NOVÍ EMERITNÍ PROFESOŘI FBMI

Datum akce
Místo akce
Praha

NOVÍ EMERITNÍ PROFESOŘI FBMI

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze, které se uskutečnilo 22. listopadu 2022 v Betlémské kapli, byli na návrh Vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství slavnostně jmenováni prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., emeritními profesory.

Obě osobnosti fakulty se významně podílely jak na pedagogické, tak vědecko-výzkumné činnosti po celou dobu svého více než patnáctiletého působení na fakultě. Rovněž měly významný podíl na akreditaci nových studijních programů, a proto je oborem jmenování biomedicínské inženýrství. 

Paní profesorka Brůnová pracovala v oboru oftalmologie více než šedesát let. Hlavní sférou jejího profesního zájmu je problematika kongenitálních vad, dětské oftalmologie, oční mikrochirurgie a vývoj a aplikace kontaktních čoček. Vedla kurzy v aplikaci kontaktních čoček u nás a v zahraničí. Na podkladě klinických studií na více než tisíci pacientech se jí v problematice anizometropie podařilo nalézt zákonitost a matematické zdůvodnění nových pohledů na tuto problematiku. Je autorkou více než dvou set odborných publikací a sdělení. Je členkou mnoha odborných společností v ČR i zahraničí.

Profesor Pavel Kučera je význačnou osobností ve svém oboru. Od založení fakulty na ní působil v oborech fyziologie a biomedicínské inženýrství. Všestranně podporoval její rozvoj, daroval laboratorní vybavení a pomáhal zařídit nové laboratoře. I v současné době je aktivním a platným členem vědecké komunity. Je autorem 130 publikací, 84 článků v IF časopisech a několika patentů. Jeho vědecké působení se neomezilo jen na ČR, ale i zahraničí. Je professeur honoraire, Université de Lausanne, hostujícím profesorem na ČVUT FBMI, na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švýcarsko, na Univerzitě Karlově a je spoluzakladatelem a vědeckým poradcem společnosti “Motilis Medica SA“.

Blahopřejeme profesorce Brůnové a profesoru Kučerovi k významnému ocenění.
 

Back to Top