Trendy vývoje SPECT, PET a hybridních zobrazovacích systémů v lékařství

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství

Katedra biomedicínské techniky

pořádá ve spolupráci

s

Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Českou společností pro zdravotnickou techniku,

Klinikou zobrazovacích metod, FN Motol v Praze,

Oddělením biomedicínského inženýrství, FN Motol v Praze,

Katedrou klinického inženýrství, IPVZ v Praze

a

Stargen-EU s.r.o. & GE HealthCare

stargen

ge

odbornou jednodenní studentskou konferenci s názvem

Trendy vývoje SPECT, PET a hybridních zobrazovacích systémů v lékařství

8. prosince 2023
09.45 až 16.15
ČVUT v Praze, FBMI, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Tato akce je již pátá v rámci nové řady pravidelných studentských odborných konferencí, které jsou pravidelně pořádány každý rok ke konci listopadu/začátku prosince pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství. Akce je zaměřená na studenty zdravotnických studijních oborů, či programů jako Biomedicínský/á technik/a, resp. Biomedicínský/é inženýr/ství s cílem přiblížit jim vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského. Jako další modalita byly vybrány zobrazovací systémy v nukleární medicíně. Vzhledem ke specifice daného tématu je studentská soutěž věnována pouze tématu zobrazovací systémy v lékařství bez vymezení dané modality z různých aspektů. Současně je vždy požádán jeden ze zástupců výrobců dané modality v ČR, tzv. patron, o spolupráci a podporu uvedené akce. Patronem tohoto ročníku je společnost Stargen-EU s.r.o. - oficiální distributor výrobce GE HealthCare pro Českou republiku. Uvedená akce má vždy svojí www stránku a z akce jsou k dispozici PDF verze prezentací, a to zejména pro studenty uvedených studijních oborů/programů VŠ. Letos se zúčastní studenti z ČVUT a to zejména FBMI, VŠB TUO v Ostravě, VUT v Brně a letos poprvé též studenti Žilinské univerzity v Žilině ze Slovenska.

Program konference (přeběžný):

Pro zájemce je dostupná kompletní doprovodná fotodokumentace a to jednak jako momentky z průběhu konference pořízené jedním z účastníků a jednak jako série profesionálních fotografií z průběhu studentských vystoupení a jejich ocenění. Další doprovodná fotodokumentace z PR oddělení ČVUT FBMI zde.


Organizátor:

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant studijního programu Biomedicínská technika
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
předseda České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
+420 2 2435 8433
+420 728 335 738
hozman@fbmi.cvut.cz

Odborní garanti:

prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE
přednosta Kliniky zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Česká republika
+420 224 438 100, 001
+420 737 404 480
miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz
miloslav.rocek@fnmotol.cz

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant studijního programu Biomedicínská technika
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
předseda České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
+420 2 2435 8433
+420 728 335 738
hozman@fbmi.cvut.cz

Ing. Jiří Petráček
předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku
vedoucí odboru
Odbor zdravotnické techniky a investic
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Česká republika
+420 2 2443 1600
+420 602 288 930
jiri.petracek@fnmotol.cz

Další doplňující informace:

Přihlášení na akci nevyžaduje registraci a ani účastnický poplatek. Nicméně, je vyžadována osobní účast.

V případě potřeby můžeme vydat potvrzení o účasti na uvedené akci z hlediska odborných akcí garantovaných ČSBMILI ČLS JEP (viz též www stránka odborné společnosti zde) pro pracovníky ve zdravotnictví.

Back to Top