Ohlédnutí za studentskou konferencí

Datum akce
Místo akce
Kladno

Ohlédnutí za studentskou konferencí Trendy vývoje CT zobrazovacích systémů v lékařství

Dne 27. listopadu 2020, od 09.15 do 16.00 probíhala z iniciativy katedry biomedicínské techniky ČVUT FBMI v Kladně prostřednictvím MS Teams (online) studentská konference s názvem Trendy vývoje CT zobrazovacích systémů v lékařství. Tato akce byla již druhou v rámci nové řady pravidelných studentských odborných konferencí, které budou pořádány každý rok ke konci listopadu pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství.

Akce byla určena zejména studentům oborů Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr s cílem přiblížit vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského. Letos se jí zúčastnili studenti tří vysokých škol, a sice ČVUT, VŠB TU Ostrava a VUT v Brně, které mají souhlasné stanovisko MZ ČR pro vzdělávání výše uvedených nelékařských profesí. 

Pro zaměření druhého ročníku byly vybrány CT zobrazovací systémy a patronem za výrobce byla společnost Siemens Healthcare, s.r.o., kterou zastupovala paní Mgr. Ing. Martina Nováková, Ph.D. 
V příštím roce bude hlavním tématem angiografická technika a patronem bude společnost Philips Česká republika s.r.o.

Konference se účastnili především studenti výše uvedených vysokých škol, zástupci tří světových výrobců, zástupci uživatelů z FN Motol, VFN v Praze a FN v Plzni, zástupci vyučujících z ČVUT FBMI, VUT FEKT v Brně a VŠB TU FEI Ostrava, absolventi uvedených VŠ a v neposlední řadě předsedové obou spolu pořádajících odborných společností, tj. ČSBMILI ČLS JEP a ČSZT, ale i další zástupci odborné veřejnosti, tj. zejména biomedicínští a kliničtí inženýři z praxe.
Jako vyžádaný příspěvek v úvodu konference pronesla paní Ing. Lucie Súkupová, Ph.D., EACMPE z IKEMu, který se věnoval technickému vývoji CT zobrazovacích systémů. V příspěvku se podařilo velmi přehledně uvést všechny důležité mezníky, které vývoj CT zobrazovacích systémů provázel a též se podařilo všechny přítomné seznámit s významnými technickými charakteristikami uvedených systémů a důležitými vývojovými trendy.

Zástupci výrobců vybrali k ocenění jeden ze studentských příspěvků. Držitelem ocenění se stal Ing. Jakub Nemček, student doktorského studia na ÚBMI FEKT VUT v Brně s příspěvkem „Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy“. Cenu pro tento rok věnovala společnost Siemens Healthcare, s.r.o. a předala ho zástupkyně této společnosti, paní Mgr. Ing. Martina Nováková, Ph.D. 

Konference se celkem zúčastnilo okolo 70 účastníků.

Fotografie z tohoto okamžiku předání ocenění a též z průběhu konference jsou k nahlédnutí níže. 
Detaily o proběhlé akci a prezentace jednotlivých účastníků můžete nalézt na www stránce zde.


doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
organizátor a odborný garant konference
Katedra biomedicínské techniky, ČVUT FBMI

Back to Top