Biomedicínská a klinická technika

Doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Biomedicínská a klinická technika 

Místa pro doktorandy se otevírají na těchto katedrách:

Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské informatiky
Katedra přírodovědných oborů
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Studenti přijatí ke studiu v roce 2010 a dříve studují podle původní akreditace ve tříletém doktorském studijním programu BMKT.
Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2011 a později studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu BMKT.

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studijního programu BMKT s nástupem od 1. 3. 2018 a 1. 10. 2018

Od 1.1.2018 přechodné pracoviště: Kladno, Floriánské nám. 103, 2. podlaží, č. místnosti 210, kontakt - Dana Jiravová, email: dana.jiravova@fbmi.cvut.cz , tel.: 224 355 046

Korespondenční adresa:
písemnosti lze zasílat buď na FBMI, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno nebo na FBMI, Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno

Náhradní termín přijímacího řízení do doktorského studijního programu BMKT (nástup ke studiu od 1.10.2018) je stanoven na 13. 9. 2018 od 15:15 hod., v budově FBMI, Floriánské nám. 103, Kladno (č. místnosti 309).

Zápis z přijímacího řízení

Zápis z náhradního termínu přijímacího řízení

Zápisy do prvního ročníku se konají ve dnech 19. - 21. září 2018 od 9:00 do 13:00 hodin na FBMI, Floriánské nám. 103, Kladno, č. místnosti 210 (2. podlaží budovy).

Zápisy do vyšších ročníků se konají ve dnech 24. - 27. září 2018 vždy od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00  do 14:00 hodin na FBMI, Floriánské nám. 103, Kladno, č. místnosti 210 (2. podlaží budovy).

Dokumenty a formuláře

Vypsaná témata disertačních prací

Oborová rada

Předseda oborové rady

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, elektromagnetické projevy biosystémů, měřicí technika v medicíně, metrologie biologických systémů

Členové oborové rady

 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 1. LF UK V Praze, biofyzika
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., CASRI, zdravotnická technika
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, aplikovaná anatomie, kineziologie, fyziologie
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. LF UK v Praze, ortopedie
 • prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, biofotonika, tenké vrstvy pro biomedicínské aplikace
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, PhD., FIT ČVUT v Praze, informatika, modelování
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FS ČVUT v Praze, biomechanika, biomateriály
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FBMI ČVUT v Praze, pokročilé metody zpracování biomedicínských dat a signálů
 • prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., 1. LF UK v Praze, neurovědy, fyziologie/patofyziologie smyslů, lékařská informatika
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., FBMI ČVUT v Praze, neinvazivní laseroterapie v klinických oborech
 • doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
 • doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., FBMI ČVUT v Praze, biometrika, matematická statistika
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, FBMI ČVUT v Praze, lékařská biofyzika
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI ČVUT v Praze, přístrojová technika pro urgentní medicínu
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • prof. Ing. Jan Vrba, CSc., FEL ČVUT v Praze, lékařské aplikace mikrovlnné techniky

Předměty

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Všechny předměty jsou v rozsahu 2+0 / 5 kreditů.
U všech předmětů se předpokládá další samostudium (minimálně v rozsahu 0+2).
Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.

Obligatorní oborový předmět Pokroky v biomedicínském inženýrství je povinný pro všechny studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Tento předmět bude probíhat  od akademického roku 2008/2009 a dále vždy v zimním semestru. Předmět bude probíhat kontaktní formou v prostorách FBMI v Kladně.

Všechny ostatní (volitelné) předměty budou probíhat kontaktní formou, pokud se na ně přihlásí alespoň 5 studentů; v opačném případě budou probíhat formou kontrolovaného samostudia (některé předměty zajišťované na externích pracovištích mohou mít toto pravidlo odlišné).

Kromě předmětů uvedených v následujícím seznamu si student může zapsat libovolný předmět doktorského studia následujících fakult:

 • všechny fakulty ČVUT
 • Univerzita Karlova: 1. LF, 2. LF, 3. LF
 • VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Tato možnost platí pouze v případě, pokud školitel daný předmět doporučí a v nabídce FBMI se obdobný předmět nenachází.

Posluchačům, kteří některý předmět absolvovali v rámci bakalářského nebo magisterského studia, se jeho absolvování neuznává a musí si v rámci doktorského studia vybrat jiné předměty.

OBLIGATORNÍ OBOROVÝ PŘEDMĚT

Pokroky v biomedicínském inženýrství 2017/18 - informace o předmětu

Pracoviště: 17110 – Katedra biomedicínské techniky
Garant: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

Výuka předmětu Pokroky v biomedicínském inženýrství začíná:
9. 10. 2017 a poté vždy každé pondělí od 17:00 hod. do 18:40 hod., č.m. C-2 (salonek v přízemí)

Datum Název Přednášející
9.10. Rozvoj biomedicínského inženýrství prof. Kneppo
16.10. Využití biotelemetrických systémů v medicíně (soubor1, soubor2) dr. Smrčka

23.10.

Aplikace laserových tenkých vrstev v lékařství na FBMI ČVUT prof. Jelínek
30.10. Nové požadavky na výzkumné studie a publikace zahrnující klinický výzkum - příloha č. 1, 2, 3, 4, 5 prof. Roubík
6.11. Možnosti využití mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice doc. Tyšler
13.11. Současný stav a aktuální trendy v mikrovlnné diagnostice a terapii  dr. Vrba
20.11. Chytré nanostruktury pro biomedicínské aplikace prof. Fojtík
27.11. Technická řešení zlepšující diagnostiku a terapii karcinomu močového měchýře (prezentace rozeslána studentům) prof. Kučera
4.12. Biomechanika ruky. Od šimpanze po sportovce prof. Daniel
11.12. HTA - hodnocení zdravotnických technologií doc. Rogalewicz
18.12. Kvantové senzory a zobrazování dr. Gulka
8.1.2018 Elektromagnetické záření a jeho využití v medicíně prof. Rosina
15.1.2018 Současné trendy vývoje zobrazovacích systémů v lékařství - příloha č. 1, 2, 3 doc. Hozman

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Úplný seznam a podrobnější informace je možné najít na následujícím místě -Vyučované doktorské předměty

Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v dr. studijním programu - platnost od 6. 1. 2014
Žádost o SDZ

Disertační práce 

Back to Top