Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení

Datum události

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje na den 9. a 10. září 2020 mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do následujících tříletých bakalářských studijních programů:

Biomedicínská a klinická technika:

  • obor „Biomedicínská informatika“ v  kombinované formě studia,
  • obor „Optika a optometrie“ v prezenční formě studia.

Specializace ve zdravotnictví:

  • obor „Radiologický asistent“ v prezenční formě studia.

Biomedicínská technika (původní název Biomedicínský technik) v prezenční formě studia.

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví  v prezenční formě studia.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia.

Ochrana obyvatelstva:

  • obor „Plánování a řízení krizových situací“ v prezenční formě studia.

 

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz a podávají se pouze elektronickou formou. Přihláška se považuje za podanou, jestliže je elektronicky sepsaná a zaplacená. Bez včas zaplaceného administrativního poplatku nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Posledním dnem, ve kterém budou moci uchazeči sepsat elektronicky přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021 je 13. 8. 2020!

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 800,- Kč a hradí se platební kartou online přes platební bránu přímo v elektronické přihlášce ke studiu. Poplatek je možné uhradit též složenkou typu A nebo převodním příkazem (bankovní spojení: Komerční banka Praha 6, číslo účtu 27-7380010287/0100, pro uchazeče z jiné země než z ČR platí navíc mezinárodní formát čísla účtu
IBAN: CZ2601000000277380010287 a Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uvede uchazeč 77777 a jako specifický symbol číslo přihlášky. Příkaz k úhradě  musí být bance zadán nejpozději dne 13. 8. 2020. Složenka typu A musí být na poště zaplacena nejpozději dne 13. 8. 2020. Fakulta však tento způsob placení nedoporučuje vzhledem k větší chybovosti při přepisování údajů a k možné delší době propojení platby s elektronickou přihláškou ke studiu. Na platby odeslané bankovním příkazem a zaplacené na poště po 13. 8. 2020 nebude brán v žádném případě zřetel.

Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách, dokladech a podmínkách přijímacího řízení jsou uvedeny na https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni.

Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené středoškolské studium, předloží požadované doklady dodatečně, nejpozději 9. 9. 2020 nebo 10. 9. 2020. Uchazeči budou o přesném termínu informováni písemně. Na doklady předložené později nebude brán v žádném případě zřetel.

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na internetových stránkách fakulty: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni.

Back to Top