinika
 • EUC Klinika Kladno
 • Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Integrační centrum Zahrada
 • Jánské Lázně
 • Nemocnice Jihlava
 • Nemocnice Královské Vinohrady
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Pod Petřínem)
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Nemocnice Na Homolce
 • Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • Nemocnice v Novém Jičíně
 • NH Hospital, a.s. - nemocnice Hořovice
 • Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.
 • Prácheňské sanatorium o.p.s.
 • SPORTMED – Praha 7
 • Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Na jednotlivých pracovištích budou studenti pracovat pod dozorem odpovědných vedoucích fyzioterapeutů nebo lékařů.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky)
 • Přestávka je 30 min během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku praxí“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem rehabilitačního procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex fyzioterapeuta, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů na povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 201/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.

Studijní povinnosti:

Před nástupem na odbornou praxi student předloží potvrzení o očkování proti virové hepatitidě typu B. Vybraná pracoviště mohou požadovat doložení potvrzení na prokázání imunity vůči spalničkám či potvrzení očkování proti tetanu (typ vakcíny, datum). U studijního oboru Radiologický asistent je rovněž doloženo potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s ionizujícím zářením (potvrzení vydáno pro potřeby povinné odborné praxe ve zdravotnických zařízeních).

Studenti, kteří nemají očkování proti virové hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí jen hradit vlastní aplikaci. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Před nástupem na praxi student obdrží osobní dozimetr, který bude v pravidelných intervalech (3 měsíce) vyhodnocován. O termínech výměny osobního dozimetru bude student dopředu informován.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji  na sekretariátu KZOOO FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra (lze zakoupit v každém papírnictví)

Deník odborné praxe

Student v 1. ročníku obdrží na KZOOO u garanta odborné praxe Deník odborné praxe, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student od garanta praxí zápočet za splněnou docházku praxi či klasifikovaný zápočet/hodnocení zkoušky u prověření praktických dovedností. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný Deník odborné praxe odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garanti praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených a termíny pro udělení zápočtu z odborných praxí budou vypsány do systému KOS. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garant ošetřovatelské praxe: Mgr. Martina Dingová Šliková
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: K – 327 (Sportovců 2311, Kladno)

Garanti odborných praxí (radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína): doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: K – 306, K – 204   (Sportovců 2311, Kladno)

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Před nástupem na odbornou praxi bude garantem odborných praxí studentům sděleno:

 • termín, čas, místo a jméno kontaktní osoby, u které si studenti vyzvednou osobní dozimetr
 • rozdělení studentů do skupin
 • termín, čas, místo a jméno kontaktní osoby, u které budou studenti vykonávat odborné praxe

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující a mentoři na předepsaných stránkách v Deníku odborné praxe. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Splněnou odbornou praxi si studenti nechají potvrdit do Deníku odborné praxe. Každý den praxe student vyplní provedené výkony. Seznam požadovaných výkonů pro jednotlivé obory (splnění 80 % výkonů v každé oblasti) je uveden v Deníku odborné praxe.

Na konci každého dne (odborné praxe v rámci semestru) či týdne (odborné letní praxe) si nechá student potvrdit praxi dohlížejícím pracovníkem ve zdravotnickém zařízení. Po ukončení praxe je studentovi udělen zápočet garantem praxe na základě řádně vyplněného Deníku odborné praxe (docházka na odbornou praxi je potvrzena dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického zařízení).

V případě, že je odborná praxe zakončena klasifikovaným zápočtem či zkouškou, je hodnocení studentovi zapsáno na základě prokázání praktických dovedností, které bude probíhat pod vedením odborně způsobilé osoby. Pro úspěšné složení klasifikovaného zápočtu/zkoušky je zapotřebí prokázání praktických dovedností a zodpovězení doplňujících otázek. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího ze zdravotnického pracoviště, které učí FBMI ČVUT v Praze.

Jednotlivé praxe v průběhu studia

Odborná praxe u oboru Radiologický asistent je součástí studijního plánu a je předepsána pro

 • 1. ročník letního semestru jako:
  • Individuální ošetřovatelská praxe (4 týdny)
  • Odborná ošetřovatelská praxe (2 týdny)
    
 • Ve 2. ročníku v zimním semestru musí student absolvovat předměty:
  • Konvenční zobrazovací postupy - praktická výuka I (4hod./ týden)
 • Ve 2. ročníku v letním semestru musí student absolvovat předměty:
  • Konvenční zobrazovací postupy - praktická výuka II (4 hod./týden)
  • Radioterapie II. (2 hod/ týden)
  • Individuální prázdninová praxe (4 týdny)
  • Praxe v semestru bloková (11. až 14. týden – 4 týdny).
    
 • Ve 3. ročníku zimního semestru musí student absolvovat předměty:
  • Nukleární medicína – praxe (4 hod./ týden)
  • Radiologické zobrazovací metody – praxe (4 hod./týden)
  • Radioterapie – praxe (4 hod./týden)
 • Ve 3. ročníku v letním semestru předměty:
  • Nukleární medicína - klinická praxe (2 týdny)
  • Radiologické zobrazovací metody - klinická praxe (6 týdnů)
  • Radioterapie - klinická praxe (3 týdny).

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí zdravotnického pracoviště).
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít s sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do Deníku odborné praxe.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit po vyhotovení nové smlouvy na odbornou praxi v nejbližším možném termínu, který bude schválen dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického pracoviště i garantem praxe. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou k nástupu na odbornou praxi je absolvování školení BOZP na vybraném pracovišti.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (dohlížejícímu pracovníkovi ze zdravotnického zařízení), který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu dohlížejícího pracovníka ze zdravotnického zařízení). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů děkanátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele (dohlížející pracovník ze zdravotnického zařízení).
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů na povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní povinnosti:

Z důvodu splnění požadavků zdravotnických zařízení, kam dochází studenti na odborné praxe (výuku), doloží studenti v průběhu zimního semestru 1. ročníku potvrzení (typ vakcíny, datum) o očkování proti virové hepatitidě typu B a o očkování proti virové hepatitidě typu A, potvrzení na prokázání imunity vůči spalničkám a potvrzení očkování proti tetanu. 

