Bakalářské a diplomové práce

BP v akademickém roce 2023/2024

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti Bc. studijního programu povinni vybrat si téma bakalářské práce během období výuky zimního semestru ve 3. ročníku. Výjimku tvoří výběr tématu bakalářské práce ve studijním programu Biomedicínská technika (BMT) a Biomedical Technology, kde je vyžadována návaznost na semestrální projekt, a proto je výběr tématu studentům posunut do konce měsíce ledna daného akademického roku. Další výjimku tvoří studenti studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ), kteří jsou povinni vybrat si téma bakalářské práce do konce zkouškového období letního semestru 2. ročníku.

Pro akademický rok 2023/2024 tedy platí, že téma bakalářské práce si student musí vybrat od 25. 9. 2023 do 14. 1. 2024! Studenti oboru BMT si musí vybrat téma bakalářské práce do 31. 1. 2024! Studenti 2. ročníku programu LDZ studující tento ročník v akademickém roce 2022/2023 si musí vybrat téma bakalářské práce do 8. 9. 2023, studenti 2. ročníku programu LDZ studující tento ročník v akademickém roce 2023/2024 si musí vybrat téma bakalářské práce do 8. 9. 2024!

Datum odevzdání bakalářské práce (platí i pro přepracované, doplněné či nové BP z neúspěšných SZZ v akademickém roce 2022/2023): 16. 5. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, 2x vytištěnou a svázanou bakalářskou práci student odevzdá v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové bakalářské práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2024): 15. 8. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, 2x vytištěnou a svázanou bakalářskou práci student odevzdá v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise.

Do 16. 4. 2024, nejpozději do konce úředních hodin může student podat žádost o přesun termínu SZZ (Žádost o přesun SZZ) děkanovi fakulty s vyjádřením vedoucího práce (pokud se žádost týká závěrečné práce), vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory s udáním vážného důvodu.

Student je povinen odevzdat bakalářskou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše) pro FBMI. Pokud student ve stanoveném termínu bakalářskou práci neodevzdá a nevyužije možnosti dle čl. 7 odst.7.4 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní oddělení ho odhlásí z termínu SZZ (to neplatí pro opravné a náhradní termíny SZZ stanovené děkanem).

Student si zapisuje bakalářskou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za bakalářskou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce. Ve výjimečných případech, např. nepřítomnosti vedoucího práce z důvodů nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích uděluje zápočet garant studijního oboru či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (či zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, nebo jeho zástupce. Tento zápočet musí být zapsán v KOS. Na základě tohoto zápisu může student odevzdat bakalářskou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOS na základě jejich sdělení sekretariátu katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant studijního oboru, či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (nebo zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), nebo vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOS. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky, a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků hodnocení F má možnost takovou práci obhajovat před komisí pro SZZ.

Tištěná verze: závěrečná práce se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise (v dostatečném předstihu před vlastní obhajobou). Oba výtisky obsahují nepodepsané zadání, které si student stáhne z databáze PROJECTS ve formátu PDF, viz postup zde.

Elektronická verze: studenti odevzdávají bakalářskou práci v elektronické verzi do 12.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v Časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (práce se nenahrává do informačního systému KOS, do KOS bude automaticky překlopena z PROJECTS po jejím obhájení). Závěrečnou práci lze odevzdat do PROJECTS (včetně vyplněných editačních polí a podle povahy tématu i s přílohami) až poté, co je v KOS udělen studentovi zápočet v souladu s čl. 8 odst. 8.7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství. Postup vložení bakalářské práce do systému PROJECTS je uveden zde. Nejdéle do tohoto termínu a času lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií jednostranně tištěné verze a obsahuje rovněž nepodepsané zadání bakalářské práce, které si student stáhne z databáze PROJECTS ve formátu PDF. Elektronická verze se odevzdává jako soubor PDF (případně se navíc přidává další samostatný soubor ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy). Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. Pokud jsou součástí práce videa, fotografie apod., je nutné provést jejich kompresi, aby se zmenšila velikost nahraného souboru ZIP a zkrátila doba stažení těchto souborů vedoucím a oponentům závěrečných prací z PROJECTS. Není nutné odevzdávat tyto přílohy v nejlepším rozlišení a kvalitě. V případě větších příloh je nutné kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA  č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

Kromě nahraného souboru s bakalářskou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:j

 • klíčová slova v jazyce práce
 • klíčová slova v anglickém jazyce
 • abstrakt v jazyce práce
 • abstrakt v anglickém jazyce
 • vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Odpovědný pracovník určený vedoucím katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, zhodnotí nález ze systému THESES. Výsledek nálezu se uvede společně s hodnocením od vedoucího a oponenta práce a bude sloužit jako podklad pro jednání komise SZZ.

