Naši absolventi jazykově skvěle připraveni

Datum akce
Místo akce
Kladno

Projektová výuka odborné angličtiny na katedře biomedicínské techniky

V akademickém roce 2018/19 byla na bakalářském studijním oboru Biomedicínský technik vyučovaném na Katedře biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze zavedena pilotní projektová výuka odborné angličtiny. Tím hlavním důvodem pro tuto změnu byla skutečnost, že studenti potřebují mít aktivní roli v celém procesu výuky odborné angličtiny a potřebují mít více prostoru pro to, aby si mohli jednotlivé formy komunikace vyzkoušet individuálně. Během celého studia na oboru Biomedicínský technik je právě velká pozornost věnována jazykovým dovednostem v anglickém jazyce. Již od prvního ročníku jsou studenti nuceni pracovat s odbornou literaturou v anglickém jazyce, protože jejich budoucí praxe se bez těchto znalostí a dovedností neobejde. V zimním semestru studenti absolvovali klasickou frontální výuku, v letním semestru probíhala výuka formou projektů. Projektové učení (v angličtině Project-based learning) je moderní pedagogickou metodou a koncepcí, která propojuje praxi a teorii s vlastní iniciativou a tvůrčí prací studentů, pro studenty je náročnější, klade důraz na práci s informacemi, schopnost jejich třídění a kritického myšlení i zhodnocení. Teprve poté, co student danou problematiku sám nastuduje, vybere vhodné a validní zdroje, zpracuje pro kolegy vlastní projekt. Projekt každého studenta měl délku 45 minut a skládal se z přednášky odborníka ze zahraničních univerzit a výzkumných ústavů, odborného článku a studentem vytvořeného pracovního listu, který navazoval na přednášku či článek a obsahoval cvičení, odbornou slovní zásobu a otázky na porozumění, případně diskuzi. Role studenta se tedy mění, posouvá se od pasivního příjemce informací do role aktivního spolutvůrce, řešitele a evaluátora. Učitel se posouvá do role průvodce, poradce či kouče poskytujícího zpětnou vazbu. Výstupem z projektové výuky je tedy vždy konkrétní, hmatatelný výstup. Studenti si obvykle volili moderní trendy v oblasti biomedicínského inženýrství (například nové možnosti zobrazovacích metod, principy zobrazovacích metod, moderní trendy v protetice, genové inženýrství a modifikace genomu, nové léčebné trendy atd.). Vybrané příklady zpracovaných témat a projektů studentů jsou zobrazeny níže.
Na závěr semestru byla provedena evaluace výuky předmětu, kde většina studentů nový způsob výuky ocenila, tj. hodnotila ho jako pro ně zajímavý a vhodný a to jak z hlediska jazykového, tak i odborného.
Původní koncept, přípravu a realizaci výuky zajistila paní Mgr. Eva Motyčková, která byla ve výše uvedené evaluaci vyhodnocena jako velmi kvalitní vyučující, která se snaží studenty naučit reálné komunikaci v anglickém jazyce, kterou velmi ocení po nástupu do klinické praxe. Uvedený koncept byl také velmi oceněn a preferován jak garantem oboru doc. Ing. Jiřím Hozmanem, Ph.D., tak i vedoucím katedry biomedicínské techniky prof. Ing. Peterem Kneppem, DrSc.
 

Back to Top