Možnost očkování proti virové hepatitidě typu B v Kladně:

Studenti, kteří nemají očkování proti virové hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu), musí mít před nástupem na praxi minimálně dvě vakcíny ze tří. Očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno (oddělení očkování a cestovní medicín), F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí hradit jen vlastní aplikaci. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:  

Student má povinnost se dostavit na odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v předepsaném pracovním oděvu:

 • bílé tričko s logem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT – v prodeji na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva u paní Ing. Hany Kličkové (místnost K-202 v budově KASÁRNA, ul. Sportovců 2311, 272 01 Kladno)
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky;
 • vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka ČVUT s fotografií nebo karta ISIC – International Student Identity Card). Vizitka bude vložena do plastového pouzdra, které lze zakoupit v každém papírnictví. Povinností studenta je nosit vizitku po dobu konání odborné praxe na viditelném místě (horní část hrudníku), pokud zdravotnické zařízení (např. dětské oddělení, oddělení psychiatrie) nenařídí jinak.
 • Pořízení oděvu určeného pro zdravotnické záchranáře řeší garant odborných praxí garantující odborné praxe na zdravotnické záchranné službě vždy před konáním praxe.

Deník odborné praxe (Logbook):

Student v 1. ročníku obdrží od garanta odborné praxe tzv. Deník odborné praxe, ve kterém bude potvrzeno povinné očkování, event. imunizace, které zaznamená garant na podkladě odevzdání potvrzených dokladů (viz výše).

Povinnosti studenta související s Deníkem odborné praxe:

 • Povinností studenta je nosit Deník odborné praxe na každou praxi a zaznamenávat si do něj výkony, u kterých v rámci praxe asistoval či je sám prováděl. 
 • Před odchodem z odborné praxe si student nechá dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického zařízení potvrdit svou přítomnost na pracovišti (razítko a podpis odborného pracovníka).
 • Po ukončení celé odborné praxe napíše student do příslušné části Deníku stručné zhodnocení odborné praxe a nechá si praxi opět potvrdit dohlížejícím pracovníkem (razítko a podpis).
 • Na základě vyplněných údajů v Deníku odborné praxe, získá každý student od garanta praxe zápočet za splněnou docházku a provedené výkony na praxi či klasifikovaný zápočet/hodnocení zkoušky – prověření praktických dovedností (v závislosti na zakončení daného předmětu). 
 • Vyplněný Deník odborné praxe odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky a splnění požadovaných odborných výkonů.

Garanti praxí:

Garanty odborných praxí jsou osoby určené vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, které jsou odpovědné za přípravu, průběh a vyhodnocení odborné praxe pro daný studijní obor. Podklady potřebné k realizaci praxe poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail, on-line platformy apod. V období hlavních prázdnin jsou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených a termíny pro udělení zápočtu z odborných praxí jsou k dispozici v systému KOS. Garant předmětu zajišťuje informativní schůzku k průběhu praxí.

Studenti na praxi pracují pod vedením mentora odborné praxe, což je fakultou schválený školitel odborné praxe, který spolupracuje s garanty odborné praxe.

Garanti odborných praxí: 
Odborná praxe – zdravotnická záchranná služba a odborné kurzy (Mgr. Pavel Böhm, MBA)
Místnost: K–204, (Sportovců 2311, Kladno)
Odborná praxe – ostatní zdravotnická zařízení (Mgr. Martina Dingová Šliková)
Místnost: K–327, (Sportovců 2311, Kladno) 
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (Sportovců 2311, Kladno)
Kontakty viz. https://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/lide/kzooo

Informativní schůzka:

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe, povinnostmi studenta, BOZP, konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou. Úvodní schůzka je organizována v rámci předmětu „Praxe pod přímým vedením v semestru – úvodní soustředění“ před semestrem a Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.

Hodnocení praxe:

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující a mentoři na předepsaných stránkách v Deníku odborné praxe. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Splněnou odbornou praxi si studenti nechají potvrdit do Deníku odborné praxe. Každý den praxe student vyplní provedené výkony. Seznam požadovaných výkonů pro jednotlivé obory (splnění výkonů v každé oblasti) je uveden v Deníku odborné praxe.

Na konci každého bloku odborné praxe nechá student potvrdit praxi dohlížejícím pracovníkem ve zdravotnickém zařízení. Po ukončení praxe je studentovi udělen zápočet garantem praxe na základě řádně vyplněného Deníku odborné praxe (docházka na odbornou praxi je potvrzena dohlížejícím pracovníkem ze zdravotnického zařízení).

V případě, že je odborná praxe zakončena klasifikovaným zápočtem, je hodnocení studentovi zapsáno na základě prokázání praktických dovedností, které budou ověřeny pod vedením odborně způsobilé osoby. Pro úspěšné složení klasifikovaného zápočtu je zapotřebí prokázání praktických dovedností a zodpovězení doplňujících otázek. Známka bude do systému KOS zapsána na základě předloženého deníku odborných praxí s hodnocením zkoušejícího ze zdravotnického pracoviště, které učí FBMI ČVUT v Praze.

Povinná odborná praxe:

Povinné odborné praxe jsou studentem plněny v rámci příslušných předmětů v každém semestru. V jednotlivých předmětech na webových stránkách, viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/bc-zz jsou vždy přesně uvedeny podmínky plnění konkrétního předmětu, tzn. předepsaný počet hodin, pracoviště i konkrétní praktické výkony a postupy.

