Granty a projekty

Aktuálně běžící granty a projekty
GAČR
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Fyzikální podstata interakcí EM pole generovaného MTM strukturami s lidským tělem a studie možnosti jejich perspektivního využití v medicíně Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. KBT 1.1.2017 31.12.2019
Časový kontext v úloze analýzy dlouhodobého nestacionárního vícerozměrného signálu doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. KBT 1.1.2017 31.12.2019
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů Ing.Vladimíra Petráková,Ph.D. KPO 1.1.2017 31.12.2019

TAČR
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Inerciální systém pro měření a analýzu chůze prasat Mgr. Slávka Vítečková KBI 1.3.2019 28.2.2021
Inteligentní robotický přístroj pro terapii paže a ruky pracující na neurofyziologickém základě doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. KIT 1.1.2019 30.6.2022
Zpátky za volant doc. Ing. Patrik Kutílek,MSc., Ph.D. KPO 1.3.2019 31.5.2021
Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách(BEDOX) doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. KZOOO 1.1.2019 31.3.2022

SGS
Informace o projektech jsou dostupné na stránkách studentské grantové soutěže ČVUT.

SVK 2019
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Instruments and Methods for Biology and Medicine RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. KPO 1.1.2019 31.12.2019
Analýza pohybu Kutílek Patrik doc. Ing. MSc., Ph.D. KPO 1.1.2019 31.12.2019
Ekonomika a management ve zdravotnictví Ing. Ondřej Gajdoš KBT 1.1.2019 31.12.2019
Respirační dny 2019 (8. ročník) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. KBT 1.1.2019 31.12.2019
Aspekty práce pomáhajících profesí AWHP 2019 Ralbovská Dana Rebeka PhDr. Mgr. Ph.D. KZOOO 1.1.2019 31.12.2019

MZ
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Nové materiály pro kardiovaskulární chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkání prof. Ing. Peter Kneppo,DrSc. KBT 1.5.2018 1.5.2022
Funkcionalizovaná nanovlákna pro urychlení hojení měkkých tkání, zejména v gastrointestinálním traktu prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. KZOOO 1.4.2016 31.12.2019
Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. KZOOO 1.4.2016 1.4.2020
Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi vepřového kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech Ing. Roman Matějka KBT 1.5.2019 31.12.2022
Analýza pohybových poruch pro stadium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění pomocí "motion capture"kamerových systémů Mgr.Radim Krupička,Ph.D. KBI 1.4.2016 31.12.2019

MV-bezp.výzk.
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty PhDr.Barbora Vegrichtová,Ph.D.,MBA KZOOO 1.7.2019 31.12.2022
Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva Ing.Jan Kašpar KIT 1.9.2015 31.8.2020

MPO
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Vývoj nanovlákených scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů,včetně fyzikální stimulace účinku,s účelem určení pro léčbu chronických ran prof.MUDr.Jozef Rosina,Ph.D.,MBA KZOOO 1.4.2017 30.6.2020
Terapeutický ultrazvuk zcela nových parametrů doc.Ing.Karel Hána,Ph.D. KIT 1.1.2018 31.12.2020

OPVVV
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast asistivních technologií doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. KPO 1.9.2017 30.9.2022
Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. KPO 1.5.2017 30.9.2022
Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. KBT 1.6.2017 30.9.2022
Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. KBT 1.6.2017 30.9.2022
Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT Ing. Jakub Ráfl, Ph.D. KBT 1.2.2018 31.12.2021
Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta (INAFYM) prof.MUDr.Jozef Rosina,Ph.D.,MBA děkanát 1.9.2017 31.10.2022
Institucionalni podpora CVUT v Praze prof. Ing. Dušan Maga, PhD. FEL, celouniverzitní projekt 1.5.2017 31.12.2022
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů) Ing.Yulia Efremová,Ph.D. KZOOO 1.5.2017 31.10.2021
Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny) Ing. Martin Staněk KZOOO 1.5.2017 30.10.2021
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné) prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. KZOOO 1.5.2017 31.10.2022

OPPIK
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Komplexní softwarový a hardwarový systém pro sledování srdeční činnosti doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. KIT 31.3.2017 30.4.2019

OP Praha-pól růstu ČR
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Technologie pro eHealth na ČVUT doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. KIT 1.1.2019 30.6.2021
Koncept Praha - Osobní asistenční a zdravotnické systémy Ing. Jan Mužík, Ph.D. KIT 1.2.2018 31.3.2020

IP
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Materiální zajištění předmětů z oblasti inženýrství a informatiky pro studijní obory BMT, OPT, FYZ, BMI, BMKI a PMB na FBMI ČVUT doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. KPO 1.1.2019 31.12.2019

