Ochrana obyvatelstva

Doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva

Studenti zapsaní ke studiu od 1. 10. 2015 studují podle akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu Ochrana obyvatelstva (forma studia prezenční nebo kombinovaná). Do studijního programu Ochrana obyvatelstva se noví uchazeči již nepřijímají.

Studenti zapsaní ke studiu od 23. 9. 2019 studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu Civilní nouzová připravenost (forma studia prezenční nebo kombinovaná).

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Oznámení o konání SDZ - program OO

Korespondenční adresa:

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Dokumenty a formuláře

Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

Předseda oborové rady

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, dr.h.c. FBMI ČVUT, vedoucí KZOOO

Místopředseda oborové rady

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., FBMI ČVUT

Interní členové oborové rady

 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.,  FBMI ČVUT
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., FBMI ČVUT, děkan
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., FBMI ČVUT, proděkan pro studium a pedagogickou činnost
 • doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr.h.c., FBMI ČVUT
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., FBMI ČVUT
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.,MBA, FBMI ČVUT, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Externí členové oborové rady

 • doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, výzkumný pracovník
 • doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezp. inženýrství, proděkanka pro pedagogickou činnost
 • prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D., Vysoká škola logistiky, Přerov
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., Vojenský ústav soudního lékařství, ÚVN Praha
 • prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, vedoucí KKM
 • prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, Jihočeská univerzita, České Budějovice, proděkan Zdravotně sociální fakulty

Zahraniční členové oborové rady

 • prof. MUDr. Alexander Grebenyuk, DrSc.
 • prof. M.D. Kobi Peleg, Ph.D.

Předměty

Informace k předmětům

Všechny povinné a povinně volitelné-předměty jsou zakončeny zkouškou.

V 1. až 2. ročníku proběhne v prostorách FBMI soustředění, v jehož rámci budou odpřednášeny přednášky a proběhnou semináře povinných předmětů podle jednotlivých ročníků a přednášky vybraných povinně-volitelných předmětů.

Úplný seznam povinných a povinně-volitelných předmětů je možné najít na následujícím místě - Vyučované doktorské předměty
Podrobnější informace o předmětech jsou v současné době v přípravě.

Kromě povinně-volitelných předmětů uvedených v seznamu si student může zapsat i povinně-volitelný předmět doktorského studia následujících fakult:

 • všechny fakulty ČVUT v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze: 1. LF, 2. LF, 3. LF
 • Univerzita obrany
 • Policejní akademie ČR
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Tato možnost platí pouze v případě, pokud se v nabídce FBMI obdobný předmět nenachází a školitel daný předmět doporučí a předseda ORP schválí.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z předmětů:

povinná část
Ochrana obyvatelstva

volitelná část (výběr jednoho předmětu)
Psychologicko-sociální a zdravotní aspekty krizových situací
Chemické látky, možnosti jejich průkazu, zdravotní rizika, ochrana, zdravotní důsledky
Biologické látky, principy jejich laboratorního průkazu, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, prevence
Jaderné a radiologické látky, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, léčebná opatření

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v doktorském studijním programu

Přihláška k SDZ - program OO

Disertační práce 

Back to Top