Základní terminologie: 

 • Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění před semestrem – část odborné praxe, která probíhá před zimním semestrem v 1. ročníku. Místo konání a časový harmonogram jsou každoročně upřesněny před započetím semestru. Organizaci zajišťuje garant odborné praxe, který studenty včas informuje o podmínkách.
 • Praxe pod přímým vedením v semestru – praxe pod přímým vedením probíhá v prostorách laboratoře ošetřovatelství a urgentní medicíny a ve zdravotnických zařízeních.
 • Praxe v semestru bloková – praxe probíhá v bloku jednoho a více týdnů, organizována je fakultou ve smluvních zdravotnických zařízeních.
 • Individuální prázdninová praxe bloková – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami ve fakultou nasmlouvaných zdravotnických zařízeních během prázdnin.
 • Odborný kurz – fakultou organizovaná část odborné praxe, zahrnující hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odbornou problematiku. Probíhá blokovou formou.

Přehled odborné praxe:

1.ročník/zimní semestr: 

 • 17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru – úvodní soustředění – 80 hodin, místo je každoročně upřesněno.
 • 17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I. – 140 hodin, probíhá v odborných učebnách a laboratořích FBMI ČVUT + 40 hod. ve zdravotnickém zařízení následné péče, přesný termín viz. https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan.

1.ročník/letní semestr: 

 • 17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II. –  80 hodin, probíhá v odborných učebnách a laboratořích FBMI ČVUT a ve zdravotnických zařízeních (8 hodin/týdně). Pracoviště: standardní oddělení lůžkové odd. chirurgických oborů a vnitřního lékařství. 
 • 17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I. – 120 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení – JIP.
 • 17PBZ1PP1 Individuální prázdninová praxe I. – 200 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení – ARO. 
 • přesný termín viz. https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

2. ročník/zimní semestr

 • 17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. – 200 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení – 80 h. – JIP oborové (koronární, kardiochirurgická, kardiovaskulární, chirurgická, neurologická, popáleninová, traumatologická, respirační, geriatrická, metabolická, novorozenecká, pediatrická, psychiatrická, dialyzační jednotka, popáleninová) a 120 h – ARO.
 • přesný termín viz. https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

2. ročník/letní semestr

 • 17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV. – 80 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení – ARO.
 • 17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II. – 160 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení – urgentní příjem. 
 • 17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II. – 280 hodin, pracoviště: zdravotnická záchranná služba.

3. ročník / zimní semestr: 

 • 17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. – 120 hodin, probíhá každý pátek, pracoviště: zdravotnická zařízení – gynekologicko-porodnické oddělení, neonatologie (upozornění – student musí asistovat u vedení porodu).
 • 17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. – 160 hodin, pracoviště: zdravotnická zařízení –  ZZS nebo urgentní příjem. 
 • 17PBZKHZ  Kurz horské záchrany

3. ročník/letní semestr

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky a individuální domluvy s vedoucím pracovníkem a mentorem).
 • Přestávka je 30 min. během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na klinikách a odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku modré a červené barvy, hodinky s vteřinovou ručičkou – do operačních provozů ne náramkové).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do Logbook (deník).
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student/ka nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student/ka nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit mentorům odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení a garantovi odborné praxe.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování a absolvované BOZP.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření, příslušné odběry biologického materiálu a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Oznamte skutečnost svému praktickému lékaři.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Dodržte časový harmonogram kontrol zdravotního stavu.
 • Pokud dojde k následkům (dlouhodobé, trvalé poškození, infekce apod.), vše oznamte garantovi odborné praxe.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s ošetřovatelským týmem, uspořádáním ošetřovací jednotky, organizací práce, specifiky provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Převezměte určenou skupinu nemocných, zajistěte si potřebné informace, ověřte si souhlas s nahlížením do dokumentace a účast v ošetřovatelském procesu, představte se.
 • Zorganizujte si péči o pacienty, spolupracujte s pověřeným mentorem.
 • Dodržujte standardy ošetřovatelské péče.
 • Spolupracujte s ostatními členy ošetřovatelského týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy dle přehledu uvedeném v deníku odborné praxe (Logbook) a náplně praxe.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem ošetřovatelského procesu.
 • Na konci praxe na příslušném oddělení proveďte zhodnocení plnění cílů, vyžádejte si hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky, k přestávce využívejte vyhrazené prostory.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. v platném znění (čistota, úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv). 
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na níž studujete.
Zdravotnický bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Povinná odborná praxe

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů k výkonu povolání. Veškerá praktická výuka je vedena v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 201/2017 Sb.
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.).

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhláškou 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Vybraná pracoviště požadují prokazatelnou imunitu vůči viru spalniček. Imunita je prokazatelná zápisem o očkování s názvem očkovací látky a datem v očkovacím průkazu, nebo potvrzením praktického lékaře o prodělaném onemocnění spalničkami, nebo vyšetřením titru protilátek v třídě IgG.

Dále může být požadován záznam o očkování proti tetanu (název vakcíny, datum v očkovacím průkazu)

Informace pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu):  Očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí jen hradit vlastní aplikaci vakcíny. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji  na sekretariátu KZOOO FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílý plášť;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s plnou špicí a pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).

Deník odborné praxe:

Student v 1. ročníku obdrží na KZOOO u garanta odborné praxe „Deník odborné praxe“, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student zápočet za splněnou praxi od garanta praxí. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

Garant praxí:

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garant: MUDr. Daniela Obitková, doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Informativní schůzka:

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

Hodnocení praxe:

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku odborné praxe“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

Jednotlivé praxe v průběhu studia:

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků týkajících se platného očkování proti hepatitidě B a řádného uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů s jednotlivými pracovišti. V 1. ročníku je předepsána odborná praxe v oboru Zdravotní laborant jako Individuálně letní praxe – biochemie v rozsahu 160 hodin (20 dnů – 4 týdny). Místo odborné praxe si studenti od 1. ročníku volí sami po konzultaci a schválením garantem praxe. Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni. S jednotlivými pracovišti musí být uzavřena smlouva o spolupráci při odborné výuce, která je založena na sekretariátu katedry KZOOO FBMI ČVUT. V případě problémů se zajištěním odborné praxe, bude praxe zajištěna prostřednictvím fakulty. Taková praxe pak bude probíhat na Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno, a.s., popř. na jiném pracovišti dle volných kapacit. S ohledem na efektivní využití kapacit odborných pracovišť, budou praxe rozepsány dle harmonogramu, přičemž výběr termínu praxe bude podléhat studijnímu průměru.

