Opustil nás doc. Ing. VLADIMÍR KRAJČA, CSc.

Datum události

f

S hlubokým zármutkem si dovolujeme oznámit, že nás dne 23. dubna 2023 náhle opustil, ve věku nedožitých 68 let, vážený kolega, pan doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., po marném boji se zákeřnou nemocí. 

 

Pan doc. Krajča nastoupil na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, katedru biomedicínské techniky, v roce 2009 a od samého počátku se věnoval jak vědecké práci, tak i výuce a vedení studentů a doktorandů. Díky jeho nesmírné píli se mu podařilo zavést důležité předměty pro budoucí biomedicínské techniky i pro biomedicínské inženýry. Jednalo se o předměty Biologické signály, Číslicové zpracování signálů, Pokročilé metody analýzy a zpracování dat a Algoritmy umělé inteligence. Vzhledem k jeho souběžným odborným aktivitám, dlouhodobé pracovní zkušenosti z odd. neurologie FN Bulovka z pozice vedoucího elektrofyziologických laboratoří a spolupráci s významnými českými osobnostmi z oblasti psychiatrie a neurologie, se mu dařilo získávat studenty pro řešení aktuálních problémů. Tyto aktivity a spolupráce se studenty v oblasti zpracování neurofyziologických signálů vyústily v založení velmi úspěšného vědeckého týmu, který dnes nese název BRAIN Team. V rámci tohoto týmu si vychoval své perspektivní následovníky, kterými jsou zejména Ing. Václava Piorecká, Ph.D., a Ing. Marek Piorecký, Ph.D. Kromě toho pod jeho vedením vznikla i dokončovaná dizertační práce Ing. Jana Štrobla.

Pan doc. Krajča byl za celou dobu své aktivní kariéry nositelem a spoluřešitelem mnoha výzkumných projektů, a to jak tuzemských, tak i mezinárodních. Byl též vybrán v rámci Fullbrightova stipendia pro studijní pobyt na University of Florida, Gainesville, v USA. Za dobu své aktivní kariéry byl také několikrát oceněn za své vědecké publikace.

Pan doc. Krajča byl velmi významnou osobností klinického inženýrství v ČR. Jeho hlavní přínos lze spatřovat zejména v prakticky orientovaném výzkumu a vývoji originálních systémů a metodologie pro počítačem podporované zpracování a analýzu biologických signálů včetně implementace v klinické praxi. Velmi úspěšným příkladem je SW “Wave-Finder” pro analýzu EEG, který byl používán ve více než 100 nemocnicích a ambulancích v ČR a též ve více než 10 zemích celého světa. 

Jeho největší přínos pak spočívá v tom, že se mu podařilo v roce 2007, ve spolupráci s předními osobnostmi psychiatrie v ČR, zavést do klinické praxe využívání tzv. EEG kordance v podobě vytvořeného algoritmu a implementace. Jednalo se o spolupráci s Psychiatrickým centrem v Praze, které se tak stalo druhým pracovištěm na světě, kde se začala tato metoda používat. Zásadní přínos je v tom, že umožňuje predikci odpovědi na antidepresiva, tj. že statisticky významné změny EEG kordance lze pozorovat již po týdnu podávání antidepresivní léčby, zatímco klinický efekt nastupuje po třech až šesti týdnech. Tento úspěch byl také potvrzen dosud jeho nejčastěji citovanou publikací, kde byl doc. Krajča spoluautorem, a to ve velmi prestižním časopisu European Psychiatry s IF 7,156 v roce 2008. 

Pan doc. Krajča vždy patřil mezi velmi pracovité a schopné akademické pracovníky fakulty. Splňoval kritéria pro jmenovací řízení profesorem na ČVUT ve všech aspektech, a proto byl děkanem fakulty před časem vyzván, aby připravil podklady pro toto řízení. Bohužel mu to osud již neumožnil. 

Jeho přístup byl vždy velmi přirozený, empatický a racionální. Proto byl také velmi kladně hodnocen studenty. Kromě toho měl velmi přátelský přístup ke všem zaměstnancům fakulty a s jeho velmi skromnou povahou byl vždy i velmi dobrým společníkem. Odešel tak člověk, u něhož jsme si všichni vážili jeho odbornosti, zkušeností, lidských hodnot, ale i jeho empatického přístupu ke každému, kdo s ním spolupracoval.

Na Vladimíra budeme vždy vzpomínat jako na významnou osobnost naší fakulty, ale i jako na kamaráda, přítele a spolupracovníka, s respektem a úctou. 

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
děkan fakulty
 

Back to Top