Disertační práce - program Civilní nouzová připravenost

Tato www stránka obsahuje zveřejněné teze disertačních prací, kvalifikační práce - disertační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby a to podle §47b zákona o vysokých školách v platném znění.

Po úspěšném vykonání obhajoby je jeden výtisk disertační práce uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny.

Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu:

Kód studijního programu
(STUD
Prog)
Název studijního
programu
Doba
studia
Forma
studia
Platnost
akreditace do
P1032D020001 Civilní nouzová připravenost 4 P, K 11. 8. 2023

Jakékoli využití zveřejněných disertačních prací podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění včetně povinnosti citovat použité disertační práce.

Za informační obsah této stránky odpovídá:
 

Jméno a příjmení Téma disertační práce Teze Disertační práce Posudky oponentů Záznam o průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby Termín obhajoby
Ing. Iveta Klementová Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 28. 6. 2023
Anastasia Sedova Efficient bioremediation of toxic waste by new nitrilases teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 4. 4. 2024
Back to Top