VOLBY STUDENTSKÉHO ZÁSTUPCE DO AS FBMI a AS ČVUT

Datum události

VOLBY STUDENTSKÉHO ZÁSTUPCE DO AS FBMI a AS ČVUT


Akademický senát FBMI (AS FBMI) a Akademický senát ČVUT (AS ČVUT) jsou samosprávné zastupitelské orgány. 

AKADEMICKÝ SENÁT ČVUT

Zástupci studentů z FBMI se v AS ČVUT aktivně podílejí na rozhodování o dění na univerzitě např. volbou rektora, schvalování vnitřních předpisů, schvalování rozpočtu univerzity, schvalováním investičních záměrů jako je výstavba a opravy kolejí atd. Volební řád AS FBMI je dostupný na webu ČVUT.
V AS ČVUT jsou celkem dva studenti z FBMI, přičemž každý rok je volen jeden student s funkčním obdobím na dva roky a jednomu studentovi funkční období končí.

 

AKADEMICKÝ SENÁT FBMI

Zástupci studentů z FBMI v AS FBMI mají možnost aktivně ovlivňovat dění na fakultě a spolurozhodovat zejména o studijních záležitostech např. schvalování akreditací, schvalování vnitřních předpisů, výše stipendií, volba děkana atd. Volební řád AS FBMI je dostupný na webu FBMI.
V AS FBMI jsou celkem tři studenti, přičemž každý rok je volen jeden student s funkčním obdobím na tři roky a jednomu studentovi funkční období končí.

 

Harmonogram voleb 

23. 10. – Zveřejnění harmonogramu voleb, podávání návrhů na kandidáty

12. 11. – Uzávěrka podání návrhů na kandidáty

13. 11. – Zveřejnění přijatých kandidátek na webu FBMI

13.11. – Volební seznamy k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu děkana

21. 11. – 23. 11. do 12:00 – VOLBY

24. 11. - Vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb

3.12. - Konec lhůty na podávání stížností 

5. 12. – 7. 12. do 12:00 – Opakování voleb do do AS ČVUT

8. 12. - Vyhlášení a zveřejnění výsledků opakovaných voleb do AS ČVUT

17. 12. - Konec lhůty na podávání stížností na volby do AS ČVUT

 

 

Kandidátky a návrhy kandidátů

Návrh kandidáta:
Člen akademické obce FBMI může navrhnout kandidáta. Návrh kandidáta obsahuje:
-    Jméno a příjmení i s tituly navrhovatele
-    Jedinečnou identifikaci navrhovatele (osobní číslo)
-    Podpis navrhovatele
-    Jméno a příjmení i s tituly a jedinečnou identifikaci kandidáta (osobní číslo)
-    Vztah k fakultě (student/zaměstnanec)
-    Souhlas s kandidaturou a podpis kandidáta
 

Kandidátka:
Kandidát vypracuje kandidátku v českém a volitelně i v anglickém jazyce o maximálním rozsahu A4 na výšku, která obsahuje:

  • Jméno a příjmení i s tituly, fotografii a jedinečnou identifikaci kandidáta (osobní číslo)
  • Informaci, do jakého akademického senátu kandidát kandiduje (AS ČVUT / AS FBMI)
  • Informaci, do jaké komory kandidát kandiduje (komora studentů / komora akademických pracovníků)
  • Text s volebním programem
  • Volitelně může kandidátka obsahovat další doplňující informace, pokud kandidátka nepřekročí rozsah A4

Doporučený formát návrhu a kandidátky ke stažení zde.

Návrhy kandidáta a kandidátky zašlete ve formátu PDF na adresu volby@fbmi.cvut.cz

Kandidátky budou zveřejněny volební komisí na webu FBMI, vývěsních plochách FBMI a na sociálních sítích FBMI.

Sebepropagace kandidátů dovolena pouze mimo dny voleb. V dny voleb je propagace kandidátů řízena volební komisí!

 

VOLBY
Každý oprávněný volič může svůj hlas udělit jednomu kandidátovi do AS ČVUT a jednomu kandidátovi do AS FBMI. 

Volby budou probíhat přes centrální volební aplikaci, která zajišťuje tajné volby (anonymita voliče zaručena). Do aplikace se přihlásíte přes SSO (username a heslo ČVUT). Každý oprávněný volič může volit jen jednou v jednom volebním obvodu! 

 

Kandidáti do volebního obvodu studentů v AS ČVUT

Ing. František Nekola

Bc. Olga Vafková

Kandidáti do volebního obvodu studentů v AS FBMI

Ing. František Nekola

Andrea Šilhábelová

 

Výsledky voleb

Předběžné výsledky voleb do AS ČVUT - dle rozhodnutí hlavní volební komise AS ČVUT jsou tyto výsledky neplatné a volby se budou opakovat v novém termínu dle harmonogramu.

Předběžné výsledky opakovaných voleb do AS ČVUT

 

Konečné výsledky voleb do AS FBMI

 

 

Volební komise

Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D. - Předseda volební komise
Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Mgr. Eva Caithamlová
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
Dipl. Ing. Christiane Malá 

Pro kontaktování volební komise požijte email: volby@fbmi.cvut.cz 

 

Back to Top