Laboratorní praxe:

 • V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) v celkovém trvání 320 hodin (40 dnů – 8 týdnů):
  • Hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Histologie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Biochemie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Mikrobiologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Imunologie v trvání 40 hodin (1 týden).
  • Nástup na souvislé praxe ve 2. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětů (zápisové prerekvizity): 17PBLHIM – Hematologie a imunohematologie, 17PBLHHT – Histologie a histologické techniky, 17PBLBCH2 – Biochemie II., 17PBLZII – Základy imunologie a imunochemie).
 • Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování předmětu Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) – tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin jednotlivých praxí pro 3. ročník:
  • Laboratorní praxe – biochemie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Laboratorní praxe – genetika a molekulární biologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Laboratorní praxe – hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
  • Laboratorní praxe – mikrobiologie v trvání 40 hodin (1 týden),
  • Laboratorní praxe – imunologie v trvání 80 hodin (2 týdnů).
  • Nástup na souvislé praxe ve 3. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětu (zápisové prerekvizity): 17PBLLP – Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie). Celkem musí student absolvovat v průběhu celého studia 800 hodin odborné praktické výuky. Aby byla praxe úspěšně zakončena v semestru, ve kterém ji studenti absolvovali, musí získat zápis do „Deníku odborné praxe“ do konce zkouškového období příslušného semestru.

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí pracoviště).
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít s sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, bílý plášť, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku odborné praxe“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji student nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Tato náhrada je možná po vyhotovení nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba vybraného pracoviště i garant praxe. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného pracoviště.
 • Podmínkou nástupu na odbornou praxi je absolvování školení BOZP na vybraném pracovišti.

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi, který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu dohlížejícího pracovníka z příslušného zdravotnického zařízení). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu děkanátu FBMI ČVUT.

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele (dohlížející osoba z vybraného zdravotnického zařízení).
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte pouze vyhrazené prostory.

Bakalářský studijní program OO

Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách specializovaných pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních disciplín v učebnách a v laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora z daného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenta. Určená pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen studijním plánem, charakterem studijní praxe a vnitřním předpisem, který stanoví formální a obsahové podmínky praktické výuky. Cílem praxe je zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce.

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet bude udělen garantem praxe na základě hodnocení organizace, kde je praxe prováděna a na základě kontrolní činnosti garanta praxe.

Délka praxe:

 • 1. ročník - 4 týdny
 • 2. ročník - 8 týdnů
Počet hodin za týden: 40

Úkoly odborné praxe:

 1. Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení, zejména:
  1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
  2. metodiku krizového plánování, skladba a účel plánů,
  3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
  4. nalýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
  5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
  6. zvláštní zařízení, či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační střediska, sklady, úkryty apod.), pokud lze pořídit fotodokumentaci.
 2. Shromáždit podklady pro semestrální práci v následujícím semestru o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, kde jste prováděli stáže (5 stran).
 3. Shromáždit podklady pro možné použití v rámci bakalářské práce (i jako zadání dané organizace).

Garant praxe

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry lékařských a humanitních oborů FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny

 • Na závěr praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o praxi (kde, co, s jakým úspěchem jste udělali), uvézt jméno, sídlo, adresu organizace, jméno pracovníka, u kterého jste stážovali (včetně tel. spojení). Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Požádat o zpracování stručného hodnocení  kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 • Při problémech, výpadku praxe, nemoci apod. okamžitě informovat garanta praxe.

Určená pracoviště pro praxe

I. ročník
odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci – 4 týdny
Pozn. studenti v 1. ročníku si zajišťují praxi individuálně a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního oboru.
II. ročník
odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (Příbram) nebo na Státním ústavu radiační ochrany (Praha), 4 týdny
odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému – 4 týdny

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.

Navazující magisterský studijní program AFZT

Magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Studijní povinnosti před nástupem a v průběhu odborné praxe

Možnost očkování proti virové hepatitidě B v Kladně

Studenti, kteří nemají očkování proti virové hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu), musí mít před nástupem na praxi minimálně dvě vakcíny ze tří. Očkování proti hepatitidě typu B se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno (oddělení očkování a cestovní medicín ), F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musí hradit jen vlastní aplikaci. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny.

Požadavky na oděv a na identifikaci

Student má povinnost se dostavit na kllinický den a odbornou praxi v předepsaném pracovním oděvu:

 • bílé tričko s logem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT – v prodeji na sekretariátu katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva u paní Ing. Hany Kličkové (místnost K-202 v budově KASÁRNA, ul. Sportovců 2311, 272 01 Kladno). Úřední hodiny Ing. Hany Kličkové jsou k dispozici zde ;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky;
 • vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka ČVUT s fotografií nebo karta ISIC – International Student Identity Card). Vizitka bude vložena do plastového pouzdra, které lze zakoupit v každém papírnictví. Povinností studenta je nosit vizitku po dobu konání odborné praxe na viditelném místě (horní část hrudníku), pokud zdravotnické zařízení (např. dětské oddělení, oddělení psychiatrie) nenařídí jinak.

Deník odborné praxe (Logbook)

Student v 1. ročníku obdrží od garanta klinických dnů a odborné praxe tzv. Deník odborné praxe. Povinností studenta je nosit Deník odborné praxe (Logbook) na klinické dny a každou praxi a zaznamenávat si do něj výkony, u kterých v rámci praxe asistoval či je sám prováděl. Vždy po ukončení předmětů – Klinický den I., Klinický den II., Odborná praxe I. a Odborná praxe II. napíše student do Logbooku stručné zhodnocení klinických dnů a odborné praxe a nechá si praxi opět potvrdit dohlížejícím pracovníkem (razítko + podpis).

Vyplněný Deník odborné praxe odevzdává student vždy po skončení klinických dnů a odborných praxí a nejpozději 14 dní před státní závěrečnou zkouškou garantovi. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky a splnění požadovaných odborných výkonů.