Student vypracovává bakalářskou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém dle článku 16, odstavec 4 SZŘ ČVUT. V případě vypracování závěrečné práce v jazyce anglickém, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v anglickém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v anglickém jazyce. V případě vypracování závěrečné práce v jazyce českém a slovenském, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v českém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v českém jazyce. 

Všechny bakalářské práce jsou zveřejňovány v tištěné podobě včetně všech příloh a posudků v lokální knihovně ČVUT FBMI. V digitální knihově ČVUT (institucionální repozitář, https://dspace.cvut.cz/)  jsou volně zpřístupněné elektronické verze obhájených bakalářských prací.

Studentovi řešícímu téma bakalářské práce zadané externím pracovištěm může být přidělen vedoucí bakalářské práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor či program, který se nedělí na obory, po konzultaci s garantem oboru/programu může v odůvodněných případech rozhodnout, že externí odborník, který bude mít uzavřený pracovně právní vztah k ČVUT FBMI, bude přímo vedoucím práce. V případě profesně zaměřeného studijního programu (OPT, RA, FZT, ZZ, LDZ) musí mít vedoucí bakalářské práce dosažené vzdělání nejméně v magisterském typu studijního programu. V případě akademicky zaměřeného studijního programu (BMT, IKZ, BOO) musí mít vedoucí bakalářské práce dosažené vzdělání nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň vzdělání akademického studijního programu. Výjimkou u akademického studijního programu je odborník schválený vědeckou radou fakulty, který musí mít alespoň vzdělání magisterského typu.

Zadání bakalářské práce musí student podepsat na sekretariátu katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, na předepsaném formuláři nejpozději na začátku semestru (typicky během prvního týdne letního semestru třetího ročníku), ve kterém si student zapsal bakalářskou práci jako předmět. Podepsaná zadání BP studentem, vedoucím katedry a děkanem předají katedry na studijní oddělení k založení do spisu studenta. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví obdrží zadání bakalářské práce na začátku zimního semestru 3. ročníku (typicky během prvního týdne zimního semestru). Platnost zadání bakalářské práce u studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je omezena na dobu čtyř následujících semestrů. Na zadání bakalářské práce je uvedena položka "Zadání platné do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání bakalářské práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou pro studenty uvedeny na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Šablony pro psaní bakalářských prací pro jednotlivé obory, které především definují požadovaný obsah práce a formální náležitosti, jsou uvedeny na konci této stránky.

Dalším důležitým dokumentem je:

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu bakalářských prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Pokyny pro vypracování bakalářské práce z katedry, která garantuje příslušný studijní obor/program, mají vždy přednost před obecnými pokyny ČVUT.

Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro bakalářské práce na všech oborech/programech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

 • při vypracování bakalářské práce v anglickém jazyce musí být v práci anglická verze zadání, vnitřní titulní strana, prohlášení a desky práce jsou v anglickém jazyce, při vypracování závěrečné práce v jazyce českém a slovenském, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v českém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v českém jazyce,
 • při psaní bakalářské práce je nutné se řídit “Rámcovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu“,
 • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25 mm u všech okrajů plus 1 cm u hřbetu práce (levá strana),
 • rozsah bakalářské práce se stanovuje na min. 40 normostran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
 • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
 • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
 • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
 • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (bakalářská práce), viz vzor,
 • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské práce odevzdávané od 18. 5. 2018 a dále.

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablony pro psaní bakalářské práce:

Bakalářský studijní obor/program Šablona
BMT/Biomedicínský technik/17PBBBP - obor garantovaný katedrou biomedicínské techniky zde (soubor je nutné nejprve uložit a použít PDF reader, NE PDF plugin ve www prohlížeči)
BMT/Biomedicínská technika/F7PBBBP - program garantovaný katedrou biomedicínské techniky zde (soubor je nutné nejprve uložit a použít PDF reader, NE PDF plugin ve www prohlížeči)
RA, ZL, LDZ, ZZ, PŘKS, BOO - obory/programy garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva zde
FZT – obor/program garantovaný katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva zde
BMI - obor garantovaný katedrou biomedicínské informatiky zde
OPT - obor/program garantovaný katedrou přírodovědných oborů zde
DP v akademickém roce 2023/2024

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti navazujícího magisterského studijního programu povinni vybrat si téma diplomové práce nejpozději během období výuky zimního semestru ve 2. ročníku. Výjimku tvoří studenti programu Civilní nouzové plánování (CNP) a programu Aplikovaná fyzioterapie (AFZT), kteří si musí vybrat téma diplomové práce do konce 1. části zkouškového období letního semestru prvního ročníku.

