Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
Bezkontaktní robotická manipulace s biomedicínským materiálem pomocí obrazových a jazykových instrukcí Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.  
Pomoc nevidomým při orientaci v prostoru a vyhýbání se nebezpečným překážkám doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ambientní sensory a nositelná elektronika jako nástroje v asistivních technologiích doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Jaromír Doležal, Ph.D.
Hledání biomarkerů patologií v komplexních biologických systémech pomocí algoritmů doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.  
Metody pro tvorbu komplexního zdravotního záznamu doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Michal Huptych, Ph.D.
Metody hodnocení kinematických dat v hodnocení dlouhodobé pohybové aktivity osob postižených Parkinsonovou chorobou Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. MUDr. Petr Dušek, Ph.D. (Neurologická klinika 1.LF UK a VFN), doc. Ing. Patrick Kutílek, MSc., Ph.D. (FBMI ČVUT)
Metodika měření a testování materiálových struktur a tvarů nositelných  asistivních pomůcek doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Jurah Hub, Ph.D., Ing. Roman Vítek, Ph.D.
Principy Health technology assessment (HTA) pro asistivní technologie Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Jiří Potůček, CSc.
Znalostní systém pro podporu domácí péče doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD
Využití netradičních postupů a nových technologií v neurorehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
Využití virtuální reality pro rehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. MUDr. Michaela Tomanová, PhD, MBA
Objektivizace spánkové deprivace a bdělosti prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. MUDr. Vilém Novák, Ph.D.
Využití robotické hračky napojené na IoT jako zdroj intervencí u pacientů s demencí – návrh, realizace a testování Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití objektivně měřitelných údajů ze senzorů pro odhad změn v subjektivním vnímání kvality života - trendů rehabilitaci Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Hledání častých komplexních vzorů v časových řádách elementárních akcí. Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití humaniodního robota pro konverzaci v přirozeném jazyce Mgr. Michal Vavrečka PhD.  
Algebraické a optimalizační metody ve strojovém vnímání a robotice doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Mgr. Simona  Hájková, Ph.D.
Rekonstrukce reprezentace a rozpoznávání 3D scén pro medicínskou robotiku doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Extrakce pohybových parametrů v reálném čase ze záznamů pohybu pomocí  MoCap systémů doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  řidičů po cévní mozkové příhodě doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  personálu v protivzdušné obraně doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Technické prostředky smart home pro dlouhodobou péči o seniory  splňující požadavky uživatelů a legislativní požadavky doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Strojové učení a vidění pro roboty v asistivních technologiích doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. Ing. Vladimír Petrík, Ph.D.
Sledování behaviorálních stavů v dlouhodobých záznamech dat doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.  
Back to Top