Kontakt na garanta klinických dnů a odborné praxe

Mgr. Lucia Vrábelová

Odborné praxe v rámci studia

1. ročník, zimní semestr

F7PMFKD1 Klinický den I.

Počet hodin 112 hodin 

Doporučená náplň odborné praxe

Praxe předpokládá opakování a praktické uplatnění poznatků ze všech odborných předmětů fyzioterapie z ukončeného celého bakalářského studia a navazuje na získávání znalostí 
a dovedností během navazujícího magisterského studia. Poslední týden bude vyhrazen 
na prezentace studentů, kdy seznámí ostatní se zpracovanou kazuistikou pacienta.

1. ročník, letní semestr

F7PMFOP1 Odborná praxe I.

Počet hodin 320 hodin (8 týdnů).

Doporučená náplň odborné praxe

 • manipulace s nemocným;
 • kondiční cvičení a dechová gymnastika;
 • pasivní, aktivní pohyby, polohování;
 • základní cvičební polohy;
 • nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace pacientů, tromboembolická prevence;
 • pohybové stereotypy;
 • chůze s využitím kompenzačních pomůcek;
 • vodoléčba a elektroléčba;
 • stanovení cvičební jednotky podle diagnózy a stavu pacienta, rozbor klinických diagnóz;
 • samostatné vedení terapie po supervizi;
 • prohloubení znalostí v jednotlivých metodikách LTV (pomůcky, organizace cvičení);
 • dětský pacient, léčebné metodiky v rehabilitačním ústavu.

2. ročník, zimní semestr

F7PMFKD2 Klinický den II.

Počet hodin 112 hodin

Praxe předpokládá opakování a praktické uplatnění poznatků ze všech odborných předmětů fyzioterapie z ukončeného celého bakalářského studia a navazuje na získávání znalostí 
a dovedností během navazujícího magisterského studia. Poslední týden bude vyhrazen na prezentace studentů, kdy seznámí ostatní se zpracovanou kazuistikou pacienta, včetně diferenciální rozvahy a navržení efektivního plánu terapie.

2. ročník, letní semestr

F7PMFOP2 Odborná praxe II.

Počet hodin 400 hodin (10 týdnů). 

Doporučená náplň odborné praxe

 • kineziologický rozbor, stanovení diagnózy a terapie;
 • odborný přístup a manipulace s pacientem (polohování, aktivní a pasivní pohyby);
 • měkké a mobilizační techniky;
 • sestavení cvičební jednotky a aplikace jednotlivých cvičebních poloh;
 • techniky na neurofyziologickém podkladě;
 • aplikace speciálních metod fyzioterapie pod vedením supervize;
 • nácvik vertikalizace, aplikace vertikalizačních a kompenzačních pomůcek, ADL;
 • praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby. 

Vyřízení smlouvy na odbornou praxi

Studenti nesmí na odbornou praxi nastoupit, pokud nemají vyřízenou smlouvu. Při vyřizování smlouvy na odborné praxe mohou nastat 3 případy:

 1. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT má se zdravotnickým zařízením uzavřenou rámcovou smlouvu,
 2. zdravotnické zařízení má vlastní formuláře pro vyřízení smlouvy na odborné praxe,
 3. zdravotnické zařízení přijme jednorázovou příkazní smlouvu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

 

 1. Pracoviště s rámcovou smlouvou
  1. Oblastní nemocnice Kladno
  2. DRS Zvonek
  3. VRÚ Slapy
  4. OK Rehabilitace
  5. FN Bulovka
  6. Rehabilitační ústav Kladruby
  7. Rehabilitační ústav Hrabyně
  8. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk
  9. Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Praha
  10. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
  11. Klinika THERAP TILIA
  12. Rehabilitace MUDr. Nedělka
  13. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  14. Fakultní Thomayerova nemocnice
  15. Sanatoria Klimkovice
  16. Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové Chotěboř
  17. Rehabilitační nemocnice Beroun
  18. LS ROYAL Mariánské Lázně a.s.
  19. Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium MIRAMARE s.r.o.
  20. Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves s.r.o.
  21. Lázně Velké Losiny s.r.o.
 2. Zdravotnická pracoviště se specifickými formuláři pro zajištění odborné praxe
  1. EUC Kladno
 3. Zdravotnická pracoviště, která přijmou jednorázovou příkazní smlouvu z Fakulty biomedicínského inženýrství
  1. McKenzie institut Kladno

Odborná praxe v zahraničí

Student má možnost vykonávat odbornou praxi v zahraničí za podmínky, že bude student zahraničním pracovištěm přijat a splní podmínky odborné praxe (náplň odborné praxe v rámci daného předmětu). Pracovní stáž v zahraničí lze absolvovat v rámci programu ERASMUS+. Bližší informace jsou uvedeny zde .

Další potřebné informace pro pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+ jsou k dispozici u paní Ing. Jany Dudkové (místnost A-801a, adresa: Jugoslávských partyzánů 1580). Na Fakultě biomedicínské inženýrství je koordinátorkou programu Erasmus+ paní Ing. Lucie Kulhánková (místnost B-431 v budově KOKOS, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno). Úřední hodnoty paní Ing. Lucie Kulhákové jsou k dispozici zde .

Povinností studenta v rámci odborných praxí

Povinnosti studenta v rámci klinických dnů a odborných praxí jsou vymezeny v Pokynech k odborné praxi (dokument je k dispozici zde ). Povinností studenta je dodržovat všechny uvedené pokyny.

Navazující magisterský studijní program CNP

Magisterský studijní program Civilní nouzové plánování

Praxe podle odborného zaměření studenta/ky

Nezbytnou součástí výuky (studijního plánu) je povinná odborná praxe studenta/ky, jejíž zaměření si může student/ka zvolit podle svého zájmu a předpokládaného profesního uplatnění. Cílem odborné praxe je seznámení studenta/ku s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. V průběhu praxe se student/ka pod vedením zkušeného školitele (mentora) seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování a s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá).