Pro akademický rok 2023/2024 tedy platí, že téma diplomové práce si student musí vybrat od 25. 9. 2023 do 14. 1. 2024 (studenti 1. ročníku programu CNP a AFZT, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2022/2023 do 2. 7. 2023, studenti 1. ročníku programu CNP a AFZT, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2023/2024 do 30. 6. 2024)!

Datum odevzdání diplomové práce (platí i pro přepracované, doplněné, či nové DP z neúspěšných SZZ  v akademickém roce 2022/2023): 16. 5. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS a 2x vytištěnou a svázanou diplomovou práci student odevzdá v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové diplomové práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2024): 15. 8. 2024 do 12 hodin elektronicky v PROJECTS, 2x vytištěnou a svázanou diplomovou práci student odevzdá v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise.

Do 16. 4. 2024, nejpozději do konce úředních hodin může student podat žádost o přesun termínu SZZ (Žádost o přesun SZZ) děkanovi fakulty s vyjádřením vedoucího práce (pokud se žádost týká závěrečné práce), vedoucího katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory s udáním vážného důvodu.

Student je povinen odevzdat diplomovou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše) pro FBMI. Pokud student ve stanoveném termínu diplomovou práci neodevzdá a nevyužije možnosti dle čl. 7 odst.7.4 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní oddělení ho odhlásí z termínu SZZ (to neplatí pro opravné a náhradní termíny SZZ stanovené děkanem).

Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za diplomovou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce. Ve výjimečných případech, např. nepřítomnosti vedoucího práce z důvodů nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích uděluje zápočet garant studijního oboru či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (či zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, nebo jeho zástupce. Tento zápočet musí být zapsán v KOS. Na základě tohoto zápisu může student odevzdat diplomovou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOS na základě jejich sdělení sekretariátu katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant studijního oboru, či programu, který se nedělí na obory, jeho zástupce (nebo zástupce pro danou specializaci, pokud se studijní program dělí na specializace), nebo vedoucí katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOS. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky, a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků hodnocení F má možnost takovou práci obhajovat před komisí pro SZZ.

Tištěná verze: závěrečná práce se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích v den konání SZZ tajemníkovi SZZ komise (v dostatečném předstihu před vlastní obhajobou). Oba výtisky obsahují nepodepsané zadání, které si student stáhne z databáze PROJECTS ve formátu PDF, viz postup zde.

Elektronická verze: studenti odevzdávají diplomovou práci v elektronické verzi do 12.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v Časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (práce se nenahrává do informačního systému KOS, do KOS bude automaticky překlopena z PROJECTS po jejím obhájení). Závěrečnou práci lze odevzdat do PROJECTS (včetně vyplněných editačních polí a podle povahy tématu i s přílohami) až poté, co je v KOS udělen studentovi zápočet v souladu s čl. 8 odst. 8.7 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství. Postup vložení diplomové práce do systému PROJECTS je uveden zde. Nejdéle do tohoto termínu a času lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií jednostranně tištěné verze a obsahuje rovněž nepodepsané zadání, které si student stáhne z databáze PROJECTS ve formátu PDF. Elektronická verze  se odevzdává jako soubor PDF (případně se navíc přidává další samostatný soubor ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy). Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. Pokud jsou součástí práce videa, fotografie apod., je nutné provést jejich kompresi, aby se zmenšila velikost nahraného souboru ZIP a zkrátila doba stažení těchto souborů vedoucím a oponentům závěrečných prací z PROJECTS. Není nutné odevzdávat tyto přílohy v nejlepším rozlišení a kvalitě. V případě větších příloh je nutné kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA  č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

Kromě nahraného souboru s diplomovou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

 • klíčová slova v jazyce práce
 • klíčová slova v anglickém jazyce
 • abstrakt v jazyce práce 
 • abstrakt v anglickém jazyce
 • vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Odpovědný pracovník určený vedoucím katedry garantující studijní obor či program, který se nedělí na obory, zhodnotí nález ze systému THESES. Výsledek nálezu se uvede společně s hodnocením od vedoucího a oponenta práce a bude sloužit jako podklad pro jednání komise SZZ.