IP RPAPS
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Rozvoj a inovace fyzikálních a optických laboratoří pro výuku na FBMI Ing. Petr Písařík, Ph.D. KPO 1.1.2019 31.12.2019
Rozvoj praktické výuky předmětu Vyšetřování zrakových funkcí v bakalářském studijním oboru Optika a Optometrie Mgr. Markéta Žáková KPO 1.1.2019 31.12.2019
Inovace předmětů Měření a regulace v biomedicíně+Pacientské a přístrojové simulátory a testery Ing. Leoš Tejkl KBT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace vybraných úloh z předmětu Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu a Lékařské přístroje a zařízení-diagnostická i terapeutická technika Ing. Anna Miltová KBT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace laboratorní výuky v předmětech z oblasti snímání, digitalizace, zpracování a záznamu obrazového signálu Ing. Pet Volf KBT 1.1.2019 31.12.2019
Využití fantomů pro názornou ukázku principu funkce diagnostických lékařských přístrojů Ing. Jan Štrobl KBT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace výuky předmětu Zdravotnická legislativa a normy pro požadavky praxe Ing. Vojtěch Kamenský KBT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace úloh v rámci předmětu Klinická biochemie Ing. Lenka Strnadová KBT 1.1.2019 31.12.2019
Praktické úlohy pro předmět Základy toxikologie v bakalářském studijním programu Zdravotní laborant MUDr.Daniela Obitková KZOOO 1.1.2019 31.12.2019
Simulační medicína a technické prostředky ve výuce zdravotnických záchranářů Mgr.Pavel Böhm, MBA KZOOO 1.1.2019 31.12.2019
Inovace cvičení předmětu Technika číslicových systémů (17PBTTCS) Ing. Tomáš Funda KIT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace předmětu Úvod do mobilních aplikací a systémů (17PBTMAS) Ing.Radim Kliment KIT 1.1.2019 31.12.2019
Inovace stávajících cvičení předmětu Informační systémy ve zdravotnictví Ing. Tomáš Hrůza KBI 1.1.2019 31.12.2019

Horizon2020 LAA-Start
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Left atrial appendage electrical Isolation via bio-photonic optical confirmation to treat persistent atrial fibrillation Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. KBT 1.1.2019 31.12.2020

ERASMUS+
Název Řešitel Pracoviště Od Do
Innovative Teaching Education in Mathematics RNDr. Eva Feuerstein KPO 1.11.2018 31.10.2021
Archiv projektů
GAČR
Název Kód Řešitel Doba trvání
Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření GA102/07/0275 prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 2007-2009
Modelování a simulace polí GD102/08/H018 prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. 2008-2011
Modelování respiračního systému člověka GP102/09/P618 doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. 2009-2011
Interakce lidského těla s EM polem vyzářeným metamateriálovými strukturami GP13-29857P Ing. David Vrba, Ph.D. 2013-2015
Studium tepelných a netepelných účinků vysokovýkonových elektromagnetických polí na strukturu hmoty GP14-00386P doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. 2014-2016
Využití nových kmenů myší pro výzkum regulační úlohy NK buněk v rozvoji a terapii nádorů GA14-10100S MUDr. Anna Fišerová, CSc. 2014-2016
Kvantové detekční techologie: nanodiamanty pro sensing ve vnitrobuněčném prostředí, , spolupříjemce ÚOCHB AV ČR GA16-16336S prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. 2016-2019
Rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením GA16-15569S Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. 2016-2018

TAČR
Název Kód Řešitel Doba trvání
Inteligentní lékařský přístroj pro periferní baroterapii TA03010920 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2013-2015
Systém pro monitorování a detekci – SYMOD TA04010102 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 2014-2017
Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru TA04011345 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 2014-2017
Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS) TH01031098 Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. 2015-2018
InovaFOND – dílčí projekt: Experimentální ověření Nd: YAG depozic dopovaného nanokompozitního hydroxyapatitu pro dentální implantáty   prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. 2016-2019
CESNET - Vytvoření laboratoře a úloh pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu   Mgr.Radim Krupička,Ph.D. 2017-2018

MZ
Název Kód Řešitel Doba trvání
Zavedení nové metody aplikace helioxu v léčbě akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci NS10087 prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. 2008-2011
Hodnocení zdravotnických prostředků NT11532 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 2010-2014
Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů NT12156 prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. 2011-2015
Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě NT13705 doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. 2012-2015
Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů NT14473 prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2013-2014
Analýza bradykineze a poruch řeči u Parkinsonovy nemoci NT14181 doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. 2013-2015
Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Healthy Technology Assessment) - fáze I (2015) 23/15/NAP prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2015
Diagnostika a terapie orofaciální bolesti NV15-31538A doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. 2015-2018
Nanovlákenné nosiče léčiv s řízeným uvolněním pro hojení ran založené na enkapsulaci funkcionalizovaných nanodiamantových částic NV15-33094A Prof.RNDr.Miloš Nesládek,CSc. 2015-2018
Vývoj aortální chlopně na bázi perikardu pomocí primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoru NV15-29153A Ing. Roman Matějka 2015-2018
Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Healthy Technology Assessment) - fáze II (2016)   prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2016
Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací NV16-28784A prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 2016-2018