Praxe probíhá na smluvních pracovištích fakulty, nebo na studentem/kou vybraném pracovišti.  Praxi může student/ka vykonat:

 • na úřadech státní správy a samosprávy (obsahem je příprava plánů, jejich zabezpečení, realizace a kontrolní činnost),
 • u základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.,
 • v Institutu ochrany obyvatelstva MV-GŘ HZS ČR, nebo v dalších podobných výzkumných a vzdělávacích zařízeních,
 • u HZS ČR v rámci programu uznávání odborné způsobilosti, jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u HZS ČR,
 • u soukromých, či neziskových subjektů, které mají úkoly v oblasti krizového řízení, havarijního a krizového plánování, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti.

Na základě smlouvy mezi MV-GŘ HZS ČR a ČVUT FBMI o uznávání odborné způsobilosti pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (v souladu s pomůckou MV-139403-11/PO-PVP-2016 „Podmínky pro uznávání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování“), bude studentům umožněno provedení řízené odborné praxe v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení s využitím kapacit a zařízení HZS ČR.

Kombinovaná forma studia prokazuje praxi potvrzením o aktuálním zaměstnání u organizace krizového řízení, státní správy, složek IZS, bezpečnosti, zdravotnictví, či dalších organizací s přesahem do výše uvedených oblastí.

Způsob hodnocení odborné praxe:

Zápočet (5 kreditů) bude udělen garantem odborné praxe na základě doloženého hodnocení od poskytovatele odborné praxe (organizace), zprávy od studenta a kontrolní činnosti garanta.

Délka odborné praxe:

1. ročník – 5 týdnů (celkem 200 hod.), předměty:

 • F7PMCPOZ    Praxe podle odborného zaměření studenta (prezenční studium)
 • F7KMCPOZ    Praxe podle odborného zaměření studenta (kombinované studium)

Odborné praxe probíhají dle Časového plánu akademického roku, přičemž individuální praxe musí být splněny do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku.

Účel odborné praxe:

Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení a bezpečnosti dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení a ochraně obyvatelstva, zejména:

 1. funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
 2. metodiku krizového či havarijního plánování, skladba a účel plánů,
 3. vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
 4. analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
 5. problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
 6. prakticky procvičit postupy a činnosti dané organizace v oblasti krizového řízení či ochrany obyvatelstva,
 7. zvláštní zařízení či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační a informační střediska, sklady, úkryty apod.),
 8. u výzkumných institucí poznat procesy, technologie a metody zvyšující efektivitu ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti,
 9. shromáždit podklady pro využití výsledků praxe v dalším studiu, podklady o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, u které jste prováděli praxi,
 10. shromáždit podklady pro možné použití v rámci diplomové práce (i jako možné téma zadané externí organizací).

Garant odborné praxe

Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Organizačně-metodické pokyny:

 • Pro odbornou praxi mají studenti možnost vybrat si profesní organizaci v místě svého bydliště.
 • Praxi je možné rozdělit mezi více organizací, vždy však nejméně na 1 týden.
 • Místo výkonu odborné praxe musí být nejprve schváleno garantem praxí. Následně je s poskytovatelem odborné praxe uzavřena tzv. jednorázová smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta/ky, která je uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo je využita smlouva poskytnutá příslušným poskytovatelem, která je zkontrolována právním oddělením ČVUT. Při podpisu jednorázové smlouvy (smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech), je nutné nejprve podepsat smlouvu ze strany studenta, pak ČVUT FBMI a následně ze strany poskytovatele.
 • Na závěr odborné praxe musí student/ka sepsat podrobnou zprávu o odborné praxi, viz vzor. Zprávu poslat elektronicky garantovi po absolvování odborné praxe. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Požádat poskytovatele odborné praxe (organizaci), u kterého praxe proběhla, o zpracování stručného hodnocení kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Hodnocení odevzdat garantovi vytištěné do 14 dní po ukončení odborné praxe, viz vzor. Bez odevzdání řádně vyplněného hodnocení a zprávy o odborné praxi nemůže být udělen zápočet za předmět „Praxe podle odborného zaměření studenta“. Uvedené se netýká studentů v kombinované formě studia.
 • Kombinovaná forma studia prokazuje praxi potvrzením o aktuálním zaměstnání u organizace krizového řízení, státní správy, složek IZS, bezpečnosti, zdravotnictví, či dalších organizací s přesahem do výše uvedených oblastí. Potvrzení je nutné odevzdat garantovi odborné praxe do termínu, který je uveden v časovém plánu příslušného akademického roku (praxe pro 1. ročník CNP).
 • V případě, že se student/ka nemůže ze závažného důvodu dostavit na odbornou praxi, je jeho/její povinností neprodleně informovat garanta odborné praxe a dohlížející osobu (mentora). Pokud není absence studenta/ky na odborné praxi řádně omluvena (v případě nemoci je nutné doložit lékařskou zprávu garantovi odborné praxe), nemusí být garantem odborné praxe povelena náhrada praxe a při nesplnění požadovaného počtu hodin nebude studentovi/ce udělen zápočet. Termíny náhrady praxí určí garant odborné praxe. Náhrada praxe je možná po uzavření nové smlouvy na odbornou praxi. Termín i smlouvu schvaluje dohlížející osoba (mentor) dané organizace a garant odborné praxe.
 • Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství jsou pojištěni v oblasti odpovědnosti za škodu podnikatele s pojistným plněním do 5 mil. Kč.

Určená pracoviště pro odborné praxe:

 • Odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci.
 • Odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i., na Správě státních hmotných rezerv, nebo ředitelství HZS Středočeského kraje.
 • Odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému podle vlastního rozhodnutí.
 • Konkrétní další smluvní organizace pro odborné praxe upřesní garant praxe.
 • Pozn.: studenti  si  zajišťují praxi individuálně, dle svého zájmu a bydliště a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního programu.

