Nová publikace na světě

Datum akce
Místo akce
Kladno

V těchto dnech vychází v nakladatelství GRADA Publishing a.s. další publikace, na které se podíleli akademičtí pracovníci Fakulty biomedicínského inženýrství, Klinická radiobiologie. Jsou jimi Mgr. Renata Havránková, Ph.D. jako její editorka, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., Ing. Yulia Čuprová, Ph.D. a hostující profesor naší fakulty prof. RNDr. Emil Kormuth, Ph.D.

Na publikaci se dále podíleli odborníci z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, 
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Ze zahraničí, vedle profesora Kormutha je členem autorského kolektivu prof. Aleksander Grebenyuk, DrSc. z 1. Sankt-Petersburgské lékařské univerzity I. P. Pavlova.

Čtenář má možnost se seznámit s nejnovějšími poznatky o vlivu ionizujícího záření na organizmus, od intracelulárních změn po současné poznatky léčby akutní nemoci z ozáření, se zdravotní péčí o osoby ozářené při radiačních nehodách a opomenuta není ani historie radiobiologie v Československu.

Knížka doplňuje mezeru na našem trhu, protože od vydání předcházející učebnice radiobiologie uplynulo již více než 15 let. 

Vydání publikace podpořila Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Back to Top