MV
Název Kód Řešitel Doba trvání
Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací VG 20102013048 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 2010-2013
Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a zásahu jednotek IZS VG20102015002 Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. 2010-2015
Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR VG 20102015062 prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. 2010-2015

MPO
Název Kód Řešitel Doba trvání
Zpětnovazební řídicí systém pro prevenci a fyzikální léčbu cévních onemocnění dolních končetin FI-IM4/029 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2007-2008
Inteligentní zdravotnické prostředky pro kontinuální pohybovou terapii FI-IM5/072 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2008-2010
Komplexní technický výzkum a vývoj elektromagnetického neuromuskulárního stimulátoru pro bezkontaktní aplikace v medicíně FR-TI3/397 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2011-2013
Polychromatický biostimulační laser s flexibilnímí světlovody a zpětnovazební regulací FR-TI4/273 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2012-2014
Funkční povlaky pro lékařské implantáty FR-TI1/573 prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. 2012-2012
Kompozitní materiál pro výplň kostních defektů FR-TI4/259 doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D. 2012-2015
Integrovaný přístroj pro univerzální roboticky asistovanou rehabilitaci končetin s účinným zahrnutím feedbacku FV10530 Doc.Ing.Karel Hána,Ph.D. 2016-2018
Transportabilní personalizovaný lékařský přístroj pro vakuově-kompresní terapii FV10329 Doc. Ing. Karel Hána,Ph.D. 2016-2018
Vývoj multifunkčního zdravotního kočárku pro postižené děti FV20455 Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. 2017-2018

AVČR
Název Kód Řešitel Doba trvání
Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery KAN300100702 doc. Ing. Jaroslav Kuba, Dr. et Ph.D., MBA 2007-2011

MŠMT
Název Kód Řešitel Doba trvání
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II MSM6840770012 prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2005-2011
Využití kvantové radiofyziky v biologii a medicíně MSM6840770030 prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 2005-2005
Analysis of negative impacts on driver attention) ME 949 prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2007-2011
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu LA08024 prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 2008-2012
Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik CZ.1.07/2.2.00/15.0415 doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 2010-2013
Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství I. ED4.1.00/04.0193 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 2011-2013
Mezinárodní spolupráce na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT EE.2.3.20.0093 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2011-2013
Nanofotonické zobrazování buněčných struktur v reálném čase pomocí nanodiamantových částic LD11078 prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. 2011-2013
Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT EE.2.3.20.0092 prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 2011-2014
Spolupráce 21. století CZ.1.07/2.4.00/17.0114 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2011-2013
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 2011-2014
Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Ing. Karel Hána, Ph.D. 2011-2014
Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí EE2.4.31.0224 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 2012-2014
Popularizace vědy a výzkumu ČVUT EE2.3.35.0021 prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 2012-2014
Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech CZ.1.07/2.2.00/28.0219 doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. 2012-2014
Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi EE2.3.20.0306 prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. 2012-2015
Dlouhověkost bez léků: Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu, spolupříjemce Institut klinické a experimentální medicíny CZ.1.07/2.3.00/35.0039 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 2012-2014
Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava EE2.3.35.0021 doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. 2012-2014
Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. CZ.1.05/4.1.00/11.0253 Ing. Jiří Halaška, Ph.D. 2013-2015
Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002363 doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 2017-2022(předčasně ukončeno v roce 2018)
SIMULAČNÍ CENTRUM VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002568 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 2017-2022(předčasně ukončeno v roce 2018)

OP PPR
Název Kód Řešitel Doba trvání
Koncept Praha (Dílčí projekt 09) CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113 Ing. Pavel Smrčka, Ph.D 2017-2018

EK
Název Kód Řešitel Doba trvání
European Joint Programme For the Integration of Radiation Protection Research 662287 MUDr. Anna Fišerová, CSc. 2015-2020-předčasné odstoupení
Smart Personalised Risk sensor and INtervention TEchnologies for oldeR employees   doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 2016-2020-předčasné odstoupení
Patenty a komercionalizace (smluvní výzkum)
Produkt Dokumentace
Terapetický laser CZ, EN
Segmenty těla CZ, EN
Vestibukární aparáty CZ, EN

 

Důležité odkazy
Název Odkaz Popis
EZOP https://ezop.cvut.cz Evidence vědeckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komunikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu.
ANLUPA https://www.anlupa.cz Umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.
Evropské strukturální a investiční fondy v ČR
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020
  http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html Operační program Praha – Adaptabilita
  http://www.oppik.cz/ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Horizon 2020
  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Participant Portal
  https://www.h2020.cz/cs Český informační portál
Back to Top