Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Název Školitel Školitel-specialista
Posouzení terapeutického efektu vybraných fyzikálních metod při degenerativním postižení kloubů prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.  
Metody hodnocení kinematických dat v hodnocení dlouhodobé pohybové aktivity osob postižených Parkinsonovou chorobou Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. MUDr. Petr Dušek, Ph.D. (Neurologická klinika 1.LF UK a VFN), doc. Ing. Patrick Kutílek, MSc., Ph.D. (FBMI ČVUT)
Metodika měření a testování materiálových struktur a tvarů nositelných  asistivních pomůcek doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Jurah Hub, Ph.D., Ing. Roman Vítek, Ph.D.
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.  
Extrakce pohybových parametrů v reálném čase ze záznamů pohybu pomocí  MoCap systémů doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  řidičů po cévní mozkové příhodě doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  personálu v protivzdušné obraně doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Technické prostředky smart home pro dlouhodobou péči o seniory  splňující požadavky uživatelů a legislativní požadavky doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Metody hodnocení kinematických a fyziologických dat v monitoringu psychického stavu osob ovládajících dopravní prostředky Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. (Katedra psychologie FF UP v Olomouci)
Obnova svalové síly po artroplastikách velkých kloubů pomocí asistivních technologií ve fyzioterapii MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Back to Top