Doporučení studentům v rámci odborné praxe:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Pečlivě dodržujte stanovené zásady bezpečnosti práce a své osobní bezpečnosti.
 • Nevykonávejte žádnou činnost bez svolení a bez přítomnosti vedoucího praxe. Pokud to charakter praxe vyžaduje, použijte stanovené ochranné pomůcky. Jakýkoliv úraz, či zranění hlaste vždy vedoucímu praxe a odpovědné osobě na ČVUT FBMI.
 • Snažte se získat co nejvíce technických a taktických informací nezbytných pro studium a pro zpracování Vaší diplomové práce.
 • Na konci odborné praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za výsledky vaší praxe, snažte se výsledky odborné praxe zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci odborné praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.

Navazující magisterský studijní program SIPZ

Magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Studenti studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví musí v rámci studijního plánu povinně absolvovat 6 týdnů praktické výuky, která je realizovaná ve smluvních zdravotnických zařízeních. Na konci 2. semestru se jedná o 4 týdny souvislé odborné praxe a na konci 3. semestru jsou realizovány individuální praxe v délce 2 týdnů. Celkem se tedy jedná o 240 hodin praktické výuky. Cílem praxí je co nejlépe připravit studenty na profesní život. Praxe dávají rovněž studentům možnost vyzkoušet si osvojené znalosti a dovednosti v podmínkách reálného provozu zdravotnického zařízení. Během praxí si studenti rovněž budují potřebné kontakty, vytváří si potřebné návyky, čímž se zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Snahou fakulty je kvalitně připravit studenty i po praktické stránce (příprava na budoucí povolání) a tuto oblast neustále rozvíjet ve spolupráci s jednotlivými zdravotnickými pracovišti, které se na zajištění praktické výuky podílejí.

Účast na praxích (docházka) a náplň činnosti jsou studentům zaznamenány do „Deníku odborných praxí“ na příslušném pracovišti odpovědnou osobou – supervizorem praxí. Kromě potvrzení o absolvované praxi mají studenti povinnost zaznamenat do deníku i vlastní hodnocení průběhu praxe, které napomáhá zkvalitňovat nastavený systém odborných praxí. Na základě vyplněných údajů v deníku získá student zápočet za splněnou praxi. Kontrola praktické výuky je rovněž zajišťována garantem praxí, který provádí namátkové kontroly přímo na jednotlivých pracovištích. Garant rovněž zajišťuje vyhodnocení průběhu praxí. Studenti jsou seznámeni s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na úvodní informační schůzce. Náplní schůzky je seznámit studenty se zásadami řízené odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce jsou stvrzeny zápisem ze schůzky a prezenční listinou. Dále jsou studentům sděleny pokyny k praxím a doporučení, která by měli plnit v průběhu odborné praxe. 

F7PMSOP/F7KMSOP Odborná praxe (2. semestr, 4 týdny) je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení, případně ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví. Cílem je získání praktických návyků a dovedností pro budoucí uplatnění v profesním životě, a to nejen z hlediska získání odborných dovedností, ale i práce v kolektivu. Oblasti činnosti:

 • Aktivity v rámci vedení zdravotnické dokumentace (zdravotnické výkony, sběr a zpracování dat pro vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám, systém vykazování, sledování a řízení nákladů u vysoce nákladné péče apod.).
 • Podílení se na činnostech oddělení controllingu/interního auditu, seznámení s rozpočty organizace, hodnocení výkonnosti jednotlivých pracovišť, agenda stížností atd.
 • Podílení se na zpracování zdrojových dat pro ekonomická rozhodnutí (zajištění podkladů pro další plánování, participace na dílčích ekonomických analýzách apod.).
 • Seznámit se s oblastí akvizicí zdravotnických přístrojů včetně problematiky výběrových řízení, přípravy podkladů pro veřejné zakázky, koncipování kompletů zdravotnických technologií a dále seznámení se s oblastí technických instruktáží pracovníků v oblasti zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
 • Seznámení se s plánováním investic, odpisovým plánem, servisem zdravotnické techniky, evidencí dlouhodobého majetku v organizaci.
 • Seznámení a následná práce s informačními systémy (nemocniční IS, laboratorní IS, manažerský IS a další).
 • Archivace zdravotnické dokumentace.
 • Zhodnocení a tvorba technických dokumentací ZP.
 • Řízení lidských zdrojů v organizaci – personální plánování, strategické plánování v oblasti řízení lidských zdrojů, systém vzdělávání, aplikace pracovněprávních předpisů, získávání a výběr zaměstnanců, personální agenda, podílení se na podpůrných činnostech v oblasti řízení lidských zdrojů.
 • Kontrola a řízení kvality ve zdravotnických zařízeních (implementace standardů kvality v nemocnici a následná kontrola jejich dodržování, procesy zvyšování kvality, audity zdravotnických činností, sledování výskytu nežádoucích událostí a jejich řešení, dokumentace).
 • Integrace procesů ve zdravotnických zařízeních.

Student musí v rámci praxe povinně absolvovat praxi na úseku ekonomickém (min. 40 hod.), personálním (min. 20 hod.), technickém (min. 40 hod.) a na úseku kvality (min. 20 hod.). Další (podrobnější) zaměření již závisí na charakteru činnosti dané organizace.
V kombinované formě studia probíhá praxe stejným způsobem jako u formy prezenční. Pokud posluchač vykonává požadovanou náplň v rámci svého zaměstnání, bude mu praxe uznána na základě doloženého potvrzení od zaměstnavatele a na základě posouzení garantem praxe.

F7PMSIP/F7KMSIP Individuální praxe (3. semestr, 2 týdny) navazuje na předmět Odborná praxe. Student, který již absolvoval předmět Odborná praxe, má zde možnost profilace ve vybraném zdravotnickém zařízení. Individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon budoucího povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení teoretických znalostí formou samostatné práce pod vedením odborného pracovníka. Individuální praxe je součástí výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťováni na jednotlivá pracoviště ve zdravotnických zařízeních, případně ve výrobních či servisních organizacích v oblasti zdravotnických prostředků. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické dovednosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka.

