Insignie Fakulty biomedicínského inženýrství

Obecně

Insignie (z latinského insigne = znamení, symbol) jsou odznaky hodnosti určené moci světských osob. Insignie symbolizují legitimitu osoby zastávat danou funkci a vlastnit určitou hodnost či postavení, naznačují tedy i hierarchii různých skupin lidí.

Insignie jsou výsostným znakem univerzit již od středověku. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku se jejich význam zredukoval na reprezentativní funkci. Univerzitní insignie jsou odznaky hodnosti akademických hodnostářů a jsou výrazem tradic vysokých škol. Nejdůležitějšími insigniemi jsou pečeť, rektorská a děkanská žezla a medaile zavěšené na řetězech akademických hodnostářů, kteří je nosí při univerzitních ceremoniích – imatrikulaci, promoci, předání čestných doktorátů apod.

Insignie pro Fakultu biomedicínského inženýrství zhotovil mistr Jaroslav Náprstek (1942 – 2014).

Děkanský řetěz

Řetez

Ideový návrh děkanské medaile a děkanského žezla vznikl v ateliéru pana Jaroslava Náprstka (po konzultacích s Ing. Idou Skopalovou, prof. Jozefem Rosinou - děkanem FBMI ČVUT a Ing. Jaroslavem Pluhařem - tajemníkem FBMI ČVUT). Realizace díla se ujal rovněž pan Náprstek, který je mistrem svého oboru a pro České vysoké učení technické v Praze již několik insignií realizoval.
Děkanský řetěz je tvořen medailí a řetězem. Řetěz i medaile jsou zhotoveny ze stříbra, ryzosti 925/1000, jsou silně zlacené a signované. Medaile má průměr 7,5 cm. 
Ústředním motivem medaile je znak ČVUT - lev, zabírající zhruba dvě třetiny plochy medaile a představující technickou část interdisciplinárního zaměření fakulty. Přibližně jednu třetinu plochy medaile zaujímá had, reprezentující medicínskou část interdisciplinárního zaměření fakulty. Výškou zabírá had zhruba dvě třetiny velikosti medaile a autor díla tím symbolizoval úctu, kterou lidé odedávna projevují medicíně. Na druhé straně se mu podařilo umístěním i velikostí obou symbolů harmonicky spojit oba hlavní pilíře fakulty - techniku a medicínu. Hrdost i úcta k naší vlasti je vyjádřena lipovou ratolestí s květy symbolizujícími českou státnost. Na medaili je nahoře umístěn nápis ČVUT a dole pak název fakulty (FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ). Pozadí medaile dotváří plastický reliéf, připomínající signál EKG, který v sobě spojuje oba atributy interdisciplinárního charakteru fakulty, je technickým vyjádřením jedné ze základních životních funkcí člověka. 
Nad medailí je umístěna oválná glyptika z průzračného křišťálu (rozměry 5x3 cm), podložená 24karátovým zlatem. Na vnitřní straně glyptiky je vyrytá mapa světa s vyobrazenými světadíly. Průzračnost křišťálu symbolizuje čistotu fakulty jako nejvyšší vzdělávací instituce státu, zobrazené světadíly symbolizují otevření se fakulty světu a její spolupráci se zahraničím. Symbolika světadílů představuje otevřenost přijímat studenty i pedagogy všech národností, ras a vyznání, ukazuje ale i na možnost, že naši studenti a pedagogové mohou volně cestovat a vzdělávat se, že naši absolventi najdou uplatnění i v mezinárodním prostoru.
Děkanský řetěz je tvořen 14 vzájemně spojenými kruhy, které představují týdny (14týdenního) semestru. Kruh symbolizuje uzavřenost každého týdne. Co se jednou stalo, nedá se už vrátit. Pokud promarníme čas studia, jen těžko pak tuto chybu napravujeme. Čas věnovaný studiu je v praxi dobře zúročen a vědění si je nutno vážit jako daru z nejvzácnějších. Tři pruty uvnitř každého kruhu, symbolizují tři typy studia - bakalářského, magisterského a doktorského. V místě, kde se všechny pruty setkávají, je zasazen červený rubín, symbolizující kapku krve. Jednotlivé kruhy jsou spojeny pomocí zvrásněných pozlacených čtverců, vyjadřujících stabilitu a spojení s přírodními procesy, s naší planetou, s naším životem a s naší tváří.

Děkanské žezlo

ŽezloDěkanské žezlo je vysoké 117 cm, je zhotoveno z ryzího stříbra, silně zlacené a signované. Ústřední částí žezla je horní část, na které dominuje několik prvků. Prvním z nich je znak ČVUT - lev, představující technickou část zaměření fakulty a had, reprezentující medicínskou část zaměření fakulty. Oba symboly jsou rovnocenné a společně představují výrazně interdisciplinární zaměření fakulty. Hrdost i úcta k naší vlasti je vyjádřena lipovými lístky s květy, symbolizující českou státnost. Lipové lístky plasticky vystupují z větví, které jsou umístěny v dolní části ústředního motivu. Umístění lva, hada, lipových lístků a květů, podobně jako plastický reliéf větví, pokrývají celou plochu ústřední části žezla. Kromě výše uvedeného motivu je v této části umístěn nápis ČVUT (umístění nápisu bylo zvoleno tak, aby bylo přímo pod lvem) Fakulta biomedicínského inženýrství. 12 překrásných rudých rubínů oživuje zlatou část žezla a symbolizuje 12 měsíců roku.
Druhým dominantním prvkem je křišťálová zeměkoule. Průzračnost křišťálu symbolizuje čistotu fakulty jako nejvyšší vzdělávací instituce státu, zobrazené světadíly symbolizují otevření se fakulty světu a její spolupráci se zahraničím. Symbolika světadílů představuje otevřenost přijímat studenty i pedagogy všech národností, ras a vyznání, ukazuje ale i na to, že naši studenti a pedagogové mohou volně cestovat a vzdělávat se, že naši absolventi najdou uplatnění v mezinárodním prostoru. Abychom byli hrdi na naší vlast, naši univerzitu, naší fakultu i město, ve kterém studujeme, je do místa, ve kterém se v symbolice světadílů nachází Česká republika, vložen briliant. 
Třetím dominantním prvkem jsou dva menší zlacené dříky, které vhodným způsobem rozdělují stříbrné držadlo. Oba prvky obsahují vyrytý signál EKG, který v sobě spojuje obě části interdisciplinárního charakteru fakulty, je technickým vyjádřením jedné ze základních životních funkcí člověka. 6 rubínů na centrálním dříku symbolizuje počet samostatných pracovišť, která v tomto roce fakulta má. Čtyři výstupy na dolním dříku charakterizují čtyři roční období.“

Medaile a odznaky ČVUT FBMI

Spolu s děkanským řetězem zhotovil pan Jaroslav Náprstek medaile fakulty z tombaku, které jsou velikostí i motivem stejné jako medaile na děkanském řetězu. Medailemi jsou oceňováni významné osobnosti za jejich osobní přínos při rozvoji naší fakulty. Zachování stejné velikosti i motivu na medailích vyjadřuje pocit úcty, který má fakulta k těmto osobnostem. 
Stejný motiv se také objevuje na odznacích fakulty. Ty jsou navíc doplněny přírodním českým granátem, aby mohly být vnímány jako šperk, kterým jejich nositel vyjadřuje svou úctu a sounáležitost k fakultě.
 

 


 

Back to Top