Student vypracovává diplomovou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém dle článku 16, odstavec 4 SZŘ ČVUT. V případě vypracování závěrečné práce v jazyce anglickém, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v anglickém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v anglickém jazyce. V případě vypracování závěrečné práce v jazyce českém a slovenském, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v českém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v českém jazyce. 
Všechny diplomové práce jsou zveřejňovány v tištěné podobě včetně všech příloh a posudků v lokální knihovně ČVUT FBMI. V digitální knihově ČVUT (institucionální repozitář, https://dspace.cvut.cz/)  jsou volně zpřístupněné elektronické verze obhájených diplomových prací.

Studentovi řešícímu téma diplomové práce zadané externím pracovištěm může být přidělen vedoucí diplomové práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor či program, který se nedělí na obory, po konzultaci s garantem oboru/programu může v odůvodněných případech rozhodnout, že externí odborník, který bude mít uzavřený pracovně právní vztah k ČVUT FBMI, bude přímo vedoucím práce. V případě profesně zaměřeného studijního programu (BME, SIPZ, CNP, AFZT) musí mít vedoucí diplomové práce dosažené vzdělání nejméně v magisterském typu studijního programu. V případě akademicky zaměřeného studijního programu (BMKI) musí mít vedoucí diplomové práce dosažené vzdělání nejméně o jeden stupeň vyšší, než je stupeň vzdělání akademického studijního programu. Výjimkou u akademického studijního programu je odborník schválený vědeckou radou fakulty, který musí mít alespoň vzdělání magisterského typu.

Zadání diplomové práce musí student podepsat na sekretariátu katedry garantující studijní program, na předepsaném formuláři nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku (typicky během prvního týdne letního semestru). Podepsaná zadání DP studentem, vedoucím katedry a děkanem předají katedry na studijní oddělení k založení do spisu studenta. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti studijního programu Civilní nouzové plánování a studijního programu Aplikovaná fyzioterapie obdrží zadání diplomové práce na začátku zimního semestru 2. ročníku (typicky během prvního týdne zimního semestru). Platnost zadání diplomové práce u studijního programu Civilní nouzové plánování a studijního programu Aplikovaná fyzioterapie je omezena na dobu čtyř následujících semestrů. Na zadání diplomové práce je uvedena položka "Zadání platné do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání diplomové práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování diplomové práce jsou pro studenty uvedeny na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Šablony pro psaní diplomových prací pro jednotlivé obory, které především definují požadovaný obsah práce a formální náležitosti, jsou uvedeny na konci této stránky.

Dalším důležitým dokumentem je:

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu diplomových prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Pokyny pro vypracování diplomové práce z katedry, která garantuje příslušný studijní obor/program, mají vždy přednost před obecnými pokyny ČVUT.

Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro diplomové práce na všech oborech/programech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

 • při vypracování diplomové práce v anglickém jazyce musí být v práci anglická verze zadání, vnitřní titulní strana, prohlášení a desky práce jsou v anglickém jazyce, při vypracování závěrečné práce v jazyce českém a slovenském, obsahuje elektronická verze práce vnitřní titulní stranu, zadání práce a prohlášení v českém jazyce, u vytištěné verze jsou také desky práce v českém jazyce,
 • při psaní diplomové práce je nutné se řídit “Rámcovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu“,
 • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25 mm u všech okrajů plus 1 cm u hřbetu práce (levá strana),
 • rozsah diplomové práce se stanovuje na min. 60 normostran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
 • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
 • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
 • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
 • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (diplomová práce), viz vzor,
 • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro diplomové práce odevzdávané od 18. 5. 2018 a dále.

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablony pro psaní diplomové práce:

Magisterský studijní obor/program Šablona
BME a SIPZ - obory/programy garantované katedrou biomedicínské techniky

zde (soubor je nutné nejprve uložit a použít PDF reader, NE PDF plugin ve www prohlížeči)

CNP a AFZT - programy garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva zde
BMKI – program garantovaný katedrou biomedicínské informatiky zde
Back to Top