Snahou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT je rozšiřovat spolupráci s potenciálními zaměstnavateli absolventů studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví prostřednictvím odborných praxí a zlepšovat tak kompetence absolventů pro budoucí povolání. Studenti mají možnost se prostřednictvím odborných praxí seznámit s jednotlivými zaměstnavateli a již v průběhu studia se stát jejich potenciálními zaměstnanci. Zpětná vazba od zaměstnavatelů v rámci hodnocení odborné praxe přispívá ke zkvalitňování obsahové náplně studijních programů a vlastních odborných praxí tak, aby získané znalosti a dovednosti absolventů skutečně odpovídaly požadavkům současné praxe a absolventi našli na trhu práce odpovídající uplatnění.

Navazující magisterský studijní program BME

Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství

Studenti studijního programu Biomedicínské inženýrství musí v rámci studijního plánu povinně absolvovat 3 bloky praktické výuky, ve smluvních zdravotnických zařízeních, nebo v zařízeních, jejíž zaměření a působení se týká oblasti Biomedicínského inženýrství.

Na konci 1. – 3.  semestru se jedná o 2 týdny souvislé odborné praxe, které jsou realizovány individuálně. Celkem se tedy jedná o 240 hodin praktické výuky. Cílem praxí je co nejlépe připravit studenty na profesní život. Praxe dávají rovněž studentům možnost vyzkoušet si osvojené znalosti a dovednosti v podmínkách reálného provozu zdravotnického zařízení. Během praxí si studenti rovněž budují potřebné kontakty, vytváří si potřebné návyky, čímž se zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Snahou fakulty je kvalitně připravit studenty i po praktické stránce (příprava na budoucí povolání) a tuto oblast neustále rozvíjet ve spolupráci s jednotlivými zdravotnickými pracovišti, které se na zajištění praktické výuky podílejí.

Účast na praxích (docházka) a náplň činnosti jsou studentům zaznamenány do „Deníku odborných praxí“ na příslušném pracovišti odpovědnou osobou – supervizorem praxí. Kromě potvrzení o absolvované praxi mají studenti povinnost zaznamenat do deníku i vlastní hodnocení průběhu praxe, které napomáhá zkvalitňovat nastavený systém odborných praxí. Na základě vyplněných údajů v deníku získá student zápočet za splněnou praxi. Kontrola praktické výuky je rovněž zajišťována garantem praxí, který provádí namátkové kontroly přímo na jednotlivých pracovištích. Garant rovněž zajišťuje vyhodnocení průběhu praxí. Studenti jsou seznámeni s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na úvodní informační schůzce. Náplní schůzky je seznámit studenty se zásadami řízené odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce jsou stvrzeny zápisem ze schůzky a prezenční listinou. Dále jsou studentům sděleny pokyny k praxím a doporučení, která by měli plnit v průběhu odborné praxe. 

Odborná praxe I doplňuje praktickou část výuky v programu Biomedicínské inženýrství. Studenti se prakticky a podrobněji seznamují s činností a náplní práce biomedicínského inženýra ve zdravotnických zařízeních, a to konkrétně v běžném klinickém provozu. Odborná praxe je koncipována tak, aby student strávil při praxi ve zdravotnických zařízeních nejméně 30 hodin na pracovištích používajících diagnostické zdravotnické přístroje včetně zobrazovacích metod, nejméně 20 hodin na pracovištích používajících terapeutické zdravotnické přístroje a nejméně 10 hodin na pracovištích používajících laboratorní zdravotnické přístroje. Součástí náplně praxí je dále alespoň 5 hodin na technicko-provozním úseku se zaměřením na problematiku medicinálních plynů, kompresorových stanic a záložních zdrojů elektrické energie a 5 hodin na úseku metrologie. Student se během praxe seznámí s procesy a postupy, které přímo souvisí s každodenní činností biomedicínského inženýra s působností v klinickém provozu: problematika vyhodnocování poruch zdravotnických přístrojů a technologií vč. nápravných řešení, realizace pravidelných kalibrací případně ověřováním měřidel, realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků, přebírání dodávané zdravotnické techniky včetně potřebné dokumentace apod.

Odborná praxe II doplňuje praktickou část výuky v programu Biomedicínské inženýrství a přímo navazuje na praxi realizovanou mezi prvním a druhým semestrem v rámci bloku Odborná praxe I. Praxe ve druhém bloku může pokračovat ve zdravotnickém zařízení nebo může po souhlasu garanta předmětu probíhat na dalších pracovištích organizací, které se zabývají administrativní problematikou spadající do oblasti biomedicínského inženýrství, např. na Elektrotechnickém zkušebním ústavu či Státním úřadu pro kontrolu léčiv apod. Student se během praxe seznámí s legislativními a administrativními procesy, které přímo souvisí s činností biomedicínského inženýra: problematika výběrového řízení a volby technických parametrů zdravotnické techniky pro potřeby výběrového řízení, podílení se na vyhodnocování výběrových řízení apod. Nezbytnou součástí odborné praxe II je min. 10 hodin na úseku evidence zdravotnických přístrojů a měřidel, zejména s důrazem na orientaci v databázových systémech používaných ve zdravotnictví a min 10 hodin seznámení se s problematikou informačních systémů, NIS, KIS, PACS a problematikou zabezpečení pacientských dat. Součástí náplně pak může být podílení se na auditní činnosti, analýza nežádoucích událostí ve spojení se zdravotnickou technikou atd

Odborná praxe III navazuje na předchozí bloky odborných praxí a doplňuje tak praktickou část výuky v programu Biomedicínské inženýrství. Třetí blok praxe bude probíhat typicky na pracovišti, které má blízký vztah k tématu diplomové práce studenta. Ve třetím bloku mohou praxe probíhat jak ve zdravotnickém zařízení, tak státních organizacích nebo i v komerčních firmách z oblasti biomedicínského inženýrství. Součástí praxe může být i realizace měření vyžadujícího specifické vybavení, které není dostupné na Fakultě biomedicínského inženýrství. Realizace praxe vždy podléhá schválení garanta předmětu.

Použité zkratky

Back to Top