Habilitační a jmenovací řízení v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Metodikou pro habilitační a jmenovací řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a Metodickým postupem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.  

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče v oboru biomedicínské inženýrství, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty. K návrhu musí uchazeč přiložit habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 2 a odst. 3 zákona zákon o vysokých školách a další náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách (Příloha č. 1). Dále uchazeč předkládá habilitační spis („teze“), který obsahuje stručný obsah habilitační přednášky v rozsahu 20 až 40 stran, odborný životopis uchazeče (2 strany) a seznam nejvýznamnějších publikací a výstupů autora (do 3 stran).

https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni

Metodika a legislativa

Seznam dokumentů k žádosti o jmenování docentem v oboru Biomedicínské inženýrství

Údaje o zahájení habilitačního řízení na FBMI v oboru Biomedicínské inženýrství

Uchazeč Název habilitační práce Zahájení řízení Stav řízení Obhajoba před VR FBMI

Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Modelling and Simulation in Optimization of High-frequency Oscillatory Ventilation 26.11.2014

jmenován s účinností od 1. 11. 2015

7.10.2015
MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze 23.3.2015 jmenován s účinností od 1. 2. 2016 9.12.2015
Ing. Jana Vránová, CSc.
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Molekulová elektromagnetická spektroskopie v klinické diagnostice 30.3.2015 jmenována s účinností od 1. 11. 2015 7.10.2015

Ing. Mgr. Jiří Barrila, CSc.   

UJEP v Ústí nad Labem

Využití Petriho sítí pro simulaci interakce ionizujícího záření s biomolekulou 2.7.2015 zastaveno 31. 5. 2017

Ing. Karel Hána, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK

Nové metody pro aplikace v přístrojích lékařské elektroniky 9.10.2015 jmenován s účinností od 1. 8. 2017 31. 5. 2017

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Supervisory Monitoring Systems in Home Care 5.4.2016 jmenován s účinností od 1. 7. 2016 18.5.2016

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.

Katedra přírodovědných oborů FBMI

Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic 5.5.2016 v procesu  

Dr. - Ing. Jan Vrba, M.Sc.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Perspektivní lékařské diagnostické metody založené na mikrovlnném měření dielektrických vlastností biologických tkání 9.5.2016 jmenován s účinností od 1. 2. 2017 7. 12. 2016

Ing. Jiří Potůček,CSc.

Mediware a. s.

  ICT a personalizovaná medicína 28.2.2017 v procesu  

Ing. David Vrba, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Nové technologie pro termo-terapeutické metody založené na aplikaci mikrovlnného výkonu do léčebné oblasti 15.5.2017 jmenován s účinností od 1. 1. 2018 7.11.2017

Ing. Václav Křemen, Ph.D.

ČIIRK ČVUT v Praze

Metody zpracování signálu a strojového učení v medicíně a lékařských vědách 29.3.2018 v procesu 12.11.2019

RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI

Nové glyko-nanomateriály pro biomedicínu a biotechnologii 7.10.2019 v procesu  

 

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Metodikou pro habilitační a jmenovací řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a Metodickým postupem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v oboru biomedicínské inženýrství.

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách při splnění podmínky odstavce 1. Součástí návrhu na zahájení řízení jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé cit. Zákona (formulář žádosti - Příloha č. 4).

https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni

Metodika a legislativa

Seznam dokumentů k žádosti o jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Uchazeč Zahájení řízení
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 30. 10. 2017, veřejná přednáška před VR FBMI dne 9. 1. 2019 od 14 hodin v B-636, řízení zastaveno
doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

30. 10. 2017, jmenován od 5. 12. 2018

 

Back to Top