Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva - Bezpečnostní výzkum - VI20192022117

1

Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty

Radikalizace je považována na celosvětové úrovni za závažnou hybridní hrozbu bezprostředně ovlivňující bezpečnost státu a jejich občanů. Radikalizační procesy probíhají na různých sociálních úrovních, ovlivňují různé společenské segmenty, přičemž za nejvíce vulnerabilní je považována mladá generace, delikventní subkultury mládeže, kriminální scéna a další vybraná prostředí.  Základním fundamentem účinné prevence a zamezení radikalizačních procesů a jejich důsledků v podobě násilných útoků je včasná detekce probíhající radikalizace osob, včasná reakce, intervence a přijetí adekvátních bezpečnostních a profylaktických opatření. Úspěch těchto snah předpokládá koncepční provázaná spolupráce zainteresovaných subjektů, edukace odborného personálu, osvěta a zapojení nejširší veřejnosti. K zajištění těchto cílů je zapotřebí jednotná a provázaná edukativní metodika a software umožňující detekci těchto potencionálně rizikových osob. 

Cíl projektu 

Projekt identifikuje a vyhodnocuje bezpečnostní hrozbu radikalizace a zabývá se zpracováváním sofistikovaných postupů a metodik práce pro detekci a prevenci tohoto fenoménu v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů. Dále zajistí zvýšení informovanosti odborného personálu bezpečnostních sborů a dalších relevantních profesních skupin, zejména pedagogů, sociálních pracovníků, vychovatelů, zdravotníků a dalších osob prostřednictvím edukativního software, školení a metodiky vzdělávání. 

Dílčí cíle projektu

 • Nezbytné zhodnocení současného stavu, rešerše dostupných zdrojů, zintenzivnění doposud fungující spolupráce s bezpečnostními sbory, stanovení priorit
 • Realizace dotazníkového šetření k zajištění povědomí společenských skupin o řešené problematice, organizace pracovních skupin a seminářů k prohloubení spolupráce
 • Monitorování vulnerabilních segmentů z pohledu radikalizace, komparace zkušeností se zahraničními partnery z bezpečnostní komunity, specifikace diferenčních a shodných znaků, identifikace indikátorů radikalizace, jejich deskripce a klasifikace.
 • Analýza případových studií ze spisových materiálů, push a pull faktorů radikalizace, sociologická a psychologická analýza, identifikace varovných znaků, systematizace
 • Vývoj a příprava detekčního a edukativního softwaru, návrh metodik vzdělávání, příprava školitelů , unifikace, konzultační činnost, medializace

Hlavní řešitel projektu
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Manažer projektu
Ing. Hana Kličková

Ekonom projektu
Hana Pečená

Řešitelský tým 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. , Dr.h.c
Mgr. Tomáš Diviš, MSc.
Mgr. Monika Donevová, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
PhDr. Iva Lišková,Ph.D.
PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Mgr. Ing. Ladislava Smitková Janků, Ph.D.
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

VÝSLEDKY PROJEKTU

S kým spolupracujeme 

 • Generální ředitelství cel
 • Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky
 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Policie České republiky Národní protidrogová centrála, Služba kriminální policie a vyšetřování
 • Probační a mediační služba České republiky
 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 • Policie České republiky – Inspektorát cizinecké policie Mezinárodní letiště Ruzyně
 • Městská policie hlavního města Prahy
 • Policie České republiky - Služba cizinecké policie

Publikace a medializace v rámci projektu

Vážená paní Vegrichtová, 

Chtěla bych Vám jménem celého spolku Evropského parlamentu mládeže v ČR moc poděkovat za Vaše zapojení a účast na odborné konzultaci se studenty. Věříme, že byla diskuze oboustranně velmi přínosná. Studenti byli nadšení a konzultace jim jistě pomohla nejen při práci na rezoluci. 

Veškerou fotodokumentaci dále naleznete na facebookové stránce: https://www.facebook.com/rsc.eyp.cz

S přáním hezkého dne

Zuzana Augustová

Rozhovory, konzultace, média:

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Hrozba radikalizace: terorismus, varovné signály a ochrana společnosti. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2031-4.

Kolektivni monografie Terorismus a radikalizace v České republice (nakladatelství Grada) – předpoklad vydání v roce 2022

Odkazy na edukační výstupy

Přednášky CEPOL

Barbora Vegrichtová

2
Lukáš Vilím

Podpora projektu Commander – odborná konzultace, besedy a tvorba metodických listů ve spolupráci s O2 Chytrá škola

Online radikalizace | Farma v jeskyni (farminthecave.com)

3

4

5

Prezentace z konferencí

Konference Měkké cíle II 14. října 2021
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/verejnost/fotogalerie/akce-mekke-cile-ii-uspesna

V přípravě je sborník příspěvků z konference v elektronické podobě

https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/aktualita/pozvanka-na-konferenci-ochrana-mekkych-cilu-2022
https://www.suz.cz/konference-mekke-cile-ii-za-ucasti-reditele-suz-mv/
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/verejnost/fotogalerie/prednaska-science-cafe

Semináře, workshopy

Webináře Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické 

Vzhledem k opatřením souvisejícím pandemií Covid 19 byly v průběhu roku 2021 v rámci projektu uspořádány tematické webináře reflektující aktuální bezpečnostní a společenská témata s vazbou na řešenou problematiku. Webináře byly pořádány ve spoluprací s českou pobočkou AFCEA.

Workshop Mýty versus Fakta – Současné a budoucí výzvy Afgánistánu

V rámci projektu byl realizován e-workshop formou rozhovoru s velvyslancem České republiky v Afganistánu Ing. Jiřím Balounem, Ph.D. MSc., v rámci, něhož byly diskutovány aktuální bezpečnostní otázky, trendy a vývoj v globálních kontextech a souvislostech.

Sběr a analýza zahraničních zkušeností

Členství v rámci odborné sítě Radicalisation Awareness Network

Mapování vulnerabilních segmentů společnosti 

V rámci projektu byla navázána spolupráce s bezpečnostními sbory, organizačními složkami státu a dalšími zařízeními za účelem sběru informací a sdílení zkušeností z oblasti detekce radikalizovaných osob a způsobů spolupráce.

Back to Top